Dati click aici pentru PORTAL LEGISLATIV

• Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
• Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social;
• Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
• Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
• H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ;
• Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici;
• Legea nr.53/2003 – Codul Muncii;
• Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
• H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
• HOTĂRÂRE nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
• H.G. nr.679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
• Ordonanța nr. 27/ 2002 privind reglememtarea activității de soluționare a petițiilor;
• Legea nr. 672/2002 (republicată) privind auditul public intern;
• Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare ;
• Legea contabilității nr.82/24 decembrie 1991 cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare.