Poate adopta persoana  care  NU se află în următoarele situaţii, acestea constituind interdicţie la adopţie:

 1. A fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri;
 2. Al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti;
 3. Nu are capacitate deplină de exerciţiu (persoana sub 18 ani, interzisul judecătoresc-persoana care nu are discernamântul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale);
 4. Are boli psihice sau handicap mintal;
 5. Care doreşte să adopte singură şi al cărei soţ este bolnav psihic, are handicap mintal sau se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute la punctele 1. şi 2.

Condiţii de vârstă:

 1. Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu ( 18 ani). Cu toate acestea, poate fi adoptată, în condiţiile legii, şi persoana care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu dacă a fost crescută în timpul minorităţii de cel care care doreşte să o adopte;
 2. Nu poate fi adoptat copilul ai cărui părinţi fireşti nu au împlinit 14 ani;
 3. Adoptatorul trebuie să fie cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul. Pentru motive temeinice, instanţa de tutelă poate încuviinţa adopţia chiar dacă diferenţa de vârstă dintre adoptat şi adoptator este mai mică decât 18 ani dar nu mai puţin de 16 ani;

Condiţii privind consimţământul:

 1. Consimţământul părinţilor fireşti sau,după caz, al tutorelui se dă în faţa instanţei judecătoreşti odată cu soluţionarea cererii de deschidere a procedurii adopţiei. În cazul adopţiei copilului de către soţul părintelui firesc se dă în  faţa instanţei judecătoreşti  odată cu soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei;
 2. Consimţământul adoptatorului sau familiei adoptatoare se dă în faţa instanţei judecătoreşti odată cu soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei;
 3. Consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani se dă în faţa instanţei judecătoreşti odată cu soluţionarea cererii de încuviinţare;

Alte condiţii:

 1. Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan şi nici succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie;
 2. Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului. Îndeplinirea condiţiilor materiale şi garanţiilor morale se atestă de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului care emite un atestat în acest sens. Obţinerea atestatului nu este necesară pentru adopţia persoanei care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu sau  pentru adopţia  copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv.

PROCEDURA DE OBŢINERE A ATESTATULUI

Pentru obţinerea atestatului de persoană/familie adoptatoare este obligatorie parcurgerea  următorilor paşi:

1. Informarea prealabilă. Persoana/familia este informată despre documentaţia necesară, demersurile şi durata procedurilor adopţiei interne întocmindu-se un raport de informare în acest sens.

2. Depunerea cererii de evaluare în vederea obţinerii atestatului de persoană/familie adoptatoare. Solicitantul depune cererea (cerere tip) şi actele prevăzute de legislaţie la direcţia unde îşi are domiciliul.

3. Parcuregerea procesului de evaluare. Se realizează prin întâlniri şi discuţii cu adoptatorul/familia adoptatoare, cu membrii familiei extinse a acestuia/acesteia, cu alte persoane care pot furniza informaţii relevante,  precum şi  prin  întâlniri în grup, în cadrul etapei de pregătire. Cuprinde următoarele etape:

 • evaluarea socială,
 • evaluarea psihologică,
 • pregătirea pentru  asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte

4. Întocmirea raportului final de evaluare. Raportul se comunică persoanei/familiei. În cazul unui răspuns nefavorabil al evaluării, persoana/familia poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare, contestaţia se depune la direcţia care  a realizat evaluarea.

5. Emiterea dispoziţiei şi după caz, a atestatului. În cazul în care rezultatul evaluării nu este contestat în termenul de 5 zile, se emite dispoziţia şi după caz, atestatul.

 • Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţie, republicată în 2016;
 • Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale;
 • a)copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă;

  b)declaraţie autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni;

  c)copie  legalizată de pe certificatul de naştere;

  d)copie legalizată de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacă este cazul;

  e)copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei (exemplu:contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, contract de comodat, contract de schimb, contract de întreţinere, contract de închiriere, contract de locaţiune, certificat de moştenitor  încheiate în formă autentică);

  f)certificatul de cazier judiciar;

  g)adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;

  h)certificat/adeverinţă medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;

  i)declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;

  j)declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti, precum

  şi referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecţie specială;

  k)certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;

  l)certificat/adeverinţă medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice.

    

  Notă:

  Documentele prevăzute la lit. f), h), j) şi l) se solicită şi pentru soţul adoptatorului, în situaţia în care acesta nu se asociază la cererea de adopţie (conf. art.6 alin.(2) din HG 579/2016)

CERERE DE EVALUARE în vederea eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte - DESCARCA

Fișa de informare prealabilă - DESCARCA