ANUNŢ DE PARTICIPARE
la propria procedură (simplificată)
privind achiziţia publică având ca obiect Servicii sociale pentru copii si tineri (Rev.2) - COD CPV 85311300-5; Servicii de asistenta sociala cu cazare (Rev.2)- COD CPV 85311300-5 – CSS 8790CR-C-I

1. Denumirea autorităţii contractante : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, cod fiscal 9753096, cu sediul în Sibiu, strada Mitropoliei nr. 2, telefon 0269/232066, fax 0269/232575, e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2. Procedura de atribuire aplicată este PROPRIA PROCEDURĂ (SIMPLIFICATĂ) prin încheierea unui acord-cadru
3. Locul prestării serviciilor sociale: la sediul furnizorului/prestatorului de servicii sociale.
4. Natura şi calitatea serviciilor care trebuie prestate:
Obiectul achiziţiei îl reprezintă contractarea de servicii sociale - Casa de tip familial pentru cel putin 25 de copii, maxim 28 de copii, cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, cu prevederile cuprinse în Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii) republicată, Legea nr. 272/2004, republicată și actualizată, ale Ordinului nr. 25/2019 – Anexa 1. Valoarea estimata:
5. Valoarea totală estimata a achiziției este de 937.752 lei fără TVA [determinată astfel: 25.955 cost aprobat: 12 luni= 2.162,92 lei/lună/beneficiar; 2.162,92-600 lei(alocație)=1.562,92 lei/lună/beneficiar (cost ce va fi plătit de către autoritatea contractantă);
Acord cadru: minim 25 beneficiari → 1.562,92 * 25 beneficiari = 39.073/lună *24 luni = 937.752 lei/ 24 luni/ 25 beneficiari;
maxim 25 beneficiari → 1.562,92 * 25 beneficiari = 39.073/lună *24 luni = 937.752 lei/ 24 luni/ 25 beneficiari;
→ Valoare estimată pentru primul contract subsecvent (aprox.7 luni: iunie-dec.2020): 1.562,92 *7 luni * 25 beneficiari = 273.511 lei/ 7 luni/ 25 beneficiari;
→ Valoare estimată pentru al doilea contract subsecvent (12 luni: 01.01.2021-31.12.2021): 1.562,92 *12 luni * 25 beneficiari = 468.876 lei/ 12 luni/ 25 beneficiari;
→ Valoare estimată pentru cel de-al treilea contract subsecvent ( 5 luni: 01.01.2022 -31.05.2022): 1.562,92 *5 luni * 25 beneficiari = 195.365 lei/ 5 luni/ 25 beneficiari;
Sursa de finanţare - buget propriu.

6. Modalitatea de atribuire: acord-cadru/contracte subsecvente pentru acordarea de servicii sociale
7. Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare: conform documentatiei de atribuire(Caiet de sarcini).

8. Termenul de finalizare sau durata contractului: Serviciile sociale vor fi contractate pentru o perioadă de 24 luni prin încheierea unui accord-cadru pentru un număr de 25. Primul contract subsecvent aprox.7 luni: iunie-dec.2020: 25 beneficiari; Al doilea contract subsecvent - 12 luni: 01.01.2021-31.12.2021: 25 beneficiari; Al treilea contract subsecvent 5 luni: 01.01.2022 -31.05.2022: 25 beneficiari;
9. Acordul-cadru/Contractele subsecvente se va/vor derula pentru prioadele menționate mai sus, începând de la data semnării lui de către ambele părți și până la 31.05.2022. Achizitorul își rezervă dreptul de a suplimenta obiectul contractului, în limita necesităților și posibilităților financiare.
10. Nu se acceptă oferte alternative.
11. Documentaţia de atribuire și procedura operațională ce stabileste modul de realizare a activității privind procedura proprie (simplificata) numita norma interna sunt transmise prin mijloace electronice, fiind publicate pe site-ul autoritatii contractante www.dasib.ro. De asemenea s-a publicat în SEAP anunț publicitar
12. Orice operator economic poate participa individual / în asociere inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, cu / fara subcontractant/tert sustinator la prezenta procedura de atribuire.
a. Termenul limită de transmitere a ofertelor 11.05.2020 (inclusiv, ora 23:59).
b. Adresa la care se transmit ofertele: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, cod fiscal 9753096, cu sediul în Sibiu, strada Mitropoliei nr. 2, cod postal 550179, jud. Sibiu. Solicitarile de clarificari se vor transmite prin mijloace electronice, respectiv prin intermediul adresei de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
c. Limba în care trebuie redactate ofertele este Limba Română.
d. Termen limită de solicitare de clarificări: cu cel puțin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor , adică în primele 4 zile de la publicarea anunțului se pot solicita clarificări de către operatorii economici (posibili ofertanți).
e. Valabilitatea ofertei: 90 zile
• Conditii de participare (criterii de calificare), dupa caz:

Pentru criteriile de calitate, ofertantul poate obţine un punctaj maxim de 60 de puncte şi vor fi luate în calcul următoarele aspecte:
FACTORII DE EVALUARE:
1. Experienţa personalului de conducere si a celui de specialitate cu caracter permanent in desfasurarea de activităţi de coordonare de servicii sociale, respectiv, de implicare a personalului de specialitate cu caracter permanent in desfasurarea de activitati de asistenta sociala, punctaj maxim 25 puncte, astfel:
1.1 Coordonator servicii sociale
intre 6 luni-1 an - 5 puncte
intre 1 an- 3 ani – 10 puncte
peste 3 ani -15 puncte
Acest criteriu va fi justificat prin documente din care rezulta calitatea de coordonatori și experiența/vechimea ca si coordonatori de servicii sociale.

1.2 Responsabil management de caz/ Manager de caz
intre 6 luni-1 an - 4 puncte
intre 1 an- 3 ani – 6 puncte
peste 3 ani - 10 puncte
Acest criteriu va fi justificat prin contracte de muncă /servicii/ voluntariat și a documentelor de studii care certifică calificare în domeniu
Descrierea factorului de calitate:
In vederea organizării şi acordării de servicii de calitate în cadrul casei de tip familial, experiența resursei umane de coordonare si a celei de specialitate în dezvoltarea si desfasurarea de servicii sociale constituie un avantaj, având în vedere necesitatea de implementare a standardului minim de calitate privind serviciile rezidentiale pentru copii si a organizarii activitatilor sociale recomandate de standardul in vigoare prevazut pentru serviciile rezidentiale pentru copii. Personalul de conducere si de specialitate, cu caracter permanent sunt resursele active ale operatorului economic/ furnizorului privat, deoarece potenţialul lor contribuie activ la coordonarea si initierea personalului de specialitate si de ingrijire din cadrul casei de tip familial si implicit să conducă la creşterea eficienţei şi eficacităţii, dar si calității serviciilor care fac obiectul achiziţiei, acestea având un conţinut specializat şi un rezultat cu efecte utile, imateriale şi intangibile destinate satisfacerii unei nevoi sociale. Din aceste considerente criteriul de calitate ce vizează experienţa resursei umane în coordonarea și implicarea de specialitate în servicii sociale este apreciat ca reprezentând 25% din punctajul total de evaluare.

2. Seturi de măsuri și acțiuni/activitărți în vederea asigurarii serviciilor sociale de educatie, recreere și socializare (în afara celor prezentate în standard)precum si a celor de integrare socială a beneficiarilor:
a) Colaborări cu alte instituții de stat/private/ONG-uri/culte/furnizori de servicii sociale
- Între 2- 4 protocoale încheiate – 5 p
- Peste 4 protocoale - 10 p
b) Dispune de spații exterioare destinate beneficiariloe în vederea petrecerii timpului liber(ex.spații de joacă special amenajate în acest scop, terenuri sportive, piscine , leagane, loc îngradit cu nisip etc) - 10 p
c) Soluții innovative: asigurarea de sprijin de întegrare socio-profesională în vederea pregătirii mediului în care tânărul urmează să se integreze la iesirea din serviciul rezidential(ex. cursuri de formare profesionala, realizarea de demersuri în vederea angajării, identificarea unei locuințe- plata chiriei pe un anumit nr.de luni . – 15 p
Exemplu:

Activitati de integrare socială și școlară
Activitati de consiliere si sprijin pentru copii și tineri cu adicții
Activitati de promovare a sanatatii
Activități de diminuare și eliminare a marginalizării sociale, integrare socio -profesionala
Activitati desfasurate în domeniul prevenirii consumului de droguri
Activități de recreere și petrecere a timpului liber
Acest criteriu va fi justificat prin contracte, protocoale de colaborare încheiate , procese-verbale , note, participări la interviuri etc.
Descrierea factorului de calitate:
Având în vedere oportunitatea desfășurării unor activități de intervenție personalizate, în funcție de particularitățile psiho-individuale și de vârstă ale copiilor, colaborarea cu alte instituții ale statului, ONG-uri, alți furnizori de servicii sociale de stat sau private care desfășoară activități în domeniul social și în special în domeniul protecției copilului, atât de la nivel local cât și județean crește șansele de soluţionare a situaţiilor de risc, a dificultăților în care se află beneficiarii și face cunoscută activitatea desfăşurată în cadrul serviciului, oferind noi perspective aplicabile de activități compelmentare pe tipuri de nevoi sau problematici specifice.
Din aceste considerente criteriul de calitate ce vizeaza setul de măsuri de la pct.2 este apreciat ca reprezentând 35% din punctajul total de evaluare.

3. Pentru criteriul de preț, punctajul maxim care poate fi obținut este de 40 de puncte, sumă care reprezintă echivalentul valorii estimate de autoritatea contractantă. Oferta desemnată câștigătoare este cea care a obținut cel mai mare punctaj prin însumarea punctelor celor două criterii (preț, calitate-tehnic).
Astfel, la stabilirea ofertei castigatoare, autoritatea contractantă va urmări atât punctarea prețului, acesta reprezentând 40% din ponderea totală, cât și criteriile de calitate, acestea reprezentand 60% din ponderea totală.
Algoritm de calcul: punctajul se acordă astfel:
a) pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat;
b) Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel:
Pfinanciar(n) = Prețmin ofertat/Preț (n) x 40 (punctaj maxim alocat).
Punctajul final de va calcula după formula:

Pfinal = Ptehnic + Pfinaciar
Ptehnic – este punctajul obtinut la factorii de evaluare ”de calitate”

Ptehnic = P1(1.1+1.2)+P2(a+b+c) [cele doua cerinte/factori de la criteriul de calitate]
Pfinaciar - este punctajul obtinut la factorii de evaluare ”Preț”

Specificații privind cerintele de calificare privind capacitatea si, după caz, criteriile de selectie:
- A. În conformitate cu art. 164 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta exclude din procedura aplicata de atribuire a contractului de achizitie publica/acord – cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea vreuneia dintre urmatoatele infractiuni:
-consitutirea unui grup infractional organizat
-infractiuni de coruptie si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie
-infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene,
-acte de terorism
-spalarea banilor
-traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile,
-frauda.
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 164 din Legea nr. 98/2016. .
Documente suport: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta - cazierul judiciar valabil la momentul prezentarii. Pentru persoanele fizice/juridice straine se vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti.
Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.
B. In conformitate cu art. 165 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidar, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu statul in care respectivul operator economic este infiintat.
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta:

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii administrative teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat.
- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local.(Se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).
Nota:
- Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.

- Conform art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, îndeplineste una din urmatoarele conditii: a) este mai mic de 10.000 lei;

Pentru situatiile anterior mentionate se solicita prezentarea de documente, prin care operatorii economici pot demonstra ca beneficiaza de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2 din Legea nr. 98/2016.
Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.
C. Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic care se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
- Conform art. 167 alin (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa si indeplineste conditiile prevazute de acest articol.
Pentru situațiile anterior menționate se solicită prezentarea de documente, prin care operatorii economici pot demonstra că beneficiaza de derogarile prevazute la art. 167 alin 2 din Legea nr. 98/2016.
Documentele vor fi prezentate în limba română, cu mențiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate într-o alta limbă decât limba romana, vor fi însoțite de traducere autorizată
D. Declarație pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situația prevazută la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016.


Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului 63 din Legea 98/2016 sunt urmatoarele: Vilsan Laura Camelia, Albinaru Maria, Codau Codruta, Hulea Diana, Laura isac, Rhea Dragomir, Nistor Lenuța, Daniela Stoica, Delia Ursescu, Ramona Vidrighin, Anca Povorosnic, State Bianca, Claudia Brâncuși.

Un operator economic care participă pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a îndeplini criteriile de calificare si selectie, va completa câte o singură declarație de neîncadrare în prevederile art. 164,165,167,59 si 60 din Legea nr. 98/2016.
Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriilor sale declaratii de neincadrare in prevederile anterior mentionate, precum si a declaratiilor de neincadrare completate separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.
În cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreună la procedură, trebuie prezentat câte o declaratie de neincadrare in prevederile anterior mentionate, care sa cuprinda informatiile solicitate, separat pentru fiecare dintre operatorii economici participanti din cadrul grupului.
Documentele suport pentru probarea celor susținute în cadrul declarațiilor de neîncadrare vor fi depuse atât pentru operatorii economici (lider, asociat, dupa caz) cât și pentru subcontractant și/sau tert susținător, dacă operatorul economic se bazează pe capacitățile acestora.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizată.


D. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE
- In conformitate cu art. 173 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa dovedeasca că deține o autorizație specială sau să fie membru al unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză.
a) Ofertantul/candidatul are obligatia să fie legal înregistrat din punct de vedere profesional - prin care se dovedeşte că societatea/asociația/fundația are ca domeniu de activitate servicii sociale care fac obiectul contractului.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti si ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Documente suport pentru probarea cerintei:
Pentru persoanele juridice romane:
Operatorii economici ce depun oferta, trebuie să dovedească o forma de înregistrare, în condițiile legii, în tara de rezidență, să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna din situațiile

de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Documente de confirmare:
-Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic;
-Documente de atestare asupra urmatoarelor, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident: denumirea completa, durata de functionare, sediul social, asociati/actionari, persoane împuternicite/administratori, domenii de activitate, activitati autorizate;
-prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs; .
Ofertantul va prezenta și certificatul emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin care se atestă acreditarea ca furnizor de servicii sociale.
Operatorii economici ce depun oferta vor prezenta actul constitutiv de inființate / Certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis în țara de rezidență se va prezenta la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul întâi în clasament, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie actualizate la momentul prezentării documentului. Din certificatul actul constitutiv de inființate / ONRC trebuie să rezulte că obiectul contractului are corespondent în codul CAEN și este autorizat potrivit prevederilor legale în domeniu. Documentele vor fi prezentate în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate într-o altă limbă decât limba română, vor fi însoțite de traducere autorizată.
Furnizorul serviciilor sociale trebuie să dețină Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare. Furnizorul este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată. Furnizorul de servicii sociale deține licența de funcționare pentru serviciile sociale de tip casă de tip familial.
Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (subcontractanti, terti sustinatori) vor face dovada licentei de functionare anterior mentionate pentru acestea din urma daca acestia desfasoara efectiv serviciile in legatura cu care sunt necesare calificari profesionale, respectiv autorizatii speciale.
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca forma de înregistrare si, dupa caz de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic.

CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA


E. In conformitate cu art. 179 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa

dovedeasca indeplinirea cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala pentru a executa contractul de achizitie.

Potrivit art 178, alin. 1 si 2 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentele achiziţiei cerinţe privind capacitatea tehnică şi profesională care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici deţin resursele umane şi tehnice şi experienţa necesare pentru a executa contractul de achiziţie publică la un standard de calitate corespunzător.
Cerinţele privind capacitatea tehnică şi profesională stabilite de autoritatea contractantă pot viza în special existenţa unui nivel corespunzător.
Ofertantul va demonstra ca a prestat servicii similare, respectiv servicii sociale – Căsuțe de tip familial, cu sau fără cazare, in ultimii 3 ani, prin prezentarea de rapoarte de activitate / contracte.
Ultimii 3 ani se vor calcula de la data limita de depunere a ofertelor.
Cerința cu privire la experienta similară se solicita pentru ca ofertanții să poată să facă dovada că dețin resursele umane și tehnice și experiența necesare pentru a executa contractul de achiziție publică/acordul-cadru la un standard de calitate corespunzător, dar și datorită faptului că furnizarea de servicii sociale, presupune ca acestea să fie prestate în termenul solicitat și cu asigurarea standardelor minime obligatorii de calitate.
1. Documente reprezentand certificari ale prestarilor de servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara.
Nota 1: Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba româna.
F. In conformitate cu art. 55 si art. 172 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca ca subcontractantii respecta aceleasi obligatii ca si ofertantii si sa ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.
1. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.
2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art 150 alin 2 din HG 395/2016 si ale art 219 coroborat cu 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru : – subcontractantii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica, - pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
3. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.
4.În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.
5. În cazul în care ofertantul sau operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, cerinta referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale constand in prezentarea unei/unor autorizatii specifice se


considera îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. (art 51 HG 395/2016)
6. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
7. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
8. Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si
datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia,valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la
aceste aspect (art 150 alin 1 si 2 din HG 395/2016).
9. Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public.
10. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.
11. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/ capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.

G. In conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, operatorul economic are dreptul, daca este cazul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica, financiara si tehnica.
1. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respective.
2. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi

autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
3. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
4. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
5. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o
singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.
6. În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, în conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.
7. În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

H. In conformitate cu art. 53, art. 54 si art 185 din Legea nr. 98/2016, orice operator economic are dreptul de a participa la procedurile de atribuire in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in acest scop, iar indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la CONDITII DE PARTICIPARE, ca si liderul de asociere, cu mentiunea ca cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. Totodata, se va prezenta acordul de asociere, din care sa reiese cine este liderul asocierii precum si detalierea obligatiilor fiecarui membru al asocierii si procentul care revine fiecaruia.
• Perioada de timp în care ofertantul trebuie să işi menţină oferta valabilă : min 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
• Criteriul de atribuire a contractului : cel mai bun raport calitate -preţ conform art.187alin.(3) lit.c) și art.32 din H.G.395/2016.


• Cuantumul garanţiei de participare : în cuantum 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent. Se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari si va avea valabilitate pe toata durata de valabilitate a ofertei, de la termenul limita de primire a ofertelor. Echivalenta lei/valuta se face tinand cont de cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participare simplificat. Contul de constituire a garantiei de participare este RO43TREZ5765006XXX000238, deschis la Trezoreia Sibiu. Nu se accepta retineri sucesive.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 468.876 lei, fără TVA.
Autoritatea contractanta recomanda: garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent în România. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei, se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare este irevocabila si se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii, în cuantumul si pentru perioada precizata mai sus. In cazul in care ofertantii constituie garantia de participare prin scrisoare de garantie bancara, vor completa formularul aferent din sectiunea Formulare. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie semnata si transmisa in copie conforma cu originalul impreuna cu oferta pana la data limita de depunere a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

• Garanția de bună execuţie
Garantia de buna executie este irevocabila si se constituie, in conformitate cu prevederile art. 40, alin. 1 din HG nr. 395/2016, in una din urmatoarele forme: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea autoritatii contractante, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului (fara TVA) si se poate constitui in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Se acceptă și retineri sucesive
1. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.
In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta modul in care se angajeaza ca vor indeplini specificatiile tehnice din caietul de sarcini in perioada de implementare a contractului de prestari servicii, tinand cont de prevederile si obligatiile stipulate in actele normative incidente sau in legatura cu activitatile cuprinse in obiectul contractului. In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele necesare executarii contractului.
Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are capacitatea pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii. Ofertantii vor indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca conform prevederilor art.51 alin.2 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care ofertantul nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii oferta va fi respinsa ca inacceptabila in baza art 137 alin 2 lit. d) din HG 395/2016. Se vor completa formularele aferente: Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului si Formularul – Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca. (ce se regasesc in sectiunea Formulare).

Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus, propunerea tehnica fiind astfel considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Ofertantul va depune in cadrul propunerii tehnice documentele solicitate in cadrul acesteia.
Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale. Subcontractantii vor completa Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului si Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii sunt: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro, Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro, Protectia muncii si conditii de munca: www. inspectmun.ro.
2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va contine:
1. Formularul de oferta – cu respectarea modelului aferent ce se gaseste in sectiunea Formulare
2. Ofertanții trebuie să-si evalueze oferta astfel încât pretul total al ofertei sa acopere toate obligatiile contractantului asumate prin modelul de contract, propunerea tehnica, financiara si alte documente solicitate in cadrul documentatiei de atribuire. Oferta va fi exprimată în lei/beneficiar/lună, dar și valoare totală pentru 25 de beneficiari, precum si valoarea pentru perioada de prelungire, această ofertă rămânând fermă pe toată durata de îndeplinire a contractului.

Ajustarea pretului se accepta in urmatoarele conditii:
Actualizarea preţului contractului se va realiza în funcție de modificarea costului standard prevazut în HG 978/2015 ori în situția în care apar alte prevederi legislative care determină modificarea costurilor de furnizare a serviciilor sociale.
Actualizarea preţului contractului se va realiza în funcție de modificarea costului standard prevazut în HG 978/2015 ori în situția în care apar alte prevederi legislative care determină modificarea costurilor de furnizare a serviciilor sociale.
Sumele vor fi plătite de autoritatea contractantă în cadrul contractului subsecvent conform prețului contractat.
Actualizarea preţului contractului se poate face doar în situaţiile prevăzute la art. 164 din H. 395/2016, precum si cele ale art.221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Preţul contractului se poate actualiza, în mod execepţional, doar după următoarea formulă:
Pa=Pi * I, unde:
Pa= preţul actualizat;
Pi=preţul iniţiat
I =indicele inflaţiei comunicat de I.N.S. raportat la data încheierii contractului.
Actualizarea preţului contractului se va realiza în funcție de modificarea costului standard prevazut în HG 978/2015 ori în situația în care apar alte prevederi legislative care determină modificarea costurilor de furnizare a serviciului contractat. Pretul contractului se poate actualiza dupa urmatorul algoritm de calcul:
Pa= (Pi *SCN)/SCA, unde:
Pa= preţul actualizat;

Pi=preţul iniţiat
SCN= Standard de cost nou
SCA = Standard de cost actual (la data contractării)

Se va prezenta modelul de acord-cadru / contract subsecvent de prestari servicii semnat de către ofertanți, pe fiecare pagină. Autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 137 alin. 3 litera b) din HG 395/2016. Astfel, este permis operatorilor economici sa formuleze amendamente cu privire la clauzele contractuale din propunerea de contract odata cu depunerea ofertei, urmand ca pe parcursul evaluarii ofertelor daca devine aplicabil autoritatea contractanta sa aiba in vedere prevederile art. 137 alin 3 litera b din HG 395/2016.
Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus, propunerea financiara fiind astfel considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

3. Modul de prezentare a ofertei:
Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta în plic închis cu mentiunea ”A nu se deschide înainte de data de____________” (se va mentiona data limita de depunere a ofertelor ) la sediul autoritatii contractante (registratura) din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu si numai pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, prevazut in anuntul de participare si/sau anuntul publicitar.
Toate documentele vor fi semnate si numerotate pe fiecare pagina, anexandu-se în acest sens un opis al documentelor depuse.
Pe langa propunerea tehnica, propunerea financiara, imputernicirea legala (formularul 3) – semnata de catre administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei (original/traducere autorizata), lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, scrisoarea de inaintare si documentele justificative solicitate, se va prezenta si documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare. Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic. Documentele eliberate de terti se vor prezenta semnate de catre ofertant, pe proprie raspundere, cu mentiunea „conform cu originalul.
Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens transmisa prin adresei de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura si executarea garantiei de participare.
Ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile.
Atentie !!! Se solicita operatorilor economici sa procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însotesc oferta, astfel încât acestea sa poata fi identificate în mod facil.
Ofertantii au obligatia de a analiza documentatia de atribuire si de a transmite oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute în aceasta documentatie.


4. Alte informaţii
Ofertantul se obligă să furnizeze serviciile contractate conform Caietului de sarcini si cu respectarea tuturor standardelor minime de calitate și a celorlalte acte normative în vigoare.
Standardul minim de cost reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat pentru beneficiar/pe tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor specifice de calitate, respectiv a criteriilor prevăzute de lege.
Plata se va face la prețul contractat/beneficiar/lună, prin emiterea unei facturi lunare (la valoarea serviciului social prestat proporțional cu numărul de zile), la care se atașează un Raport financiar structurat pe tipurile de cheltuieli - conform Anexei la Caietul de sarcini (model tip, anexat)
Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita copie după orice document financiar –contabil.
Factura va fi emisă de către contractant în ultima zi lucrătoare a lunii şi se va depune la sediul autorității contractante în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare, împreună cu raportul financiar.
Autoritatea contractantă va achita factura primită potrivit procedurilor prevăzute de prevederile legale în vigoare, în termen de maxim 20 de zile lucrătoare, de la data depunerii facturii de către contractant.
Data plății facturii emise de către contractant nu poate şi nu va influența plata drepturilor salariale ale personalului angajat al contractantului.

Ținând cont de situația actuală la nivel mondial creată de pandemia cu noul COVID-19, în locul documentelelor – certificate fiscal, cazier judiciar, eliberate de autoritațile competente, se va transmite cateo declaratie pe propria raspundere.
Condiţiile şi modalităţile de aplicare a propriei proceduri (simplificate) presupun cel puţin termene mai scurte decât cele prevăzute în cuprinsul Legii nr. 98/2016 şi formalităţi procedurale reduse faţă de cele prevăzute în cuprinsul acesteia pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, acordurilor-cadru a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege.
Astfel, autoritatea contractanta solicitată acordarea unui termen de 10 zile ca perioada între data transmiterii anunţului de participare la procedura simplificată şi data-limită de depunere a ofertelor, ofertantii avand de asemenea la dispozitie 4(patru) zile pentru a solicita clarificari sau alte informatii de la data publicarii anuntului de participare la propria procedura (simplificata), autoritatea contractanta stabilind urmatoarele trei-patru zile, dupa cele patru zile de solicitari clarificari, ca fiind termenul limita pentru raspunsurile la clarificari, astfel încadrându-ne în prevederile art.160 alin.(1) si (2) coroborat cu art.161 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

Prevederile prezentului anunt de participare se aplica cu prioritate si se completeaza cu cele ale procedurii formalizate privind organizarea si desfasurarea activitatii publice prin procedura proprie (simplificata), in masura in care aceasta nu contine prevederi contrare celor stabilite in anunt.Director general Director general adjunct Director general adjunct ec.
Laura Camelia Vîlsan Cosma Codruța Maria Albinaru

  
Intocmit,
Biroul Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale

 

Documente:

Modele formulare

Caiet de sarcini

Fisa monit trimestriala CTF

MODEL ACORD CADRU verificat Juridic servicii sociale

MODEL contract subsecvent

Strategia de contractare