Dati click aici pentru PORTAL LEGISLATIV

• Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
• Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social;
• Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
• Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
• H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ;
• Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici;
• Legea nr.53/2003 – Codul Muncii;
• Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
• H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
• HOTĂRÂRE nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
• H.G. nr.679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
• Ordonanța nr. 27/ 2002 privind reglememtarea activității de soluționare a petițiilor;
• Legea nr. 672/2002 (republicată) privind auditul public intern;
• Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare ;
• Legea contabilității nr.82/24 decembrie 1991 cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare.

• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (republicată);
• Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.18/1990 pentru ratificarea Convenției Onu cu privire la drepturile copilului;
• Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 15 din 25 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967;
• HOTĂRÂREA nr. 579 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale
• Ordin nr. 286/06.07.2006 pentru aprobarea Normelor Metodaologice privind întocmirea Planului de Servicii și a Normelor Metodologice privind întocmirea Planului Individualizat de protecție;
• HOTĂRÂRE nr. 502 din 13 iulie 2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
• Ordin nr. 21/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial ;
• Ordin nr. 24/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
• Ordin nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
• Ordin nr. 288/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
• Ordin nr. 27/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial pentru copiii cu dizabilități;
• Ordin nr. 89/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul de primire în regim de urgență a copilului abuzat, neglijat și exploatat;
• Ordin nr. 177 /2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului;
• Ordin nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre DGASPC –uri şi Serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
• Hotărârea nr. 323/28.03.2007 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie;
• ORDIN nr. 1.985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special;
• ORDIN nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora;
• Hotărâre nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
• Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violentei în familie (republicată);

• Ordonanța nr.68/28.08.2003 privind serviciile sociale;
• Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
• H. G. nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
• H.G. nr. 680/2007 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
• H.G. nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
• Ordin nr. 762 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordin 2298/2012 privind aprobarea Procedurii – cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
• Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.