CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR  CU HANDICAP CISNADIE, anunta concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei :

 1. Denumirea postului : ADMINISTRATOR grad I1post, temporar vacant pe perioada determinata

Conditii specifice de participare la concurs :

Nivelul studiilor :-Medii, absolvite cu diploma de bacalaureat ;

Vechime  in activitate de gestiune - minim 4 ani ;

Permis de conducere ;

Data, ora si locul de desfasurare a concursului :

Proba scrisa: – data de 06.12.2018, ora 10.30 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud. Sibiu.

Comunicarea Rezultatului probei scrise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei ;

Proba de Interviu :– data de 10.12.2018, ora 10.30 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud.Sibiu.

Comunicarea Rezultatului probei  de interviu : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei 

            Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de  concurs este 28.11.2018, ora 14.00,  la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute  pot depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii  rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise/probei practice, a probei de interviu.

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

            Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia pentru  concurs  ADMINISTRATOR

 1. Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 2. HOTARARE 23 din 6 ianuarie 2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 3. LEGE nr.22 din 18noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor;
 4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată
 5. HG nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu modificarile si actualizarile ulterioare.
 6. Legea 477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice
 7. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, actualizata.
 8. Ordin nr.163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie. Informatii la telefon 0269/566484; 0786071552.

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI  PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 54502 / 16. 11.2018

REZULTAT SELECȚIE  DOSARE

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de Psihopedagog

1 post pe perioadă determinată din cadrul – Centrului de Terapie si Recuperare pentru copiii autisti - D.G.A.S.P.C.Sibiu

pentru concursul organizat în data de 26-29.11.2018 ,

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

DIAC MARIA ADRIANA

Psihopedagog

ADMIS

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi  16.11.2018.ora14.00.Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie : Maria Elena Varadi – logoped UCOS

Secretar comisie :  Andreea Popescu - consilier DGASPC Sibiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.54481 /16.11.2018

 

REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

depuse pentru concursul din perioada  26.11.2018-29.11.2018  pentru funcţia contractuală din cadrul CPCD Turnu Roşu – educator 1 post pe perioada determinată

Nr. crt.

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATULUI

FUNCTIA

REZULTATUL SELECTIEI

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

CARPIUC  CRISTINA FILOFTEIA

educator

ADMIS

 

     --

 

 

Rezultatul selectiei dosarelor a fost afişat azi  16.11.2018 ora 12:30  la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Secretar comisie: - Stela Stoica

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

 1. 54496/16.11.2018

REZULTATUL FINAL

Pentru CONCURSUL DE RECRUTARE organizat  în perioada 12.11.2018 – 15.11.2018,  pentru funcţia publică de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu- consilier juridic, grad profesional principal  (1 functie)- Serviciul Juridic Adopții și Postadopții

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/

compartiment

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

DRAGOMAN LILIANA

consilier juridic principal

 Serviciul Juridic Adopții și Postadopții

56,30

95,33

151,63

ADMIS

PLOPEANU MARIA MIRELA

consilier juridic principal

Serviciul Juridic Adopții și Postadopții

50,00

72,33

122,33

RESPINS

Rezultatul final a fost afişat azi, 16.11.2018 ora 14:00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

Preşedinte comisiei: Laura Camelia Vîlsan

Secretar comisie:    Stela Stoica

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2,  jud. Sibiu având CIF 9753096, în temeiul art.39  al H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei  publice de execuţie temporar vacantă de: 

- CONSILIER JURIDIC CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, durata determinată în cadrul Serviciului juridic, adopţii si post adopţii - Compartimentul juridic.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe juridice.
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului– 1 an

Bibliografie

 1. LEGEA 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 2. HOTĂRÂRE nr. 797 /2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal
 3. LEGEA 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 4. LEGEA 287/2009 Codul civil –Cartea I –Despre persoane , Cartea II –Despre familie
 5. LEGEA 134/2010 privind Codul de procedură civilă –Cartea I şi Cartea II
 6. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*)privind Statutul funcţionarilor publici*)
 7. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)
 8. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

Atributii postului:

 1. Asigură reprezentarea intereselor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a institutiei publice in care isi desfasoara activitatea
 2. Să studieze temeinic cauzele in care asista sau reprezinta institutia, la nevoie să se prezinte termene la instantele de judecata sau la organele de urmarire penala ori la alte institutii, sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate fata de judecator si de partile in proces, sa depuna concluzii orale sau note de sedinta ori de cate ori considera necesar acest lucru sau instanta de judecata dispune in acest sens.
  1. în acest sens va urmări :
 3. redactarea, semnarea şi depunerea la registratura instanţelor a actelor de procedură, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale, precizări, concluzii scrise şi altele acte procedurale, în termenele legale;
 4. pregătirea şi depunerea la dosare în termen legal a materialelor probatorii (înscrisuri, expertize, etc.) şi martori după caz;
 5. urmărirea soluţiilor pronunţate de instanţe şi după caz promovarea căilor de atac potrivit dispozițiilor conducerii instituției ;
 6. obţinerea titlurilor executorii şi comunicarea acestora.
 7. comunicarea hotărârilor judecătoreşti compartimentelor de specialitate din aparatul propriu sau centrelor de plasament, în scopul punerii în executare a acestora;
 8. Păstrează evidența litigiilor a căror reprezentare o asigură, în registrul general de evidența, întocmit la nivelul compartimentului, iar după soluționare le arhivează ;
 9. Redactează acte juridice, atesta identitatea părților, a consimțământului, a conținutului și a datei actelor juridice încheiate, care privesc instituția în favoarea căreia exercită profesia;
 10. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primit spre avizare, pe care le parafează și le semnează;
 11. Semnează la solicitarea conducerii, in cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanate de la institutia publica reprezentata
 12. Redactează răspunsurile, la petiţiile repartizate spre soluţionare, urmărind respectarea prevederilor și a termenelor legale;
 13. Asigură transmiterea lunară către AJPIS Sibiu a borderoului conţinând  dispoziţiile de plasament în regim de urgenţă emise de directorul DGASPC Sibiu, precum şi borderoul conţinând hotărârile judecătoreşti privind instituirea masurilor de protecţie specială în temeiul Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Acordă în limita competenţelor legale consultanţă de specialitate instituţiilor şi serviciilor publice aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, opiniile exprimate fiind consultative.
 15. Acordă suport şi consiliere juridică beneficiarilor sistemului de protecţie, copiilor, familiei lărgite şi extinse, persoanelor adulte cu handicap, aparţinătorilor acestora, în limitele competenţelor şi atribuţiilor conferite de dispoziţiile legale în vigoare.
 16. În relaţia cu organele de conducere, precum şi cu orice alte persoane din cadrul autorităţii, manifestă independenţă, punctul de vedere formulat în legătură cu aspectul juridic al unei situaţii neputând fi schimbat sau modificat de către nici o altă persoană, acesta menţinându-şi opinia formulată iniţial, indiferent de împrejurări.
 17. Elaborează acte administrative/dispoziţii în baza rapoartelor de specialitate întocmite de serviciile/compartimentele solicitante pe care le avizează, semnează şi parafează, avizul pozitiv sau negativ, vizând numai aspectele strict juridice ale documentului respectiv. Nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.
 18. Exercită şi alte sarcini primite din partea superiorului ierarhic sau a conducerii instituției, care au legătură cu scopul principal al postului, în limitele pregătirii profesionale, a respectării termenelor şi limitelor mandatului primit ;
 19. Se preocupa in permanenta de cresterea gradului individual de profesionalism
 20. Îşi asumă răspunderea pentru documentele întocmite şi promovate;
 21. Are obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public, sub sancțiunile prevăzute de lege.
 22. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor/ copiilor la care are acces și asigură protecția privind prelucrarea acestora, coroborat cu respectarea altor drepturi fundamentale ale persoanei și le utilizează doar în scopul pentru care au fost obținute, în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale.
 23. Respecta normelede SSM si de PSI, precum și reguamentul intern al instituției si raspunde de insusirea si respectarea obligațiilor prevăzute de acestea.

Condiţii de desfăşurare:

Proba scrisă–la data de 17.12.2018 ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Interviul–la data de  20.12.2018 ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 23.11.2018 (inclusiv) la Serviciul Resurse Umane-Compartimentul Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.