CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR  CU HANDICAP CISNADIE ANUNTA concurs pentru ocuparea urmatorului  post, in cadrul institutiei:

 Denumirea postului:

Conditii specifice de participare la concurs :

 1. INFIRMIER/a – 2 posturi vacante, pe durata nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :

 • Studii : Minim 8 clase,
 • Vechime : nu necesita vechime in specialitate

 

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

Proba practica/scrisa  - data  de 15.10.2018 ora 10.30, la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.

Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

 

Interviul – data de  18.10.2018, ora 10.30, la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.

Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Data limita, pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de  concurs, este 08.10.2018, ora 14.00,  la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484 (interval orar : 8.00-15.00).

 

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

          Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Bibliografia pentru concurs  INFIRMIER :

-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap , anexa 1.

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

 

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484 (intre orele 8.00-15.00).

 

              Director ,

           Tincu  Ana

Resurse umane:

Cj.Maris Daniela

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 43661/ 19.09.2018

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.09.2018-27.09.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Speranţa de:

- infirmiera – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Nr. dosar candidat

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1.

43007/14.09.2018

Infirmieră

ADMIS

-------------------------

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi , 19.09.2018., ora..13,45.la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

 

 

Preşedinte comisie:

 

Secretar comisie :

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR. 43660 / 19.09.2018

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

 

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.09.2018-27.09.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Speranţa de:

- Medic specialist – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Nr. dosar candidat

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1.

42943/13.09.2018

Medic specialist

ADMIS

------------------------------

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi , 19.09.2018., ora..13,45 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie:

Secretar comisie :

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR. 43660 / 19.09.2018

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

 

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.09.2018-27.09.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Speranţa de:

- Medic specialist – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Nr. dosar candidat

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1.

42943/13.09.2018

Medic specialist

ADMIS

------------------------------

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi , 19.09.2018., ora..13,45 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie:

Secretar comisie :

 

 

,,Centru de Îngrijire și Asistență Biertan,,, cu sediul în Com. Biertan, str. Aurel Vlaicu, nr,82, jud. Sibiu, reprezentat legal prin Director Gabriel Hoisan, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale  temporar  vacante de educator și  psiholog în cadrul instituției , pe perioadă determinată:

Condiții specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor:

- educator – studii medii

- psihlog practicant – Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu  diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare :  Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională

            Vechime în specialitate :

       - educator -  nu necesită vechime în specialitate

       - psiholog practicant – nu necesită vechime în specialitate 

Conditii de desfășurare :

 • Proba scrisă în data de 09.10.2018, ora 10ºº la sediul C.I.A. Biertan str. Aurel Vlaicu , nr. 82 pentru posturile de educator și psiholog practicant .

Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu în data de 11.10.2018, ora 10ºº la sediul C.I.A. Biertan str. Aurel Vlaicu , nr. 82 pentru posturile de educator și psiholog practicant .
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 28.09.2018 (inclusiv), ora 14ºº la sediul C.I.A. Biertan, str. Aurel Vlaicu , nr. 82.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele :

 1. Cerere de înscriere tip;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. Copia carnetului de muncă sau dupa caz , o adeverință care sa ateste vechimea în muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Caracterizare de la ultimul loc de muncă;
 7. Cazierul judiciar;
 8. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de către unitațile sanitare abilitate;
 9. Testare psihologică în vederea angajării.
 10. Avizul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania pentru postul de psiholog.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoțite de documentele originale.

 

Bibliografia de concurs pentru postul contractual de educator și psiholog practicant :
1.  Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi și locuințele protejate pentru persoane adulte cu handicap, Anexa 1 , Modulul 1 – Standard 1,2,3; Modulul 2 – Standard 1, 2 .

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 2. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

 • Formularele tip de inscriere se găsesc la sediul C.I.A Biertan, str. Aurel Vlaicu , nr. 82, tel. 0269/868420.

 

DIRECTOR,

Hoisan Gabriel