Director general : CLAUDIU STUPAR        CV
Program audiente: JOI 12,00 - 14,00

Director general adjunct economic : CLAUDIU STUPAR        CV
Program audiente: VINERI 11,00 - 13,00

Director general adjunct social: ROXANA DINESCU        CV
Program audiente: VINERI 11,00 - 13,00

Purtator de cuvânt : MUNTEAN BEATRICE

Accesați: Hotărârea CJ Sibiu nr. 121/2019 privind aprobarea componenței Colegiului Director al DGASPC SIBIU


Conducerea Directiei generale se asigura de un director general si de Colegiul Director.

Directorul general asigură conducerea executivă a Direcției generale și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin. În exercitarea atribuţiilor, directorul general emite dispoziţii.

Directorul general reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. 

Directorul general îndeplinește următoarele atribuţii principale:

 1. exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică;
 2. exercită funcţia de ordonator secundar de credite;
 3. întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării Colegiului Director şi aprobării Consiliului Judeţean Sibiu;
 4. coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării Consiliului Judeţean Sibiu, proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum și al planului anual de acțiune, având avizul consultativ al Colegiului director;
 5. coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare Colegiului director și apoi Comisiei pentru Protecția Copilului Sibiu;
 6. elaborează statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei generale, potrivit legii;
 7. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Sibiu, statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul Colegiului director;
 8. controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 9. este vicepreşedintele Comisiei pentru Protecţia Copilului Sibiu şi reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu aceasta;
 10. asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului.

Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin fişa postului.

Atribuțiile principale cuprinse in regulamentul de organizare și funcționare, precum si cele prevăzute în fișa postului, nu pot fi delegate, decât în situația absenței motivate a directorului general.   

În absenţa directorului general, atribuţiile acestuia se exercită de către directorul general adjunct social, iar în absenţa acestuia de o altă persoană desemnată prin dispoziţie de către directorul general.

Numirea, eliberarea din functie si sanctionarea disciplinara a directorului general al Directiei generale, se fac cu respectarea prevederilor legislației aplicabile funcției publice.

Colegiul director al Direcţiei generale este compus din preşedinte, directorul general, directorii generali adjuncţi, personal de conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 şefi ai serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al preşedintelui Consiliului Judeţean, Sibiu propuşi de către acesta. Componența Colegiului director al Direcției generale se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Sibiu.
Presedintele Colegiului director este Secretarul General al judetului Sibiu. În cazul în care presedintele Colegiului director nu îsi poate exercita atributiile, acestea sunt exercitate de către directorul general al Direcției generale sau, după caz, de către directorul general adjunct al Direcției generale, numit prin dispoziție a directorului general.

Organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției generale.  

Colegiul director se întruneste în sedință ordinară trimestrial, la convocarea directorului general, precum si în sedință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general, a presedintelui Colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncți.

La sedintele Colegiului Director se încheie procese verbale întocmite de secretariatul tehnic al acestuia, reprezentat de Serviciul Managementul calității serviciilor sociale. Procesele verbale se semnează de membrii Colegiului Director.

La ședințele Colegiului director pot participa fără drept de vot presedintele Consiliului Judetean Sibiu, membrii Comisiei pentru protectia copilului, ai Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap si alti consilieri judeteni, locali, precum și alte persoane invitate de Colegiul director.

Colegiul director îndeplineste urmatoarele atributii principale:

 1. analizează activitatea Direcţiei generale; propune directorului general, măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei generale;
 2. avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar;
 3. avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul general al Direcţiei generale, avizul fiind consultativ;
 4. propune Consiliului Judeţean Sibiu, modificarea structurii organizatorice, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale şi al instituţiilor din structură / unităților din subordine, precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acestora;
 5. propune Consiliului Judeţean Sibiu, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale şi al instituţiilor din structură / unităților din subordine, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii;
 6. propune Consiliului Judeţean Sibiu, concesionarea sau închirierea de bunuri sau servicii de către Direcţia generală şi al instituţiilor din structură / unităților din subordine prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii;
 7. propune spre avizare, respectiv aprobare, statul de funcţii, cu încadrarea în resursele financiare alocate de către Consiliul Judeţean Sibiu, în condiţiile legii.

Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu.

Sedintele Colegiului director se desfasoara în prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai si a presedintelui. În exercitarea atributiilor ce-i revin Colegiul director adopta hotarâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi si se semnează de președinte.