COMISIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI

Comisia pentru Protecţia Copilului este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Sibiu, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.
Înfiinţarea şi componenţa Comisiei se aprobă prin hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu la propunerea secretarului general al judeţului, potrivit legii.

Comisia este alcătuită din 7 persoane şi are următoarea componenţă:
***Preşedinte – secretarul general al judeţului;
***Vicepreşedinte – directorul executiv/general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
Membri:
***Un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România – desemnat de Direcţia de Sănătate Publică;
***Un psihopedagog cu experienţă în educaţia specială – desemnat de Inspectoratul Şcolar Judeţean;
***Un reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, de preferință asistent social;

***Doi reprezentanși ai organismelor private acreditate – propuși de secretarul general al judeţului.

Comisia pentru Protecţia Copilului are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte măsurile de protecţie specială pentru copii şi menţine măsurile pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, de Comisie sau, după caz, de instanţa judecătorească;

b) încetează sau, după caz, modifică măsura de protecţie specială stabilită de către Comisie, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat sau, după caz, în situaţia în care în urma monitorizării aplicării măsurii de protecţie specială se constată necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii;

c) informează părinţii prezenţi la şedinţele Comisiei cu privire la consecinţele stabilirii măsurii de protecţie specială asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au faţă de copil pe durata aplicării măsurii;

d) hotărăşte, dacă este cazul, în condiţiile stabilite de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea copilului pentru care s-a decis măsura plasamentului în condiţiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) eliberează sau, după caz, reînnoieşte, suspendă sau retrage atestatul de asistent maternal;

f) stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

g) aprobă planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi în situaţia stabilirii unui alt grad de handicap faţă de propunerea serviciului de evaluare complexă;

h) informează în scris conducerea instituţiilor pe care membrii Comisiei le reprezintă asupra dificultăţilor întâmpinate în stabilirea măsurilor de protecţie specială pentru copii, încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberarea certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap şi asupra necesităţii de dezvoltare a serviciilor sociale, educaţionale şi de sănătate pentru copii în vederea identificării de soluţii;

i) soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea acestora nu este stabilită de lege în competenţa altor instituţii sau a instanţelor judecătoreşti, după caz;

j) colaborează cu organismele private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale pe raza administrativ-teritorială;

k) întocmeşte un raport anual de activitate pe care îl înaintează consiliului judeţean sau, după caz, consiliului local al sectoarelor municipiului Bucureşti.

Măsurile de protecție specială a copilului se stabilesc de către Comisie, numai atunci când există acordul părinților, precum și consimțământul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, exprimate în fața Comisiei.

În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap, Comisia eliberează certificate de încadrare a copilului într-un grad de handicap.

Comisia pentru Protecţia Copilului se întruneşte bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare.


Accesati: COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP


Accesati: Regulament de organizare si functionare a comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti