Conform prevederilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoana sau familia care primeşte un copil în plasament trebuie să aibă domiciliul în România şi să fie evaluată de către direcţia generală de asistență socială și protecția copilului, cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament.

În vederea motivării propunerii referitoare la stabilirea unei măsuri de protecţie a copilului, la evaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale persoanei sau ale familiei se au în vedere:
a) profilul psihologic al membrilor familiei sau al persoanei;
b) starea sănătăţii;
c) situaţia economică;
d) viaţa familială;
e) condiţiile de locuit;
f) comportamentul social al acestora.

Conform Ordinului 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament, art. 3: Persoana sau familia care solicită plasamentul unui copil, depune o cerere de evaluare la direcţia generală de asistență socială și protecția copilului în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are stabilit domiciliul sau reşedinţa.
Cererea va cuprinde, în mod obligatoriu, motivele pentru care doreşte să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar de familia sa.

La cererea de evaluare vor fi anexate:
a) copii de pe actele de stare civilă ale solicitantului;
b) o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
c) adeverinţă eliberată de medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor menţionate la lit. b);
d) aviz psihologic;
e) certificat de cazier judiciar al solicitantului şi al persoanelor cu care acesta locuieşte;
f) copie de pe titlul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de proprietate ori, după caz, folosinţă;
g) declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (4).

Accesati: CERERE PENTRU ACORDAREA ALOCATIEI DE PLASAMENT