DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 6218/03.02.2021

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant PSIHOLOG PRACTICANT – 1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu – Serviciul de Evaluare initiala, prevenire si interventie in situatii de abuz, neglijare,exploatare pentru concursul organizat în data de 03.02.2021-08.02.2021

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1.

COSTA RALUCA IOANA

Psiholog Practicant

Serviciul de Evaluare initiala, prevenire si interventie in situatii de abuz, neglijare,exploatare

 

50,66

ADMIS

 

 Rezultatul  probei scrise a fost afisat azi, 03.02.2021,ora 16.30

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie : Foloba Radu Liviu – sef serviciu DGASPC sibiu

 Secretar comisie : Popescu Elena Andreea -Consilier DGASPC Sibiu

Centrul de Ingrijire si Asistenta Agnita, organizeaza concurs de recrutare pentru pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi :

 1. Instructor de educatie – 2 posturi
 2. Infirmier , 2 posturi
 3. Muncitor calificat bucatarie IV

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art.3 al regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

               statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania

 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale
 • Are capacitate deplina de exercitiu
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
 • Indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime, sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs.
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau inlegatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie, sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabiltarea.

Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii posturilor  sunt:

 1. INSTRUCTOR EDUCATIE, vacant, perioada nedeterminata

- Conditii de inscriere : - Studii Medii cu diploma de bacalaureat

- vechime : nu este cazul

 1. INFIRMIER , vacant, perioada nedeterminata,

   -  Conditii de inscriere : studii generale

   - vechime : nu este cazul

 1. MUNCITOR CALIFICAT BUCATARIE (IV)

               - Conditii de inscriere :  Minim 10 clase si Curs de calificare.

        Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • Dosarele de inscriere se pot depune la sediul institutiei in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III-a (data publicarii 01.2021 )

                       -      22.02.2021 ora 13.00 proba scrisa

                      -       25.02.2021  ora 13.00 proba interviú/practica

                Conform art.6 al Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzator funtiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde urmatoarele documente:

 • Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare
 • Copia actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
 • Copie diploma absolvire
 • Carnetul de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca, in copie
 • Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care candideaza, cu obligativitatea din partea candidatului de a depune originalul cazierului judiciar sau cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului
 • Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.
 • Aviz psihologic
 • Certificat de integritate comportamentala
 • Curriculum vitae

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele

 emitentului si calitatea acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

                       Copia actului de indentitate, copiile documantelor de studii si carnetul de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

  Relatii suplimentare la sediul centrului, telefon: 0269/510750

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 2736/18.01.2021

 REZULTAT SELECȚIE  DOSARE

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de Psiholog Practicant

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

Serviciul de Evaluare initiala, prevenire si interventie in situatii de abuz, neglijare, exploatare pentru concursul organizat în data de 03.02.2021 – 08.02.2021

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1.

Costa Raluca Ioana

Psiholog Practicant

 

ADMIS

 

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor a fost afisat  azi, 18.01.2021, ora 15.00.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie :Foloba Radu Liviu – sef serviciu DGASPC Sibiu

Secretar comisie :   Popescu Elena Andreea - consilier DGASPC Sibiu

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale  temporar vacante, din cadrul

CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI AGÂRBICIU

 -SEF CENTRU -1 funcţie de conducere perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:      

 1. Studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie, juridic, medical, economic şi ştiinţe administrative;
 2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, capacitatea de a coordona, bună comunicare, organizare, eficienţă, promptitudine, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate, capacitatea de a delega, competenţă decizională, obiectivitate în apreciere.
 5. Cerinţe specifice (de ex. Călătorii frecvente, delegări, detaşări) – disponibilitate pentru program prelungit, competenţă în gestionarea resurselor alocate.
 6. Vechime necesară ocupării postului – Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor.
 2. HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006 448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare.
 3. LEGEA 448/2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările si completările ulterioare.
 4. LEGEA nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
 5. LEGEA nr. 53/2003 republicata, privind Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.
 6. HG nr.797 /2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal .
 7. HG nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
 8. ORDINUL nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
 9. ORDINUL nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
 10. ORDINUL nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

-PSIHOLOG  PRACTICANT- 1 post  perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie şi atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică;
 2. Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practica-Treapta de specializare Practicant;
 3. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 4. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului–0 ani.

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449,458,506,538-543, 549-562

4.Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica – www.copsi.ro

-ASISTENT SOCIAL  PRACTICANT– 1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
 2. Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social- treapta de competentă profesională Practicant;
 3. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 4. Vechime în profesie necesare ocupării postului – minim 1 an;

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 3. Legea nr.292/2011 asistenţei sociale cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449,458,506,538-543,549-562

-ASISTENT MEDICAL – 4 posturi perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist.

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică .

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an. 

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 2. Ordinul  nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 3. Urgente medico‐chirurgicale. Sinteze pentru asistentii medicali. Lucretia Titirca. Editura Medicala  Bucuresti, 1994. OUG nr. 57/2019
 4. Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449,458,506,538-543,549-562
 5. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali: manual pentru colegiile si   scolile postliceale sanitare, sub redactia Lucretia Titirca, editia a 9‐a, Editura Viaţa Medicală  Românească, 2008. 

-KINETOTERAPEUT- 1  post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/Specifice:

       a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: kinetoterapie.

       b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.

       c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului– minim 6 luni

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449,458,506,538-543,549-562

 

-MASEUR-1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

       a)Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

       b)Perfecţionări (specializări): Curs maseur.

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

BIBLIOGRAFIE

1.OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458, 506, 538-543, 549-562

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 2. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare

-INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE - 2  posturi perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

       a)Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

BIBLIOGRAFIE

1.OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458, 506, 538-543, 549-562

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 2. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare

-INFIRMIERĂ– 8 posturi perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime necesară ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.

2 .OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449,458,506,538-543,549-562

 

-BUCĂTAR– 1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: scoală profesionala de bucătari absolvită cu diploma de absolvire, studii generale( minimum 8 clase) şi curs de bucătar.

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime necesară ocupării postului – 1 an.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.

2 .OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449,458,506,538-543,549-562

Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 22.02.2020, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 25.02.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 10.02.2020 (inclusiv), la Serviciul Juridic şi Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se găsesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Certificat de integritate comportamentală.
 • Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR.2376 /15.01.2021

REZULTATUL FINAL

Pentru EXAMENUL DE PROMOVARE organizat  în perioada 11.01.2021-14.01.2021 pentru funcţia PUBLICA – consilier grad profesional superior in cadrul SMCSS -DGASPC Sibiu:

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/

compartiment

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

UCA ELENA ADELINA

consilier grad profesional superior

SMCSS

96,97

99.67

196.64

ADMIS

Rezultatul final a fost afişat azi, 15.01.2021 ora 9.00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

Presedinte comisie :Codruta Eugenia Cosma

Secretar : Stela Stoica