ÎN ATENŢIA PERSOANELOR INTERESATE SĂ DEVINĂ "ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI" (ANGAJAŢI AI DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI)

Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele interesate sunt:
1. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
2. Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
3. persoana prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
4. solicitantul să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utlizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament, în plasament în regim de urgență;
5. persoana să fie absolventă a minim 8 clase;
6. cel puţin unul dintre membrii familiei să aibă un venit stabil;
7. persoana să aibă aptitudini şi disponibilitatea de a lucra inclusiv cu copii de vârstă mică şi foarte mică (0-7 ani), cu copii cu dizabilităţi, copii cu cerinţe educative speciale şi cu copii cu tulburări de comportament;
8. să existe acordul din partea tuturor membrilor familiei;
9. să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
10. să existe acceptare şi înţelegere atît din partea solicitantului cît şi din partea persoanelor care locuiesc cu acesta cu privire la necesitatea colaborării cu familia biologică sau adoptivă a copilului;
11. solicitantul să nu fi fost asistent maternal profesionist căruia i s-a retras atestatul sau care nu a fost reatestat datorită neîndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor de serviciu;
12. solicitantul care desfășoară o activitate salarizată, alta decât cea de asistent maternal profesionist, poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiția încetării contractului individual de muncă, pe baza căruia își desfășoară respectiva activitate salarizată; persoana implicată în orice alte activităţi care îi limitează timpul pe care trebuie să îl acorde copiilor plasaţi;
13. Solicitantul să aibă capacitatea și disponibilitatea de a lucra în condiții de stres sau speciale (plasament în regim de urgență);

NU POATE FI ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST:
- persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist;
- părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
- persoana care suferă de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
- persoana care are proprii copii daţi în plasament.

Persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu (Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2), la Serviciul Management de caz pentru Asistenţă Maternală (tel.0269.23.20.66 int.43) pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliaţi de specialiştii serviciului.
După etapa de informare, persoanele interesate vor întocmi un dosar, se va realiza evaluarea persoanei şi familiei, persoana va urma un stagiu de pregătire în asistenţă maternală, iar la final, după caz, se va propune atestarea ca asistent maternal profesionist de către Comisia pentru Protecţia Copilului Sibiu şi angajarea din momentul în care iau în plasament copilul/copiii.