DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unui post contractual de conducere vacant, din cadrul :

BIROULUI  ADMINISTRATIV, PATRIMONIU, TEHNIC ȘI INVESTIŢII

-ȘEF BIROU gr.II -1 funcţie de conducere perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

 1. a) Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei civile și instalaţii;
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, capacitatea de a coordona, bună comunicare, organizare, eficienţă, promptitudine, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate, capacitatea de a delega, competenţă decizională, obiectivitate în apreciere, cunoștințe de lucru pe calculator (word, excel).
 3. c) Cerinţe specifice (de ex.Călătorii frecvente, delegări, detaşări)–disponibilitate pentru program prelungit, competenţă în gestionarea resurselor alocate.
 4. d) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

1.HG nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

2.HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare . Capitolul III –Obligaţii şi răspunderi (Secţiunea 1, Secţiunea 5, Secţiunea 6) Capitolul V-Dispoziţii finale şi tranzitorii-art.43 alin. (1), alin. (2), alin. (3).

4.Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-art.2;  art.6-alin. (1); art. 7-alin.(1) ,alin.(4), alin.(5),art.11,Anexa Nr.1 -Conţinutul –cadru al documentaţiei tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii).

5.Ordinul nr. 14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile, cu modificările și completările ulterioare;

6Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

 Examenul constă într-o probă suplimentară de testare a cunoștințelor IT, nivel mediu, probă scrisă și interviu, la care pot participa doar candidații admiși la selecția dosarelor.

Proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT, nivel mediu va avea loc în data de 15.09.2021 ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str.Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.

Pot participa la proba scrisă a concursului de recrutare numai candidații declarați admiși la proba suplimentară.

 Proba scrisă va avea loc în data de 27.09.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 30.09.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 30.08.2021-10.09.2021 (inclusiv),  la Serviciul Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se găsesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific si generale ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Certificat de integritate comportamentală.
 • Testare psihologică.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.