Biroul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare

Nr. 12031 / 12.03.2018

                                                           

 

 

                                                                        CAIET DE SARCINI

                                                                        Servicii de pază                 

 

 

 1. Introducere

           

            Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

            În conformitate cu Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministerele şi celelalte unităţi aflate în subordonarea / coordonare / autoritatea acestora, organisme ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, instituţiile publice precum şi alte organizaţii care deţin bunuri şi valori cu orice titlu, denumite de lege "UNITĂŢI" sunt obligate să asigure paza acestora.

            Prezentul caiet de sarcini stipulează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii ofertanţi specializaţi în domeniul pazei pentru a participa la procedura de atribuire a contractului aferent anului 2018 privind serviciile de pază.

 

 1. Obiectul contractului

 

            Prestarea serviciilor de pază pentru următoarele locaţii, perioada 01.05.2018 – 31.12.2018:

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.05.2018-31.12.2018)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

1344

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

1344

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

3920

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

5880

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

1848

 

TOTAL

 

 

23.408

 

            NOTĂ: Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

 

            Realizarea dispozitivului de pază la obiectivul încredinţat se va face cu respectarea Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi completările ulterioare.

            Prestatorul asigură paza în scopul împiedicării sustragerilor de orice fel, a pătrunderii ilegale în obiectivul păzit a oricăror persoane străine.

            Paza va fi asigurată atât la exteriorul cât şi la interiorul obiectivului, perimetrele şi zonele de patrulare vor fi stabilite prin planul de pază, sprijinite după caz de unităţi mobile de intervenţie.

 

 1. Durata contractului

 

            Prestarea de servicii de pază se va executa în baza unui contract care va începe odată cu semnarea acestuia de către ambele părţi şi până la 31 decembrie 2018.

            În conformitate cu prevederile art. 165 din HG nr. 395 / 2016, autoritatea contractantă poate opta pentru prelungirea contractului de servicii pentru o perioadă de maxim 4 luni de la expirarea duratei inițiale pentru care a fost încheiat contractul.

            În ipoteza în care autoritatea contractantă optează pentru clauza de prelungire a contractului aceasta va înștiința în scris prestatorul cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea duratei inițiale a contractului că urmează să facă uz de această clauză, sens în care va fi încheiat un act adițional de prelungire.

            Autoritatea contractantă nu este obligată să opteze pentru prelungirea contractului.

            Autoritatea contractantă poate opta și pentru o prelungire mai mică de 4 luni.

            În cazul prelungirii contractului cu o perioadă de 4 luni serviciile vor fi asigurate după cum urmează:

 

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.01.2019-30.04.2019)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

1960

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

2940

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

924

 

TOTAL

 

 

11.704

 

 1. Cerințe obligatorii

 

            Operatorul economic  / ofertantul trebuie să fie autorizat pentru efectuarea serviciilor de pază conform Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare.

            Obligațiile prestatorului:

În vederea efectuării acestor servicii de pază și protecție, conform prevederilor Legii nr. 333 / 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 301 / 2012, prestatorul de servicii va prezenta obligatoriu următoarele documente:

 • Licența de funcționare eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române pentru desfășurarea activității de pază și protecție, valabilă la momentul prezentării acesteia, conform art. 19 din Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare ( copie conformă cu originalul). Licența eliberată de Inspectoratul General al Poliției să fie în perioada de valabilitate atât la data prezentării ofertei și a încheierii contractului de prestări servicii, cât și pe tot parcursul derulării acestuia;
 • Declarația pe propria răspundere a operatorului economic / ofertantului privitor la atestarea personalului de pază propriu implicat în prestarea serviciilor de pază, conform HG nr. 301 / 2012 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333 /2003;
 • Prestatorul trebuie să dispună de personal calificat și dotat cu echipament specific cu însemnele firmei de pază, conform art. 42 – 46 din Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului României nr. 935 / 2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenții de pază care își desfășoară activitatea în cadrul societăților specializate de pază și protecție;
 • Prestatorul are obligația obținerii avizelor și autorizațiilor de pază necesare de la organele de poliție competente pentru întreg personalul de pază implicat în contract;
 • Prestatorul este direct răspunzător de personalul folosit la îndeplinirea contractului;

 

 

 1. Capacitatea tehnică şi / sau profesională

 

 • Declaraţie pe proprie răspundere privind echipamentele necesare şi dotările agenţilor de pază pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.
 • Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de pază prestatorul este obligat să fie dotat conform art. 42 – 46 din Legea nr. 333 / 2003 cu următoarele:

- uniformă de serviciu pentru personal cu însemnele de identificare;

- mijloace de intervenţie specifice activităţii de pază şi protecţie ( baston de cauciuc, spray pentru imobilizare, lanternă, fluier şi alte accesorii);

- mijloace de comunicare ( staţii de emisie – recepţie, sau alte echipamente de comunicaţii);

 • Echipamentele cu care prestatorul va presta serviciile vor fi conform legislaţiei române în vigoare;
 • Declaraţie privind deţinerea personalului de specialitate necesar prestării serviciilor;

 

 1. Obligaţiile prestatorilor de servicii

 

 • Societatea trebuie să dispună de o experienţă relevantă în activitatea de pază şi protecţie;
 • Prestatorul poartă întreaga răspundere pentru calitatea serviciilor prestate fiind pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor;
 • Prestatorul se obligă să asigure servicii de pază cu personal angajat şi atestat conform legislaţiei în vigoare;
 • Prestatorul are obligaţia obţinerii avizelor de pază necesare de la organele de poliţie competente pentru întreg personalul de pază;
 • Prestatorul se obligă să întocmească împreună cu beneficiarul, planurile de pază pentru obiectivele ale cărui bunuri şi valori urmează a fi păzite şi să le transmită spre aprobare organelor de poliţie abilitate;
 • Prestatorul va asigura efectivele de personal şi echipamentele necesare conform prezentului caiet de sarcini;
 • Prestatorul va înlocui personalul ce se află în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile în mod corespunzător (concedii medicale, zile libere, absenţe nemotivate, etc) şi în acest sens va avea o rezervă de personal de înlocuire;
 • Personalul de pază asigurat de prestator este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate de achizitor pe timpul executării serviciului;
 • Prestatorul va lua măsuri de limitare a pierderilor cauzate în cazul producerii  unor evenimente deosebite şi anunţă de îndată reprezentantul achizitorului;
 • Prestatorul va remedia în timpul cel mai scurt eventualele evenimente petrecute în obiectiv din vina agenţiilor săi ori din alte cauze şi participă la limitarea acestora;
 • Prestatorul va asigura materialele şi echipamentele necesare executării serviciilor de pază conform prevederilor legale;
 • Prestatorul va executa instructajul privind respectarea de către personalul propriu al normelor legale privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor, a normelor de ordine interioară stabilite de comun acord cu achizitorul;
 • Prestatorul va răspunde de respectarea regulilor de acces în obiective, regulile fiind stabilite de achizitor atât pentru personal cât şi pentru mijloace de transport;
 • Personalului prestatorului îi este interzis să divulge date şi informaţii confidenţiale şi secrete;
 • Despăgubirile în cazul accidentelor de muncă se vor suporta de către prestator;
 • Predarea – primirea serviciului de pază inclusiv a obiectivelor din zona de responsabilitate a fiecărui post se va face în concordanţă cu prevederile planului de pază;
 • Prestatorul va înlocui agentul de pază aflat în timpul programului de lucru, în cazul în care, din diferite motive acesta va deveni indisponibil;
 • Înlocuirea agenţilor de pază aflaţi în serviciu se va face şi la cererea achizitorului pentru motive temeinice;

 

            Prestatorul are obligaţia de a anunţa achizitorul , în scris, despre imposibilitatea îndeplinirii / continuării contractului, din orice cauze, înainte cu cel puţin 30 de zile lucrătoare.

 

 1. Atribuţiile personalului de pază

 

            Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate.

            În timpul serviciului personalul de pază este obligat:

 • să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivelor, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii beneficiare;
 • să păzească obiectivele, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora;
 • să permită accesul în obiective numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;
 • să legitimeze şi să înregistreze persoanele care solicită accesul în incinta obiectivelor;
 • să înştiinţeze de îndată conducerea unităţii beneficiare şi pe şeful său ierarhic despre producerea oricărui eveniment, în timpul exercitării serviciului şi despre măsurile luate;
 • în caz de avarii produse la instalaţii, conducte de apă, reţele electrice şi în orice alte împrejurări, care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri în scopul limitării efectelor;
 • în caz de incendii să ia măsuri de localizare, stingere şi de salvare a persoanelor, bunurilor şi valorilor şi să sesizeze pompierii, să anunţe conducerea unităţii beneficiare şi poliţia;
 • să sesizeze poliţia în legătură cu orice fapte de natură a prejudicia patrimoniul unităţii beneficiare şi să dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;
 • să poarte uniformă şi însemnele distinctive conform regulamentului intern al prestatorului;
 • să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului, să nu părăsească postul de pază pţnă la înlocuirea cu alt agent de pază;
 • să respecte normele de comportament civilizat în relaţiile cu publicul;
 • să execute, în raport cu specificul obiectivului orice alte sarcini care i-au fost încredinţate potrivit planului de pază;
 1. Recepţie şi verificări

 

            Confirmarea prestaţiei se va efectua pe baza unui raport de activitate întocmit de prestator  şi prin încheierea la fiecare început de lună pentru luna trecută a unui proces verbal de recepţie a serviciilor de pază care va conţine date referitoare la cantitatea şi calitatea activităţii prestate, în baza căreia se va face decontarea.

            Prestatorul va garanta pentru producerea unor pagube ( furturi, degradări din vandalism) din gestiunea achizitorului. Valorile de despăgubire sunt cele actuale de pe piaţă a bunurilor similare cu cele distruse sau furate.

 

 1. Facturarea serviciilor prestate

 

            Facturarea serviciilor prestate se va realiza lunar, pentru fiecare locaţie.

 

 

 1. Modalităţi de plată

 

            Plata se face cu Ordin de plată în, în termen de 30 de zile, în contul prestatorului deschis la Trezorerie, în baza facturii originale.

 

0   11. Cerinţe asupra ofertei financiare

 

            Oferta financiară va fi elaborată în mod obligatoriu cu respectarea datelor şi condiţiilor din caietul de sarcini.

            Preţurile stabilite de ofertanţi sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior şi vor fi valabile pe toată perioada de derulare a contractului.

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 98 / 2016 preţul contractului poate fi revizuit în cazul în care se modifică cuantumul salariului minim pe economie, proporţional cu valoarea modificării acestora după următoarea formulă:

 

                 X2=X1 * Sn

                        _______

                              Sv

 

unde X2 = tarif actualizat

         X1 = tarif ofertat declarat câștigător în cadrul procedurii

         Sn = salariul minim nou brut pe țară garantat în plată

         Sv = salariul minim vechi brut pe țară garantat în plată

 

La calculația tarifului lei/oră de pază se va ține cont și se vor reliefa toate costurile executării în bune condiții ale contractului:

- salariu orar agent pază (minim salariul de bază minim brut pe economie)

- spor pentru munca de noapte conform Legii nr. 53/2003 (SMN)

- alte sporuri (pentru munca prestată în zilele de sâmbătă  și duminică, în timpul zilelor libere

legale etc) conform Legii nr. 53/2003 (AS)

 - valoarea contribuțiilor către bugetul de stat datorate de angajator, în vigoare la data ofertării,

detaliate distinct și precizând  coeficienții  în vigoare utilizați la calculul acestora (VCA)

- cheltuieli indirecte necesare a se efectua pentru îndeplinirea contractului (dotarea agenților de

pază cu uniforme de serviciu etc, costuri care reies din monitorizarea sistemului antiefracție,

intervenții ale echipei mobile etc, alte cheltuieli neprevăzute (CI)

- alte adaosuri (AA) (cota profit etc)

Ofertantii au obligatia de a detalia modul de constituire al tarifelor ofertate. Din fundamentarea

pretului trebuie sa reiasă respectarea legislatiei muncii și a salarizarii muncii.

Tariful  ofertat  este   ferm și nu se actualizează pe  toată   perioada  de derulare a contractului inclusive pe perioada de prelungire , dacă se optează în acest sens cu excepția cazului în care au loc modificări legislative.

            Achizitorul îşi asumă întreaga răspundere privind respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare privind salarizarea personalului.

Calculație tarif / oră / post pază, fără TVA - model

 

Obiectiv

Salariu orar încadrare

( SO)

Spor ore noapte

SMN

Alte sporuri

AS

Contribuții obligatorii angajator

VCA

Cheltuieli indirecte

CI

Alte adaosuri

AA

Total tarif lei fără TVA / oră pază

Total ore pază pe anul 2018

Total valoare

lei fără TVA / 2018

1

2

3

4

5

6

7

8=2+3+4+

+5+6+7

9

10=8*9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            În cazul în care ofertantul declară în cadrul ofertei că beneficiază de subvenții, care justifică reducerea prețului ofertat, acesta are obligația să depună o declarație pe propria răspundere în care să menționeze că persoanele ce beneficiază  de subvențiile respective vor fi utilizate pentru prestarea serviciilor de pază ce fac obiectul contractului de achiziție publică ( se vor nominaliza persoanele ce urmează a fi implicate în derularea contractului de prestări servicii, care beneficiază de subvenții).

            Valoarea  totală estimată pentru îndeplinirea contractului pentru servicii de pază, inclusiv perioada de prelungire  este de 490.396 lei fără TVA din care: pentru perioada 01.05.2018 -31.12.2018 este de 326.540 lei fără TVA, iar pentru perioada 01.01.2019 – 30.04.2019 este de 163.856 lei fără TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: "Prețul cel mai scăzut ".

 

 

 

 

 

 

                                                                 Întocmit,

                                    Biroul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare

Biroul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare

Nr. 12031 / 12.03.2018

                                                           

 

 

                                                                        CAIET DE SARCINI

                                                                        Servicii de pază                 

 

 

 1. Introducere

           

            Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

            În conformitate cu Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministerele şi celelalte unităţi aflate în subordonarea / coordonare / autoritatea acestora, organisme ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, instituţiile publice precum şi alte organizaţii care deţin bunuri şi valori cu orice titlu, denumite de lege "UNITĂŢI" sunt obligate să asigure paza acestora.

            Prezentul caiet de sarcini stipulează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii ofertanţi specializaţi în domeniul pazei pentru a participa la procedura de atribuire a contractului aferent anului 2018 privind serviciile de pază.

 

 1. Obiectul contractului

 

            Prestarea serviciilor de pază pentru următoarele locaţii, perioada 01.05.2018 – 31.12.2018:

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.05.2018-31.12.2018)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

1344

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

1344

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

3920

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

5880

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

1848

 

TOTAL

 

 

23.408

 

            NOTĂ: Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

 

            Realizarea dispozitivului de pază la obiectivul încredinţat se va face cu respectarea Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi completările ulterioare.

            Prestatorul asigură paza în scopul împiedicării sustragerilor de orice fel, a pătrunderii ilegale în obiectivul păzit a oricăror persoane străine.

            Paza va fi asigurată atât la exteriorul cât şi la interiorul obiectivului, perimetrele şi zonele de patrulare vor fi stabilite prin planul de pază, sprijinite după caz de unităţi mobile de intervenţie.

 

 1. Durata contractului

 

            Prestarea de servicii de pază se va executa în baza unui contract care va începe odată cu semnarea acestuia de către ambele părţi şi până la 31 decembrie 2018.

            În conformitate cu prevederile art. 165 din HG nr. 395 / 2016, autoritatea contractantă poate opta pentru prelungirea contractului de servicii pentru o perioadă de maxim 4 luni de la expirarea duratei inițiale pentru care a fost încheiat contractul.

            În ipoteza în care autoritatea contractantă optează pentru clauza de prelungire a contractului aceasta va înștiința în scris prestatorul cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea duratei inițiale a contractului că urmează să facă uz de această clauză, sens în care va fi încheiat un act adițional de prelungire.

            Autoritatea contractantă nu este obligată să opteze pentru prelungirea contractului.

            Autoritatea contractantă poate opta și pentru o prelungire mai mică de 4 luni.

            În cazul prelungirii contractului cu o perioadă de 4 luni serviciile vor fi asigurate după cum urmează:

 

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.01.2019-30.04.2019)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

1960

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

2940

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

924

 

TOTAL

 

 

11.704

 

 1. Cerințe obligatorii

 

            Operatorul economic  / ofertantul trebuie să fie autorizat pentru efectuarea serviciilor de pază conform Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare.

            Obligațiile prestatorului:

În vederea efectuării acestor servicii de pază și protecție, conform prevederilor Legii nr. 333 / 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 301 / 2012, prestatorul de servicii va prezenta obligatoriu următoarele documente:

 • Licența de funcționare eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române pentru desfășurarea activității de pază și protecție, valabilă la momentul prezentării acesteia, conform art. 19 din Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare ( copie conformă cu originalul). Licența eliberată de Inspectoratul General al Poliției să fie în perioada de valabilitate atât la data prezentării ofertei și a încheierii contractului de prestări servicii, cât și pe tot parcursul derulării acestuia;
 • Declarația pe propria răspundere a operatorului economic / ofertantului privitor la atestarea personalului de pază propriu implicat în prestarea serviciilor de pază, conform HG nr. 301 / 2012 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333 /2003;
 • Prestatorul trebuie să dispună de personal calificat și dotat cu echipament specific cu însemnele firmei de pază, conform art. 42 – 46 din Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului României nr. 935 / 2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenții de pază care își desfășoară activitatea în cadrul societăților specializate de pază și protecție;
 • Prestatorul are obligația obținerii avizelor și autorizațiilor de pază necesare de la organele de poliție competente pentru întreg personalul de pază implicat în contract;
 • Prestatorul este direct răspunzător de personalul folosit la îndeplinirea contractului;

 

 

 1. Capacitatea tehnică şi / sau profesională

 

 • Declaraţie pe proprie răspundere privind echipamentele necesare şi dotările agenţilor de pază pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.
 • Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de pază prestatorul este obligat să fie dotat conform art. 42 – 46 din Legea nr. 333 / 2003 cu următoarele:

- uniformă de serviciu pentru personal cu însemnele de identificare;

- mijloace de intervenţie specifice activităţii de pază şi protecţie ( baston de cauciuc, spray pentru imobilizare, lanternă, fluier şi alte accesorii);

- mijloace de comunicare ( staţii de emisie – recepţie, sau alte echipamente de comunicaţii);

 • Echipamentele cu care prestatorul va presta serviciile vor fi conform legislaţiei române în vigoare;
 • Declaraţie privind deţinerea personalului de specialitate necesar prestării serviciilor;

 

 1. Obligaţiile prestatorilor de servicii

 

 • Societatea trebuie să dispună de o experienţă relevantă în activitatea de pază şi protecţie;
 • Prestatorul poartă întreaga răspundere pentru calitatea serviciilor prestate fiind pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor;
 • Prestatorul se obligă să asigure servicii de pază cu personal angajat şi atestat conform legislaţiei în vigoare;
 • Prestatorul are obligaţia obţinerii avizelor de pază necesare de la organele de poliţie competente pentru întreg personalul de pază;
 • Prestatorul se obligă să întocmească împreună cu beneficiarul, planurile de pază pentru obiectivele ale cărui bunuri şi valori urmează a fi păzite şi să le transmită spre aprobare organelor de poliţie abilitate;
 • Prestatorul va asigura efectivele de personal şi echipamentele necesare conform prezentului caiet de sarcini;
 • Prestatorul va înlocui personalul ce se află în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile în mod corespunzător (concedii medicale, zile libere, absenţe nemotivate, etc) şi în acest sens va avea o rezervă de personal de înlocuire;
 • Personalul de pază asigurat de prestator este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate de achizitor pe timpul executării serviciului;
 • Prestatorul va lua măsuri de limitare a pierderilor cauzate în cazul producerii  unor evenimente deosebite şi anunţă de îndată reprezentantul achizitorului;
 • Prestatorul va remedia în timpul cel mai scurt eventualele evenimente petrecute în obiectiv din vina agenţiilor săi ori din alte cauze şi participă la limitarea acestora;
 • Prestatorul va asigura materialele şi echipamentele necesare executării serviciilor de pază conform prevederilor legale;
 • Prestatorul va executa instructajul privind respectarea de către personalul propriu al normelor legale privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor, a normelor de ordine interioară stabilite de comun acord cu achizitorul;
 • Prestatorul va răspunde de respectarea regulilor de acces în obiective, regulile fiind stabilite de achizitor atât pentru personal cât şi pentru mijloace de transport;
 • Personalului prestatorului îi este interzis să divulge date şi informaţii confidenţiale şi secrete;
 • Despăgubirile în cazul accidentelor de muncă se vor suporta de către prestator;
 • Predarea – primirea serviciului de pază inclusiv a obiectivelor din zona de responsabilitate a fiecărui post se va face în concordanţă cu prevederile planului de pază;
 • Prestatorul va înlocui agentul de pază aflat în timpul programului de lucru, în cazul în care, din diferite motive acesta va deveni indisponibil;
 • Înlocuirea agenţilor de pază aflaţi în serviciu se va face şi la cererea achizitorului pentru motive temeinice;

 

            Prestatorul are obligaţia de a anunţa achizitorul , în scris, despre imposibilitatea îndeplinirii / continuării contractului, din orice cauze, înainte cu cel puţin 30 de zile lucrătoare.

 

 1. Atribuţiile personalului de pază

 

            Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate.

            În timpul serviciului personalul de pază este obligat:

 • să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivelor, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii beneficiare;
 • să păzească obiectivele, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora;
 • să permită accesul în obiective numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;
 • să legitimeze şi să înregistreze persoanele care solicită accesul în incinta obiectivelor;
 • să înştiinţeze de îndată conducerea unităţii beneficiare şi pe şeful său ierarhic despre producerea oricărui eveniment, în timpul exercitării serviciului şi despre măsurile luate;
 • în caz de avarii produse la instalaţii, conducte de apă, reţele electrice şi în orice alte împrejurări, care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri în scopul limitării efectelor;
 • în caz de incendii să ia măsuri de localizare, stingere şi de salvare a persoanelor, bunurilor şi valorilor şi să sesizeze pompierii, să anunţe conducerea unităţii beneficiare şi poliţia;
 • să sesizeze poliţia în legătură cu orice fapte de natură a prejudicia patrimoniul unităţii beneficiare şi să dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;
 • să poarte uniformă şi însemnele distinctive conform regulamentului intern al prestatorului;
 • să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului, să nu părăsească postul de pază pţnă la înlocuirea cu alt agent de pază;
 • să respecte normele de comportament civilizat în relaţiile cu publicul;
 • să execute, în raport cu specificul obiectivului orice alte sarcini care i-au fost încredinţate potrivit planului de pază;
 1. Recepţie şi verificări

 

            Confirmarea prestaţiei se va efectua pe baza unui raport de activitate întocmit de prestator  şi prin încheierea la fiecare început de lună pentru luna trecută a unui proces verbal de recepţie a serviciilor de pază care va conţine date referitoare la cantitatea şi calitatea activităţii prestate, în baza căreia se va face decontarea.

            Prestatorul va garanta pentru producerea unor pagube ( furturi, degradări din vandalism) din gestiunea achizitorului. Valorile de despăgubire sunt cele actuale de pe piaţă a bunurilor similare cu cele distruse sau furate.

 

 1. Facturarea serviciilor prestate

 

            Facturarea serviciilor prestate se va realiza lunar, pentru fiecare locaţie.

 

 

 1. Modalităţi de plată

 

            Plata se face cu Ordin de plată în, în termen de 30 de zile, în contul prestatorului deschis la Trezorerie, în baza facturii originale.

 

0   11. Cerinţe asupra ofertei financiare

 

            Oferta financiară va fi elaborată în mod obligatoriu cu respectarea datelor şi condiţiilor din caietul de sarcini.

            Preţurile stabilite de ofertanţi sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior şi vor fi valabile pe toată perioada de derulare a contractului.

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 98 / 2016 preţul contractului poate fi revizuit în cazul în care se modifică cuantumul salariului minim pe economie, proporţional cu valoarea modificării acestora după următoarea formulă:

 

                 X2=X1 * Sn

                        _______

                              Sv

 

unde X2 = tarif actualizat

         X1 = tarif ofertat declarat câștigător în cadrul procedurii

         Sn = salariul minim nou brut pe țară garantat în plată

         Sv = salariul minim vechi brut pe țară garantat în plată

 

La calculația tarifului lei/oră de pază se va ține cont și se vor reliefa toate costurile executării în bune condiții ale contractului:

- salariu orar agent pază (minim salariul de bază minim brut pe economie)

- spor pentru munca de noapte conform Legii nr. 53/2003 (SMN)

- alte sporuri (pentru munca prestată în zilele de sâmbătă  și duminică, în timpul zilelor libere

legale etc) conform Legii nr. 53/2003 (AS)

 - valoarea contribuțiilor către bugetul de stat datorate de angajator, în vigoare la data ofertării,

detaliate distinct și precizând  coeficienții  în vigoare utilizați la calculul acestora (VCA)

- cheltuieli indirecte necesare a se efectua pentru îndeplinirea contractului (dotarea agenților de

pază cu uniforme de serviciu etc, costuri care reies din monitorizarea sistemului antiefracție,

intervenții ale echipei mobile etc, alte cheltuieli neprevăzute (CI)

- alte adaosuri (AA) (cota profit etc)

Ofertantii au obligatia de a detalia modul de constituire al tarifelor ofertate. Din fundamentarea

pretului trebuie sa reiasă respectarea legislatiei muncii și a salarizarii muncii.

Tariful  ofertat  este   ferm și nu se actualizează pe  toată   perioada  de derulare a contractului inclusive pe perioada de prelungire , dacă se optează în acest sens cu excepția cazului în care au loc modificări legislative.

            Achizitorul îşi asumă întreaga răspundere privind respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare privind salarizarea personalului.

Calculație tarif / oră / post pază, fără TVA - model

 

Obiectiv

Salariu orar încadrare

( SO)

Spor ore noapte

SMN

Alte sporuri

AS

Contribuții obligatorii angajator

VCA

Cheltuieli indirecte

CI

Alte adaosuri

AA

Total tarif lei fără TVA / oră pază

Total ore pază pe anul 2018

Total valoare

lei fără TVA / 2018

1

2

3

4

5

6

7

8=2+3+4+

+5+6+7

9

10=8*9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            În cazul în care ofertantul declară în cadrul ofertei că beneficiază de subvenții, care justifică reducerea prețului ofertat, acesta are obligația să depună o declarație pe propria răspundere în care să menționeze că persoanele ce beneficiază  de subvențiile respective vor fi utilizate pentru prestarea serviciilor de pază ce fac obiectul contractului de achiziție publică ( se vor nominaliza persoanele ce urmează a fi implicate în derularea contractului de prestări servicii, care beneficiază de subvenții).

            Valoarea  totală estimată pentru îndeplinirea contractului pentru servicii de pază, inclusiv perioada de prelungire  este de 490.396 lei fără TVA din care: pentru perioada 01.05.2018 -31.12.2018 este de 326.540 lei fără TVA, iar pentru perioada 01.01.2019 – 30.04.2019 este de 163.856 lei fără TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: "Prețul cel mai scăzut ".

 

 

 

 

 

 

                                                                 Întocmit,

                                    Biroul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare

 

 

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 18.01.2018-25.01.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD ,,Tavi Bucur” Cisnadie: - EDUCATOR – 2 posturi pe perioadă nedeterminată .

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

2.

ILIUŢ LENUŢA

Educator

61.83

71.66

66.74

ADMIS

6

CRISTEA IOAN-FLORIN

Educator

52.5

85.66

69.08

ADMIS

Rezultatul final afişat azi , 19.01.2018, ora .13,30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: - Hanea Dumitru

Secretar comisie : - Ciotloş Viorica