• Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, publicat în M. Of. nr. 259 din 19.04.2012, cu completările şi modificările aduse prin acte normative ulterioare;
 • Hotărârea nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
 • Ordinul nr. 631/2013 privind documentele care se anexează cererii de evaluare în vederea eliberării unui nou atestat de persoană sau familie aptă să adopte, ca urmare a expirării atestatului anterior;

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINREA ATESTATULUI DE PERSOANĂ/FAMILIE ADOPTATOARE(reatestare)

(în cazul în care nu au trecut mai mult de 6 luni de la încetarea de drept a valabilităţii atestatului de persoană/familie aptă să adopte ca urmare a expirării)

 1. Copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau după caz, cartea de rezidenţă permanentă;
 2. Declaraţie autentică pe propria răspundere, cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat depăşesc 3 luni;
 3. Copie legalizată de pe certificatul de naştere;
 4. Copie legalizată de pe certificatul de căsătorie/ hotărâre de divorţ/ certificatul de divorţ, dacă este cazul;
 5. Copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei (exemplu:contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, contract de comodat, contract de schimb, contract de întreţinere, contract de închiriere, contract de locaţiune, certificat de moştenitor, încheiate în formă autentică); 
 6. Certificatul de cazier judiciar;
 7. Adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;
 8. Certificat/adeverinţă medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;
 9. Minimum două caracterizări de la ultimul loc de muncă pentru fiecare solicitant;
 10. Declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
 11. Declaraţie autentică pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti precum şi referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecţie specială;
 12. Certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;
 13. Certificat/adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;
 14. Documentele prevăzute la literele , h., k. şi m. se solicită  şi pentru soţul adoptatorului, în situaţia în care acesta nu se asociază la cererea de adopţie,  în mod corespunzător.
 15. Declaraţie pe propria răspundere cu privire la menţinerea valabilităţii datelor/informaţiilor din documentele existente la dosarul iniţial.

NOTĂ:

 1. Documentele de la punctele b., f, g., h., j, l., m.  (subliniate) însoţesc cererea  în mod obligatoriu.
 2. Documentele de  la punctele  a.,  c.,  d. şi  e. se anexează la cerere de către solicitant/solicitanţi numai dacă au survenit modificări  în situaţia acestuia/acestora şi dacă documentele din dosarul iniţial nu mai sunt valabile;
 3. Documentul de la punctul k. se anexează la cerere de către solicitant/solicitanţi numai în situaţia în care solicitantul/solicitanţii are/au copii care nu au dobândit capacitate deplină de exerciţiu.
 4. Documentele de la punctul i. se anexează la cerere de către angajaţii compartimentului de la dosarul iniţial de evaluare;
 5. Documentul de la punctul o. se anexează la cerere de către solicitant/solicitanţi doar în cazul în care datele

 

Cerere de Evaluare - DESCARCA

DECLARAȚIE privind men?țnerea valabilității datelor/informațiilor de la dosarul inițial  (reatestare)  - DESCARCA