Director general : LAURA - CAMELIA VÎLSAN
Program audiente: JOI 12,00 - 14,00

Director general adjunct economic : MARIA ALBINARU
Program audiente: VINERI 11,00 - 13,00

Director general adjunct social : CODRUȚA CODĂU
Program audiente: MARȚI 12,00 - 14,00

Purtator de cuvânt : MUNTEAN BEATRICE

Accesați: Hotărârea CJ Sibiu nr. 78/2018 privind aprobarea componenței Colegiului Director al DGASPC SIBIU


Conducerea Directiei generale se asigura de un director general, doi directori generali adjuncti si de Colegiul Director.

Directorul general asigura conducerea Directiei generale si raspunde de buna ei functionare în îndeplinirea atributiilor ce îi revin. În exercitarea atributiilor directorul general emite dispozitii.
Directorul general reprezinta Directia generala în relatiile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si în justitie si are urmatoarele atributii principale:
a) exercita atributiile ce revin Directiei generale, în calitate de persoana juridica;
b) exercita functia de ordonator de credite;
c) întocmeste proiectul bugetului propriu al Directiei generale si contul de încheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii Colegiului Director si aprobarii Consiliului Judetean Sibiu;
d) elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Judetean Sibiu, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala si protectia drepturilor copilului, având avizul Colegiului Director si al Comisiei pentru Protectia Copilului;
e) elaboreaza proiectele regulamentelor de organizare si functionare ale aparatului Directiei generale si ale complexelor/centrelor pentru copii si adulti, precum si ale Regulamentelor de ordine interioara si respectiv ale Regulamentelor interne ale acestora, modificarile si completarile necesare si le propune spre avizare Colegiului Director, respectiv spre aprobare Consiliului Judetean Sibiu;
f) elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului Judetean Sibiu, organigrama si statul de functii ale Directiei Generale, având avizul Colegiului Director;
g) elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului, stadiul implementarii strategiilor prevazute la litera d) si propunerile de masuri pentru îmbunatatirea acestei activitati, pe care le prezinta spre avizare Colegiului Director;
h) aproba statul de personal al Directiei generale; numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul Directiei generale, potrivit legii;
i) controleaza activitatea personalului din cadrul Directiei generale si aplica sanctiuni disciplinare acestui personal;
j) constata contraventiile si propune aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 135 din Legea nr. 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
k) este vicepresedintele Comisiei pentru protectia copilului si reprezinta Directia generala, în relatiile cu aceasta;
l) asigura executarea hotarârilor Comisiei pentru protectia copilului;
m) întocmeste fisa postului pentru directorii adjuncti si a personalului din structurile subordonate;
n) exercita orice alte atributii rezultate în sarcina sa din legi, alte acte normative sau din prezentul regulament.

În absenta directorului general, atributiile acestuia se exercita de drept de catre unul dintre directorii adjuncti.

Numirea, eliberarea din functie si sanctionarea disciplinara a directorului general al Directiei generale, se fac la propunerea Presedintelui Consiliului Judetean Sibiu, prin hotarâre a Consiliului Judetean Sibiu.

Colegiul director al Directiei generale este compus din presedinte, vicepresedinte si 5 membri din care: directorii adjuncti ai Directiei Generale si 3 consilieri judeteni propusi de Presedintele Consiliului Judetean Sibiu.
La sedintele Colegiului Director se încheie procese verbale întocmite de secretariatul tehnic al acestuia, desemnat prin dispozitie a directorului executiv. Procesele verbale se semneaza de Colegiul Director.

Presedintele Colegiului director este Secretarul General al judetului Sibiu. În cazul în care presedintele Colegiului director nu îsi poate exercita atributiile, acestea sunt exercitate de catre vicepresedintele acestuia.
Vicepresedintele Colegiului director este directorul general al Directiei generale.

Colegiul director se întruneste în sedinta ordinara, trimestriala la convocarea directorului executiv, precum si în sedinta extraordinara, ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a vicepresedintelui Colegiului director sau a unuia dintre directorii adjuncti.

La sedintele Colegiului director pot participa fara drept de vot Presedintele Consiliului Judetean Sibiu, membrii Comisiei pentru protectia copilului, ai Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti si alti consilieri judeteni, locali, precum si sefii de servicii, departamente, centre rezidentiale sau alte persoane invitate de membrii Colegiului director.

Colegiul director îndeplineste urmatoarele atributii principale:

a. aproba la propunerea directorului general regulamentele de ordine interioara ale Directiei generale si ale complexelor/centrelor pentru copii si regulamentele interne ale centrelor de adulti;

b. analizeaza si controleaza activitatea Directiei generale; propune directorului general, masurile necesare pentru îmbunatatirea activitatilor Directiei generale;
c. avizeaza proiectul bugetului propriu al Directiei generale si contul de încheiere al exercitiului bugetar;

d. avizeaza proiectul strategiei si rapoartelor elaborate de directorul general al Directiei generale, avizul fiind consultativ;

e. propune Consiliului Judetean Sibiu, modificarea structurilor organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare al Directiei generale si/sau ale centrelor rezidentiale pentru adulti si/sau copii, precum si rectificarea bugetului, în vederea îmbunatatirii acestora;

f. propune Consiliului Judetean Sibiu, înstrainarea mijloacelor fixe din patrimoniul Directiei generale, altele decât bunurile imobile, prin licitatie publica, organizata în conditiile legii;

g. propune Consiliului Judetean Sibiu, concesionarea sau închirierea de bunuri sau servicii de catre Directia generala, prin licitatie publica, organizata în conditiile legii;
h. întocmeste si propune spre avizare, respectiv aprobare, statul de functii, precum si premierea si sporurile care se acorda la salariul personalului Directiei generale, cu încadrarea în resursele financiare alocate de catre Consiliul Judetean Sibiu, în conditiile legii.

i. Aproba proiectul programului anual de desfasurare a sedintelor ordinare ale Colegiului Director pe baza prefigurarii principalelor puncte din proiectul ordinii de zi a acestora la propunerea secretariatului tehnic.

Colegiul director îndeplineste si alte atributii stabilite de lege sau prin hotarârea Consiliului Judetean Sibiu.
Sedintele Colegiului director se desfasoara în prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai si a presedintelui. În exercitarea atributiilor ce-i revin Colegiul director adopta hotarâri cu votul majoritatii membrilor si care se semneaza de presedinte si se contrasemneaza de directorul general, purtând avizul de legalitate al consilierului juridic.