SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂȚI

Domeniul de competenţă

 • evaluare complexă a copiilor cu dizabilități și/sau CES (certificat de orientare școlară și profesională emis de CJRAE Sibiu)

Categorii de beneficiari

 • copii încadraţi în grad de handicap şi orientaţi şcolar/profesional de către COSP, aceştia fiind copii care au simultan dizabilităţi şi CES;
 • copii încadraţi în grad de handicap şi neorientaţi şcolar/profesional de către COSP, aceştia fiind fie copii care au simultan dizabilităţi şi CES şi pentru care părinţii/reprezentantul legal nu solicită orientare şcolară, fie copii cu dizabilităţi şi fără CES, şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, precum copii cu dizabilităţi fizice, somatice, HIV/SIDA sau boli rare neînsoţite de tulburări psihice;
 • copii neîncadraţi în grad de handicap şi orientaţi şcolar/profesional de către COSP, aceştia fiind fie copii care au simultan dizabilităţi şi CES, dar pentru care părinţii nu solicită/refuză încadrarea în grad de handicap, fie copii doar cu CES;
 • copii neîncadraţi în grad de handicap şi neorientaţi şcolar sau profesional de către COSP, aceştia fiind copii care au simultan dizabilităţi şi CES, pentru care părinţii/reprezentantul legal nu solicită orientare şcolară şi nici încadrare în grad de handicap.

Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilități, conform Ordinului nr.1985/2016  are următoarele atribuţii:

 • verifică îndeplinirea condiţiilor şi a documentelor necesare pentru încadrarea în grad de handicap;
 • verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt judeţ/sector, dacă se consideră necesar;
 • verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când fişa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt judeţ/sector, dacă se consideră necesar;
 • solicită documentele lipsă sau suplimentare pentru conformitate profesioniştilor implicaţi în evaluare/părinţilor/ reprezentantului legal/managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de protecţie specială;
 • programează o întâlnire cu copilul şi părinţii/reprezentantul legal în vederea definitivării procesului de aplicare a criteriilor biopsihosociale, în situaţia în care părinţii nu au făcut programare;
 •  aplică criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap;
 • intervievează părinţii şi copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază părinţii

 

Eliberarea certificatului de orientare şcolară şi profesională:

Prin punerea în aplicare a Ordinului nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special se realizează de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu, cu sediul în str.Turismului, nr.15, jud. Sibiu. Contact: 269247066

 

Dosar la comisie
Dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului Sibiu, spre analiză, și
eliberează o Hotărâre care este executorie, cf. Hot. Nr. 502/2017, cu anexele:
- Certificat de încadrare într-un grad de handicap;
- Plan de abilitare și reabilitare a copilului cu dizabilităţi (acces la servicii de specialitate recuperare, terapie, etc.)

Acordarea drepturilor
Solicitantul depune Certificatul de încadrare într-un grad de handicap (în copie) împreună cu actele de stare civilă la sediul DGASPC Sibiu din Str. Mitropoliei Nr. 2, la Serviciul evidenţă şi plată prestaţii sociale pentru acordarea beneficiilor aferente gradului de handicap – pentru caz nou.

 Evaluare si Reevaluare

Evaluare și reevaluare complexă a copilului cu dizabilități se realizează cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, pe bază de programare telefonică prealabilă.

Conform Legii 448/2006 republicată
Copiii cu handicap :

Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%;

Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.

 1. a) copiii cu handicap grav beneficiază de:
 • gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul (de această prevedere beneficiază şi însoţitorii copiilor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora, asistenţii personali ai copiilor cu handicap grav);
 • gratuitatea transportului interurban în limita a 12 călătorii/an calendaristic (de această prevedere beneficiază şi însoţitorii copiilor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora, asistenţii personali ai copiilor cu handicap grav).
 1. b) copiii cu handicap accentuat beneficiază de:
 • gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul; (de această prevedere beneficiază şi: însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora);
 • gratuitatea transportului interurban în limita a 6 călătorii/an calendaristic;( de această prevedere beneficiază si însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai înprezenţa acestora).

Familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere beneficiază de buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

 • în cuantum de 300 lei, pentru copilul cu handicap grav;
 • în cuantum de 175 lei, pentru copilul cu handicap accentuat;
 • în cuantum de 60 lei, pentru copilul cu handicap mediu.

Nu pot beneficia de drepturile prevăzute mai sus copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice.

Nu pot beneficia de indemnizația lunară  conform art. 42, al. 4 din Legea nr. 448/2006 părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav pentru care s-a stabilit măsură de protecție socială, în condițiile legii, la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidențial.

Pot beneficia de aceste facilităţi şi următoarele persoane:

 • însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza  anchetei sociale;
 • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme, precum şi însoțitorii persoanelor cu handicap grav sau asistenții personali ai acestora pot beneficia de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza rovinietei.

Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită in locurile publice.
 

Persoanele cu dizabilități și reprezentanții lor legali pot decide de acum înainte dacă vor folosi mașina proprie pentru deplasări, caz în care beneficiază de un decont, sau dacă optează pentru bilete gratuite.

Hotărârea Guvernului referitoare la aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin.(9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial.

Cine sunt beneficiarii:

– persoanele cu handicap,

– reprezentanții legali ai acestora,

– părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii,

Care sunt beneficiile

 • acordarea gratuităţii la transportul interurban sau
 • decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul

De când vor putea fi făcute deconturile:

Procedura intră în vigoare în ianuarie 2021, iar decontarea efectivă se face în maximum 60 de zile.

Dacă a fost exprimată  opțiunea  pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Dacă se optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

Decontarea carburantului se face  în baza unei cereri de decontare, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 2

Însoțitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o însoțește și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării.

Cererea de decontare cuprinde o declarație pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap, acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cererea de decontare se depune la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei și este însoțită de bonul/bonurile fiscale de carburant, emise de societăţile de distribuţie a produselor petroliere.

Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an: 24 călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.

Legislaţie:

 • HG 502/2017 privind organizarea și functionarea a comisiei pentru protectia copilului;
 • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special
 • Ordinul nr.1306/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora.

Legaturi utile
- CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU
- Str. General Magheru, Nr. 14, Telefon: 0269.217733

- PREFECTURA JUDEŢULUI SIBIU
- Str. Andrei Şaguna, Nr. 10, Telefon: 0269.210104

- DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI :
- SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
- SERVICIUL EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ PRESTAŢII SOCIALE
- Str. Spartacus, Nr. 2, Telefon: 0269.218272

- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
- Str. Samuel Brukenthal, Nr. 2, Telefon: 0269.208800

- CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ (CJRAE)
- Str. Turismului, Nr. 15, Telefon: 0269.247066

- AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
- Str. Calea Dumbrăvii, Nr. 17, Telefon: 0269.248164, 0269.210892, 0269.217875

- INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
- Str. Berăriei, Nr. 2, Telefon: 0269.210466, 0372753600; 0372753601

- INSPECTORATUL DE POLIŢIE
- Str. Revoluţiei, Nr. 4-6, Telefon: 0269.208204, 0269.208205, 0269.208211

- AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
- Str.Morilor, Nr. 51A, Telefon: 0269.210882

- POLICLINICA DE COPII LUTHER
- Str. Ghe. Bariţiu, Nr. 3, Telefon: 0269.217810

- SPITALUL DE PSIHIATRIE „Ghe. Preda”
- Str.. Dr. D Bagdazar, Nr. 12, Telefon: 0269.214335, 0269.439763

- SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE
- Str. Pompei Onofreiu, Nr. 2-4, Telefon: 0269.217927