DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2. jud. Sibiu, cod poştal 550179, cod unic de înregistrare 9753096. Persoana de contact: BAPCSS, telefon 0269/232066; fax 0269/232575, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Biroul Achizitii Publice Si Contractare Servicii Sociale

 

DESCRIEREA CONRACTULUI:

Obiectul achiziției constă în REAMENAJARE GRUPURI SANITARE-BĂI LA CENTRUL C.R.R.P.H Dumbrăveni, CPV 4545300-7,  astfel cum sunt descrise în Caietul de sarcini și documentele atașate prezentului anunț.

Valoare estimata:  174.192, 85

CONDITII CONTRACT:

Achizitorul se obligă să plătească prețul lucrărilor prestate/executate de către Executant, cu OP în contul Executantului deschis la Trezorerie. Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrarile necesare pentru realizarea obiectivului   REAMENAJARE GRUPURI SANITARE-BĂI LA CENTRUL C.R.R.P.H Dumbrăveni, în conformitate cu obligaţiile asumate prin contract și cu cele prevăzute în oferta, ținându-se cont de legislația în materie, în vigoare. Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei/lucrării executate pentru indeplinirea obiectivului de investiții, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, aparute ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. Executantul va adopta un comportament civilizat în raport cu reprezentanții beneficiarului cu respectarea regulilor de conduită, principiilor etice si profesionale, isi va desfasura activitatea pentru care a fost contractat cu maxima discretie si respect. Executantul mai are următoarele obligaţii:

 1. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor, după caz;
 2. soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite cu acordul achizitorului;
 3. utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, după caz, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul achizitorului;
 4. respectarea proiectelor (după caz) şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;

 

 

 

 

 

 1. supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;
 2. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;
 3. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii şi a prezentului contract;
 4. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor;
 5. stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare;
 6. respectarea şi executarea dispoziţiilor achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale;
 7. întocmirea documentaţiei necesare obţinerii de către achizitor a autorizaţiilor, licenţele şi aprobărilor,
 8. în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru execuţia, terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii;
 9. supravegherea lucrărilor, asigurarea forţei de muncă, a materialelor, instalaţiilor, echipamentelor şi a tuturor celorlalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

Facturile se vor emite pe DGASPC Sibiu cu mentiunea denumirii centrului respectiv.

CONDITII DE PARTICIPARE:

Ofertantii vor depune certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentului. Pentru persoane fizice/juridice străine se vor depune documente edificatoare care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență profesională, în conformitate cu prevederile legale din țara în care candidatul este rezident. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. Oferta va fi datata si semnata. Compararea ofertelor se va face raportat la pretul total/lucrare. Ofertantii trebuie sa depuna oferta de pret pentru toate activitățile solicitate, neofertarea uneia dintre activități duce la respingerea ofertei. Ofertantul va transmite modelul de contract semnat pe fiecare pagină , în sensul asumării prevederilor acestuia. Motive de excludere a candidatului/ofertantului:

Ofertanții trebuie să nu se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 164-165, 167 din Legea nr.98/2016

 1. Neincadrarea ofertantului in situatiile prevazute de dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016 – completare formular/declaratie
 2. Neincadrarea in situatiile prevazute de dispozitiile art. 165 din Legea nr. 98/2016 - completare formular/declaratie
 3. Neincadrarea in situatiile prevazute de dispozitiile art. 167 din Legea nr. 98/2016 - completare formular/declaratie

 

 

CRITERII DE ATRIBUIRE / ADJUDECARE:

Va fi selectata oferta care indeplineste toate conditiile prezentate in prezentul anunt publicitar, Caietul de sarcini atasat anuntului si are pretul cel mai scazut/mic. Se considera oferte admisibile, ofertele care respecta prevederile prezentului anunt fara a impune conditii vadit dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.

 

TERMEN LIMITA PRIMIRE OFERETE : 12.07.2021 ora 11.00

 

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Termenul limita de depunere oferte este data de 12.07.2021, ora 11.00 la adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu respectarea termenului limita stabilit.  Orice informatii suplimentare sau solicitari de clarificari se vor transmite pana la data limita de depunere a ofertelor la adresa de e-mail mentionata.  Vizualizarea releveelor atat, pentu planul parter cat si planul  etaj,  răspunsurile la clarificari, documentatia de atribuire, precum si alte informatii relevante  ,  vor fi disponibile pe site-ul www.dasib.ro, la sectiunea Achizitii.  Pentru a putea identifica cu usurinta  ofertele depuse pentru acest anunt publicitar va rugam sa adaugati la denumire si terminatia cu nr. de anunt a achizitiei  respective.  Recomandam vizitarea amplasamentului pentru intocmirea cat mai corecta a ofertelor.

Descarcă documentația

 

Biroul Achizitii Publice si Contractare Servicii sociale                                 

Nr. 45040/14.10.2019

 

RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI

 

În urma publicării anuţului de publicitate publicat în SICAP, cu nr. ADV 1108702  privind achiziţia directă având ca obiect „Lucrări de Reparaţii Curente şi Igienizare CPCD Tavi Bucur Cisnădie” cod CPV:45453000-7 am primit următoarea solicitare:

 

Solicitare: Va rugăm să ne specificaţi care sunt listele de cantităţi potrivit cărora trebuie întocmită oferta financiară, deoarece în anunţul publicitar figureaza 2 variante.

 

Răspuns: Oferta financiară trebuie întocmită cu respectarea listei de cantităţi ce se regăsesc în formularul F3.

 

 

Comisia de Evalaure

Preşedinte

 Hanea Dumitru

Decizie CNSC privind contestatia la procedura simplificata proprie avand ca obiect servicii de paza.

Contestatie privind achizitia de servicii de paza pentru DGASPC Sibiu

Raportul procedurii servicii de paza DGASPC Sibiu:

- partea 1

- partea 2