INFORMARE

 

             DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SIBIU este organizată şi funcţionează ca instituție publică, de interes județean, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Sibiu, al cărui obiect de activitate îl constituie aplicarea politicilor sociale la nivel județean, în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și oricăror persoane aflate în nevoie.

În vederea respectării principiului transparenţei garantat prin dispoziţiile noului Regulament (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE,vă asigurăm că, instituţia noastră prelucrează aceste date cu respectarea principiilor legalităţii, echităţii, transparenţei, reducerea la minimum a datelor şi securităţii acestora.

Astfel, în vederea realizării atribuțiilor sale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu îi revine obligaţia de a colecta de la solicitanţi date personale adecvate, pertinente şi neexcesive, şi doar în scopuri legitime, respectiv numele şi prenumele şi ale membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, codul numeric personal, cartea de identitate, semnătura, date din actele de stare civilă, telefon, adresă domiciliu sau reşedinţă, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţie economică şi financiară, obişnuinţe, preferinţe, comportament, imagine, după caz..

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace manuale şi automate, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure garantarea securităţii lor.

Scopul colectării și prelucrării datelor personale colectate îl constituie îndeplinirea procedurilor și a actelor solicitate pentru stabilirea drepturilor conform legislației în domeniul asistenței sociale.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare acordării prestaţiilor/serviciilor sociale, iar refuzul dumneavoastră de a furniza operatorului datele personale atrage imposibilitatea acordării beneficiilor/serviciilor sociale solicitate.

            Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu și pot fi comunicate următorilor destinatari: persoana vizată/reprezentanţii legali ai persoanei vizate, personalul operatorului, autorităţi publice centrale și locale, servicii sociale şi de sănătate, societăţi bancare, instituții de învățământ și de sănătate: asociaţii şi fundaţii, agenţii de plasare a forţei de muncă, instanțe de judecată, organe de cercetare penală.

Conform dispoziţiilor actului normativ mai sus menționat și potrivit dreptului la informare garantat tuturor persoanelor vizate, vă aducem la cunoștință că beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul de rectificare și/sau ștergere a datelor sau restricționarea prelucrării acestora, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale, dar această decizie atrage încetarea beneficiului/serviciului/dreptului care va fost acordat.

 Pentru orice informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru exercitarea drepturilor enunțate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu sediul în Sibiu, Str. Mitropoliei nr.2,  în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, vă informăm că vă puteți adresa ANSPDCP (www.dataprotection.ro) și/sau justiției pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.

 

 

DIRECTOR GENERAL

LAURA CAMELIA VÎLSAN

DGASPC Sibiu a semnat protocolul de colaborare cu D.E.P.A.B.D pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în scopul identificării în mod unitar, a persoanelor beneficiare ale drepturilor stabilite de dispoziţiile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

Scopul proiectului: Dezvoltarea rețelei de unități de asistenţă socială din cadrul DGASPC Sibiu prin crearea Centrului de Primire în Regim de Urgenţă, care să conducă la prevenirea şi combaterea efectivă a violenţei în familie, prin îmbunătăţirea cadrului necesar pentru furnizarea de servicii eficiente și coerente de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi a celei bazate pe deosebirea de sex.
Sursa de finanţare: Mecanismul Financiar Norvegian 2009 - 2014, Programul de finanţare RO20 „Violenţa domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex“
Valoarea totală a proiectului: 318.322,00 EURO
Data începerii derulării proiectului: 15.04.2015
Data finalizării proiectului: 28.02.2017

( Accesati: Detalii Proiect... )

INVITATIE

LA NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCÃ LA NIVEL DE UNITATE,

AFERENT ANULUI 2017-2018

 

În temeiul dispoziţiilor art. 229 din Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicatã, şi ale art. 129 alin. (1) şi (2) din Legea 62/2011 a dialogului social, republicatã, şi ţinând cont de dispoziţiile ART. VII alin. (1) din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit cărora în unităţile în care nu există încheiat contract colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017,

Angajatorul şi reprezentanţii salariaţilor – sindicatele sau reprezentanţii aleşi nominal de cãtre salariaţi –sunt invitaţi sã se prezinte în ziua de miercuri, 13 Decembrie 2017, ora 14,00 la sediul DGASPC Sibiu din str. Mitropoliei nr. 2 -sala de şedinţă, în vederea iniţierii negocierii contractului colectiv de muncã la nivel de unitate aferent anului 2017-2018.

Salariaţii vor proceda la alegerea reprezentanţilor desemnaţi pentru participarea la negocierea şi semnarea contractului colectiv de muncă, sens în care vor prezenta procesul-verbal privind alegerea reprezentanţilor salariaţilor. Aceştia se aleg prin vot secret, de cãtre cel puţin jumãtate plus unu din numãrul total de salariaţi ai instituţiei, în condiţiile stabilite de art. 221-226 din Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, republicatã.

În cazul în care sindicatele invitate nu sunt reprezentative la nivel de unitate, reprezentarea se face de către federaţia la care acestea sunt afiliate, dacă federaţia este reprezentativă la nivelul sectorului de activitate din care fac parte unităţile.

 

Prezentul convocator va fi comunicat organizaţiilor sindicale şi salariaţilor, va fi afişat la loc vizibil la sediul DGASPC Sibiu şi publicat pe site-ul instituţiei.

 

 

                                                Director general,                                                      

                                                Laura Camelia Vîlsan                                                               

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, Sibiu, va pune la dispozitie modelele necesare pentru solicitarea informatiilor de interes public:

model 1 Reclamatie administrativa 1

model 2 Reclamatie administrativa 2

model Termenele de comunicare a informatiilor de interes public

model Cerere informatii de interes public

***Contactati-ne folosind formularul de contact!