Serviciul Resurse Umane

Nr.60588/11.10.2021

 

ANUNŢ

           

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuţie vacantă:       

 

Compartimentul Audit

 

AUDITOR, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID360645), perioadă nedeterminată cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi şi 40 de ore/săptămână.

Condiţii:

Generale: cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Specifice:

 1.  Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
 2.  Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3.  Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –7 an.

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA pentru ocuparea postului de auditor grad profesional superior în cadrul Compartimentului Audit

 

 1.  Constituția României, republicată
 2.  OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Titlul Iși II ale părții a VI-a.
 3.  OG nr.137/2000privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.Legea nr. 672/2002 republicată, privind auditul public intern,

8.Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

9.Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat;

11.LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

12.HG nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile public.

13.HG nr. 1.086 /2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

14.OG nr. 119/1999 – republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

15.Ordinul  nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

16.Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

17.Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

 

Principalele atributii pentru postul de auditor superior:

 1. Participa la elaborarea normelor metodologice specifice DGASPC Sibiu, le inainteaza spre avizare UCAPI si avizeaza normele proprii pentru structurile aflate in subordinea DGASPC Sibiu , daca normele CJ Sibiu, nu prevad altfel;
 2. Participa la elaborarea proiectului Planului Anual de audit si a Planului multianual al DGASPC Sibiu;
 3. Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar și control intern ale DGASPC Sibiu sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate(auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate în cadrul DGASPC Sibiu inclusiv structurile subordonate, cu privire la utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public);
 4. Auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la aceasta, urmatoarele:

- angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatiile de plata inclusiv din fondurile comunitare;

- platile asumate prin angajamentele bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

- vanzarea, gajarea, cesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public/privat aflate in administrarea DGASPC Sibiu;

- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;

- alocarea creditelor bugetare, sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

- sistemul de luare a deciziilor;

- sistemele de conducere si control si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

 1. Informeaza UCAAPI despre recomandarile neasumate de conducatorul entitatii auditate, precum si despre consecintele acestora, trimestrial in termen de 10 zile de la incheierea trimestrului.
 2. Raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile de audit.
 3. Participa la elaborarea raportului anual de audit pana la 25 ianuarie pentru anul expirat.
 4. In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului institutiei si structurii de control abilitate.
 5. Exploateaza cu atenție și eficiență bunurile din dotare raspunzand de toate deficientele ivite.
 6. Pastreaza secretul profesional si nu face publice date si informatii la care are acces.
 7. Respecta normele de securitate si sanatate in munca si normele PSI.
 8. Isi asuma raspunderea pentru toate documentele intocmite si promovate.
 9. Cunoaste si respecta prevederile codului de conduită din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, precum si ale ROF si prevederile din acordul colectiv.
 10. Indeplineste potrivit legii alte atributii date de directorul general al Directiei.
 11. Respecta prevederile Regulamentului general privind protecția datelor

 

Condiţii de desfăşurare:

Examenul constă în două probe: proba scrisă şi interviul.

În cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor IT.

La proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT, nivel mediu, participă candidații ale căror dosare au fost declarate “admis” la proba de selecție a dosarelor (5 zile lucrătoare după termenul de depunere dosare).

Data de susținere a probei suplimentare de testare a cunoştinţelor IT: 20.12.2021, ora 10:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.

Candidații declarați “admis” la proba suplimentară participă la proba scrisă a concursului.

Proba scrisă va avea loc în data de 21.12.2021 ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 24.12.2021 ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.

 

           Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante vor depune dosarele pentru participarea la concurs în perioada 19.11.2021-08.12.2021 la Serviciul Resurse Umane - Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, avizul de exercitare a profesiei de asistent social sau atestat de liberă practică,etc;

e) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului

g) cazierul judiciar;

h)certificat de integritate comportamentală.

i) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante, din cadrul

 

CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI AGÂRBICIU

 

        -PSIHOLOG  PRACTICANT-1 post perioadă nedeterminată.

 

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihoterapie sau consiliere psihologică;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

       d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ.

Tematica: OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

 

      -ASISTENT SOCIAL  PRACTICANT– 1 post perioadă nedeterminată;

 

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
 2. Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social - treapta de competentă profesională Practicant;
 3. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 4. Vechime în profesie necesara ocupării postului – minim 1 an;

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ.

Tematica: OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

 

       -ASISTENT MEDICAL – 3 posturi perioadă nedeterminată;

 

Condiţii generale/Specifice:

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist.

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică.

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1 Modulul I standardul 4, Modulul IV standardul 10, Modulul V standardul 1.
 2. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Tematica:OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

 

     -BUCĂTAR - 1  post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/Specifice:

 

a)Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);

b)Perfecţionări (specializări): Curs de bucătar sau Diplomă de absolvire a școlii profesionale în meseria de bucătar.

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime necesară ocupării postului – minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1, Modulul I, Standard 3 – Alimentația, Modulul V standardul 1.
 2. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Tematica:  OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

 

 

Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 08.12.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 13.12.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 12.11.2021-25.11.2021 (inclusiv), la Serviciul  Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu următoarele :

 • cerere tip de înscriere/formularele de înscriere la concurs  se găsesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae ;
 • certificat de cazier judiciar
 • certificat de integritate comportamentală.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Claudiu Stupar

                                                                                             

                                                                                                             

                Sef Serviciu SRU                                                                          Intocmit

                     Stela Stoica                                                                        Cristian Mărdăşan

 

Serviciul  resurse umane

Nr. 67786/08.11.2021

     DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant, din cadrul :

 COMPLEXULUI  DE SERVICII PRICHINDELUL Sibiu

 -ȘEF CENTRU -1 funcţie de conducere perioadă nedeterminată,

 

Condiţii generale/ Specifice:      

 1. Studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie, juridic, medical, economic şi ştiinţe administrative;
 2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, capacitatea de a coordona, bună comunicare, organizare, eficienţă, promptitudine, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate, capacitatea de a delega, competenţă decizională, obiectivitate în apreciere.
 5. Cerinţe specifice (de ex.Călătorii frecvente, delegări, detaşări)–disponibilitate pentru program prelungit, competenţă în gestionarea resurselor alocate.
 6. Vechime necesară ocupării postului–Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. LEGEA nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Tematica :CAP. I si CAP. II

LEGEA nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor.

Tematica : CAP. I  Dispozitii general si CAP. I^1 Identificarea, referirea şi evaluarea victimelor infracţiunilor

 1. Legea nr.272, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 2. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Tematica :– Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 1. HG nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

 Tematica :Art.1-Art.7 și Anexa 1.

 1. HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor.

Tematica : Anexa 1

 1. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minimede calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor,

Tematica :Anexa 1 Modulele I, IV și V.

 1. Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială,

Tematica : Anexa: Modulele  I, VII, VIII, IX și X.

 1. ORDINUL nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minimede calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternal.

Tematica : Anaxa : Modulele I, VI, VII și VIII.

 

Condiții de desfășurare:

Concursul constă în două probe: proba scrisă  şi interviul.

În cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor IT.

La proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT, nivel de bază, participă candidații ale căror dosare au fost declarate “admis” la proba de selecție a dosarelor .

Data de susținere a probei suplimentare de testare a cunoştinţelor IT: 07.12.2021, ora 10:00 la

            sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei

            nr.2, județul Sibiu.

Candidații declarați “admis”  la proba suplimentară participă la proba scrisă a concursului.

Proba scrisă va avea loc în data de 08.12.2021, ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de

                     Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 13.12.2021, ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi

                Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 24.11.2021 (inclusiv), la Serviciul Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se găsesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific si generale ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Certificat de integritate comportamentală.
 • Expertiză(adeverintă) neuropsihiatrică.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia și documentele pentru înscrierea la concurs se găsesc la Compartimentul resurse umane și pe pagina de internet a instituției.

Serviciul Resurse Umane

Nr.67889/08.11.2021

 

ANUNŢ

           

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuţie vacante:       

 

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

 

CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT (ID360615), perioadă nedeterminată cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi şi 40 de ore/săptămână.

Condiţii:

Generale: cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Specifice:

 1.  Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 2. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3.  Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA pentru ocuparea postului de consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

 

 1.  Constituția României, republicată
 2.  OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Titlul Iși II ale părții a VI-a.
 3.  OG nr.137/2000privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,  republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      5.Legea nr.448/2006 Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare

 1. Legea nr.292/2011 asistenţei sociale
 2. Hotărâre nr. 502 din 13 iulie 2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului

       8.Ordinul nr. 1.985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;

     9.Ordinul nr. 1.306/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora.

Pentru TEMATICĂ:  BIBLIOGRAFIA va fi studiată integral.

 

Principalele atribuții pentru postul de consilier clasa I, grad profesional asistent:

 

 1. a) verifică conţinutul fişei de evaluare psihologică, inclusiv prin consultarea Registrului unic al psihologilor cu drept de liberă practică, şi, dacă este cazul, solicită informaţii şi/sau documente suplimentare de la psihologul care a efectuat evaluarea, precum şi de la copil şi părinţi/reprezentantul legal;
 2. b) efectuează evaluarea psihologică şi completează fişa de evaluare psihologică, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004; această responsabilitate poate fi îndeplinită de oricare alt psiholog angajat al DGASPC care îndeplineşte aceste condiţii, prin fişa postului;
 3. c) decide necesitatea consultului psihologic suplimentar, dacă este cazul;
 4. d) aplică criteriile medicopsihologice împreună cu medicul din SEC;
 5. e) aplică criteriile sociale şi psihosociale din domeniile 2, 3 şi 7 din Fişa de activităţi şi participare;
 6. f) îndeplineşte rolul de manager de caz numai dacă este angajat la DGASPC cu contract individual de muncă şi este numit de directorul general/executiv al DGASPC;
 7. g) furnizează informaţiile necesare managerului de caz/completează raportul de evaluare complexă în zona sa de competenţă şi semnează; această responsabilitate implică şi formularea de propuneri privind serviciile de abilitare-reabilitare psihologică şi intervenţiile de ordin psihologic privind etapele de tranziţie din viaţa copilului necesar a fi introduse în plan în baza documentelor verificate şi a discuţiilor cu copilul şi părinţii/reprezentantul legal.

 

 1. Biroul Achiziții Publice și Contractare de Servicii Sociale

 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 471854), perioadă nedeterminată cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi şi 40 de ore/săptămână, în cadrul Biroului Achiziții Publice și Contractare de Servicii Sociale.

Condiţii:

Generale: cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Specifice:

 1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice și științe economice;
 2. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3.  Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –7 ani.

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA pentru ocuparea postului de consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Achiziții Publice și Contractare de Servicii Sociale

 

 1.  Constituția României, republicată
 2.  OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Titlul Iși II ale părții a VI-a.
 3.  OG nr.137/2000privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr.202/2002privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 5.  Legea nr.101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcţionarea CNSC, cu modificările și completările ulterioare;
 6.  Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 7. HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru TEMATICĂ:  BIBLIOGRAFIA va fi studiată integral.

 

Principalele atribuţiile ale postului pentru consilier achizitii publice clasa I, grad profesional superior:

 

 1. Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
 2. Elaborează şi, dupăcaz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii și îl actualizează ori de câte ori este nevoie;
 3. întocmește referatele pentru constituirea comisiilor de evaluare pentru procedurile de achiziții publice;
 4. întocmește notele justificative pentru alegerea modalitatii de atribuire a contractului de achizitie publica / demararea achizițiilor directe;
 5. realizează punerea în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică;
 6. întocmeşte strategia de contractare şi o supune aprobării conducerii instituției în cazul aplicării procedurilor simplificate, licitaţiilor deschise sau negocierilor pe baza referatelor de necessitate şi a caietelor de sarcini, elaborate şi transmise de către fiecare compartiment de specialitate;
 7. înştiinţează diferite instituții (Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice-Direcţia Generală Control Ex-Ante asupra procedurii care urmează a fi derulată), conform obligativității în acest sens cu prevederilor legale în vigoare;
 8. redactează şi înaintează anunţurile de intenţie, de participare, înfuncție de procedura aleasă, și de atribuire în conformitate cu prevederile legale,spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz, ori pe site ul instituției pentru procedura proprie (contractare servicii sociale, servicii de pază sau alte service din Anexa 2 la Legea nr.98/2016);
 9. elaborează calendarul procedurii de atribuire, necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, evitarea suprapunerilor şi întârzierilor şi monitorizarea internă a procesului de achiziţii ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicare anunţuri, depunere candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ ofertelor, precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura, după caz;
 10. elaborează Documentul Unic de Achiziţie European ( DUAE) şi îl public în SEAP în secţiunea special dedicată;
 11. întocmeşte declaraţia privind funcţiile de decizie şi o încarcă în SEAP în secţiunea special dedicate;
 12. elaborează şi/ sau coordonează elaborarea documentaţiei de atribuire/ selectare/ preselectare încolaborare cu compartimentele interesate de produse, servicii sau lucrări; pune la dispoziţia oricărui operator economic, care solicită, documentaţia de atribuire/ selectare/ preselectare şi răspunde pentru legalitatea procedurilor;
 13. ajută Compartimentul juridic prin transmiterea draft-ului de contract de achiziţie public potrivit fiecărei procedure urmate şi il transmite la avizat (juridic și CFPP), la semnat de către conducerea instituției şi efectuează comunicarea acestora către părțile interesate;
 14. ajută comisiile de evaluare atunci când trebuie să răspundă în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări,în termenele legale, răspunsurile însoţite de întrebările aferente fiind transmise de către responsabilul de achiziție la toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire;
 15. participă în caliatea de responsabil achiziție conform art.126 alin.(6) din H.G pe lângă comisia de evaluare a ofertelor şi a altor documente care însoţesc oferta, prin redactarea documentelor emise de aceasta și prin ajutorul de specialitate în achiziții publice, nu din punct de vedere al obiectului procedurii/achiziției;
 16. informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;
 17. redactează raportul procedurii de atribuire, potrivit legii sau raportul anulării unei procedurii de atribuire, după caz, înfuncție de informările primate de la alte compartimente și prin care se impune luarea acestei măsuri de anulare;
 18. transmite spre publicare în SEAP informaţii referitoare la identitatea ofertantului câştigător, la serviciile sau lucrările publice care fac obiectul contractului
 19. întocmeşte şi păstrează dosarul deachiziţie publică care cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul procedurii de atribuire, respective toate documentele necesare pentru derularea procedurii şi pune la dispoziţia oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, dosarul de achiziţie publică, dacă acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nici o informaţiesă nu fie dezvăluită, dacă dezvăluirea ei ar ficontrară legii;
 20. acordă asistenţă de specialitate instituţiilo rsubordonate DGASPC SIBIU – centrelor rezidențiale copii/adulți, la solicitarea acestora;
 21. realizează achiziţiile directe din catalogul electronic potrivit legislației privind achizițiile publice;
 22. public anunțuri pentru achiziţiile directe pe SEAP la secţiunea Publicitate Anunţuri, conform prevederilor legale acolo unde se impune;
 23. întocmeşte rapoartele de alegerea operatorului economic în cadrul procedurilor de achiziţie direct conform situațiilor reglementate de Legea 98/2016 si a celor din H.G 395/2016;
 24. publicăîn SEAP notificări de atribuirela achiziţile directe;
 25. transmite notificările centralizate la achizițiile directe (excepții) conform termenelor legale;
 26. Participă la implementarea, menținereașiîmbunătățireaprocedurilor de lucru de la nivelulbiroului, darși la cele de la nivelulinstituției care se aplicăunitarși respect toate prevederile din cadul acestora;
 27. Identifică, raportează și tratează, conform informațiilor din documentea probate, neconformitățile apărute în desfășurarea activităților;
 28. Îndeplineşte orice alte atribuţii primite din partea şefului ierarhic superior, care au legătură cu scopul principal al postului.
 29. Respectă normele de conduit profesională prevazute de lege;
 30. Păstrează secretul professional şi nu face public date si informaţii la care are acces;
 31. Respectă termenele stabilite de către superiori pentru lucrările repartizate;
 32. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;
 33. Respectă legile în vigoare, Regulamentul de OrganizareşiFuncţionare al D.G.A.S.P.C Sibiu;
 34. Exploatează cu atenţie si eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele ivite din neutilizarea corespunzătoare;
 35. Efectuează orice activitate dispusă de conducerea Direcţiei, în limitele competenţelor, potrivit pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;
 36. Cunoaste si respecta Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Condiţii de desfăşurare:

            Examenul constă în două probe: proba scrisă şi interviul.

În cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor IT.

La proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT, nivel de bază, participă candidații ale căror dosare au fost declarate “admis” la proba de selecție a dosarelor .

Data de susținere a probei suplimentare de testare a cunoştinţelor IT: 14.12.2021, ora 10:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.

Candidații declarați “admis”  la proba suplimentară participă la proba scrisă a concursului.

Proba scrisă va avea loc în data de 15.12.2021 ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 21.12.2021 ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.

 

           Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante vor depune dosarele pentru participarea la concurs în perioada 09.11.2021-29.11.2021 la Serviciul Resurse Umane - Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu. Publicarea anunțului se va efectua în data de 09.11.2021.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 1.  formularul de înscriere;
 2.  curriculum vitae, modelul comun european;
 3.  copia actului de identitate;
 4.  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, cursuri. Atestat de liberă practică în una din următoarele specialităţi: psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională;
 5.  copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
 6.  copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
 7.  cazierul judiciar;

        8. certificat de integritate comportamentală.

        9. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Serviciul  resurse umane

Nr.  65658/29.10.2021

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale  temporar vacante, din cadrul

 

 1. Centrul de Îngrijire și Asistență „ Episcop Nicolae Popoviciu” Biertan 

ASISTENT SOCIAL debutant - 1 funcţie de execuţie pe perioadă determinată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;

b)Perfecţionări (specializări): Adeverință de la CNASR cu treapta de competență profesională asistent social Debutant;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în profesie necesare ocupării postului – 0  ani;

 

 1. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Aadulte cu Dizabilități Cisnădie

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT - 1 funcţie de execuţie pe perioadă determinată;

Condiţii generale/ Specifice:

 1.  Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;
 2.  Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social-treapta de competentă profesională Practicant;
 3.  Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 4.  Vechime în profesie necesare ocupării postului – minim 1 an;

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 3. Legea nr.292/2011 asistenţei sociale cu modificarile si completarile ulterioare.
 4.     OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Tematica:Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

 

Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

În cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor IT.

La proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT, nivel de bază, participă candidații ale căror dosare au fost declarate “admis” la proba de selecție a dosarelor .

Data de susținere a probei suplimentare de testare a cunoştinţelor IT: 22.11.2021, ora 10:00 la  sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.

Candidații declarați “admis”  la proba suplimentară participă la proba scrisă a concursului.

Proba scrisă va avea loc în data de 23.11.2021 ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 26.11.2021 ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 10.11.2021 (inclusiv),  la Serviciul Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Certificat de integritate comportamentală;
 • Expertiză neuropsihiatrică (adeverință);

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.