CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR  CU HANDICAP CISNADIE, anunta concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei :

 Denumirea postului:

Conditii specifice de participare la concurs :

 1. Muncitor calificat tr.III - BUCATAR– 1 post vacant pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor: Minim 10 clase si Curs de calificare.

 

      Data, ora si locul de desfasurare a concursului :

      Proba practica/scrisa  - data  de 10.06.2019, ora 10.30, la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii           nr. 36A, Cisnadie.

            Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

Interviul – data de  12.06.2019, ora 10.30, la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A,       Cisnadie.

            Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Data limita, pana la care candidatii, vor depune actele pentru dosarul de  concurs, este 03.06.2019, ora 14.00,  la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552.

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

            Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia pentru concurs BUCATAR

- Ordinul nr. 82/2019, ORDIN nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, ANEXA 1

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552

              Director ,

           Tincu  Ana

 

Resurse umane:

Maris Daniela

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR.21772/07.05.2019

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

 

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de Economist IA

pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

CP Gulliver din cadrul DGASPC Sibiu pentru concursul organizat în data 02-06.05.2019,

 

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

CRETU ANCA-VASILICA

Economist

CP Gulliver

100

 

 

ADMIS

2

GHIB IOANA

Economist

CP Gulliver

 

100

 

ADMIS

3

RADU ADRIANA-VIRGINIA

Economist

CP Gulliver

 

100

 

ADMIS

4

RADU LUMINITA- DANIELA

Economist

CP Gulliver

 

100

 

ADMIS

 

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi 07.05.2019 ora   15.00

 

 

 

 

 

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de economist IA–

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –CP Gulliver

pentru concursul organizat în data de 02 - 06.05.2019,

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

NISTOR  VICTORIA

economist

CP Gulliver

23

RESPINS

2

CRETU ANCA-VASILICA

economist

CP Gulliver

58

ADMIS

3

GHIB IOANA

economist

CP Gulliver

51,66

ADMIS

4

PANC ALEXANDRA -ELENA

economist

CP Gulliver

34,66

RESPINS

5

RADU ADRIANA-VIRGINIA

economist

CP Gulliver

50

ADMIS

6

RADU LUMINITA- DANIELA

economist

CP Gulliver

74,33

ADMIS

Rezultatul  a fost afisat azi  03.05.2019 ora 13.00

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie : Viorica Sopa consilier  DGASPC Sibiu

 Secretar comisie : Cristian Mardasan   consilier DGASPC Sibiu

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. .21129/03.05.2019

 REZULTATUL FINAL

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Infirmiera– 1 post pe perioadă determinată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu – CPCD Prichindelul pentru concursul organizat în data de 02-06.05.2019

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Funcția

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1.

Bălașa Florina

Infirmieră

64

85

74,5

ADMIS

 

Rezultatul  final afişat azi, 03.05.2019, ora 14.00, la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: -  Onoriu Moldovan   sef CS Prichindelul

Secretar comisie :    -  Popescu Elena Andreea -consilier

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 21059/02.05.2019

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant MUNCITOR calificat TR.II, întreținere – 1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu – CPCD Turnu Roșu, pentru concursul organizat în data de 02-06.05.2019

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1.

 VEȘTEMEAN ADRIAN

MUNCITOR calificat TR.II, întreținere

CPCD Turnu Roșu

78

 

ADMIS

2.

OLARIU NICUȘOR

MUNCITOR calificat TR.II, întreținere

CPCD Turnu Roșu

1,05

RESPINS

 

 

Rezultatul  probei scrise a fost afisat azi, 02.05.2019, ora 15.00

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie : Nicolae Cristian – sef CPCD Turnu Roșu

Secretar comisie : Popescu Elena Andreea -Consilier DGASPC Sibiu