PROCEDURA DE OBŢINERE A ATESTATULUI

Pentru obţinerea atestatului de persoană/familie adoptatoare este obligatorie parcurgerea  următorilor paşi:

1. Informarea prealabilă. Persoana/familia este informată despre documentaţia necesară, demersurile şi durata procedurilor adopţiei interne întocmindu-se un raport de informare în acest sens.

2. Depunerea cererii de evaluare în vederea obţinerii atestatului de persoană/familie adoptatoare. Solicitantul depune cererea (cerere tip) şi actele prevăzute de legislaţie la direcţia unde îşi are domiciliul.

3. Parcuregerea procesului de evaluare. Se realizează prin întâlniri şi discuţii cu adoptatorul/familia adoptatoare, cu membrii familiei extinse a acestuia/acesteia, cu alte persoane care pot furniza informaţii relevante,  precum şi  prin  întâlniri în grup, în cadrul etapei de pregătire. Cuprinde următoarele etape:

  • evaluarea socială,
  • evaluarea psihologică,
  • pregătirea pentru  asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte

4. Întocmirea raportului final de evaluare. Raportul se comunică persoanei/familiei. În cazul unui răspuns nefavorabil al evaluării, persoana/familia poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare, contestaţia se depune la direcţia care  a realizat evaluarea.

5. Emiterea dispoziţiei şi după caz, a atestatului. În cazul în care rezultatul evaluării nu este contestat în termenul de 5 zile, se emite dispoziţia şi după caz, atestatul.