Puteți descărca aici procesul verbal deschidere oferte servicii paza.

Nr. 24493/23.05.2019

                                                                             Către,

Operatorii economici

interesati in atribuirea contractului ”Servicii de paza, valori si persoane la obiective DGASPC Sibiu (Anunt de participare nr. 22976/15.05.2019, respectiv ADV1079062)

Intrebarile operatorului economic

  • care este perioada de valabilitate a ofertei, respectiv a garantiei de participare? (potrivit strategiei de contractare nr.22418/13.05.2019 cuantumul garantiei de participare este de 7541,44 lei, dar nu se specifica valabilitatea minima a acesteia)?
  • exista posibilitatea ca ofertantii sa transmita oferta precum si documentele aferente si prin posta electronica (respectiv la o adresa de email a autoritatii contractante ) sau doar la registratura institutiei?

 Raspuns autoritatea contractanta

 Răspuns întrebarea 1: Potrivit anuntului de participare nr. 22976/15.05.2019 pagina 8 si 9 exista informatii legate de cuntumul garantiei de participare, modul de constituire si valabilitatea acesteia, si anume”

Punct 15 ”Cuatumul garantiei de participare este de 7.571,44 lei ”

Autoritatea contractanta recomanda: garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent în România. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei, se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare este irevocabila si se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii, în cuantumul si pentru perioada precizata mai sus. Contul in care se poate constitui/depune Garantia de Participare este RO43 TREZ5765006XXX000238 deschis la TREZORERIA Sibiu.In cazul in care ofertantii constituie garantia de participare prin scrisoare de garantie bancara, vor completa formularul aferent din sectiunea Formulare. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie semnata si transmisa in copie conforma cu originalul impreuna cu oferta pana la data limita de depunere a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.”

Raspuns intrebarea nr. 2: La pagina 11,  punct 4 din anuntul de participare nr. 22976/15.05.2019 se relateaza Modul de prezentare a ofertei si anume: ”Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta in plic inchis cu mentiunea A nu se deschide inainte de data de______ (se va mentiona data limita de depunere a ofertelor ) la sediul autoritatii contractante (registratura) din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu si numai pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, prevazut in anuntul de participare si/sau anuntul publicitar.”

In concluzie, oferta si documentele aferente vor fi depuse doar la registratura DGASPC Sibiu, respectand cerintele din anuntul de participare specificate la Modul de prezentare a oferte si in conformitate cu principiile care guverneaza atribuirea contractelor de achizitie publica.

Presedinte comisie de evaluare cu drept de vot: Galea Ion

Raspuns la clarificari achizitie publica ”Servicii de paza, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu".

 

*în cazul în care nu puteți vizualiza corect documentul PDF direct în browser, dați click dreapta și selectați „Save link as...”, salvați fișierul în locația dorită și deschideți-l după aceea cu Adobe Reader.

Nr. 23867/20.05.2019

 

              Către,

 Operatorii economici

interesati in atribuirea contractului ”Servicii de paza, valori si persoane la obiective DGASPC Sibiu (Anunt de participare nr. 22976/15.05.2019, respectiv ADV1079062)

Obiect : Raspuns la clarificari

Intrebarile operatorului economic

  1. Referitor   la Asigurarea   supravegherii   obiectivului  CP  Gulliver, str.Hegel, nr.14 și  supravegherii obiectivului  situat pe StrSpartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 16-7 și pe tot parcursul  zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale , cu acelasi agent de paza.                                                                     

 Intrebare  : Concret , in timpul  orelor  de program mentionate mai  sus  paza este  asigurata   de  catre  acelasi agent  de paza  simultan  la  cele 2 obiective   indicate anterior ?

  1. Intrebare :In  caz de nevoie  , cazuri de  urgenta  ,  este  necesara  asigurarea  Interventiei  la Obiective  cu  Echipaje de  Interventie  Specializate .- detinere   Dispecerat

 

Raspuns autoritatea contractanta

 Răspuns întrebarea 1: Potrivit caietului de sarcini, autoritatea contractanta a solicitat  ca pentru pentru punctul de lucru  DGASPC Sibiu din strada Spartacus, nr. 2 sa fie asigurat un post de L-V, 8 ore / zi, între 8-16, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale si pentru CP Gulliver din strada Hegel, nr. 14 sa fie asigurat inca un post  de L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale.

 

Agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver( de L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale) va asigura și supravegherea obiectivului (punctul de lucru DGASPC Sibiu) situat pe strada Spartacus, nr. 2, de luni până vineri, între orele 16-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

          In concluzie acelaşi agent(cel de la CP Gulliver) va asigura şi supravegherea obiectivului de pe str. Spartacus nr.2  doar de luni până vineri, între orele 16-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale deoarece:

  1. Obiectivele în cauză sunt situate în aceeaşi zonă la o distanţă de cca 50 m unul faţă de celălalt.
  2. În cadrul imobilului de pe str. Spartacus activitatea se desfăsoară numai în intervalul orar 08-16 de luni până vineri.

 Răspuns intrebarea nr. 2:  În cazul apariţiei unor situaţii deosebite (cazuri de urgenţă, de exemplu : în caz de incendii să ia măsuri de localizare, stingere şi de salvare a persoanelor, bunurilor şi valorilor şi să sesizeze pompierii, să anunţe conducerea unităţii beneficiare şi poliţia; să sesizeze poliţia în legătură cu orice fapte de natură a prejudicia patrimoniul unităţii beneficiare şi să dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru prinderea infractorilor) prestatorul va lua toate măsurile considerate a fi necesare potrivit proprie evaluari.

Presedinte comisie de evaluare cu drept de vot: Galea Ion

Puteți descărca documentele achiziției aici.