Referitor la anuntul nr. ADV1042933/19.10.2018 ”Furnizare materiale electrice LOTUL I  pentru DGASPC Sibiu” va aducem la cunostinta ca am primit o solicitare de clarificari  si anume:

Intrebare:

”Din cuprinsul centralizatorului puplicat nu rezulta in clar detaliile tehnice , PENTRU POZITIILE- 3,4,5,6 becuri ( clasice, economice sau cu led ) ; pozitiile 7,8 -corp neon (aplicot sau incastrat si cate surse sunt necesare )si pozitiq 31 - veioza dormitor( tip aplica sau cu picior) .”

Raspunsul autoritatii contractante este:
- pentru pozitiile 3, 4, 5, 6 becurile sa fie clasice

- pentru pozitiile 7 si 8 , corpurile neon de 18W, respectiv 40W sa fie cu o sursa si aplicate,

- pentru pozitia 31, veiozele de dormitor sa fie cu picior

Biroul  Achizitii Publice si Contractare de Servicii Sociale

    Nr. 44162/21.09.2018

PROCES-VERBAL DE SEDINTA nr. 1

Raspuns la solicitarea de clarificari

Încheiat astăzi 21.09.2018 cu ocazia analizarii solicitarii de clarificari depuse pe adresa de amail de catre un operator economic in cadrul achizitiei directe organizata pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect:

Contract de prestari servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice                              

      Valoare estimata fara T.V.A. a contractului: 6.930 lei fara TVA

       Nr. anunt de participare ADV1035520 publicat in SEAP in data de 19.09.2018

       Criteriul de atribuire al contractului este pretul cel mai scazut

            Procedura de atribuire este : ACHIZITIE DIRECTA        X                                         

             Licitatie deschisa     

             Licitatie restransa

             Dialog competitiv

             Concurs de solutii

             Procedura simplificata proprie

             Procedura simplificata proprie-intr-o singura etapa 

Modalitate de desfasurare: off line

Se utilizeaza licitatia electronica ca etapa finala a procedurii de atribuire:

Da

Nu    X

Comisia de evaluare numită prin Dispozitia nr. 746 din data de 09.08.2018, compusă din:

Preşedinte cu drept de vot(din cadrul BAPTA): Munteanu Marius

Membru din cadrul BAPTA: Cindrea Teodoru

Membru din cadrul Serviciului Contabilitate: Suciu Paraschiva

Membru din cadrul Serviciului Juridic: Pacurar Dana

            Membru din cadrul BAPTA: Bartos Adrian

            Membru de rezervă din cadrul Serviciului Contabilitate: State Binaca

            Membru de rezervă din cadrul Serviciului Juridic: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva din cadrul BAPTA: Roman Bianca

Membru de rezerva din cadrul Serviciului Fianciar, Buget -Salarizare: Hosu Alex

Responsabil aplicare procedura din cadrul Biroului Achizitii Publice: Candea Crina- Elena

           Membru de rezervă din cadrul Biroului Achizitii Publice: Candea Cristina, Bacria Ecaterina Bianca      

Presedintele comisiei de evaluare constata faptul ca doamnei Candea Crina-Elena i-a incetat raportul de serviciu- demisie, astfel ca este inlocuita de mebrul de rezerva Bacria Ecaterina Bianca.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei.

Comisia de evaluare consemneaza faptul ca solicitarea de clarificari s-a depus in termenul stabilit in Caietul de sarcini.

S-au solicitat clarificari dupa cum urmeaza:

Solicitarea de clarificari transmisa de operatorul economic …………... in data de 20.09.2018 si inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr.43952/21.09.2018, la care urmeaza sa se transmita raspuns

Intrebari- solicitari de clarificari si raspunsuri:

Intrebarea nr.1

 1. * In urma postarii pe SEAP de catre institutia dvs. a anuntului publicitar nr. ADV1035520 /19.09.2018, impreuna cu caietul de sarcini nr. 43597/19.09.2018, va rugam sa clarificati urmatoarele:
 2. Din cuprinsul caietului de sarcini nr. 43597/19.09.2018 nu este specificat in clar, daca SF/DALI si/sau Proiectul tehnic de executie vor fi puse la dispozitia operatorilor economici dupa semnarea contractului de consultanta, care face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. *

Raspuns la intrebarea / solicitarea de clarificari nr.1:

Comisia de evaluare constata ca s-a omis a se mentiona in Caietul de sarcini despere Proiectul tehnic si toate celelalte documente ce il insotesc si vor fi necesare, insa acestea vor fi puse la dispozitia consultantului declarat castigator.

Intrebarea nr.2

 1. * In legatura cu demonstrarea experientei similare, conform art. 9.3 din caietul de sarcini nr. 43597/19.09.2018, va rugam sa acceptati documente justificative: proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor, raportul procedurii, etc, de unde sa rezulte ca cel putin unul din membrii echipei de experti ai consultantului a facut parte dintr-o comisie de evaluare a ofertelor de lucrari (constructii civile) iar procedura este atribuita. *

Raspuns la intrebarea / solicitarea de clarificari nr.2:

Comisia de evaluare considera ca fiind oportun pentru a se considera indeplinita cerinta de la punctul 9.3 a se prezenta un contract incheiat de consultant in acest sens. De asememnea, comisia va lua act si de alte documente pe langa contract, pe care consultantul considera necesar a le depune.

Intrebarea nr.3

 1. * Va rugam sa ne puneti la dispozitie (pe adresa de email: ………….hotmail.com ) in format editabil formularele care trebuie intocmite in vederea depunerii ofertei de pret pentru serviciile de consultanta in domeniul achizitiilor, mentionate in caietul de sarcini nr. 43597/19.09.2018. *

Raspuns la intrebarea / solicitarea de clarificari nr.3:

Se va transmite pe adresa de email indicata de operatorul economic documentele solicitate in conformitate cu cele mentionate in caietul de sarcini si cu mentiunea ca declaratia  cu privire la asumarea respectarii prevederilor caietului de sarcini este un model propriu, adica se poate redacta de catre operatorul economic.

Prin urmare raspunsul va fi publicat la sectiunea Achizitii pe site-ul institutiei/autoritatii contractante www.dasib.ro

Contestatii depuse la documentatie/ raspunsurile autoritatii la solicitarile de clarificari primite de la operatorii economici: Nu este cazul.

Presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar original.

Spatiu destinat observatorilor Ministerul Finantelor  Publice -ANAP

Nu este cazul

 Comisia de evaluare

Preşedinte cu drept de vot(din cadrul BAPTA): Munteanu Marius

Membru din cadrul BAPTA: Cindrea Teodoru

Membru din cadrul Serviciului Contabilitate: Suciu Paraschiva

Membru din cadrul Serviciului Juridic: Pacurar Daniela

 Membru din cadrul BAPTA: Bartos Adrian

Membru de rezervă din cadrul Serviciului Contabilitate: State Binaca

Membru de rezervă din cadrul Serviciului Juridic: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva din cadrul BAPTA: Roman Bianca

Membru de rezerva din cadrul Serviciului Fianciar, Buget -Salarizare: Hosu Alex

Responsabil aplicare procedura din cadrul Biroului Achizitii Publice:                                                                                                                          Bacria Ecaterina Bianca

 Membru de rezervă din cadrul Biroului Achizitii Publice: Candea Cristina,

Referitor la anuntul nr. ADV 1032173/31.08.2018 ”Furnizare produse de curatenie pentru centrele de copii din subordinea DGASPC Sibiu” va aducem la cunostinta    ca am primit  o solicitare de clarificari  si anume:

Intrebare:

Am mai dori sa va intrebam ce gramaj doriti la rezerva mop; rezerva wc solida sau lichida si ce gramaj?

Raspunsul autoritatii contractante este:

- pt rezerva mop , gramajul sa fie de 250 de g

- pt rezerva wc puteti oferta fie rezerva lichida,  fie rezerva solida

Biroul  Achizitii Publice si Contractare de Servicii Sociale

    Nr. 44162/21.09.2018

PROCES-VERBAL DE SEDINTA nr. 1

Raspuns la solicitarea de clarificari

Încheiat astăzi 21.09.2018 cu ocazia analizarii solicitarii de clarificari depuse pe adresa de amail de catre un operator economic in cadrul achizitiei directe organizata pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect:

Contract de prestari servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice                              

      Valoare estimata fara T.V.A. a contractului: 6.930 lei fara TVA

       Nr. anunt de participare ADV1035520 publicat in SEAP in data de 19.09.2018

       Criteriul de atribuire al contractului este pretul cel mai scazut

            Procedura de atribuire este : ACHIZITIE DIRECTA        X                                         

             Licitatie deschisa     

             Licitatie restransa

             Dialog competitiv

             Concurs de solutii

             Procedura simplificata proprie

             Procedura simplificata proprie-intr-o singura etapa 

Modalitate de desfasurare: off line

Se utilizeaza licitatia electronica ca etapa finala a procedurii de atribuire:

Da

Nu    X

Comisia de evaluare numită prin Dispozitia nr. 746 din data de 09.08.2018, compusă din:

Preşedinte cu drept de vot(din cadrul BAPTA): Munteanu Marius

Membru din cadrul BAPTA: Cindrea Teodoru

Membru din cadrul Serviciului Contabilitate: Suciu Paraschiva

Membru din cadrul Serviciului Juridic: Pacurar Dana

            Membru din cadrul BAPTA: Bartos Adrian

            Membru de rezervă din cadrul Serviciului Contabilitate: State Binaca

            Membru de rezervă din cadrul Serviciului Juridic: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva din cadrul BAPTA: Roman Bianca

Membru de rezerva din cadrul Serviciului Fianciar, Buget -Salarizare: Hosu Alex

Responsabil aplicare procedura din cadrul Biroului Achizitii Publice: Candea Crina- Elena

           Membru de rezervă din cadrul Biroului Achizitii Publice: Candea Cristina, Bacria Ecaterina Bianca      

Presedintele comisiei de evaluare constata faptul ca doamnei Candea Crina-Elena i-a incetat raportul de serviciu- demisie, astfel ca este inlocuita de mebrul de rezerva Bacria Ecaterina Bianca.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei.

Comisia de evaluare consemneaza faptul ca solicitarea de clarificari s-a depus in termenul stabilit in Caietul de sarcini.

S-au solicitat clarificari dupa cum urmeaza:

Solicitarea de clarificari transmisa de operatorul economic …………... in data de 20.09.2018 si inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr.43952/21.09.2018, la care urmeaza sa se transmita raspuns

Intrebari- solicitari de clarificari si raspunsuri:

Intrebarea nr.1

 1. * In urma postarii pe SEAP de catre institutia dvs. a anuntului publicitar nr. ADV1035520 /19.09.2018, impreuna cu caietul de sarcini nr. 43597/19.09.2018, va rugam sa clarificati urmatoarele:
 2. Din cuprinsul caietului de sarcini nr. 43597/19.09.2018 nu este specificat in clar, daca SF/DALI si/sau Proiectul tehnic de executie vor fi puse la dispozitia operatorilor economici dupa semnarea contractului de consultanta, care face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. *

Raspuns la intrebarea / solicitarea de clarificari nr.1:

Comisia de evaluare constata ca s-a omis a se mentiona in Caietul de sarcini despere Proiectul tehnic si toate celelalte documente ce il insotesc si vor fi necesare, insa acestea vor fi puse la dispozitia consultantului declarat castigator.

Intrebarea nr.2

 1. * In legatura cu demonstrarea experientei similare, conform art. 9.3 din caietul de sarcini nr. 43597/19.09.2018, va rugam sa acceptati documente justificative: proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor, raportul procedurii, etc, de unde sa rezulte ca cel putin unul din membrii echipei de experti ai consultantului a facut parte dintr-o comisie de evaluare a ofertelor de lucrari (constructii civile) iar procedura este atribuita. *

Raspuns la intrebarea / solicitarea de clarificari nr.2:

Comisia de evaluare considera ca fiind oportun pentru a se considera indeplinita cerinta de la punctul 9.3 a se prezenta un contract incheiat de consultant in acest sens. De asememnea, comisia va lua act si de alte documente pe langa contract, pe care consultantul considera necesar a le depune.

Intrebarea nr.3

 1. * Va rugam sa ne puneti la dispozitie (pe adresa de email: ………….hotmail.com ) in format editabil formularele care trebuie intocmite in vederea depunerii ofertei de pret pentru serviciile de consultanta in domeniul achizitiilor, mentionate in caietul de sarcini nr. 43597/19.09.2018. *

Raspuns la intrebarea / solicitarea de clarificari nr.3:

Se va transmite pe adresa de email indicata de operatorul economic documentele solicitate in conformitate cu cele mentionate in caietul de sarcini si cu mentiunea ca declaratia  cu privire la asumarea respectarii prevederilor caietului de sarcini este un model propriu, adica se poate redacta de catre operatorul economic.

Prin urmare raspunsul va fi publicat la sectiunea Achizitii pe site-ul institutiei/autoritatii contractante www.dasib.ro

Contestatii depuse la documentatie/ raspunsurile autoritatii la solicitarile de clarificari primite de la operatorii economici: Nu este cazul.

Presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar original.

Spatiu destinat observatorilor Ministerul Finantelor  Publice -ANAP

Nu este cazul

 Comisia de evaluare

Preşedinte cu drept de vot(din cadrul BAPTA): Munteanu Marius

Membru din cadrul BAPTA: Cindrea Teodoru

Membru din cadrul Serviciului Contabilitate: Suciu Paraschiva

Membru din cadrul Serviciului Juridic: Pacurar Daniela

 Membru din cadrul BAPTA: Bartos Adrian

Membru de rezervă din cadrul Serviciului Contabilitate: State Binaca

Membru de rezervă din cadrul Serviciului Juridic: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva din cadrul BAPTA: Roman Bianca

Membru de rezerva din cadrul Serviciului Fianciar, Buget -Salarizare: Hosu Alex

Responsabil aplicare procedura din cadrul Biroului Achizitii Publice:                                                                                                                          Bacria Ecaterina Bianca

 Membru de rezervă din cadrul Biroului Achizitii Publice: Candea Cristina,