Conform art. 9 al Ordinului 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament: Beneficiază de alocaţie lunară de plasament, denumită în continuare alocaţie, fiecare copil faţă de care s-a luat măsura plasamentului, inclusiv plasamentul în regim de urgenţă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la o persoană sau familie, la asistentul maternal ori la un serviciu de tip rezidenţial al unui organism privat acreditat, precum şi copilul pentru care a fost instituită tutela, în condiţiile legii.
(2) Alocaţia se plăteşte persoanei sau reprezentantului familiei care a luat în plasament copilul, asistentului maternal, reprezentantului organismului privat acreditat ori tutorelui până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani, denumiţi în continuare beneficiari.
(3) Alocaţia se acordă şi după împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani, numai în cazul plasamentului, dacă această măsură se continuă şi după această dată, conform prevederilor art. 55 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a) pe toată durata continuării studiilor, dacă tânărul care a împlinit vârsta de 18 ani îşi continuă studiile, o singură dată, în fiecare formă de învăţământ de zi, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
b) pe o perioadă de până la 2 ani, în care tânărul poate solicita continuarea măsurii de plasament.
(4) În situaţia în care tânărul beneficiază de prevederile alin. (3) lit. b) şi începe o formă de învăţământ de zi în această perioadă, care determină prelungirea măsurii de plasament, se poate solicita alocaţie până la finalizarea studiilor, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

ART. 10
(1) Alocaţia se acordă în cuantumul prevăzut la art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru copiii cu dizabilităţi, alocaţia se majorează în condiţiile prevăzute la art. 32 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 11
(1) Alocaţia se solicită pe bază de cerere care cuprinde lista copiilor aflaţi în plasament/plasament în regim de urgenţă/tutelă, însoţită de copia actului de identitate al beneficiarului, a certificatului de naştere al copilului ori a actului de identitate al acestuia în cazul în care copilul are împlinită vârsta de 14 ani, precum şi, după caz, de copia dispoziţiei conducătorului direcţiei generale sau a hotărârii comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, inclusiv ordonanţa preşedinţială.

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în plasament familial sunt:
- alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
- alocaţia de stat pentru copil:
- pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau pana la 3 ani în cazul copilului cu handicap - 200 lei/lună;
- pentru copilul peste 2 ani - 84 lei/lună;
- pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap - 200 lei/lună.

Persoana care a luat în plasament copilul are obligația de a asigura toate condițiile necesare creșterii, îngrijirii și educării copilului în condiții optime și de asemenea are obligația de a colabora cu reprezentanții direcției generale de asistență socială și protecția copilului și de a răspunde solicitărilor acestora ori de câte ori este nevoie.