ANUNT CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR  CU HANDICAP CISNADIE anunta concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei:

 Denumirea postului:

Conditii specifice de participare la concurs :

 1. INFIRMIER/a – 2 posturi vacante, pe durata nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :

Nivelul studiilor : Minim 8 clase

      Data, ora si locul de desfasurare a concursului :

      Proba practica  si scrisa  - data  de 21.06.2017 ora 10.30, la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii       nr. 36A, Cisnadie.

            Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

Interviul – data de  23.06.2017, ora 10.30, la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A,       Cisnadie.

            Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Data limita, pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de  concurs, este 14.06.2017, ora 14.00,  la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484.

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

            Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

BIBLIOGRAFIE

 

Bibliografia pentru concurs  INFIRMIER :

-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap .

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

 

 

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484.

 

 

              Director ,

           Tincu  Ana

Resurse umane:

Cj.Maris Daniela

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu anunta concurs în vederea ocupării a doua posturi  contractuale, în cadrul instituţiei:

Denumirea postului

 • MEDIC SPECIALIST (PSIHIATRU, NEUROLOG SAU MEDIC DE FAMILIE) – 1 post contractual pe perioadă nedeterminată

Conditii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor:

 • Superioare de specialitate
 • Atestat de libera practica

 

 • INFIRMIER – 1 post contractual pe perioadă nedeterminată

Conditii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor:

 • Minim 10 clase
 • Curs specializare

Conditii de desfasurare :

 • Proba scrisa in data de 21.06.2017, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu in data de 23.01.2017, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 13.06.2017, ora 14ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 

 1. Cerere de inscriere tip;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
 4. Copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
 5. Curriculum vitae;
 6. Caracterizare de la ultimul loc de munca;
 7. Cazierul judiciar;
 8. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. Testare psihologica in vederea angajarii.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

 • Formularele tip de inscriere si bibliografia se gasesc la sediul R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92, tel. 0269/550244.

 

DIRECTOR,

Bobeica Bianca Elena

 

            În temeiul art. 41 si următoarele din HG nr. 286 din 23 martie 2011, actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu organizează examen pentru promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual, care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare,  prevăzute de prevederile Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale aprobat prin Dispoziţia nr.286/2011 a Consiliului Judeţean Sibiu  si Dispoziţia nr. 393/04.03.2015 Directorului general al DGASPC Sibiu.

            Examenul de promovare in conformitate cu art.43 din HG nr.286/2011 constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz, stabilite de comisia de examinare.

            Proba scrisă va avea loc în data de 12 iunie 2017, ora 12.00, iar proba de interviu in data de 15.06.2017 ora 12,00, la sediul DGASPC Sibiu,str. Mitropoliei nr.2.

Condiţiile cumulative de participare la examenului de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare, după caz, sunt următoarele :

           - să aibă cel puţin 3 ani vechime din gradul sau treapta profesională din care promovează;

           - să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.

În vederea participării la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare, candidaţii vor depune în perioada 22.05.2017 - 06.06.2017, dosarul de examen, care va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere pentru participare/formular de înscriere la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare ;

b) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul sau treapta profesională din care se promovează;

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani, după caz.

d) referat de evaluare a activitatii intocmit de seful ierarhic, conform art. 41 alin. 7 si alin. 9 din HG 286/2011.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare se depune pana in data de 06.06.2017  la compartimentul Resurse Umane.

Bibliografia de concurs se gaseste la sediul DGASPC Sibiu din str. Mitropoliei nr. 2 Compartiment resurse umane.

                                               Director General,

                                           Laura Camelia Vîlsan

Şef serviciu Juridic si Resurse Umane,

Daniela Eugenia Păcurar

                                                                                                            Întocmit

                                                                                                     Ciotloş Viorica                                                                 

CS.Prichindelul Sibiu  organizeaza  examen  de  promovare in grad profesional/treapta profesionala  prin transformare in statul de functii

In perioada 06.06.2017-07.06.2017, ora 12 , se organizeaza examen proba scrisa si interviu, pentru promovarea in grad profesional/treapta profesionala a personalului contractual din cadrul CS Prichindelul Sibiu.

 In vederea participarii la examenul de promovare in grad/ treapta profesionala candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional/treapta profesionala a functiei din care promoveaza;
 2. Sa fi obtinut cel putin calificativul „Foarte bine „ la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii trei ani ;
 3. Sa nu aiba aplicata o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii;

Dosarul de inscriere la examenul de promovare in grad profesional/treapta profesionala trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

 1. Formularul de inscriere la examen;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea;
 3. Copia fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii trei ani ;
 4. Adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional/treapta profesionala din care promoveaza;
 5. Solicitare scrisa a salariatului care indeplineste conditiile de participare, aprobata de seful de centru;

Probele de examen pentru promovarea in grad profesional/treapta profesionala sunt:

1.Proba scrisa : 06.06.2017 ora 12.00

2.Proba interviului: 07.06.2017 ora 12.00, la sediul CS Prichindelul Sibiu, str.Bastionului nr.6 jud.Sibiu

Data limita a depunerii dosarelor : 31.05.2017 ora 12.00

Tematica si bibliografia sunt afisate impreuna cu prezentul anunt.

 BIBLIOGRAFIE  PENTRU EXAMENUL  DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL  IMEDIAT SUPERIOR  PENTRU  POSTUL  DE ECONOMIST, DIN CADRUL CS. PRICHINDELUL –CPCD SIBIU;

 1. Legea nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul MFP nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii;
 3. Ordinul MF nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Anexele nr.2 si 3 la Ordinul MF nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul MF nr.2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MF nr.1917/2005 cu modificarile si completarile ulterioare

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu  în temeiul art.39  al H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor  publice de execuţie vacante de : 

 CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT (ID360603), perioadă nedeterminată în cadrul Serviciul de Evaluare Initiala, Prevenire si  Interventie in situatii de abuz, neglijare, exploatare – Compartiment violentă in familie

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: asistentei sociale, sociologie, psihologie, psihopedagogie, stiinte juridice sau administrative.

b) Perfecționări (specializări): nu este cazul

c) Cunoștințe operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): operare (Office, Internet) -nivel mediu

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani

Condiţii de desfăşurare:

Proba scrisă – la data de 19.06.2017  ora 12.00 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Interviul – la data de  22.06.2017 ora 12.00 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

 Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 07.06.2017 (inclusiv) la Serviciul Juridic si Resurse Umane-Compartimentul Resurse Umane.

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, PENTRU PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN CADRUL SERVICIULUI DE EVALUARE INIȚIALĂ, PREVENIRE ȘI INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE-COMPARTIMENT VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

 1. Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 2.  Legii nr.217/2003, republicată, pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.
 3. Legea  nr. 188/1999, actualizată, privind Statutul functionarilor publici.
 4. Legea nr. 7/2004, actualizată, privind Codul de conduita a funcționarilor publici.
 5. H.G nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

a) formularul de înscriere (se găsesc la Compartimentul Resurse Umane) ;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

              DIRECTOR GENERAL,                                  DIRETOR GENERAL ADJUNCT,     

          LAURA CAMELIA VÎLSAN                                     MARIA  ALBINARU                          

 

                                                                                   Şef serviciul Juridic şi  Resurse Umane            

                                                                               DANIELA EUGENIA PĂCURAR

 

                                                                                                          Întocmit

                                                                                             CRISTIAN MARDASAN