Referitor la achizitia directa avand ca obiect ”furnizare de rechizite scolare pentru centrale de copii din subordinea DGASPC Sibiu (anunt ADV1030774/23.08.2014) va aducem la cunostinta solicitarea de clarificari nr. 40074/24.08.2018:

Urmare a Anuntului de publicitate nr. ADV1030774/23.08.2014, avem rugamintea de a ne ajuta in privinta urmatoarelor aspecte:

 1. La pozitiile 6, 10 și 13, respectiv "Caiet biologie A4 - 48 file", "Caiet geografie A4 - 48 file" și "Caiet muzică A4 - 48 file", precizam faptul ca pe piata exista doar model A5 cu 24 file (nu model A4 cu 48 file, asa cum ati solicitat dvs.).
 2. La pozitiile 14 si 15, respectiv "Caiet tip I, A5-48 file" si "Caiet tip II, A5 - 48 file", precizam faptul ca pe piata exista doar model A5 cu 24 file (nu cu 48 file, asa cum ati solicitat dvs.).”

 

Raspunsul autoritatii contractante:

 

Referitor la anuntul publicitar nr. ADV1030774/23.08.2018 avand ca obiect achizitionarea de rechizite pentru centrele de copii aflate in subordinea DGASPC Sibiu va transmitem urmatorul raspuns la clarificare:

- la pozitiile 6, 10 si 13, repsectiv caiet de bilogiecaiet geografie si caiet de biologie, autoritatea contractanta doreste modelul A4(landscape) cu minim 24 de file

- la pozitiile 14 si 15, si anume Caiet tip I, caiet tip II va rugam sa ofertati caiete A5 cu minim 24 de file

 

 

 

 

SC .       ATAC    S ECURITY  SRL

Nr. de înregistrare                                    

 

Către,

Consiliul Naţional dc Soluţionare a Contestaţiilor Str. Stavropoleos nr. 6; sector 3, Bucureşti

Spre stiinta.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Proiecţia Copilului Strada Mitropoliei 2, Sibiu

Subscrisa SC Atac Security SRL cu sediul in municipiul Sibiu,  reprezentata prin administrator P.D.

In contradictoriu cu autoritatea contractanta Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului cu sediu] in mun.Sibiu. Strada Mitropoliei 2, Jud.Sibiu,

Formulam.

CONTEST ATIE

împotriva rezultatului procedurii de atribuire a achiziţiei serviciilor de paza, comunicata subscrisei cu nr.37245/01.08.2018 prin care va solicitam următoarele:

 • anularea comunicării rezultatului procedurii achiziţiei serviciilor de paza nr. 37245, prin care a fost declarata castigatoare oferta depusa dcC. C1C1.QPS SECURITY SUL,
 • sa con statali ca oferta declarata castigaioare, S.C. CICLOPS SLCUR1TY SRL arc un pret SUBDIMKSIOXAT, sub nivelul tarifului legal, si nu poate presta serviciile eu acest prei scăzut, nu se pot asigura toate drepturile legale si contractuale cu agenţii de securitate;
 • reanalizarea si reevaluarea celorlalte oferte depuse, si declararea castigatoare a ofertei depusa eupreţul cel mai mic, dar carc poate dovedii, ca poate presta scrviciiJe dc paza, cu respecta rea l.cgii si in conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini impus dc autoritatea contractanta, Direcţia Generală de Asistentă Socială si Protecţia Copilului.

MOTIVE

In fapt, in data de 12.03.2018 a fost publicat in SEAP anunţul dc participare nr. 12213, publicat pe site-ul instituitei www.dasib.ro in data de 13.03.2018, avand ca obiect achiziţia serviciilor de paza. Cod CPV 79713000-5.

In urma depunerii ofertelor. Comisia a declarat castigatoarc oferta depusa de SC CICLOPS SECL'RITY SRL. cu propunerea financiara de 13.43 lei/ora faru TVA, tarif care nu ne-a fost comunicat niciodata oficial, vazandu-1 afişat doar pe site-ul instituţiei.

Consideram ca trebuie sa solicite respectarea art.210 din Legea nr.98/2016, in sensul de a solicita dovezi ca ofertantul castigator poate presta servicii de paza cu tariful de 13.43 lei /ora-'post de paza.(deviz întocmit de expert contabil)

Potrivit prevederilor art. 164. alin (I) (2) si (3) din Legea 53-2003. privind Codul

muncii,

(!) Salariul dc bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de munci se stabileşte prin hotărâre a guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. în cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic dc 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar sc calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal dc lucru aprobat.

 • Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă Sub salariul de bază minim brut orar pe ţară.
 • Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară.

In aceasta situatie, consideram ca autoritatea contractanta nu poate fi indiferenta daca prestatorul pe care-1 plăteşte poate asigura serviciile de paza, conform Codului muncii.

Potrivit prevederilor art. I din HG nr.846/2017 privind salariul minim brut garantat in

plata, „începând cu data dc 1 ianuarie 2018, salariul dc bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.”

Prin urmare, daca fondul de salarii este de 1 1.40 lei/ora la care se adauga toate sporurile aferente postului de paza, (conform tabelului) nu poate fi mai mic deoarece nu ar asigura nici salariile agenţilor de securitate:

1. Denumire elemente constitutive salariu ag. de securitate

 

Tarif/ora/post paza/fara TVA

 

2. Salariu orar dc încadrare *

11,40

lei/ora

 

3. Spor pentru ore prestate in timpul nopţii -25,00 % **

0,95

Jci/ora

 

4. Spor de wcekend dc -1,00 % **"                                                                0,11

lei/ora ___________  _____  _____  ______  ______  ___________________

 1. Concediu dc odihna - (21 zile lucratoarc) **** 0,95

lei/ora

6. Spor acordat sărbători legale-100% (14 zile sărbători legale) ***** 0,43 lei/ora

7. Spor ore suplimentare - 75% (5 agenti/luna/post 0

= 0 ore suplimentare)

 

8. Total cost salariu supus taxarii - agent lei/ora

13,84

 

9. Coruributia Asiguratorie pt. Munca - 2.25% lei/ora

0,31

 

10. Tunai cheltuieli salariate - agent lei/ora

14,15

 

 

*- 1900 lei (salariu brut/agent/luna): 166,66 ore (ef. HG 846/2017) - 11,40 lei/ora. agent

** - 244 ore noapte/luna (8 h /noapte x 30,5 zile) x 11,40 lei/ora = 2781,60 lei/luna x 25% (spor de noapre) = 695,40 lei/luna : 732 ore/luna - 0,95 lei/ora/agent

***- 1900 lei (salariu brut/agcnt/luna) x 1 %/luna = 19 lei / luna : 166,66 ore (ef. GH 846/2017=  0,11 leii/ora/agent

****_ 1900 lei (salariu brut/agent/luna) : 12 luni : 166,66 ore/luna (21 zile lucratoare/luna ; cf. HG 846/2017) = 0,95 lei/ora/agent

***** 14 zile/an x 24 ore x 11,40 lei/ora - 3.830,40 lei/an : 8760 ore (365 zile x 24 orc) = 0,43 lei/ora/agent.

Referitor la tariful nostru dc 13,84 lei/ora/agent de securitate, a ratam ca este corect si putem asigura salariile agenţilor de securitate (respectând toate drepturile), din Codul muncii Legea nr.53/2003 si HG nr.846/2017 privind salariul minim brut garantat in plata.

Facem precizarea ca autoritatea contractanta. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu sediul in Sibiu, Strada Mitropoliei 2, .lud. Sibiu, in Caietul dc sarcini nrJ2031/12.03.2018, la punctual nr. 11 „Cerinţe asupra ofertei financiare.. solicita respectarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, si precizcaza ca ofertanţii au obligaţia „Din fundamentarea preţului trebuie sa reiasă respectarea legislaţiei muncii si a salarizarii muncii,.

Noi Atac Securitv SRL consideram ca ST. CICL-OPS SLCUKlTY SRL nu a tinut cont in totalitate de prevederile L-caii nr.53/2003, nu a fost respectat Caietul dc sarcini nr. 12031/12.03.2018. fapt pentru care ne consideram vatamati si respectuos solicitam efectuarea unei expertize contabile pentru stabilirea preiului/ora/agent de securitate, care sa respecte in totalitate caietul de sarcini impus de autoritatea contractanta. In caietul dc sarcini autori taica contractanta mai precizcaza:

în cazul In care ofertantul declară în cadrul ofertei că beneficiază de subvenţii, care justifică reducerea preţului ofertat, acesta are obligaţia să depună o declaraţie pe propria răspundere în care să menţioneze că persoanele ce oeneficiazâ de subvenţiile respective vor fi utilizate pentru prestarea serviciilor de pază ce fac obiectul contractului de achiziţie publică ( se vor nominaliza persoanele ce urmează a fi implicate în derularea contractului de prestări servicii, care beneficiază de subvenţii).

Menţionam faptul ca nu am fost instintati cu privire la S.C. CICLOPS SECURIT'Y SRL despre faptul ca socictatea ar beneficia de subvenţii pe Legea nr.76/2002, privind reducerea preţului ofertat, nu am luat la cunostînta si nu stim daca autoritatea contractanta a luat o declaraţie pe proprie răspundere sau a atenţionai ofertantul declarat castigator ca nu e legal sa foloseasca aceleaşi convenţii la mai multe licitalh.

Noi Atac Securttv SRL, eonsidcram ca autoritatea contractanta Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului cu sediul in mun,Sibiu< Strada Mitropoliei 2. Jud.Sibiu, nu a respectat Caietul de .sarcini impus din neglijenta sau nu dispune de personal calificat pentru o expertiza tcmcinica si legala a documentelor înaintate cu ocazia derulării proecdurii, oca/ie cu care va rugam respectuos sa solicitaţi efectuarea unui RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA, efectuata de catrc un expert contabil independent, iar contravaloare costurilor rezultate, societatea noastra se obliga sa le achite.

Având in vedere cele precizate, va rugam sa admiteri contestatia in sensul celor de mai sus.

In drept, ne întemeiem contestatia pe prevederile Codului muncii si pe art.8, 10.12 - 21 , 23-24, 26 din Legea nr. 101/2016.

In probatiune: Dosarul achiziţiei, in special daca autoritatea contractanta a respectat prevederile art.210 din Legea 98/2016, nota dc fundamentare depusa de ofertantul declarat câştigător, orice proba utila, concludenta si pertinenta soluţionării cauzei.

Reprezentant legal Administrator,

 

Biroul Achizitii Publice Si Contractare Servicii Sociale

   Nr.34677/17.07.2018

Referitor la procedura simplificata proprie organizata pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect ’’Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele D.G.A.S.P.C. Sibiu’’  Cod CPV – 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2), nr. anunt de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro  in data de 13.03.2018, comisia de evaluare inainteaza prezenta solicitare de prelungire a valabilitatii ofertei si, dupa caz, a garantiei de participare, catre toti ofertantii interesati si participanti la aceasta procedura:

Tinand cont de situatia creata si anume faptul ca exista o decizie pronuntata de CNSC si anume Decizia nr.1851/C1/1933/02.07.2018, impotriva careia se poate formula plangere in termen de 10 zile de la comunicare si care a fost postata pe situl autoritatii contractante, precum si un dosar pe rolul instantei de judecata pentru care inca nu s-a primit comunicarea hotararii, astfel ca procedura avand ca obiect ’’Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele D.G.A.S.P.C. Sibiu’’  Cod CPV – 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2) nu poate fi finalizata mai inainte de curgerea termenelor legale in materie.

Totodata, deoarece valabilitatea ofertelor, precum si cea a garantiei de participare urmeaza sa expire, avand in vedere prevederile art.124 alin.(3) din HG.395/2016 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare: Art.124 - (3) Atunci când stabilește perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza și evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activități, precum și perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestații. Autoritatea contractantă are obligația de a solicita prelungirea valabilității ofertelor, precum și, după caz, a garanției de participare, în situații excepționale care impun o astfel de prelungire. În cazul în care un operator economic nu se conformează acestei solicitări, oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.; Va solicitam prelungirea valabilitatii ofertei si agarantiei de participare.

Astfel, avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa depuneti un nou formular de oferta – Formularul nr.2 din cadrul documentatiei de atribuire publicata pe site-ul autoritatii contractante – www.dasib.ro la sectiunea Achizitii, cu mentiunea ca la punctul c) din formular sa faceti precizarea "[…] durata de inca 60 de zile, respectiv pana la data de ________" sau o declaratie in care sa mentionati ca valabilitatea ofertei depuse in cadrul procedurii de mai sus se prelungeste cu 60 de zile de la data expirarii acesteia, respectiv pana la data de _________. Aceleasi mentiuni fiind valabile si pentru garantia de participare in functie si de modul de constituire al acesteia (OP,scrisoare etc).

Documentele solicitate mai sus se vor transmite la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin fax: 0269/210.482 , 0269/232.575 sau cu posta pana la data de expirarea a valabilitatii acestora.

 

 

  Cu stimă,

 

            Intocmit,

  Biroul Achizitii Publice Si Contractare Servicii Sociale

 

COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR

Prin Presedinte comisie de evaluare

Galea Ion

 

 

 

Biroul Achizitii Publice si Contractare de Servicii Sociale                              

Nr.37122/01.08.2018

 

 

 

  OPINIA                         

Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice – Direcţia Generală de control Ex-Ante – Serviciul de Verificare -  rezultată în urma activităţii de verificare procedurală, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare

              Aprobat                                                                                                                                      Avizat

           Director general                                                                                               Director general adjunct economic

      Laura Camelia Vilsan,                                                                                                               Maria Albinaru

     

 

 

o Fără observaţii

o Cu observaţii

 

 

RAPORTUL FINAL AL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

contractului de achizitie publica avand ca obiect:

Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu

 

 

Încheiat astăzi 01.08.2018 cu ocazia finalizarii analizarii si evaluarii ofertelor financiare si a raspunsurilor la solicitarile de clarificari depuse de ofertanti in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu                                 

       Codul de clasificare:  CPV 79713000-5 

       Nr. anunt de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 13.03.2018 si anuntul publicitar nr. 160103/13.03.2018 publicat in SEAP

       Valoare totală estimată: 326.540 lei – 490.396 lei fără T.V.A,

       Criteriul de atribuire al contractului este pretul cel mai scazut .      

            Procedura de atribuire este :                                               

             Licitatie deschisa

             Licitatie restransa

             Dialog competitiv

             Concurs de solutii

             Procedura simplificata proprie

             Procedura simplificata proprie-intr-o singura etapa  X

Modalitate de desfasurare: procedura off-line

Se utilizeaza licitatia electronica ca etapa finala a procedurii de atribuire:

Da

Nu    X

 

Legislaţia aplicabilă:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,

     Calendarul procedurii de atribuire

 

Calendarul derulării procedurii de atribuire

Nr. şi data publicării

Locul publicării

Anunţul de participare

Nr. 12213/12.03.2018

Site DGASPC

Publicarea documentaţiei

13.03.2018

Site DGASPC

Termenul limită de depunere a ofertelor

21.03.2018

Sediul DGASPC si/sau adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Şedinţa de evaluare nr. 1

13941/21.03.2018

Sediul DGASPC

Şedinţa de evaluare nr. 2

15511/29.03.2018

Sediul DGASPC

Şedinţa de evaluare nr. 3

17457/12.04.2018

Sediul DGASPC

Şedinţa de evaluare nr. 4

18815/19.04.2018

Sediul DGASPC

Şedinţa de evaluare nr. 5

19645/25.04.2018

Sediul DGASPC

Raportul intemediar al procedurii de atribuire, semnat de comisia de evaluare

Nr. 20340/02.05.2018

Sediul DGASPC

Raportul intemediar al procedurii de atribuire, semnat de comisia de evaluare

Nr.23420/17.05.2018

Sediul DGASPC

Raportul intemediar al procedurii de atribuire, semnat de comisia de evaluare

Nr.25166/25.05.2018

Sediul DGASPC

Raportul intemediar al procedurii de atribuire, semnat de comisia de evaluare

Nr. 25702/30.05.2018

Sediul DGASPC

 

Comisia de evaluare numită prin Dispozitia nr. 254 din data de 13.03.2018, modificata prin dispozitia nr. 303/23.03.2018, modificata prin  Dispozitia nr.405/19.04.2018 compusă din:

Preşedinte cu drept de vot: Galea Ion

Membru: Nistor Lenuta

Membru: Bocai Simona

Membru: Roman Bianca

Membru: Lazar Elena

Membru: Munteanu Marius Adrian

Membru: Nicolae Cristian

Membru: Sauchea Liviu

Membru: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva: Curechean Nicoleta

Membru de rezerva: Bartos Adrian

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva: Canciu Adrian

Responsabil aplicare procedura: Cândea Crina Elena

Responsabil aplicare procedura de rezerva: Cândea Cristina Florina

                                                                      Bacria Bianca

 

 1. b) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi nr. ........../............:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Atribuţii şi responsabilităţi

Motivul necesităţii

 

Nu este cazul

 

 

 

    Observatori ANAP

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele:

Structura MFP – ANAP – CV _______

Nr. / data deciziei de verificare _______

 

Nu este cazul

 

 

 

Observatori Serviciul de Verificare – Compartimentul de verificare ______________________

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele:

Structura MFP – ANAP – CV _______

Nr. / data deciziei de verificare _______

 

Nu este cazul

 

 

  

 

 Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

 

Prin Procesul verbal nr.1 - Nr.13941 / 21.01.2018

       Comisia de evaluare a procedat in data de  21.03.2018 ora 12,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la deschiderea ofertelor depuse  si consemnarea elementelor principale ale ofertelor (lista documentelor depuse de fiecare ofertant in parte), inclusiv pretul.

      Avand in vedere lipsa membrului Sauchea Liviu aflat in concediu medical, atributiile acestora vor fi preluate de catre membrul de rezerva Canciu Adrian care le va indeplini pana la finalizarea procedurii.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 repubicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si invita membrii acesteia sa confirme declaratiile de confidentialitate si disponibilitate, care sunt anexate la proces – verbal. Nr.1

 

De asemenea mentioneaza faptul ca in cadrul sedintei de deschidere se consemneaza modul de desfasurare a sedintei si aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, urmand ca in cadrul unor sedinte ulterioare sa se procedeze la evaluarea ofertelor. Din partea ofertantului Ciclops Security S.R.L., participa la sedinta d-na Cristina Pandia si d-l Pop Constantin.

Comisia de evaluare a constatat faptul ca s-au depus in termenul limita de depunere, respectiv pana in data de 21.03.2018, ora 10:00 un numar de 7 oferte care apartin urmatorilor ofertanti:

- SITIGUARD S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13618/20.03.2018, ora 12:10

- TOTAL PROTECTOR S.R.L. . inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13810/21.03.2018, ora 09:52

- Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L., inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13641/20.03.2018, ora 12:51

- TMG GUARD S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13664/20.03.2018, ora 13:24,

- ATAC SECURITY S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13555/20.03.2018, ora 10:10

- PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L., inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13639/20.03.2018, ora 12:49

- CICLOPS SECURITY S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13775/21.03.2018, ora 08:59.

Nu s-au inregistrat oferte intarziate, respectiv oferte depuse dupa termenul limita mentionat in anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018.

Comisia de evaluare a procedat la consemnarea principalelor elemente ale ofertelor depuse dupa cum urmeaza

 

Pentru ofertantul SITIGUARD S.R.L.

Documente depuse de SITIGUARD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

 Nu participa impreuna cu alti operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr. 15759205/19.03.2018 emis pentru SITIGUARD S.R.L. si cazier judiciar nr. 15756943/19.03.2018 emis pentru Strajean Ioan

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din Legea nr.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu nr. 76875/19.03.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Fiscala Locala Sibiu nr.17957/19.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Sibiu nr. 9168/20.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0005/P/02.11.2004 emisa pentru SITIGUARD S.R.L. valabila pana in data de 01.11.2019,

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare din partea S.C. COMPA S.A. si recomandare din partea S.C. LUPO PROD S.R.L.

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Nu declara documente confidentiale

8

 

Garantie de participare

x

O.P. nr. 2/19.03.2018, in cuantum de 4.900 lei emis de Banca Transilvania

9

 

Imputernicire

 X

Depune imputernicire pentru Strajean Ioan

10

 

Formular de oferta cu anexa

X

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 12,75 lei/ora fara T.V.A., respectiv suma totala de 298.452 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 56.705,88, lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 20.08.2018

11

 

Anexa - centralizator oferta

x

Anexa 1 la formularul de oferta – centralizator financiar

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica

X

 

14

 

Declaratie privind atestarea personalului de paza propriu implicat in prestarea serviciilor de paza

X

 

15

 

Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic

X

 

 

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

 

               Documente depuse de TOTAL PROTECTOR S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

 Nu participa impreuna cu alti operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din Legea nr.98/2016 - formular 12

X

 

Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Sibiu nr. 6323/23.02.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0406/P/23.03.2005 emisa pentru TOTAL PROTECTOR S.R.L. valabila pana in data de 23.03.2020,

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara toate informatiile ca fiind confidentiale

8

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare de garantii seria AX nr. 066315/20.03.2018, suma asigurata de 4.900 lei emisa de ABC Asigurari Reasigurari S.A., perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018 pana la data de 22.07.2018

10

 

Formular de oferta cu anexa

X

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 309.301,44 lei/ora fara T.V.A., la care se adauga TVA de 58.767,27, lei, oferta valabila 90 de zile, respectiv pana in data de 19.06.2018

11

 

Anexa - centralizator oferta

x

Anexa 1 la formularul de oferta – centralizator financiar

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica cu lista de utilaje si echipamente

X

 

 

Pentru Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

 

Documente depuse de ROMOLD SECURITY S.R.L. in calitate de lider al Asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 3268125/26.04.2016,                    

Acord de asociere

X                           

 Participa in calitate de lider de asociere al asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L..

Acord de asociere incheiat intre ROMOLD SECURITY S.R.L. si ROMOLD S.R.L.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru ROMOLD SECURITY S.R.L. nr. 15035152/15.01.2018, cazierul judiciar nr. 15032258/15.01.2018 emis pentru Mihoci Vasile

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui, nr. 3878 din 22.02.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Vaslui nr. 17538/07.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Vaslui nr. 5273/19.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2889/P/25.01.2017, valabila pana in data de 24.01.2020 emisa pentru ROMOLD SECURITY S.R.L., aviz favorabil nr. 2112718/25.04.2017 pentru d-l Pandea Danut

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de servicii de paza si interventie nr. 33/07.09.2015 depus din partea asociatului ROMOLD S.R.L., cu anexa nr. 1, anexa nr. 2, actul aditional nr. 1/17.09.2015, actul aditional nr. 2/10.03.2016, act aditional nr. 3/26.04.2016, certificat constatator nr. 8873/08.08.2016 emis pentru ROMOLD 

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica si documentele ce o insotesc, propunerea financiara – justificarea propunerii si toate documentele ce o insotesc.

8

 

Garantie de participare

x

Polia de asigurare seria M nr. 000026439/19.03.2018 emisa de City Insurance Societate de Asigurare - Reasigurare, suma garantiei de 4.900 lei, perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018-22.07.2018.

9

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat 13,45 lei/ora fara TVA, respective suma totala de 314.837,60 lei la care se adauga TVA de 59.819,14 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 22.07.2018

10

 

Anexa – detaliere formare pret

 

11

 

Scrisoare de inaintare

X

 

12

 

Propunere tehnica

x

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

13

 

ISO 9001:2015

x

 

14

 

Declaratie propria raspundere privind personalul implicat

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

15

 

Declaratie pe propria raspundere privind echipamentele si dotarile agentilor de paza

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

16

 

Declaratie de propria raspundere privind personalul de specialitate

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

17

 

Model de contract insusit

x

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

Documente depuse de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat in cadrul Asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 3554437/19.09.2017,                    

Acord de asociere

X                           

 Participa in calitate de asociat al asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L..

Acord de asociere incheiat intre ROMOLD SECURITY S.R.L. si ROMOLD S.R.L.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru ROMOLD S.R.L. nr. 14469309/14.11.2017, cazierul judiciar nr. 15032258/15.01.2018 emis pentru Mihoci Vasile

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, nr. 5507 din 21.02.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Vaslui nr. 17536/07.03.2018, certificate de atestare fiscala emis de serviciul Impozite si Taxe Tulcea nr. 11064/07.02.2018, certificate de atestare fiscala nr. 1177/07.02.2018 emis de Directia Generala Economica si finanate Publice Locale Iasi

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Vaslui nr. 5274/19.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0671/P/25.08.2005, valabila pana in data de 24.08.2020 emisa pentru ROMOLD S.R.L

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de servicii paza si interventie nr. 33/07.09.2015 depus din partea asociatului ROMOLD S.R.L., cu anexa nr. 1, anexa nr. 2, actul aditional nr. 1/17.09.2015, actul aditional nr. 2/10.03.2016, act aditional nr. 3/26.04.2016, certificat constatator nr. 8873/08.08.2016 emis pentru ROMOLD 

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica si documentele ce o insotesc, propunerea financiara – justificarea propunerii si toate documentele ce o insotesc.

8

 

Garantie de participare

x

Polia de asigurare seria M nr. 000026439/19.03.2018 emisa de City Insurance Societate de Asigurare - Reasigurare, suma garantiei de 4.900 lei, perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018-22.07.2018.

9

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat 13,45 lei/ora fara TVA, respectiv suma totala de 314.837,60 lei la care se adauga TVA de 59.819,14 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 22.07.2018

10

 

Anexa – detaliere formare pret

 

11

 

Scrisoare de inaintare

X

 

12

 

Propunere tehnica

x

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

13

 

ISO 9001:2015

x

 

14

 

Declaratie propria raspundere privind personalul implicat

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

15

 

Declaratie pe propria raspundere privind echipamentele si dotarile agentilor de paza

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

16

 

Declaratie de propria raspundere privind personalul de specialitate

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

17

 

Model de contract insusit

x

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

Pentru ofertantul TMG GUARD S.R.L.

 

Documente depuse de  TMG GUARD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

 Certificat de inregistrare seria B nr. 3276384/08.03.2016

Nu participa impreuna cu alti operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr. 15272182/05.02.2018 emis pentru TMG GUARD S.R.L., cazier judiciar nr. 15272069/05.02.2018 emis pentru Mecu Victor-Lucian si cazier judiciar nr. 15272609/05.02.2018 emisa pentru Niculescu Alin

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din Legea nr.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj nr. GJ6451/26.02.2018 cu OP 53/22.02.2018 in suma de 28.868 lei, OP 52/22.02.2018 in suma de 5.499 lei, OP 54/22.02.2018 in suma de 1.875 lei

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Publica de Venituri Targu Jiu nr. 43497/05.03.2018, certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale datorate bugetului local Buzau nr. 326/05.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Gorj nr. 5984/12.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2761/P/05.04.2016 emisa pentru  TMG GUARD S.R.L. valabila pana in data de 04.04.2019, aviz favorabil nr. 728258/S3/TL/17.02.2017

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract sectorial de servicii nr. 1385/27.04.2017, recomandare nr. 985/07.02.2018, recomandare nr. 1209/07.02.2018, recomandare nr. 718/07.02.2018, contract de prestari servicii paza si protectie nr. 202/15.06.2017, anexa 4

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

7

 

Garantie de participare

X

Polita de asigurare de garantii seria AX nr. 066203/15.03.2018 emisa ABC Asigurari Reasigurari S.A., suma asigurata 4.900 lei, perioada de asigurare 123 de zile, de la 21.03.2018-21.07.2018

8

 

Asigurare de raspundere civila seria G nr. 925126

X

 

9

 

Formular de oferta cu anexa

X

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 12,60 lei/ora fara T.V.A., respectiv suma totala de 294.940,80 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 56.038,75 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 22.07.2018

10

 

Anexa – fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent de paza

X

Anexa 1 la formularul de oferta – centralizator financiar

11

 

Conventie nr. 17353/06.10.2017 Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj

X

 

12

 

Dispozitia nr. 17353/06.10.2017 emiberata de ANOFM Gorj

X

 

13

 

Declaratie privind personalul subventionat implicat in derularea contractului

X

 

14

 

Extrase revisal

X

 

15

 

Scrisoare de inaintare

X

 

16

 

Propunere tehnica

X

 

17

 

Declaratie privind situatia personalului angajat (incadrare, pregatire profesionala si calificare agenti de securitate implicati in contract)

X

 

18

 

Adresa ITM Gorj nr. 3982/CCCMMRM /15.03.2018 – certificare numar de salariati

X

 

19

 

Declaratie privind autovehiculele, dotarile, echipamentele tehnice

X

Atasat s-a depus factura fiscala seria ZF nr. 00518/28.02.2018

20

 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHAS 18001:20017, ISO/IEC 27001:2013, BS 7499:2013

X

 

21

 

Model de contract de prestari servicii paza

X

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

 

Pentru ofertantul ATAC SECURITY S.R.L.

 

Documente depuse pentru ATAC SECURITY S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 2382539/08.11.2010,                     Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru ATAC SECURITY S.R.L. nr. 14039902/04.10.2017, cazierul judiciar nr. 13814101/14.09.2017 emis pentru Pandea Danut

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu, nr. 76806 din 19.03.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Sibiu nr. 17818/19.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Sibiu nr. 8811/16.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 1727/P/10.01.2011, valabila pana in data de 09.01.2020 emisa pentru ATAC SECURITY S.R.L., aviz favorabil nr. 2112718/25.04.2017 pentru d-l Pandea Danut

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii nr. 1/26.04.2017 cu act aditional nr. 2/29.12.2017, comanda nr. 10413/01.03.2018, contract de furnizare nr. 67/30.06.2017 cu act aditional nr. 2//29.12.2017, contract de prestari servicii nr. 119/28.04.2017 cu act aditional nr. 2/29.12.2017, contract de prestari servicii de paza nr. 1825/30.03.2017 cu act aditional nr. 7939/29.12.2017, contract de servicii paza nr. 11648/29.09.2017 cu act aditional nr. 15904/18.12.2017

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica/financiara

8

 

Garantie de participare

x

O.P. nr. 207/19.03.2018, emisa de BRD Groupe Societe Generale, in cuantum de 4.900 lei

9

 

Imputernicire

Nu depune imputernicire

10

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 486.195,36 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 92.377,11 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 01.09.2018

11

 

Anexa - centralizator oferta

 X

Centralizator financiar, deviz – fundamentare tarif

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica

x

 

14

 

Declaratie privind asigurarea de personal de specialitate calificat

X

 

15

 

Declaratie propria raspundere pentru personalul de specialitate

X

 

16

 

Declaratie pe propria raspundere privind echipamentele si dotarile agentilor de securitate

X

 

17

 

Lista cu dotarea tehnica

X

 

18

 

Informatii referitoare la personalul de conducere

X

 

19.

 

Asigurare de raspundere civila societate

X

Seria G, nr. 936437/13.07.2017

20

 

Autorizatie de formare profesionala agenti de Securitate,

X

Seria SB nr. 000977/04.05.2015

21

 

Certificat de inregistrare a marcii

X

Nr. 114850

22

 

Model de contract insusit

X

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

 

Pentru ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

 

Documente depuse pentru PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Formular de informatii generale,

CUI seria B nr. 3414450/29.09.2017                                               Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 din L.98/2016

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L. nr. 15406252/15.02.2018, cazierul judiciar nr. 15406285/15.02.2018 emis pentru Rosu Catalin Ionut

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 din  L.98/2016

X

 

Declaratie neincadrare in prevederile 167 din  L.98/2016

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local comuna 1 Decembrie nr. 1768/05.03.2018

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016

X

 

   3.

 

Declaratie privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese

 

X

 

   4. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Sibiu nr. 9853/08.02.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2146/P/20.12.2012, valabila pana in data de 19.12.2018 emisa pentru PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.,

5

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii monitorizare si interventie nr. 245/19.03.2018

7

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu, social si relatii de munca

X

 Depune doua exemplare

Declaratie referitoare la conditiile de munca si protectia muncii

x

 

8

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica si financiara

9

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria Ax nr. 066240/19.03.2018, emisa de ABC Asigurari Reasigurari S.A., perioada de asigurare 120 de zile, de la 21.03.2018-18.07.2018,suma asigurata in cuantum de 4.900 lei

10

 

Imputernicire

Nu depune imputernicire

11

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat este de 10,20 lei fara T.V.A./ora/agent de securitate, la care se adauga T.V.A. in valoare de 1,94 lei, valoarea totala a contractului pe 2018 este de 238.761,60 lei fara T.V.A. la care se adauga TVA in valoare de 45.364,70 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 21.07.2018

12

 

Anexa – fundamentare mod de formare a pretului

 

13

 

Scrisoare de inaintare

X

 

14

 

Propunere tehnica

x

 

15

 

Declaratie privind atestarea, examinarea medicala si pregatirea periodica profesionala

x

 

16

 

Declaratie privind experienta personalului atestat si asigurarea serviciilor cu personal propriu

X

 

17

 

Declaratie privind echipamentele necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului

X

 

18

 

Dispozitia nr. 335/31.10.2017 AJOFM Ilfov

X

 

19

 

Conventie nr. 144/02.05.2017

X

 

20

 

Declaratie pe ropria raspundere din 02.05.2017 cu anexa

X

 

21

 

Conventie 173/15.05.2017 AJOFM Ialomita

X

 

23

 

Declaratie pe propria raspundere cu anexa

X

 

24

 

Dipozitia nr. 429/11.12.2017 AJOFM Ilfov

X

 

25

 

Conventie nr. 216/11.12.2017 AJOFM Ilfov

X

 

26

 

Conventie nr. 236/01.08.2017 AJOFM Ialomita cu anexa

X

 

27

 

Declaratii pe propria raspundere

X

 

28

 

ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 / SR OHSAS 18001:2008, ISO/IEC 27001:2013 / SR ISO / CEI 27001:2013, ISO 14001:2004

X

 

29

 

Asigurare de raspundere civila polita seria G nr. 000149494/20.02.2018

X

 

30

 

Model de contract insusit

X

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

 

Documente depuse pentru CICLOPS SECURITY S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

CUI seria B nr. 3529421/18.07.2017                                               Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 din L.98/2016

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru CICLOPS SECURITY S.R.L. nr. 15613641/06.03.2018, cazierul judiciar nr. 15599845/05.03.2018 emis pentru Pandia Cristina

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si 167 din L.98/2016

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu, nr. 66559 din 07.03.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Sibiu nr. 14139/05.03.2018

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016

X

 

   3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Sibiu nr. 7359/05.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2917/P/13.04.2017, valabila pana in data de 12.04.2020 emisa pentru CICLOPS SECURITY S.R.L.,

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare nr. 6370/09.03.2017, recomandare nr. 4719/18.04.2016

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu si protectia mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale – formular 6

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica integral si propunerea financiara doar centralizatorul financiar si explicitarea costurilor centralizator financiar

8

 

Garantie de participare

x

O.P. nr. 12/20.03.2018 in cuantum de 4.900 lei

9

 

Imputernicire

Depune imputernicire pentru Pop Constantin si Pandia Cristina, copii CI. imputerniciti

10

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat este de 13,43 lei fara T.V.A./ora, respectiv valoarea totala este de 314.369,44 lei fara T.V.A. la care se adauga TVA in valoare de 59.730,19 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 25.07.2018

11

 

Anexa 1– centralizator financiar

 X

 

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica

x

 

14

 

Declaratie privind calificarea si atestarea agentilor de securitate

X

 

15

 

Declaratie privind detinerea personalului de specialitate

X

Depune si tabel nominal cu personalul de specialitate

16

 

Declaratie privind echipamentele necesare si dotarile agentilor de paza pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului

X

Se depune si documentul nr. 90/24.02.2017 – prezentare articole de echipament, factura nr. 607/28.12.2016, factura nr. 645/30.01.2017, factura nr. 713/28.02.2017, factura nr. 1312/04.12.2017, factura nr. 1341/08.02.2018, factura nr. 1316/06.12.2017, factura nr. 1313/04.12.2017, factura seria PAD nr. 5210/22.02.2016, factura nr. 1315/05.12.2017, factura nr. 1734/28.04.2016, factura nr. 1774/19.05.2016, factura nr. 713/28.02.2017, factura nr. 86/2017, factura nr. 60/04.09.2017, factura nr. 466/26.10.2016, factura nr. 556/25.11.2016, contract VFRODS nr. 4643821/01.09.2017

17

 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. ISO OHSAS 18001:2008, ISO 27001:2013

X

 

18

 

Model de contract insusit

x

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente cu declaratie privind clauze contractuale

 

 

  Prin  Proces-Verbal De Sedinta Nr. 2 -nr.15511/29.03.2018

 

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si a constatat prezenta tuturor membrilor acesteia.

Comisia de evaluare a procedat in data de 29.03.2018 ora 11,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la verificarea garantiilor de participare si a constatat faptul ca s-au depus garantii de participare in cuantumul solicitat sub forma de ordin de plata si instrumente de garantare dupa cum urmeaza:

 

Denumire ofertanti

SITIGUARD S.R.L.

TOTAL PROTECTOR S.R.L.

Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

 

TMG GUARD S.R.L.

 

ATAC SECURITY S.R.L.

 

PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

 

CICLOPS SECURITY S.R.L.

 

Garantia de participare constituita de ofertanti

O.P. nr. 2/19.03.2018, in cuantum de 4.900 lei emis de Banca Transilvania

Polita de asigurare de garantii seria AX nr. 066315/20.03.2018, suma asigurata de 4.900 lei emisa de ABC Asigurari Reasigurari S.A., perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018 pana la data de 22.07.2018

Polita de asigurare seria M nr. 000026439/19.03.2018 emisa de City Insurance Societate de Asigurare - Reasigurare, suma garantiei de 4.900 lei, perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018-22.07.2018.

 

Polita de asigurare de garantii seria AX nr. 066203/15.03.2018 emisa ABC Asigurari Reasigurari S.A., suma asigurata 4.900 lei, perioada de asigurare 123 de zile, de la 21.03.2018-21.07.2018

 

O.P. nr. 207/19.03.2018, emisa de BRD Groupe Societe Generale, in cuantum de 4.900 lei

 

Polita de asigurare seria Ax nr. 066240/19.03.2018, emisa de ABC Asigurari Reasigurari S.A., perioada de asigurare 120 de zile, de la 21.03.2018-18.07.2018,suma asigurata in cuantum de 4.900 lei

 

O.P. nr. 12/20.03.2018 in cuantum de 4.900 lei

 

 

In urma verificarii garantiilor comisia de evaluare nu identifica neconformitati care sa impuna solicitarea de clarificari, motiv pentru care declara ca fiind admisibile ofertele pentru etapa I si trece la etapa urmatoare de analiza a propunerilor tehnice.

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de de evaluare a garantiilor depuse de ofertanti

 

 

  Prin  Proces-Verbal De Sedinta Nr. 3 -nr. 17457/12.04.2018

Încheiat in data de 12.04.2018 cu ocazia analizarii propunerilor tehnice depuse in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu

   Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si constata absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Candea Crina-Elena aflata in concediu de odihna, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii ce va prelua atributiile pana la finalizarea procedurii.

 

Comisia de evaluare a procedat in data de 12.04.2018 ora 10,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la verificarea propunerilor tehnice depuse de ofertanti si a constatat urmatoarele:

 

 1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor

    [ ]  Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire

ori, după caz,

  [ X ] S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire, astfel:

 

Pentru ofertantul TMG GUARD S.R.L.:

In caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantului s-a mentionat faptul ca:”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de TMG GUARD S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

Pentru ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.:

In caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantului s-a mentionat faptul ca:”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

In caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantilor, s-a mentionat la sectiunea 8. Recepţie şi verificări:

„Confirmarea prestaţiei se va efectua pe baza unui raport de activitate întocmit de prestator  şi prin încheierea la fiecare început de lună pentru luna trecută a unui proces verbal de recepţie a serviciilor de pază care va conţine date referitoare la cantitatea şi calitatea activităţii prestate, în baza căreia se va face decontarea.

Prestatorul va garanta pentru producerea unor pagube ( furturi, degradări din vandalism) din gestiunea achizitorului. Valorile de despăgubire sunt cele actuale de pe piaţă a bunurilor similare cu cele distruse sau furate.”

Obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Potrivit prevederilor anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante: „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.”

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

In anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice s-a solicitat:” In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.: depune doar declaratie pe propria raspundere privind echipamentele necesare si dotarile, respectiv declaratii pe propria raspundere privind personalul de specialitate si atestarea personalului propriu, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei anterior mentionate.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

In caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantului s-a mentionat faptul ca:”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L depune doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului

De asemenea, comisia de evaluare a mai constatat faptul ca in cadrul propunerii tehnice a ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L., referitor la posibilitatea suplimentarii contractului, acesta a precizat un termen de 3 luni, desi in Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 a fost precizat un termen de 4 luni, de altfel suma rezultata ca si valoare totala a orelor este calculata pentru 4 luni.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depusa de TOTAL PROTECTOR S.R.L., sa precizeze daca este vorba de o greseala de redactare in ceea ce priveste perioada pentru care se poate suplimenta contractul sau doar pentru acea perioada de 3 luni poate oferantul asigura serviciile de paza in caz de suplimentare a contractului si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

Pentru ofertantul SITIGUARD S.R.L.

In anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice s-a solicitat: ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul SITIGUARD S.R.L depune doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare constata ca ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L. indeplineste criteriile de selectie pentru etapa de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti.

 

Pentru ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

In anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice, s-a solicitat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu motiveaza alegerea ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

- ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L depune doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

Tot prin anuntul de participare s-a mai solicitat si : ” Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale. Subcontractantii vor completa Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului si Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii sunt: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro, Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro, Protectia muncii si conditii de munca: www. inspectmun.ro.”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L depune doar un contract privind prestarea de servicii de monitorizare si interventie de catre Romanian Security Systems SRL, insa nu-i nominalizeaza printr-un document separat si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu sunt depuse documentele solicitate prin anuntul de participare cu privier la faptul ca subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

In Caietul De Sarcini pus la dispozitia ofertantului s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Tot in caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantilor, s-a mentionat la sectiunea 3. Durata contractului:

„Prestarea de servicii de pază se va executa în baza unui contract care va începe odată cu semnarea acestuia de către ambele părţi şi până la 31 decembrie 2018.

            În conformitate cu prevederile art. 165 din HG nr. 395 / 2016, autoritatea contractantă poate opta pentru prelungirea contractului de servicii pentru o perioadă de maxim 4 luni de la expirarea duratei inițiale pentru care a fost încheiat contractul.

            În ipoteza în care autoritatea contractantă optează pentru clauza de prelungire a contractului aceasta va înștiința în scris prestatorul cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea duratei inițiale a contractului că urmează să facă uz de această clauză, sens în care va fi încheiat un act adițional de prelungire.

            Autoritatea contractantă nu este obligată să opteze pentru prelungirea contractului.

            Autoritatea contractantă poate opta și pentru o prelungire mai mică de 4 luni.

            În cazul prelungirii contractului cu o perioadă de 4 luni serviciile vor fi asigurate după cum urmează: ”

 

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.01.2019-30.04.2019)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

1960

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

2940

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

924

 

TOTAL

 

 

11.704

Obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in Caietul de sarcini, ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L. si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

Potrivit prevederilor anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante: „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.”

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite de catre autoritatea contractanta atat in caietul de sarcini cat si in anuntul de participare ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

Pentru ofertantul ATAC SECURITY S.R.L.

In anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice, s-a solicitat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul ATAC SECURITY S.R.L. depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu motiveaza alegerea ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

- ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul  ATAC SECURITY S.R.L depune doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti

 

 

Prin  Proces-Verbal De Sedinta Nr. 4 -nr. 18815/19.04.2018

Încheiat in data de 19.04.2018 cu ocazia analizarii propunerilor tehnice depuse in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu   

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si a constatat absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atributiile pana la finalizarea procedurii.

Comisia de evaluare a procedat in data de 19.04.2018 ora 10,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la verificarea propunerilor tehnice depuse de ofertanti in urma raspunsurilor la clarificari solicitate acestora si a constatat urmatoarele:

 

 1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor

    [ ]  Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire

ori, după caz,

  [ X ] S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire, astfel:

 

 • Pentru ofertantul TMG GUARD S.R.L.:

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TMG GUARD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17395/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta. Comisia de evaluare a acordat in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare pana in data de 17.04.2018.

Ofertantul TMG GUARD S.R.L. a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.958/13.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/13.04.2018 prin care a specificat ca ^ dintr-o eroare a omis sa intorduca in propunerea sa tehnica si aceasta mentiune, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste si asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul TMG GUARD S.R.L. si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

 

 

 • Pentru ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.:

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17406/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.538/17.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/18.04.2018 prin care a specificat ca ^ a fost o eroare, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste si asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17406/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat  la sectiunea 8. Recepţie şi verificări:

„Confirmarea prestaţiei se va efectua pe baza unui raport de activitate întocmit de prestator  şi prin încheierea la fiecare început de lună pentru luna trecută a unui proces verbal de recepţie a serviciilor de pază care va conţine date referitoare la cantitatea şi calitatea activităţii prestate, în baza căreia se va face decontarea.

Prestatorul va garanta pentru producerea unor pagube ( furturi, degradări din vandalism) din gestiunea achizitorului. Valorile de despăgubire sunt cele actuale de pe piaţă a bunurilor similare cu cele distruse sau furate.” cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.538/17.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/18.04.2018 prin care a specificat ca ^ a fost o eroare, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste mentiunea din caietul de sarcini ce rezulta ca nefiind insusita si retransmite propunerea tehnica cu toate completarile solicitate de catre autoritatea contractanta prin comisia de evaluare^.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17406/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona: „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.” ,cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.538/17.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/18.04.2018 , retransmitand propunerea tehnica cu toate completarile solicitate de catre autoritatea contractanta prin comisia de evaluare^.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17406/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:” In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta. Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.:, depunand initial doar declaratie pe propria raspundere privind echipamentele necesare si dotarile, respectiv declaratii pe propria raspundere privind personalul de specialitate si atestarea personalului propriu, insa nu le nominalizeaza si nici nu a depuns documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei anterior mentionate.

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.538/17.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/18.04.2018 , retransmitand propunerea tehnica cu toate completarile solicitate de catre autoritatea contractanta prin comisia de evaluare, declarand ca detin resursele umane si echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: fise de magazie pentru echipamente, extrase din Registrul de salariati REVISAL, atestate de paza pentru salariati, precum si copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor Renault VS 06 EUR si Opel VS 12 EUR^.

Comisia de evaluare a acordat in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare pana in data de 17.04.2018.

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

 

 • Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17423/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17958/16.04.2018 prin care a specificat ca ^ Isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17423/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:” In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a depus doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 17958/16.04.2018, declarand ca detin resursele umane si echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: lista echipamente si fotocopii, atestate de paza pentru salariati, copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor marca Dacia  si Volkswagen, dar si doua contracte de leasing pentru autoturisme marcaToyota si Mitsubishi Pajero.^

De asemenea, comisia de evaluare a mai constatat faptul ca in cadrul propunerii tehnice a ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L., referitor la posibilitatea suplimentarii contractului, acesta a precizat un termen de 3 luni, desi in Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 a fost precizat un termen de 4 luni, de altfel suma rezultata ca si valoare totala a orelor este calculata pentru 4 luni.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17958/16.04.2018 prin care a specificat ca ^ a fost o eroare de redactare, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste mentiunea din caietul de sarcini ce rezulta ca nefiind insusita cu privire la suplimentarea contractului pentru 4 luni si nu cu cu 3 luni cum a fost transmis initial de catre acesta dintr-o greseala^.

Totodata, comisia de evaluare a mai consatat si faptul ca in Anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice, s-a solicitat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus.”

Ofertantul SC TOTAL PROTECTOR S.R.L. depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca toate informatiile sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu motiveaza alegerea ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in Anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 ce nu a fost identificata ca fiind insusita in cadrul propunerii tehnice depusa de acesta si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 24.04.2018.

 

 • Pentru ofertantul SITIGUARD S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului SITIGUARD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17428/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice: ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul SITIGUARD S.R.L a depus initial doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare a acordat in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare pana in data de 17.04.2018.

Ofertantul SITIGUARD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.118/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18196/17.04.2018, declarand ca detin resursele umane si suficiente echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: fotocopii lista echipamente, atestate de paza pentru salariati, copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor marca …….si ……., dar si patru copii contracte individuale de munca(……….).^

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul SITIGUARD S.R.L si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

 

 • Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare constata ca ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L. indeplineste criteriile de selectie pentru etapa de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti.

 

 • Pentru ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

- Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL a depus initial doar declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus.

- Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice: ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a depus initial doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.1837/18.04.2018, atasand extras din REVISAL pentru a demonstra ca detin resursele umane si depun copii de pe facturi pentru a demonstra ca detin echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului .^

Tot prin anuntul de participare s-a mai solicitat si : ”Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale. Subcontractantii vor completa Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului si Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii sunt: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro, Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro, Protectia muncii si conditii de munca: www. inspectmun.ro.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a depus initial doar un contract privind prestarea de servicii de monitorizare si interventie de catre Romanian Security Systems SRL, insa nu-i nominalizeaza printr-un document separat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18372/18.04.2018, prin care solicita sa depuna datele de identificare ale

Romanian Security Systems SRL dupa data limita de i-a fost acordata si anume 17.04.2018 si anume cel tarziu ppana la dat de 18.04.2018 ora 16:00.

In data de 18.04.2018 a fost transmisa pe adresa de e-mail Declaratie privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu, social si a relatiilor de munca, din partea Romanian Security Systems SRL prin imputernicit ……, ce a fost inregistrata la sediul DGASPC SIBIU sub nr.18590/19.04.2018.

 

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns la solcitarile de clarificari cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus in sensul ca nu a depus documentele solicitate prin documentatia de atribuire, astfel ca se va solicita din nou ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L clarificari in acest sens, extragand pasajele exacte din documentatia de atribuire cu privire la obligatiile ce-i revin cu privire la partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi si anume:

 1. ^ Conditii de participare (criterii de calificare), dupa caz:
 2. În conformitate cu art. 164 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta exclude din procedura aplicata de atribuire a contractului de achizitie publica/acord – cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea vreuneia dintre urmatoatele infractiuni:

-consitutirea unui grup infractional organizat

-infractiuni de coruptie si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie

-infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene,

-acte de terorism

-spalarea banilor

-traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile,

-frauda.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 164 din Legea nr. 98/2016. .

In vederea sustinerii declaratiei anterior mentionate se vor depune urmatoarele documente suport: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta – cazierele judiciare valabile la momentul prezentarii (se va depune atat cazierul judiciar pentru operatorul economic cat si cele pentru membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia). Pentru persoanele fizice/juridice straine se vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata

 1. In conformitate cu art. 165 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidar, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu statul in care respectivul operator economic este infiintat.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

In sustinerea declaratiei, operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta:

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii administrative teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat.

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local.(Se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire privind neincadrarea in prevederile art. 59 si  art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriilor sale declaratii de neincadrare in prevederile anterior mentionate, precum si a declaratiilor de neincadrare completate separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

In cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna la procedura, trebuie prezentat câte o declaratie de neincadrare in prevederile anterior mentionate, care sa cuprinda informatiile solicitate, separat pentru fiecare dintre operatorii economici participanti din cadrul grupului.

Documentele suport pentru probarea celor sustinute in cadrul declaratiilor de neincadrare vor fi depuse atat pentru operatorii economici (lider, asociat, dupa caz) cat si pentru subcontractant si/sau tert sustinator, daca operatorul economic se bazeaza pe capacitatile acestora.

Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (subcontractanti, terti sustinatori) vor face dovada licentei de functionare anterior mentionate pentru acestea din urma daca acestia desfasoara efectiv serviciile in legatura cu care sunt necesare calificari profesionale, respectiv autorizatii speciale.

 1. F. In conformitate cu art. 55 si art. 172 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca ca subcontractantii respecta aceleasi obligatii ca si ofertantii si sa ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.
 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.
 3. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art 150 alin 2 din HG 395/2016 si ale art 219 coroborat cu 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru : – subcontractantii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica, - pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
 4. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.

4.În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.

 1. În cazul în care ofertantul sau operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, cerinta referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale constand in prezentarea unei/unor autorizatii specifice se considera îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. (art 51 HG 395/2016)
 2. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
 3. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
 4. Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia,valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art 150 alin 1 si 2 din HG 395/2016).
 5. Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public.
 6. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.
 7. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/ capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.
 8. In conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, operatorul economic are dreptul, daca este cazul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica, financiara si tehnica.
 9. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respective.
 10. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
 11. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
 12. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
 13. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.
 14. În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, în conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.
 15. În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

Comisia de evaluare solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu sunt depuse documentele solicitate prin anuntul de participare cu privire la faptul ca subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in Caietul De Sarcini pus la dispozitia ofertantului unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018  inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18372/18.04.2018 prin care a specificat ca ^ Isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Tot in caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantilor, s-a mentionat la sectiunea 3. Durata contractului:

„Prestarea de servicii de pază se va executa în baza unui contract care va începe odată cu semnarea acestuia de către ambele părţi şi până la 31 decembrie 2018.

            În conformitate cu prevederile art. 165 din HG nr. 395 / 2016, autoritatea contractantă poate opta pentru prelungirea contractului de servicii pentru o perioadă de maxim 4 luni de la expirarea duratei inițiale pentru care a fost încheiat contractul.

            În ipoteza în care autoritatea contractantă optează pentru clauza de prelungire a contractului aceasta va înștiința în scris prestatorul cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea duratei inițiale a contractului că urmează să facă uz de această clauză, sens în care va fi încheiat un act adițional de prelungire.

            Autoritatea contractantă nu este obligată să opteze pentru prelungirea contractului.

            Autoritatea contractantă poate opta și pentru o prelungire mai mică de 4 luni.

            În cazul prelungirii contractului cu o perioadă de 4 luni serviciile vor fi asigurate după cum urmează: ”

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.01.2019-30.04.2019)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

1960

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

2940

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

924

 

TOTAL

 

 

11.704

Obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus.

Comisia de evaluare solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in Caietul de sarcini, ce nu a fost identificata ca fiind insusita in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.”

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite de catre autoritatea contractanta atat in caietul de sarcini cat si in anuntul de participare ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 24.04.2018.

 

 • Pentru ofertantul ATAC SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17449/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul ATAC SECURITY S.R.L. depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Ofertantul ATAC SECURITY S.R.L. a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.2183/13.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 17675/13.04.2018, declarand ca ^ formularul cu declaratiile considerate confidentiale nu trebuia depus fara a motiva aceasta alegere, considerand astfel propunerea tehnica si financiara ca fiind documente publice in sensul Legii 544/2001 privind liberulș acces la informatiile de interes public public.^

- ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul  ATAC SECURITY S.R.L a depus initial  doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul ATAC SECURITY S.R.L. a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.2183/13.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 17675/13.04.2018, declarand ca ^ detin resursele umane si echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: Regulamentul de organizare si functionare ce cuprinde si lista echipamente si fotocopii, atestate de paza pentru salariati, copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor marca …….^

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul ATAC SECURITY S.R.L si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti si a raspunsurilor la clarificari transmise de acestia.

 

   Prin  Proces-Verbal De Sedinta Nr. 5 -nr. 19645/.2018

Încheiat in data de  25.04.2018 cu ocazia analizarii propunerilor tehnice depuse in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. anap.gov.ro
 4. G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si a constatat absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atributiile pana la finalizarea procedurii.

Comisia de evaluare a procedat in data de  25.04.2018 ora 10,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la verificarea propunerilor tehnice depuse de ofertanti in urma raspunsurilor la clarificari solicitate acestora si a constatat urmatoarele:

 

 • Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17423/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17958/16.04.2018 prin care a specificat ca ^ Isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17423/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:” In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a depus doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 17958/16.04.2018, declarand ca detin resursele umane si echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: lista echipamente si fotocopii, atestate de paza pentru salariati, copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor marca Dacia  si Volkswagen, dar si doua contracte de leasing pentru autoturisme marca …...^

De asemenea, comisia de evaluare a mai constatat faptul ca in cadrul propunerii tehnice a ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L., referitor la posibilitatea suplimentarii contractului, acesta a precizat un termen de 3 luni, desi in Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 a fost precizat un termen de 4 luni, de altfel suma rezultata ca si valoare totala a orelor este calculata pentru 4 luni.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17958/16.04.2018 prin care a specificat ca ^ a fost o eroare de redactare, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste mentiunea din caietul de sarcini ce rezulta ca nefiind insusita cu privire la suplimentarea contractului pentru 4 luni si nu cu cu 3 luni cum a fost transmis initial de catre acesta dintr-o greseala^.

Comisia de evaluare a consatat faptul ca in Anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice, s-a solicitat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus.”

Ofertantul SC TOTAL PROTECTOR S.R.L. depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca toate informatiile sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare a solicitat calrificari ofertantului prin adresa nr.18811/19.04.2018 – in care i s-a solicitat sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu motiveaza alegerea ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pe adresa de e-mail pana la termenul limita din data de 24.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.19360/24.04.2018 prin care a specificat ca ^toate documentele sunt confidentiale deoarece sunt personale firmei^.

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul SC TOTAL PROTECTOR S.R.L. si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

 

 • Pentru ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

- Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL a depus initial doar declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus.

- Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice: ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a depus initial doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.1837/18.04.2018, atasand extras din REVISAL pentru a demonstra ca detin resursele umane si depun copii de pe facturi pentru a demonstra ca detin echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului .^

Tot prin anuntul de participare s-a mai solicitat si: ”Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale. Subcontractantii vor completa Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului si Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii sunt: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro, Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro, Protectia muncii si conditii de munca: www. inspectmun.ro.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a depus initial doar un contract privind prestarea de servicii de monitorizare si interventie de catre Romanian Security Systems SRL, insa nu-i nominalizeaza printr-un document separat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18372/18.04.2018, prin care solicita sa depuna datele de identificare ale Romanian Security Systems SRL dupa data limita de i-a fost acordata si anume 17.04.2018 si anume cel tarziu pana la dat de 18.04.2018 ora 16:00.

In data de 18.04.2018 a fost transmisa pe adresa de e-mail Declaratie privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu, social si a relatiilor de munca, din partea Romanian Security Systems SRL prin imputernicit Gabriel Lohau, ce a fost inregistrata la sediul DGASPC SIBIU sub nr.18590/19.04.2018.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns la solcitarile de clarificari cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus in sensul ca nu a depus documentele solicitate prin documentatia de atribuire, astfel ca a solicitat din nou ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L clarificari in acest sens, extragand pasajele exacte din documentatia de atribuire cu privire la obligatiile ce-i revin cu privire la partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi si anume:

 1. ^ Conditii de participare (criterii de calificare), dupa caz:
 2. În conformitate cu art. 164 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta exclude din procedura aplicata de atribuire a contractului de achizitie publica/acord – cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea vreuneia dintre urmatoatele infractiuni:

-consitutirea unui grup infractional organizat

-infractiuni de coruptie si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie

-infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene,

-acte de terorism

-spalarea banilor

-traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile,

-frauda.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 164 din Legea nr. 98/2016. .

In vederea sustinerii declaratiei anterior mentionate se vor depune urmatoarele documente suport: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta – cazierele judiciare valabile la momentul prezentarii (se va depune atat cazierul judiciar pentru operatorul economic cat si cele pentru membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia). Pentru persoanele fizice/juridice straine se vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata

 1. In conformitate cu art. 165 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidar, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu statul in care respectivul operator economic este infiintat.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

In sustinerea declaratiei, operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta:

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii administrative teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat.

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local.(Se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire privind neincadrarea in prevederile art. 59 si  art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriilor sale declaratii de neincadrare in prevederile anterior mentionate, precum si a declaratiilor de neincadrare completate separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

In cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna la procedura, trebuie prezentat câte o declaratie de neincadrare in prevederile anterior mentionate, care sa cuprinda informatiile solicitate, separat pentru fiecare dintre operatorii economici participanti din cadrul grupului.

Documentele suport pentru probarea celor sustinute in cadrul declaratiilor de neincadrare vor fi depuse atat pentru operatorii economici (lider, asociat, dupa caz) cat si pentru subcontractant si/sau tert sustinator, daca operatorul economic se bazeaza pe capacitatile acestora.

Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (subcontractanti, terti sustinatori) vor face dovada licentei de functionare anterior mentionate pentru acestea din urma daca acestia desfasoara efectiv serviciile in legatura cu care sunt necesare calificari profesionale, respectiv autorizatii speciale.

 1. In conformitate cu art. 55 si art. 172 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca ca subcontractantii respecta aceleasi obligatii ca si ofertantii si sa ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.
 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.
 3. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art 150 alin 2 din HG 395/2016 si ale art 219 coroborat cu 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru : – subcontractantii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica, - pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
 4. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.

4.În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.

 1. În cazul în care ofertantul sau operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, cerinta referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale constand in prezentarea unei/unor autorizatii specifice se considera îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. (art 51 HG 395/2016)
 2. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
 3. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
 4. Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia,valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art 150 alin 1 si 2 din HG 395/2016).
 5. Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public.
 6. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.
 7. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/ capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.
 8. In conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, operatorul economic are dreptul, daca este cazul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica, financiara si tehnica.
 9. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respective.
 10. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
 11. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
 12. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
 13. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.
 14. În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, în conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.
 15. În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu sunt depuse documentele solicitate prin anuntul de participare cu privire la faptul ca subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in Caietul De Sarcini pus la dispozitia ofertantului unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018  inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18372/18.04.2018 prin care a specificat ca ^ Isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Tot in caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantilor, s-a mentionat la sectiunea 3. Durata contractului:

„Prestarea de servicii de pază se va executa în baza unui contract care va începe odată cu semnarea acestuia de către ambele părţi şi până la 31 decembrie 2018.

            În conformitate cu prevederile art. 165 din HG nr. 395 / 2016, autoritatea contractantă poate opta pentru prelungirea contractului de servicii pentru o perioadă de maxim 4 luni de la expirarea duratei inițiale pentru care a fost încheiat contractul.

            În ipoteza în care autoritatea contractantă optează pentru clauza de prelungire a contractului aceasta va înștiința în scris prestatorul cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea duratei inițiale a contractului că urmează să facă uz de această clauză, sens în care va fi încheiat un act adițional de prelungire.

            Autoritatea contractantă nu este obligată să opteze pentru prelungirea contractului.

            Autoritatea contractantă poate opta și pentru o prelungire mai mică de 4 luni.

            În cazul prelungirii contractului cu o perioadă de 4 luni serviciile vor fi asigurate după cum urmează: ”

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.01.2019-30.04.2019)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

1960

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

2940

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

924

 

TOTAL

 

 

11.704

Obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus.

Comisia de evaluare a solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in Caietul de sarcini, ce nu a fost identificata ca fiind insusita in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.”

 

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns la solcitarile de clarificari cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus in sensul ca nu a depus documentele solicitate prin documentatia de atribuire, astfel ca a solicitat din nou ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L clarificari in acest sens, extragand pasajele exacte din documentatia de atribuire cu privire la obligatiile ce-i revin cu privire la partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari prin adresa nr.18756/19.04.2018 a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns la aceste solcitari de clarificari cu privire la neclaritatile mentionate mai sus in sensul ca nu a depus documentele solicitate prin documentatia de atribuire, astfel ca se considera oportun sa se respinga oferta PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L si o declara ca fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016, art. 132 alin. 3, coroborat cu art. 137 alin. 2 lit. a),  din H.G. nr. 395/2016

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti si a raspunsurilor la clarificari transmise de acestia.

  Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici:

    - Denumirea contestatarului: Nu este cazul

    - Motive:

    - Decizie/Decizii:

    Concluzii şi semnături

    Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în Raportul procedurii nr.20340/02.05.2018, a hotărat:

sa se respinga oferta PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L si a declarat-o ca fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016, art. 132 alin. 3, coroborat cu art. 137 alin. 2 lit. a),  din H.G. nr. 395/2016

 

 • Comisia de evaluare a procedat in data de 05.2018 ora 11:00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr.2 jud.Sibiu), la analizarea propunerilor financiare depuse de catre ofertanti, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, a dat citire componentei comisiei si a constatat absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atribuțiile, iar din cauza unor probleme administrative/organizare dl. Sauchea Liviu lipsește si va fi înlocuit de către Dl.Bartos Adrian.

Comisia de evaluare a verificat pentru fiecare ofertant propunerile financiare şi a constatat următoarele:

 

 • Pentru OFERTANTUL SC CICLOPS SECURITY S.R.L., comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. respecta modelul de formular de oferta și centralizator financiar, așa cum au fost prezentate și solicitate prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, insa
 2. In centralizatorul de ofertă, ofertantul a precizat sporul de noapte în sumă de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40 lei, care potrivit prevederilor legale, sporul de noapte pentru munca prestată este de 25% din salariul de bază. Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice/sa arate modul de calcul al sporului respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al acestuia și al tarifelor ofertate.

 

 • Pentru OFERTANTUL SC ATAC SECURITY S.R.L. comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate:
 1. SC ATAC SECURITY S.R.L nu a completat corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă depus de SC ATAC SECURITY S.R.L, nu este  menţionat tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, acesta a trecut GRESIT valoarea totala rezultata din centralizatorul financiar și anume de ……. lei fără TVA, care trebuia de fapt trecută după precizarea tarifului  per ora.
 2. Din Devizul atașat nu reiese clar care este tariful/ora ofertat., astfel comisia de evaluare solicita ofertantului detalierea clara și concreta cu evidentierea unui tarif mediu/ora și transmiterea documentelor completate comform solicitarilor autorității contractante în conformitate cu precizarile din documentatia de atribuire.

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.

 

 • Pentru OFERTANTUL SC TMG GUARD S.R.L. comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate::
 1. Ofertantul SC TMG GUARD S.R.L nu a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, drept pentru care i se va solicita sa transmita acest document cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, dar sa țină cont și de faptul ca  in fişa de date a achiziţiei la secţiunea 3) Modul de prezentare a propunerii financiare s-a solicitat ofertanţilor să-si evalueze oferta astfel încât pretul total al ofertei sa acopere toate obligatiile contractantului asumate prin modelul de contract, propunerea tehnica, financiara si alte documente solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (sa ia în calcul toate riscurile ce pot interveni pe parcursul prestării serviciilor cu impact asupra ofertei financiare, din fundamentarea preţului să reiasă respectarea legislaţiei muncii şi a salarizării muncii).
 2. Dat fiind ca este depusa o declarație cu persoanele care beneficiaza de subventii(in baza unei conventii și a unei dispozitii nr…….), acestea fiind în numar de 14, persoane pentru care îşi ia angajamentul că vor presta servicii de pază pentru autoritatea contractantă, însă s-a declarat de către ofertant ca pentru derularea contractului sunt necesare 18 persoane, astfel, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze dacă tariful/ora declarat în Formularul de oferta se menține și pentru celelalte persoane care nu beneficiaza de subventie și sa fundamenteze modul de calcul și pentru acestea, în cazul în care se menține sa se fundamenteze detaliat și clar modul de calcul.
 3. De altfel, comisia de evaluare solicită ofertantului să depună documente justificative care să demonstreze că subvenţia este acordată pe întreaga perioadă de derulare a contractului, inclusiv perioada de suplimentare, deoarece în Dispoziția nr……. este precizat un termen de 12 luni.

Pentru toate aceste motive, comisia de evaluare a formulat solicitări de clarificări, cu termen de răspuns 3 zile lucratoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.

 

 

 • Pentru OFERTANTUL ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate::
 1. Ofertantul ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L.  nu a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, drept pentru care i se va solicita sa transmita acest document cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa  fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, dar sa țină cont și de faptul ca  in fişa de date a achiziţiei la secţiunea 3) Modul de prezentare a propunerii financiare s-a solicitat ofertanţilor să-si evalueze oferta astfel încât pretul total al ofertei sa acopere toate obligatiile contractantului asumate prin modelul de contract, propunerea tehnica, financiara si alte documente solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (sa ia în calcul toate riscurile ce pot interveni pe parcursul prestării serviciilor cu impact asupra ofertei financiare, din fundamentarea preţului să reiasă respectarea legislaţiei muncii şi a salarizării muncii).

Pentru toate aceste motive, comisia de evaluare a formulat solicitări de clarificări, cu termen de răspuns 3 zile lucratoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.

 

 

 • Pentru OFERTANTUL TOTAL PROTECTOR S.R.L comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate:
 1. În fişa de date la secţiunea 3. Modul de prezentare a propunerii financiare, s-a solicitat prezentarea Anexei nr. 1 la formularului de ofertă (Centralizatorul financiar).
 2. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu respectă modelul anexei nr. 1 pus la dispoziţie de autoritatea contractantă în cadrul secţiunii formulare şi nu detaliează din ce este compus tariful de …. lei/oră, …. lei/oră, respectiv … lei/ora ca sumă a cheltuielilor prevăzute în centralizator la coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7, motiv pentru care comisia de evaluare solicită depunerea centralizatorului financiar cu respectarea modelului din anexa nr. 1 la Formularul de ofertă prevăzută la secţiunea Formulare. În centralizatorul financiar, anexa 1 la formularul de ofertă, tariful total de ….. lei/oră, respectiv …. lei/ora pază (coloana 8) trebuia să rezulte din însumarea tuturor cheltuielilor precizate în coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7. În urma verificării s-a constatat că tariful total de …. lei/oră, respectiv …. lei/ora  precizat în coloana 8 nu poate fi rezultatul adunării sumelor menţionate în coloanele  2, 3, 4, 5, 6, 7, respectiv cu titlu de exemplu : suma de 1900 lei pentru salariul orar de încadrare (coloana 2) + …lei pentru sporul aplicabil orelor de noapte (coloana 3) + … lei pentru alte sporuri (coloana 4) + …. lei pentru contribuţiile obligatorii (coloana 5) + …. lei pentru cheltuieli indirecte (coloana 6) +  ….. lei alte adaosuri (coloana 7).

Având în vedere cele sesizate, comisia de evaluare va solicita ofertantului  TOTAL PROTECTOR S.R.L să detalieze modul de calcul al tarifului orar total cu respectarea cerinţelor din fiecare coloană a centralizatorului financiar (inclusiv să precizeze tariful orar avut în calcul la stabilirea tarifului total de  lei/oră raportat la salariul minim pe economie.)

 1. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a completat corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă nu este  menţionat corect tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, ci este trecută valoarea totala de ….. RON mentionata și în centralizatorul financiar ca și total general.
 2. în centralizatorul financiar trebuie evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat de prevederile art. 126 din codul Muncii, cât și ca suma efectiv rezultatata pentru a se putea verifica usor de către comisia de evaluare veridicitatea celor scrise de către ofertant prin efectuarea unor calcule conform modelului de centralizator.

Potrivit prevederilor art. 126 din Codul Muncii:”Salariaţii de noapte beneficiază:

 1. a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
 2. b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.”
 3. In coloana 2 – salariu orar incadrare- trebuie evidentiat conform HOTĂRÂRE Nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră și nu salariul minim pe economie de 1900, așa cum a fost scris de ofertant în centralizator.
 4. De asemenea, comisia de evaluare constata ca în cadrul centralizatorului financiar în tabelul unde este evidentiata valoare serviciilor suplimentare sunt greșit calculate sumele rezultate, astfel ca în loc de ….. a fost greșit trecut …..lei.

                 Comisia de evaluare va solicita ofertantului  TOTAL PROTECTOR S.R.L să detalieze modul de calcul al tarifului orar total cu respectarea cerinţelor din fiecare coloană a centralizatorului financiar și sa transmita documentele refacute în conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

 1. Comisia de evaluare mai constata faptul ca ofertantul nu respecta prevederea din Anuntul de participare nr.12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autorității contractante de la pct.-ul H subpunctul 13. conform careia 13.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să işi menţină oferta valabilă : min 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, acesta specificand ca oferta este valabilă pentru o durata de 90 zile, respectiv pana la data de 19.06.2018.

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.

 

 • Pentru OFERTANTUL SC SITIGUARD S.R.L. comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. In centralizatorul de ofertă, ofertantul a precizat sporul de noapte în sumă de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40 lei, care potrivit prevederilor legale, sporul de noapte pentru munca prestată este de 25% din salariul de bază la postul de la CS PRICHINDELUL, iar pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40.

Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice modul de calcul al sporului respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al tarifelor ofertate.

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, adica pana in data de 15.05.2018.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de consemnare a ofertelor financiare depuse de ofertanti pentru aceasta procedura, urmand a se transmite solicitari de clarificari acolo unde s-au identificat neclaritati.

Drept pentru care s-a incheiat proces-verbal de sedinta nr. 1 privind analiza propunerilor financiare depuse de ofertanti nr. 22210/10.05.2018 intr-un singur exemplar original.

 

 • Comisia de evaluare a procedat in data de 17.05.2018 ora 13:00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr.2 jud.Sibiu), la analizarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari depuse de catre ofertanti, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica. La prezenta sedinta au participat toti membrii comisiei de evaluare.

            Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentatie de atribuire se aplica legislatia in vigoare a Romaniei.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, a dat citire componentei comisiei si a constatat absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atribuțiile, iar din cauza unor probleme administrative/organizare dl. Sauchea Liviu lipsește si va fi înlocuit de către Dl.Bartos Adrian.

Comisia de evaluare a verificat pentru fiecare ofertant raspunsurile la solicitarile de clarificari şi a constatt următoarele:

 

 • Pentru OFERTANTUL SC CICLOPS SECURITY S.R.L., comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. ofertantul a transmis adresa nr.232/10.05.2018 si inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.22701/14.05.2018 ca rapuns la solicitarea de clarificari nr.22226/10.05.2018 a autoritatii contractante, in care prezinta fundamentarea detaliata a modului de constituire al sporului de noapte în sumă de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40 lei și al tarifelor ofertate si in care precizeaza ca *sporul de noapte se calculeaza pe 3 schimburi, intrucat ore de noapte din 24 de ore, sunt numai de la ora 10.00pm la ora 6.00am, iar agentul de securitate nu presteaza nonstop munca de noapte. Intr-o zi cu 24 ore, pentru a respecta Codul Muncii se imparte munca in 3 schimburi a cate 8 ore. Astfel ca munca prestata noaptea se calculeaza astfel : ……… de lei.*

Comisia a luat act de cele prezentate si nu mai are nevoie de clarificari.

 

 • Pentru OFERTANTUL SC ATAC SECURITY S.R.L. comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. SC ATAC SECURITY S.R.L a transmis prin adresa nr.2207/14.05.2018 si inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.22652/14.05.2018, raspunsul la solicitarea de clarificari 22226/10.05.2018 a autoritatii contractante, in care a completat formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă , retransmitand acest formular din care reiese tariful/ora ofertat si anume de ….. lei/ora, totodata transmitand din nou centralizatorul financiar si devizul initial, dar si urmatoarele calcule: …….. lei (……. lei/ora/agent.

Comisia a luat act de cele prezentate si nu mai are nevoie de clarificari.

 

 • Pentru OFERTANTUL SC TMG GUARD S.R.L. comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. Ofertantul SC TMG GUARD S.R.L a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, Fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent si modul de calcul, conventia nr.17353/06.10.2017 prin adresa inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.22705/14.05.2018.
 2. Ofertantul precizeaza că tariful/ora declarat în Formularul de oferta se menține și pentru celelalte persoane care nu beneficiaza de subventie. Ofertantul depune ca document justificativ care să demonstreze că subvenţia este acordată pe întreaga perioadă de derulare a contractului, inclusiv perioada de suplimentare, asa cum i sa solicitat, doar Conventia nr.17353/06.10.2017 unde este specificat la pct.2 lit.a) faptul ca: *Angajatorul se obliga sa mentina raporturile de munca ale persoanelor prevazute la pct.1 lit.A pe o perioada de cel putin 18 luni de la data incadrarii in munca.*, insa , asa cum a fost specificat de catre comisia de evaluare in Procesul – verbal nr.1 de deschidere a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de achizitii publica avand ca obiect servicii de paza 13941 / 21.01.2018, în Dispoziția nr.17353/06.10.2017 este precizat un termen de 12 luni, astfel existant discrepante intre cele doua documente.
 3. Comisia de evaluare observa faptul ca ofertantul mentioneaza *Intrucat contractul se deruleaza pe o perioada de 12 luni, iar conventiile sunt in derulare efectuam urmatorul calcul....*, insa perioada de valabilitate a conventiei urmeaza sa expire la data de 06.10.2018 reiesind din documentele depuse de ofertant si anume Dispoziția nr.17353/06.10.2017, desi ofertantul declara: *Chiar daca conventia nu acopera intrega perioada contractuala in calculul de fundamentare se tine cont de intreaga perioada contractuala, respectiv 12 luni.*

Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice cum intelege sa demonstreze ca va primi subventii si pentru perioada ce urmeaza dupa data de 06.10.2018 cand va expira Dispoziția nr.17353/06.10.2017 depusa de acesta.

 1. Totodata, comisia de evaluare a constatat ca in Centralizatorul financiar , la primele trei obiective si anume Sediu DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2, Punct de lucru DGASPC Sibiu, str. Spartacus, nr.2, Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN, ofertantul a calculat spor de noapte de ….. , desi pentru aceste locatii  nu s-a solicitat sa se presteze paza noaptea.

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 adica pana in data de 22.05.2018.

 

 • Pentru OFERTANTUL ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate::
 1. Ofertantul ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, prin Adresa nr.142/15.05.2018 inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.23085/15.05.2018.

În centralizatorul financiar trebuie evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat de prevederile art. 126 din codul Muncii la un tarif orar de 11,40 rezultand un spor in cuantum de 0,95, insa din cele prezentate de ofertant reiese ca pentru postul de la CS PRICHINDELUL ofera un spor de ……, pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de ……., iar pentru postul de la CPCD Tavi Bucur Cisnadie acorda un spor in cuantum de ….. aferent unui tarif orar de 11,40, astfel sporul ofertat este …., iar comisia de evaluare nu intelege modul diferit de calcul, desi , din tabelul din Caietul de sarcini  nr.12031/12.03.2018 reiese ca orele de noapte trebuie prestate in fiecare zi conform solicitarilor si orarului  penru toate cele patru centre rezidentiale de copii, astfel :

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

5880

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

1848

Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice modul de calcul al tuturor tarifelor ofertate, al sporului de noapte, prin transmiterea unei fundamentari detaliate clare si concise a modului de constituire/de calcul al soprului de noapte, precum si al tuturor tarifelor ofertate si de ce sunt unele cheltuieli indirect estimate si alte adaosuri din coloana 6 si 7  …….

Pentru toate aceste motive, comisia de evaluare a formulat solicitări de clarificări, cu termen de răspuns 3 zile lucratoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 adica pana in data de 22.05.2018.

 

 • Pentru OFERTANTUL TOTAL PROTECTOR S.R.L comisia de evaluare a constatat urmatoarele:
 1. În fişa de date la secţiunea 3. Modul de prezentare a propunerii financiare, s-a solicitat prezentarea Anexei nr. 1 la formularului de ofertă (Centralizatorul financiar).
 2. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a respectat modelul anexei nr. 1 pus la dispoziţie de autoritatea contractantă în cadrul secţiunii formulare şi nu a detaliat din ce este compus tariful de ….. lei/oră, …. lei/oră, respectiv …. lei/ora ca sumă a cheltuielilor prevăzute în centralizator la coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7, motiv pentru care comisia de evaluare solicită depunerea centralizatorului financiar cu respectarea modelului din anexa nr. 1 la Formularul de ofertă prevăzută la secţiunea Formulare. În centralizatorul financiar, anexa 1 la formularul de ofertă, tariful total de …. lei/oră, respectiv …. lei/ora pază (coloana 8) trebuia să rezulte din însumarea tuturor cheltuielilor precizate în coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7. În urma verificării s-a constatat că tariful total de …. lei/oră, respectiv …. lei/ora  precizat în coloana 8 nu poate fi rezultatul adunării sumelor menţionate în coloanele  2, 3, 4, 5, 6, 7, respectiv cu titlu de exemplu : suma de 1900 lei pentru salariul orar de încadrare (coloana 2) + …. lei pentru sporul aplicabil orelor de noapte (coloana 3) + … lei pentru alte sporuri (coloana 4) + …. lei pentru contribuţiile obligatorii (coloana 5) + …. lei pentru cheltuieli indirecte (coloana 6) +  ….. lei alte adaosuri (coloana 7).
 3. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a completat corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă nu este  menţionat corect tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, ci este trecută valoarea totala de ….. RON mentionata și în centralizatorul financiar ca și total general.
 4. în centralizatorul financiar trebuie evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat de prevederile art. 126 din codul Muncii, cât și ca suma efectiv rezultatata pentru a se putea verifica usor de către comisia de evaluare veridicitatea celor scrise de către ofertant prin efectuarea unor calcule conform modelului de centralizator.

Potrivit prevederilor art. 126 din Codul Muncii:”Salariaţii de noapte beneficiază:

 1. a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
 2. b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.”
 3. In coloana 2 – salariu orar incadrare- trebuie evidentiat conform HOTĂRÂRE Nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră și nu salariul minim pe economie de 1900, așa cum a fost scris de ofertant în centralizator.
 4. De asemenea, comisia de evaluare a constatat ca în cadrul centralizatorului financiar în tabelul unde este evidentiata valoare serviciilor suplimentare sunt greșit calculate sumele rezultate, astfel ca în loc de ….. a fost greșit trecut …..
 5. Comisia de evaluare a mai constatat faptul ca ofertantul nu  a respectat prevederea din Anuntul de participare nr.12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autorității contractante de la pct.-ul H subpunctul 13. conform careia 13.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să işi menţină oferta valabilă: min 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, acesta specificand ca oferta este valabilă pentru o durata de 90 zile, respectiv pana la data de 19.06.2018.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L să retransmita Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa-l completeze corespunzator, sa fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, sa precizeze tariful/ora, sa justifice/sa arate modul de calcul al sporului de noapte, respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al acestuia și al tarifelor ofertate, precum si depunerea acestor documente, dar si sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta din anuntul de publicitate referitoare la valabilitatea ofertei si a acordat in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 15.05.2018 prin adresa nr.22243/10.05.2018.                             

       Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarii de clarificari nr. 22243/10.05.2018 prin adresa inregistrata la sediul DGASPC cu nr.22864/15.05.2018, transmitand doar niste Devize referitoare la modul de calcul al pretului/ora raportat la o medie de 170 de ore/luna, insa nu reiese clar si concis modul de calcul si nu reies toate calculele pentru toate tarifele ofertate in centralizatorul financiar si nu retransmite centralizatorul financiar completat corespunzator cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, deoarece rezultau greseli de calcul, asa cum i-a fost solicitat prin adresa nr.22243/10.05.2018

     Referitor la greseala de calcul din centralizatorul financiar unde sunt evidentiate valoarea  serviciilor suplimentare a raspuns ca a fost o greseala de redactare si ca suma rezultata este ….. si nu …. asa cum fusese scris initial.

     In legatura cu cerinta din anuntul de publicitate referitoare la valabilitatea ofertei, ofertantul a raspuns ca isi asuma eroarea si mentioaneaza ca oferta va fi valabila 120 de zile respectiv pana la data de 19.07.2018.

     Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a raspuns cu privire la solicitarea de a completa corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă  nu a fost  menţionat corect tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, ci era trecută valoarea totala de ….. RON mentionata și în centralizatorul financiar ca și total general.

      Avand in vedere cele mentionate mai sus, Comisia de evaluare constata faptul ca ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a raspuns la solcitarile de clarificari cu privire la neclaritatile mentionate in sensul ca nu a depus documentele solicitate de catre autoritatea contractanta prin adresa nr. 22243/10.05.2018 in conformitate cu documentatia de atribuire, completate corespunzator, astfel ca, se respinge oferta TOTAL PROTECTOR S.R.L si este declarata ca fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016, art. 132 alin. 3, coroborat cu art. 137 alin. 2 lit. a),  din H.G. nr. 395/2016

 

 • Pentru OFERTANTUL SC SITIGUARD S.R.L. comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. In centralizatorul de ofertă, ofertantul a precizat sporul de noapte în sumă de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40 lei, care potrivit prevederilor legale, sporul de noapte pentru munca prestată este de 25% din salariul de bază la postul de la CS PRICHINDELUL, iar pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului să justifice modul de calcul al sporului respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al tarifelor ofertate.

Ofertantul SC SITIGUARD S.R.L. a raspuns la solicitarile de clarificari prin adresa nr.131/14.05.2018 inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr.22970 in data de 15.05.2018 prin care fundamenteaza astfel:

……………………………….

Comisia de evaluare constata faptul ca pentru pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de ….. fundamentat pe faptul ca ofertantul a retinut ca doar in zilele de sambata si duminica se presteaza orele de noapte, insa din tabelul din Caietul de sarcini  nr.12031/12.03.2018 reiese ca orele de noapte trebuie prestate in fiecare zi conform solicitarilor si orarului , astfel :

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, adica pana in data de 22.05.2018.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de analiza si consemnare a raspunsurilor la solicitarile de clarificari in legatura cu propunerile financiare depuse de ofertanti  pentru aceasta procedura, urmand a se transmite solicitari de clarificari acolo unde s-au identificat neclaritati.

Drept pentru care s-a incheiat proces-verbal de sedinta nr. 2 privind analiza raspunsurilor la solicitarile de clarificari in legatura cu propunerile financiare depuse de ofertanti  intr-un singur exemplar original.

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de de evaluare a ofertelor financiare depuse de ofertanti si a raspunsurilor la clarificari transmise de acestia.

 

  Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici:

    - Denumirea contestatarului: Nu este cazul

    - Motive:

    - Decizie/Decizii:

 

    Concluzii şi semnături

   

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul Raport al procedurii, hotărăşte:

sa se respinga oferta depusa de catre TOTAL PROTECTOR S.R.L si o declara ca fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016, art. 132 alin. 3, coroborat cu art. 137 alin. 2 lit. a),  din H.G. nr. 395/2016

 

 

Prin  Proces-Verbal de sedinta Nr. 3 -nr. 25159/25.05.2018

Comisia de evaluare a procedat astăzi 25.05.2018 ora 11:00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la analizarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari depuse de catre ofertanti, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica.

La prezenta sedinta au participat toti membrii comisiei de evaluare.

Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentatie de atribuire se aplica legislatia in vigoare a Romaniei.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. anap.gov.ro
 4. G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si constata absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atribuțiile, iar din cauza unor probleme administrative/organizare dl. Sauchea Liviu lipsește si va fi înlocuit de către Dl.Bartos Adrian.

Comisia de evaluare a verifict pentru fiecare ofertant raspunsurile la solicitarile de clarificari şi a constatat următoarele:

 • Pentru OFERTANTUL SC TMG GUARD S.R.L. comisia de evaluare a constatat initial prin procesul-verbal nr.23428/17.05.2018 de sedinta nr.2, urmatoarele:
 1. Ofertantul SC TMG GUARD S.R.L a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, Fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent si modul de calcul, conventia nr.17353/06.10.2017 prin adresa inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.22705/14.05.2018.
 2. Ofertantul precizeaza că tariful/ora declarat în Formularul de oferta se menține și pentru celelalte persoane care nu beneficiaza de subventie. Ofertantul depune ca document justificativ care să demonstreze că subvenţia este acordată pe întreaga perioadă de derulare a contractului, inclusiv perioada de suplimentare, asa cum i sa solicitat, doar Conventia nr.17353/06.10.2017 unde este specificat la pct.2 lit.a) faptul ca: *Angajatorul se obliga sa mentina raporturile de munca ale persoanelor prevazute la pct.1 lit.A pe o perioada de cel putin 18 luni de la data incadrarii in munca.*, insa , asa cum a fost specificat de catre comisia de evaluare in Procesul – verbal nr.1 de deschidere a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de achizitii publica avand ca obiect servicii de paza 13941 / 21.01.2018, în Dispoziția nr.17353/06.10.2017 este precizat un termen de 12 luni, astfel existant discrepante intre cele doua documente.
 3. Comisia de evaluare observa faptul ca ofertantul mentioneaza *Intrucat contractul se deruleaza pe o perioada de 12 luni, iar conventiile sunt in derulare efectuam urmatorul calcul....*, insa perioada de valabilitate a conventiei urmeaza sa expire la data de 06.10.2018 reiesind din documentele depuse de ofertant si anume Dispoziția nr.17353/06.10.2017, desi ofertantul declara: *Chiar daca conventia nu acopera intrega perioada contractuala in calculul de fundamentare se tine cont de intreaga perioada contractuala, respectiv 12 luni.*

Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice cum intelege sa demonstreze ca va primi subventii si pentru perioada ce urmeaza dupa data de 06.10.2018 cand va expira Dispoziția nr.17353/06.10.2017 depusa de acesta.

 1. Totodata, comisia de evaluare a constatat ca in Centralizatorul financiar , la primele trei obiective si anume Sediu DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2, Punct de lucru DGASPC Sibiu, str. Spartacus, nr.2, Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN, ofertantul a calculat spor de noapte de …. , desi pentru aceste locatii nu s-a solicitat sa se presteze paza noaptea.

Pentru clarificarea celor constatate, comisia de evaluare a stabilit un termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 adica pana in data de 22.05.2018 comunicate prin adresa nr.23473/17.05.2018.

În urma adresei nr.23473/17.05.2018 transmisa de către autoritatea contractanta, ofertantul SC TMG GUARD S.R.L a transmis răspuns prin adresa nr.2005/22.05.2018 înregistrată la sediul DGASPC Sibiu cu nr.24480/22.05.2018 depunand un nou Centralizator financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, prin care argumenteaza urmatoarele: …………………

Depune de asemenea adresa de la AJOFM-ANOFM Gorj nr.7951/CMPFFSEIMBD/21.05.2018 ca răspuns la adresa ofertantului către AJOFM-ANOFM Gorj nr.2052/21.05.2018

 

Referitor la solicitarea comisiei de evaluare privind justificarea modului de asigurare a acoperirii cheltuielilor pe perioada în care nu beneficiază de subvenţie, în condiţiile în care la fundamentarea preţului s-a avut în vedere subvenţia pentru toată perioada de derulare a contractului, ofertantul depune adresa de la AJOFM-ANOFM Gorj nr.7951/CMPFFSEIMBD/21.05.2018 din care reiese faptul ca este posibil să se acorde subventii și nu ca acestea sunt garantate deja, conform raspunsului de la AJOFM se aceste subventii se vor obţine ulterior în funcție de bugetul alocat și de la data încheierii conventiei.

De asemenea ofertantul menţionează că își menține prețul ofertat de ….. lei/ora atât pentru persoanele pentru care primește subventie, cât și pentru celelalte, pentru perioada după ce va expira Dispoziția nr.17353/06.10.2017, deoarece conventia acoperă integral din punct de vedere valoric întreaga perioada contractuala.

Comisia de evaluare consideră că fundamentarea preţului pe baza unor eventuale subvenţii pe care le va putea obţine pe viitor ofertantul prin încheierea unor acorduri face ca oferta să fie condiţionată de viitoare angajări de şomeri calificaţi în servicii de pază, măsură care este incertă atât ca realizare cât şi ca dată ,ceea ce comisia de evaluare considera ca nu este corect având la baza art.210 alin.(1) și alin(3)-(4), dearece în urma clarificarilor nu a putut demonstra cum poate menține acest preț pe întreaga perioada pentru toate peroanele ce vor presta servii de paza pentru indeplinirea contractului.

Pe de altă parte, potrivit art. 1403 din Noul cod Civil „Obligaţia contractată sub o condiţie suspensivă ce depinde exclusiv de voinţa debitorului nu produce niciun efect”, aşadar acceptarea unui tarif ofertat care să fie redus în baza unei subvenţii, în absenţa semnării unei convenţii cu agenţia de ocupare a forţei de muncă poate fi interpretată ca având ca efect distorsionarea concurenţei, întrucât preţurile nu vor mai reflecta rezultatul competiţiei dintre ofertanţi, ci diferite conjuncturi în care se află unii dintre ei, care le-ar permite să oferteze orice tarif.

Comisia de evaluare are obligaţia de a verifica justificările ofertanţilor, ceea ce presupune analiza posibilităţilor reale ale acestuia de a beneficia de ajutorul de stat.

Astfel ofertantul avea obligaţia să facă dovada că la momentul stabilirii preţului ofertat beneficiază de ajutorul respectiv pentru toată perioada și pentru toate persoanele.

Împrejurarea că Legea nr. 76/2002 prevede că se acordă subvenţii şi facilităţi angajatorilor care încadrează în muncă şomeri nu reprezintă o dovadă în sine a faptului că ofertantul are posibilitatea de a beneficia de acel ajutor de stat.

Nici declaraţia conform căreia menţionează că își menține prețul ofertat de … lei/ora atât pentru persoanele pentru care primește subventie, cât și pentru celelalte care nu sunt incluse in Conventie/ Dispoziția nr.17353/06.10.2017, atât pentru perioada de valabilitate câti pentru perioada după ce va expira Dispoziția nr.17353/06.10.2017 nu poate fi luată în considerare ca fiind de natură să justifice sustinere preţului și pentru persoanele pentru care nu beneficiaza de subventii, întrucât ofertantul invocă un demers viitor şi incert. Luarea în considerare a unei asemenea justificări este de natură a crea un avantaj ofertantului faţă de ceilalţi ofertanţi, care au prezentat un preţ care poate fi justificat la momentul analizării ofertei, ceea ce ar contraveni tratamentului egal, care stă la baza atribuirii contractului de achiziţie publică.

Pe de altă parte nu se poate miza pe buna credinţă a ofertanţilor şi pe intenţia acestora de a obţine pe viitor subvenţii, în condiţiile în care procedura de obţinere a subvenţiilor în baza Legii 76/2002 este destul de complexă, fiind condiţionată de factori precum: bugetele alocate subvenţiilor deţinute de către autorităţile finanţatoare pe anul în curs, verificarea eligibilităţii solicitanţilor, perioada existentă între momentul depunerii dosarului pentru primirea subvenţiei şi finanţarea propriu-zisă.

Comisia de evaluare consideră că modificările operate de ofertant raportat la sporul de noapte pot fi considerate erori aritmetice întrucât cuantumul acestora şi modul de calcul are la bază informaţii care sunt cunoscute de către toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute în legislaţia aplicabilă, însă celelalte modificări privind alte subventiile nu pot fi încadrate în categoria erorilor aritmetice, acestea modificând nejustificat propunerea financiară. Modificarea acestora nefiind justa cu atât mai mult cu cât din calculul ofertantului acesta arata ca : ….lei; Total de încasat ….lei/12 luni- durata contract = ….lei/lun:18 agenți implicați în contract = …. lei/agent pentru întreaga perioada de derulare a contractului, iar în centralizatorul financiar aceasta valoare nu mai este acordata unitar, la primele trei posturi fiind mai mica.

Pentru corectarea erorilor aritmetice, ofertantul nu avea obligaţia de a menţine preţul ofertat, ci din contră elementele corectate ale propunerii financiare determinau corectarea implicită a preţului final al ofertei, prin refacerea calculelor aferente. Conform legii, subventia are același cuantum pentru toate persoanele nominalizate în Dispozitie/Conventie, astfel ca ar fi trebuit sa rămână la fel.

Aşadar ofertantul nu a corectat erorile aritmetice cu respectarea prevederilor art. 134 alin 10 din H.G. nr. 395/2016, astfel încât modificarea să se reflecte în preţul final, ci a procedat şi la modificarea unor elemente ale ofertei, ce nu aveau la bază informaţii care sunt cunoscute de toţi participanţii.

Potrivit prevederilor art. 134 alin. 6 din H.G. nr. 395/2016, în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă.

Potrivit prevederilor art. 137 alin. 3 lit. C din H.G. nr. 395/2016, în cazul în care oferta conţine preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate, ea va fi considerată neconformă

 

 

 • Pentru OFERTANTUL ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. prin procesul-verbal nr.23428/17.05.2018 comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce au necesitat a fi clarificate:

Ofertantul ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, prin Adresa nr.142/15.05.2018 inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.23085/15.05.2018.

În centralizatorul financiar trebuie evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat de prevederile art. 126 din codul Muncii la un tarif orar de 11,40 rezultand un spor in cuantum de 0,95, insa din cele prezentate de ofertant reiese ca pentru postul de la CS PRICHINDELUL ofera un spor de …., pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de …., iar pentru postul de la CPCD Tavi Bucur Cisnadie acorda un spor in cuantum de … aferent unui tarif orar de 11,40, astfel sporul ofertat ……, iar comisia de evaluare nu intelege modul diferit de calcul, desi, din tabelul din Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 reiese ca orele de noapte trebuie prestate in fiecare zi conform solicitarilor si orarului penru toate cele patru centre rezidentiale de copii, astfel:

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

5880

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

1848

Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice modul de calcul al tuturor tarifelor ofertate, al sporului de noapte, prin transmiterea unei fundamentari detaliate clare si concise a modului de constituire/de calcul al soprului de noapte, precum si al tuturor tarifelor ofertate si de ce sunt unele cheltuieli indirect estimate si alte adaosuri din coloana 6 si 7 trecute ……..

Pentru toate aceste motive, comisia de evaluare a formulat solicitări de clarificări, cu termen de răspuns 3 zile lucratoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 adica pana in data de 22.05.2018 comunicate prin adresa nr.23483/17.05.2018.

În urma adresei nr.23483/17.05.2018 transmisa de către autoritatea contractanta, ofertantul SC ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L a transmis răspuns prin adresa nr.155/22.05.2018 și înregistrată la sediul DGASPC Sibiu cu nr.24522/22.05.2018 prin care argumenteaza urmatoarele: ………………………………..

 

În centralizatorul financiar trebuia evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat de prevederile art. 126 din codul Muncii la un tarif orar de 11,40 rezultand un spor in cuantum de 0,95, insa din cele prezentate de ofertant și din adresa nr.155/22.05.2018 înregistrată la sediul DGASPC Sibiu cu nr.24522/22.05.2018 reiese ca pentru postul de la CS PRICHINDELUL ofera un spor de …., pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de …., iar pentru postul de la CPCD Tavi Bucur Cisnadie acorda un spor in cuantum de …. aferent unui tarif orar de 11,40, astfel sporul ofertat …….

Comisia de evaluare intelege ca, desi, din tabelul din Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 reiese ca orele de noapte trebuie prestate in fiecare zi conform solicitarilor si orarului penru toate cele patru centre rezidentiale de copii, ofertantul SC ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L isi mentine oferta initiala deoarece acesta transmite raspuns in care isi mentine cuantumul sporului de noapte pentru cele trei posturi/locatii in privinta carora a fost sesizat sa justifice de ce sporul este mai mic si nu a transmis un nou Centralizator financiar solicitat prin ultima adresa nr.23483/17.05.2018.

Referitor la greşeala sesizată de comisie privind calculul sporului de noapte ofertantul nu înţelege să îndrepte erorile aritmetice, declarând doar că va acorda sporul de noapte în conformitate cu oferta depusa initial și în funcție de calculele și fundamentarile făcute de acesta.

Un calcul corect al tarifului ar fi determinat următoarea sumă pentru sporul de noapte:

Tarif orar de incadrare 11,40 lei

Spor de noapte 11,40 lei x 25%/3 = 0,95 lei

Potrivit prevederilor art. 134 alin. 5 din H.G. nr. 395/2016, în cazul în care comisia de evaluare solicită unui ofertant clarificări/completări ale documentelor prezentate, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.

Potrivit prevederilor art. 137 alin. 3 lit. C din H.G. nr. 395/2016, întrucât oferta conţine preţuri care nu pot fi justificate, ea va fi considerată neconformă.

Pentru OFERTANTUL TOTAL PROTECTOR S.R.L comisia de evaluare a constatat initial prin procesul-verbal nr.23428/17.05.2018 de sedinta nr.2, urmatoarele:

 1. În fişa de date la secţiunea 3. Modul de prezentare a propunerii financiare, s-a solicitat prezentarea Anexei nr. 1 la formularului de ofertă (Centralizatorul financiar).
 2. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a respectat modelul anexei nr. 1 pus la dispoziţie de autoritatea contractantă în cadrul secţiunii formulare şi nu a detaliat din ce este compus tariful de ….. lei/oră, …. lei/oră, respectiv …. lei/ora ca sumă a cheltuielilor prevăzute în centralizator la coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7, motiv pentru care comisia de evaluare solicită depunerea centralizatorului financiar cu respectarea modelului din anexa nr. 1 la Formularul de ofertă prevăzută la secţiunea Formulare. În centralizatorul financiar, anexa 1 la formularul de ofertă, tariful total de …. lei/oră, respectiv …. lei/ora pază (coloana 8) trebuia să rezulte din însumarea tuturor cheltuielilor precizate în coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7. În urma verificării s-a constatat că tariful total de …. lei/oră, respectiv …. lei/ora precizat în coloana 8 nu poate fi rezultatul adunării sumelor menţionate în coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7, respectiv cu titlu de exemplu : suma de 1900 lei pentru salariul orar de încadrare (coloana 2) + …. lei pentru sporul aplicabil orelor de noapte (coloana 3) + ….lei pentru alte sporuri (coloana 4) + … lei pentru contribuţiile obligatorii (coloana 5) + …. lei pentru cheltuieli indirecte (coloana 6) + …lei alte adaosuri (coloana 7).
 3. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a completat corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă nu este menţionat corect tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, ci este trecută valoarea totala de … RON mentionata și în centralizatorul financiar ca și total general.
 4. în centralizatorul financiar trebuie evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat de prevederile art. 126 din codul Muncii, cât și ca suma efectiv rezultatata pentru a se putea verifica usor de către comisia de evaluare veridicitatea celor scrise de către ofertant prin efectuarea unor calcule conform modelului de centralizator.

Potrivit prevederilor art. 126 din Codul Muncii:”Salariaţii de noapte beneficiază:

 1. a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
 2. b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.”
 3. In coloana 2 – salariu orar incadrare- trebuie evidentiat conform HOTĂRÂRE Nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră și nu salariul minim pe economie de 1900, așa cum a fost scris de ofertant în centralizator.
 4. De asemenea, comisia de evaluare a constatat ca în cadrul centralizatorului financiar în tabelul unde este evidentiata valoare serviciilor suplimentare sunt greșit calculate sumele rezultate, astfel ca în loc de …….a fost greșit trecut …..
 5. Comisia de evaluare a mai constatat faptul ca ofertantul nu a respectat prevederea din Anuntul de participare nr.12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autorității contractante de la pct.-ul H subpunctul 13. conform careia 13.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să işi menţină oferta valabilă: min 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, acesta specificand ca oferta este valabilă pentru o durata de 90 zile, respectiv pana la data de 19.06.2018.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L să retransmita Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa-l completeze corespunzator, sa fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, sa precizeze tariful/ora, sa justifice/sa arate modul de calcul al sporului de noapte, respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al acestuia și al tarifelor ofertate, precum si depunerea acestor documente, dar si sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta din anuntul de publicitate referitoare la valabilitatea ofertei si a acordat in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 15.05.2018 prin adresa nr.22243/10.05.2018.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarii de clarificari nr. 22243/10.05.2018 prin adresa inregistrata la sediul DGASPC cu nr.22864/15.05.2018, transmitand doar niste Devize referitoare la modul de calcul al pretului/ora raportat la o medie de 170 de ore/luna, insa nu reiese clar si concis modul de calcul si nu reies toate calculele pentru toate tarifele ofertate in centralizatorul financiar si nu retransmite centralizatorul financiar completat corespunzator cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, deoarece rezultau greseli de calcul, asa cum i-a fost solicitat prin adresa nr.22243/10.05.2018

Referitor la greseala de calcul din centralizatorul financiar unde sunt evidentiate valoarea serviciilor suplimentare a raspuns ca a fost o greseala de redactare si ca suma rezultata este …. si nu ….. asa cum fusese scris initial. In legatura cu cerinta din anuntul de publicitate referitoare la valabilitatea ofertei, ofertantul a raspuns ca isi asuma eroarea si mentioaneaza ca oferta va fi valabila 120 de zile respectiv pana la data de 19.07.2018.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a raspuns cu privire la solicitarea de a completa corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă nu a fost menţionat corect tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, ci era trecută valoarea totala de ….. RON mentionata și în centralizatorul financiar ca și total general.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, Comisia de evaluare constata faptul ca ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a raspuns in totalitate la solcitarile de clarificari cu privire la neclaritatile mentionate in sensul ca nu a depus documentele solicitate de catre autoritatea contractanta prin adresa nr. 22243/10.05.2018 in conformitate cu documentatia de atribuire, astfel ca, se respinge oferta TOTAL PROTECTOR S.R.L si este declarata ca fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016, art. 132 alin. 3, coroborat cu art. 137 alin. 2 lit. a), din H.G. nr.395/2016 si comunicate prin adresa nr.23468/17.05.2018. În urma adresei nr.23468/17.05.2018 transmisa de către autoritatea contractanta, ofertantul SC TOTAL PROTECTOR S.R.L a transmis notificare prealabila înregistrată la sediul DGASPC Sibiu cu nr.24389/22.05.2018 prin care argumenteaza urmatoarele:

 

ART. 132:

(3) În condiţiile art. 215 alin. (4) din Lege, eventualele neconcordanţe cu privire la îndeplinirea condiţiilor de formă ale garanţiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul şi valabilitatea, se vor clarifica de către comisia de evaluare cu ofertanţii în maximum 3 zile lucrătoare de la datalimită de depunere a ofertelor, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă.

ART. 137 :

(2) În condiţiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 132 alin. (3);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avand in vedere Notificarea prealabila transmisa de catre SC TOTAL PROTECTOR S.R.L inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.24389/22.05.2018, autoritatea contractanta prin comisia de evaluare, a luat la cunostinta ca s-a produs o eroare de redactare cu privire la temeiurile legale in baza carora s-a luat decizia de respingere a SC TOTAL PROTECTOR S.R.L., astfel se fac corectiile necesare ce se impun cu privire la cadrul legal/temeiurile legale si se va retransmite notificarea prin care se mentine decizia cu motivele expuse anterior și anume de a respinge oferta SC TOTAL PROTECTOR S.R.L. fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016: «(5) În cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau solicitării de participare, potrivit dispoziţiilor art. 209 din Lege, iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă. » si art. 136 alin. 3 din H.G. nr. 395/2016: “(3) În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile şi/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerată inacceptabilă.” avand la baza toate consemnarile facute pana la acest moment cu privire la evaluare ofertei SC TOTAL PROTECTOR S.R.L și transmise prin adresele de solicitare clarificari, în urma cărora ofertantul nu a transmis răspunsuri clare și nu a depus documentele solicitate care sa lamureasca comisia de evaluare.

 

 • Pentru OFERTANTUL SC SITIGUARD S.R.L. comisia de evaluare a constatat initial prin procesul-verbal nr.23428/17.05.2018 de sedinta nr.2, urmatoarele::

In centralizatorul de ofertă, ofertantul a precizat sporul de noapte în sumă de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40 lei, care potrivit prevederilor legale, sporul de noapte pentru munca prestată este de 25% din salariul de bază la postul de la CS PRICHINDELUL, iar pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului să justifice modul de calcul al sporului respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al tarifelor ofertate.

Ofertantul SC SITIGUARD S.R.L. a raspuns la solicitarile de clarificari prin adresa nr.131/14.05.2018 inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr.22970 in data de 15.05.2018 prin care fundamenteaza astfel: ………………………adresa atasata

Comisia de evaluare constata faptul ca pentru pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de ….. fundamentat pe faptul ca ofertantul a retinut ca doar in zilele de sambata si duminica se presteaza orele de noapte, insa din tabelul din Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 reiese ca orele de noapte trebuie prestate in fiecare zi conform solicitarilor si orarului , astfel :

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor,nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare a stabilit termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, adica pana in data de 22.05.2018 comunicate prin adresa nr.23477/17.05.2018.

În urma adresei nr.23477/17.05.2018 transmisa de către autoritatea contractanta, ofertantul SC SITIGUARD S.R.L a transmis răspuns prin adresa nr.134/21.05.2018 și înregistrată la sediul DGASPC Sibiu cu nr.24391/22.05.2018 prin care argumenteaza urmatoarele: ……………………………………adresa atasata

 

Referitor la modificarea ofertei prin schimbarea valorilor declarate iniţial la capitolul sporul de noapte, ofertantul precizează că, în urma unor „greșeli materiale” au fost făcute calcule greşite la sporurile de noapte deoarece a calculat sporul de noapte la un nr. de 70 zile, astfel a refacut toate calculele din centralizatorul de ofertă pentru a păstra tariful orar ofertat, ce era cunoscut de toti participanţii la procedura.

Comisia de evaluare consideră că modificările operate de ofertant raportat la sporul de noapte pot fi considerate erori aritmetice întrucât cuantumul acestora şi modul de calcul are la bază informaţii care sunt cunoscute de către toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute în legislaţia aplicabilă, însă celelalte modificări privind alte sporuri, cheltuieli indirecte, alte adaosuri, nu pot fi încadrate în categoria erorilor aritmetice, acestea modificând nejustificat propunerea financiară.

Pe de alta parte se constata de către comisia de evaluare ca ofertantul SC SITIGUARD S.R.L nu acorda contributiile obligatorii ce trebuie datorate de catre acesta in cuantum de 2,25% impuse prin lege, astfel incalca prevederi legale in acest sens in domeniul legislatiei muncii, asa cum de altfel prin documentatia de atribuire li s-a precizat faptul ca din fundamentarea pretului trebuie sa reiasa respectarea legislatiei muncii si a salarizarii muncii.

Pentru corectarea erorilor aritmetice, ofertantul nu avea obligaţia de a menţine preţul ofertat, ci din contră elementele corectate ale propunerii financiare determinau corectarea implicită a preţului final al ofertei, prin refacerea calculelor aferente.

Aşadar ofertantul nu a corectat erorile aritmetice cu respectarea prevederilor art. 134 alin 10 din H.G. nr. 395/2016, astfel încât modificarea să se reflecte în preţul final, ci a procedat şi la modificarea unor elemente ale ofertei, ce nu aveau la bază informaţii care sunt cunoscute de toţi participanţii.

Potrivit prevederilor art. 134 alin. 6 din H.G. nr. 395/2016, în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă.

Avand in vedere cele relatate anterior cu ocazia analizarii propunerilor financiare, in acest moment exista doua oferte admisibile si anume oferta apartinand SC CICLOPS SECURITY SRL si cea a ofertantului ATAC SECURITY SRL, toate celelalte oferte fiind considerate neconforme si/sau inacceptabile, potrivit prevederilor art. 65 alin.3 din HG. nr. 395/2016, se va publica acest raport intermediar si se vor face comunicarile ce se impun, avandu-se in vedere si  prevederile art.216 din Legea 98/2016, dar tinandu-se cont si de mentiunile din procedura simplificata proprie aprobata la nivel de institutie

 

 

Presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de analiza si consemnare a raspunsurilor la solicitarile de clarificari in legatura cu propunerile financiare depuse de ofertanti pentru aceasta procedura, urmand a se transmite comunicarile ce se impun.

 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar original.

 

 

Prin  Proces-Verbal de sedinta Nr. 4

 

Comisia de evaluare a procedat astăzi 30.05.2018 ora 11:00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la analizarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari depuse de catre ofertanti, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica.

La prezenta sedinta au participat toti membrii comisiei de evaluare.

Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentatie de atribuire se aplica legislatia in vigoare a Romaniei.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. anap.gov.ro
 4. G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si constata absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atribuțiile, iar din cauza unor probleme administrative/organizare dl. Sauchea Liviu lipsește si va fi înlocuit de către Dl.Bartos Adrian.

Comisia de evaluare verifică pentru fiecare ofertant raspunsurile/punctele de vedere și notificarile prealabile şi constată următoarele:

 • Pentru OFERTANTUL SC TMG GUARD S.R.L. comisia de evaluare a constatat initial prin procesul-verbal nr.25159/25.05.2018 de sedinta nr.3, urmatoarele:
 1. În urma adresei nr.23473/17.05.2018 transmisa de către autoritatea contractanta, ofertantul SC TMG GUARD S.R.L a transmis răspuns prin adresa nr.2005/22.05.2018 înregistrată la sediul DGASPC Sibiu cu nr.24480/22.05.2018 depunand un nou Centralizator financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, prin care argumenteaza faptul ca acea conventie depusa acoperă integral ca și valoare, contractul pentru servicii de paza.

Depune de asemenea și adresa de la AJOFM-ANOFM Gorj nr.7951/CMPFFSEIMBD/21.05.2018 ca răspuns la adresa ofertantului către AJOFM-ANOFM Gorj nr.2052/21.05.2018.

Referitor la solicitarea comisiei de evaluare privind justificarea modului de asigurare a acoperirii cheltuielilor pe perioada în care nu beneficiază de subvenţie, în condiţiile în care la fundamentarea preţului s-a avut în vedere subvenţia pentru toată perioada de derulare a contractului, ofertantul depune adresa de la AJOFM-ANOFM Gorj nr.7951/CMPFFSEIMBD/21.05.2018 din care reiese faptul ca este posibil să se acorde subventii și nu ca acestea sunt garantate deja, conform raspunsului de la AJOFM se aceste subventii se vor obţine ulterior în funcție de bugetul alocat și de la data încheierii conventiei.

De asemenea ofertantul menţionează că își menține prețul ofertat de …..lei/ora atât pentru persoanele pentru care primește subventie, cât și pentru celelalte, pentru perioada după ce va expira Dispoziția nr.17353/06.10.2017, deoarece conventia acoperă integral din punct de vedere valoric întreaga perioada contractuala.

Comisia de evaluare consideră că fundamentarea preţului pe baza unor eventuale subvenţii pe care le va putea obţine pe viitor ofertantul prin încheierea unor acorduri face ca oferta să fie condiţionată de viitoare angajări de şomeri calificaţi în servicii de pază, măsură care este incertă atât ca realizare cât şi ca dată ,ceea ce comisia de evaluare considera ca nu este corect având la baza art.210 alin.(1) și alin(3)-(4), dearece în urma clarificarilor nu a putut demonstra cum poate menține acest preț pe întreaga perioada pentru toate peroanele ce vor presta servii de paza pentru indeplinirea contractului.

Pe de altă parte, potrivit art. 1403 din Noul cod Civil „Obligaţia contractată sub o condiţie suspensivă ce depinde exclusiv de voinţa debitorului nu produce niciun efect”, aşadar acceptarea unui tarif ofertat care să fie redus în baza unei subvenţii, în absenţa semnării unei convenţii cu agenţia de ocupare a forţei de muncă poate fi interpretată ca având ca efect distorsionarea concurenţei, întrucât preţurile nu vor mai reflecta rezultatul competiţiei dintre ofertanţi, ci diferite conjuncturi în care se află unii dintre ei, care le-ar permite să oferteze orice tarif.

Comisia de evaluare are obligaţia de a verifica justificările ofertanţilor, ceea ce presupune analiza posibilităţilor reale ale acestuia de a beneficia de ajutorul de stat.

Astfel ofertantul avea obligaţia să facă dovada că la momentul stabilirii preţului ofertat beneficiază de ajutorul respectiv pentru toată perioada și pentru toate persoanele.

Împrejurarea că Legea nr. 76/2002 prevede că se acordă subvenţii şi facilităţi angajatorilor care încadrează în muncă şomeri nu reprezintă o dovadă în sine a faptului că ofertantul are posibilitatea de a beneficia de acel ajutor de stat.

Nici declaraţia conform căreia menţionează că își menține prețul ofertat de ….. lei/ora atât pentru persoanele pentru care primește subventie, cât și pentru celelalte, atât pentru perioada de valabilitate cât și pentru perioada după ce va expira Dispoziția nr.17353/06.10.2017 nu poate fi luată în considerare ca fiind de natură să justifice sustinere preţului și pentru persoanele pentru care nu beneficiaza de subventii, întrucât ofertantul invocă un demers viitor şi incert. Luarea în considerare a unei asemenea justificări este de natură a crea un avantaj ofertantului faţă de ceilalţi ofertanţi, care au prezentat un preţ care poate fi justificat la momentul analizării ofertei, ceea ce ar contraveni tratamentului egal, care stă la baza atribuirii contractului de achiziţie publică.

Pe de altă parte nu se poate miza pe buna credinţă a ofertanţilor şi pe intenţia acestora de a obţine pe viitor subvenţii, în condiţiile în care procedura de obţinere a subvenţiilor în baza Legii 76/2002 este destul de complexă, fiind condiţionată de factori precum: bugetele alocate subvenţiilor deţinute de către autorităţile finanţatoare pe anul în curs, verificarea eligibilităţii solicitanţilor, perioada existentă între momentul depunerii dosarului pentru primirea subvenţiei şi finanţarea propriu-zisă.

Comisia de evaluare consideră că modificările operate de ofertant raportat la sporul de noapte pot fi considerate erori aritmetice întrucât cuantumul acestora şi modul de calcul are la bază informaţii care sunt cunoscute de către toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute în legislaţia aplicabilă, însă celelalte modificări privind alte subventiile nu pot fi încadrate în categoria erorilor aritmetice, acestea modificând nejustificat propunerea financiară. Modificarea acestora nefiind justa cu atât mai mult cu cât din calculul ofertantului acesta arata ca : … agenți x …. luni ramase de încasat x …. = …. lei; Total de încasat … lei/12 luni- durata contract = … lei/lun:… agenți implicați în contract = …. lei/agent pentru întreaga perioada de derulare a contractului, iar în centralizatorul financiar aceasta valoare nu mai este acordata unitar, la primele trei posturi fiind mai mica.

Pentru corectarea erorilor aritmetice, ofertantul nu avea obligaţia de a menţine preţul ofertat, ci din contră elementele corectate ale propunerii financiare determinau corectarea implicită a preţului final al ofertei, prin refacerea calculelor aferente. Conform legii, subventia are același cuantum pentru toate persoanele nominalizate în Dispozitie/Conventie, astfel ca ar fi trebuit sa rămână la fel.

Aşadar ofertantul nu a corectat erorile aritmetice cu respectarea prevederilor art. 134 alin 10 din H.G. nr. 395/2016, astfel încât modificarea să se reflecte în preţul final, ci a procedat şi la modificarea unor elemente ale ofertei, ce nu aveau la bază informaţii care sunt cunoscute de toţi participanţii.

Potrivit prevederilor art. 134 alin. 6 din H.G. nr. 395/2016, în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă.

Potrivit prevederilor art. 137 alin. 3 lit. C din H.G. nr. 395/2016, în cazul în care oferta conţine preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate, ea va fi considerată neconformă

Având în vedere faptul ca ofertantul transmite o notificare prealabila nr.864/29.05.2018, înregistrată la sediul autorității contractante cu nr.25431/29.05.2018, comisia de evaluare considera ca este nefondata și astfel își menține hotărârea luata anterior și transmisa ofertantului prin adreasa nr.25176/25.05.2018, avandu-se în vedere și art.134 alin.(10) din Legea nr.98/2016

 

 

 

 • Pentru OFERTANTUL ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L.
 1. Având în vedere faptul ca ofertantul transmite o notificare prealabila nr.165/28.05.2018, luata la cunostita în data de 29.05.2018 și înregistrată la sediul autorității contractante cu nr.25312/29.05.2018, prin care acesta argumenteaza urmatoarele: ……………….

 

Comisia ia act de cele sesizate de către ofertantul ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. și constata ca într-adevăr s-a produs o eroare în analiza și evaluarea ofertei acestuia și ca greșit s-a luat în calcul ipoteza prezentata la art.126 lit.b) din Codul Muncii, când de fapt oferta, în speta sporul de noapte, era fundamentata în baza art.126 lit.a) din Codul Muncii, astfel adopta soluție de remediere în sensul ca admite oferta prezentata de către ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. și o va evalua în continuare, astfel se anulează prima notificare transmisa de către autoritatea contractanta cu nr.25183/25.05.2018. Se va tine cont în acest sens și de prevederile art.6 alin.4-5, 7-8 din Legea 101/2016.

 • Pentru OFERTANTUL SC SITIGUARD S.R.L.
 1. Ofertantul transmite un răspuns cu136/29.05.2018 continand un punct de vedere cum de altfel rezulta din descrierea/intitularea făcută de ofertant, luata la cunostita în data de 29.05.2018 și înregistrată la sediul autorității contractante cu nr.25314/29.05.2018, prin care acesta argumenteaza urmatoarele: ………….atasat adresa la dosar

Tinand cont de faptul ca ofertantul transmite răspuns cu nr.136/29.05.2018, înregistrat la sediul autorității contractante cu nr.25314/29.05.2018 , comisia de evaluare considera ca este nefondata și astfel își menține hotărârea luata anterior și transmisa ofertantului prin adreasa nr.25187/25.05.2018, avandu-se în vedere și art.134 alin.(10) din Legea nr.98/2016.

La data de 30.05.2018 exista doua oferte admisibile si anume oferta apartinand SC CICLOPS SECURITY SRL si cea a ofertantului ATAC SECURITY SRL, urmand a se reanaliza si oferta apartinand ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. ca situatie de remediere, toate celelalte oferte fiind considerate neconforme si/sau inacceptabile, potrivit prevederilor art. 65 alin.3 din HG. nr. 395/2016, s-a intocmit prezentul raport intermediar si se vor face comunicarile ce se impun. Se va tine cont în acest sens și de prevederile art.6 alin.4-5, 7-8 din Legea 101/2016.”

 

Conform Proces verbal nr.26379/05.06.2018

“Comisia de evaluare a procedat astăzi 05.06.2018 ora 11:00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la analizarea propunerilor financiare depuse de ofertantii ale caror oferte au fost declarate admisibile și efectuarea clasamentului intermediar, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica.

La prezenta sedinta au participat toti membrii comisiei de evaluare.

Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentatie de atribuire se aplica legislatia in vigoare a Romaniei.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,

Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,

www.anap.gov.ro

H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,

Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,

Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si constata absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atribuțiile, iar din cauza unor probleme administrative/organizare dl. Sauchea Liviu lipsește si va fi înlocuit de către Dl.Bartos Adrian.

 

Comisia de evaluare a constatat următoarele:

exista trei oferte admisibile si anume oferta apartinand SC CICLOPS SECURITY SRL, oferta apartinand ATAC SECURITY SRL si cea a ofertantului ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L.

Tinand cont de faptul ca evaluarea ofertelor s-a facut in mai multe etape avand la baza prevederile continute in procedura simplificata proprie aprobata la nivelul autoritatii contractante,dupa cum urmeaza :

- etapa I – analiza si verificarea indeplinirii de catre ofertanti a cerintelor stabilite pentru constituirea garantiei de participare, respectiv cu privire la forma de constituire, valabilitate, cuantum, etc. Declararea ofertelor ca fiind admise sau respinse pentru aceasta etapa.

- etapa II – analiza si evaluarea propunerilor tehnice.Declararea ofertelor ca fiind admise sau respinse pentru aceasta etapa.

- atapa III - analiza si evaluarea propunerilor financiare,

 

Astfel, se procedeaza conform procedurii simplificate proprie la stabilirea unui clasament intermediar prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit in cadrul documentatiei de atribuire/ anunt de participare, analiza/ verificarea indeplinirii cerintelor de calificare si a documentelor justificative care fac dovada indeplinirii criteriilor de calificare doar pentru ofertantul aflat pe primul locul I in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile. In cazul in care ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar nu face dovada indeplinirii criteriilor de calificare se va trece la verificarea/ analizarea indeplinirii cerintelor de calificare si a documentelor justificative pentru ofertantii situati pe locurile urmatoare in clasament.

 

Clasament intermediar:

 1. SC CICLOPS SECURITY SRLlocul I cu o oferta de pret de 13,43 lei/ora, respectiv suma de 314.369,44 lei fara TVA + TVA de 59.730,19 lei , la care se poate adauga suma de 157.294,536 lei in cazul suplimantarii contractului pentru 11.704 ore.
 2. ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.Llocul II cu o oferta de prêt de 13,45 lei/ora, respectiv suma de 314.837,60 lei fara TVA + TVA de 59.819,14lei , la care se poate adauga suma de 157.418,8 lei in cazul suplimantarii contractului pentru 11.704 ore.
 3. 3. SC ATAC SECURITY SRL- locul III cu o oferta de prêt de 13,84 lei/ora, respectiv suma de 324.130,24 lei fara TVA + TVA de 61.584,745 lei , la care se poate adauga suma de 162.065,12 lei in cazul suplimantarii contractului pentru 11.704 ore.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care fac dovada indeplinirii criteriilor de calificare mentionate in anuntul de participare nr.12213/12.03.2018.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat  inchise lucrarile sedintei de analiza si consemnare a celor constatate in legatura cu propunerile financiare depuse de ofertantii ale caror oferte au fost declarate admisibile și efectuarea clasamentului intermediar, pentru aceasta procedura, urmand a se transmite comunicarile aferente celor constatate . »

In data de 04.06.2018 a fost depusa contestatie de catre ofertantul SC TMG GUARD SRL la instanta de judecata competenta –Tribunalul Sibiu si a fost transmisa si catre autoritatea contrctanta, inregistrata cu nr.26251/04.06.2018 prin care contesta rezultatul evaluarii ofertei sale financiare de catre comisia de evaluare.

In data de 06.06.2018 a fost transmisa notificare prealabila de catre ofertantul SC SITIGUARD SRL nr.138/06.06.2018 si inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr.26772/06.06.2018 prin care contesta rezultatul evaluarii ofertei sale financiare de catre comisia de evaluare.

La data de 11.06.2018 autoritatea contractanta a transmis catre Consiliul National de Solutionare a Contestaiilor punctul de vedere/raspunsul sau motivat cu privire la contestatia depusa de catre ofertantul SC SITIGUARD SRL in care isi mentine hotararea luata anterior legata de acest ofertant.

Autoritatea contractanta a depus intampinare la Comunicarea primita de la Tribunalul Sibiu in data de 18.06.2018 cu nr. 28350 prin care a adus la cunostinta motivele ce au stat la baza respingerii ofertei depuse de SC TMG GUARD SRL.

Ofertantul SC SITIGUARD SRL transmite adresa nr.141/15.006.2018, inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr.28566/15.06.2018 prin care solicita restituirea garantiei de participare, fapt pentru care i s-a raspuns prin adresa nr.28737/18.06.2018 faptul ca se va tine cont de art.38 alin.(3) din HG 395/2016 , iar garantia de participare se va restitui de catre autoritatea contractanta dupa semnarea contractului.

Ofertantul SC SITIGUARD SRL transmite din nou adresa prin care solicita ca doreste restituirea garantiei si mai precizeaza faptul ca in cazul in care oferta sa ar fi repusa sa se reanalizeze si ar fi declarata castigatoare, nu ar  mai dori sa presteze aceste servicii autoritatii contractante.

In data de 11.07.2018 autoritatea contractanta primeste Decizia nr.1851/C1/1933/02.07.2018 transmisa de catre CNSC pe care o publica pe site-ul institutiei / autoritatii contractante  www.dasib.ro,

La data de 16.07.2018 se comunica autoritatii contractante Sentinta nr.504/CA a Tribunalului Sibiu, cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare.

Totodata, autoritatea contractanta publica pe site-ul www.dasib.ro adresa nr.34677/17.07.2018 cu privire la faptul ca in baza art. 124 alin.(3) din HG.395/2016 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare: Art.124 - (3) Atunci când stabilește perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza și evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activități, precum și perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestații. Autoritatea contractantă are obligația de a solicita prelungirea valabilității ofertelor, precum și, după caz, a garanției de participare, în situații excepționale care impun o astfel de prelungire. În cazul în care un operator economic nu se conformează acestei solicitări, oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.; Ulterior, autoritatea contractanta a transmis fiecarui ofertant ramas in procedura solicitare de prelungire a valabilitatii ofertei si implicit a valabilitatii garantiei de participare. La aceasta solicitare au raspuns pozitiv urmatorii ofertanti : SC CICLOPS SECURITY SRL, ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L si SC ATAC SECURITY SRL.

De semenea, s-a solicitat ofertantului aflat pe locul I să transmită în maxim 3 zile de la data solicitării, documentele justificative (documentele suport) actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE-ul depus de CICLOPS SECURITY S.R.L.

Având în vedere că în urma analizării propunerilor financiare trei oferte au fost considerate admisibile, cea aparţinând SC CICLOPS SECURITY SRL, ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L si SC ATAC SECURITY SRL., insa pe primul loc in clasament se afla oferta depusa de CICLOPS SECURITY S.R.L si potrivit prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016: ”Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.”

Hotararea civila nr.504/CA a Tribunalului Sibiu a ramas definitiva la data de 31.07.2018, acesta nefiind atacata in termenul legal cu recurs.

Ofertantul clasat pe primul loc a transmis in termen documentele justificative ce stau la baza DUAE.

Având în vedere documentele depuse comisia de evaluare consideră oferta depusă de CICLOPS SECURITY S.R.L. ca fiind conformă .

 

Motivele pentru care oferta depusă de S.C. CICLOPS SECURITY S.R.L. a fost declarată admisibilă:

 

 • Preţul ofertat de 13,43 lei/oră pază este pretul cel mai scazut in raport cu celelalte oferte depuse si corespunde criteriului de atribuire aplicat, respectiv 314.369,44 lei calculat pentru 23.408 ore si 157.294,536 lei calculat pentru 11.704 ore aferente perioadei de prelungire de 4 luni incepand cu data de 01.01.2019 si pana la 30.04.2019, in cazul in care se va opta pentru aceasta, cu menţiunea că plata serviciilor se va realiza raportat la numărul de ore prestate şi la perioada de timp rămasă de executat ce se va calcula de la intrarea în vigoare a contractului se încadrează în valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru contractul în cauză  adica valoarea de 490.396 lei fara TVA;
 • Ofertantul şi-a însuşit şi este de acord cu clauzele contractuale propuse de autoritatea contractantă.
 1. Aplicarea criteriului de atribuire

 

Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.

 

Criteriul de atribuire aplicat este: pretul cel mai scazut.

Pentru atribuirea contractului de prestări servicii pază, clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este următorul:

Ofertanti

Elementele criteriului de atribuire/ Preţul ofertei

Clasament

Ofertant

S.C. Ciclops Security SRL

13,43 lei/oră pază

314.369,44 lei calculat pentru 23.408 ore si 157.294,536 lei calculat pentru 11.704 ore aferente perioadei de prelungire de 4 luni incepand cu data de 01.01.2019 si pana la 30.04.2019, in cazul in care se va opta pentru aceasta,  cu menţiunea că plata serviciilor se va realiza raportat la numărul de ore prestate şi la perioada de timp rămasă de executat ce se va calcula de la intrarea în vigoare a contractului) se încadrează în valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru contractul în cauză (490.396 lei)

Locul I

Concluzii şi semnături

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat,

hotărăşte:

Oferta declarată câştigătoare pentru contractul de prestări servicii având ca obiect Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiucod CPV:79713000-5 - Servicii de pază (Rev.2) este cea depusă de ofertantul S.C. CICLOPS SECURITY S.R.L. cu o propunere financiară, fără TVA, de 13,43 lei/oră pază, respectiv 314.369,44 lei calculat pentru 23.408 ore si 157.294,536 lei calculat pentru 11.704 ore aferente perioadei de prelungire de 4 luni incepand cu data de 01.01.2019 si pana la 30.04.2019, in cazul in care se va opta pentru aceasta,  cu menţiunea că plata serviciilor se va realiza raportat la numărul de ore prestate şi la perioada de timp rămasă de executat ce se va calcula de la intrarea în vigoare a contractului, se încadrează în valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru contractul în cauză de 490.396 lei fara TVA. Se reţine în sarcina ofertantului obligaţia de a prezenta la data semnării contractului licenţa, valabilă, de funcţionare în domeniul pazei şi protecţiei.

Se vor face comunicarile ce se impun cu privirea la reultatul final al procedurii.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astăzi, 01.08.2018, la sediul autorităţii contractante.

 

 

Spaţiu destinat observatorilor Ministerului Finanţelor Publice Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice – Direcţia Generală de control Ex-Ante – Serviciul de Verificare - desemnaţi prin Decizia  

de verificare nr. ......../   (descrierea observaţiilor rezultate din                

activitatea de verificare)

Comisia de evaluare

Membru: Nistor Lenuta, inlocuita de Hosu Alex

 

Membru: Bocai Simona, inlocuita

 

Membru: Roman Bianca

 

Membru: Lazar Elena

 

Membru: Munteanu Marius Adrian

 

Membru: Nicolae Cristian ,

Membru: Sauchea Liviu , inlocuit de Bartos Adrian

 

Membru: Mihaltan Raluca

 

Membru de rezerva: Curechian Nicoleta

 

Membru de rezerva: Bartos Adrian

 

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

 

Membru de rezerva: Canciu Adrian

 

Responsabil aplicare procedura: Cândea Crina Elena, inlocuita

Responsabil aplicare procedura de rezerva: Cândea Cristina Florina,

                                                                    

                                                                         Bacria Bianca

Observatorii desemnaţi:

(numele, prenumele şi semnătură)

 

Preşedintele comisiei de evaluare (cu drept de vot)

Galea Ion

 

 

 

 

Biroul Achizitii Publice si Contractare de Servicii Sociale                              

Nr.37122/01.08.2018

 

 

 

  OPINIA                         

Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice – Direcţia Generală de control Ex-Ante – Serviciul de Verificare -  rezultată în urma activităţii de verificare procedurală, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare

              Aprobat                                                                                                                                      Avizat

           Director general                                                                                               Director general adjunct economic

      Laura Camelia Vilsan,                                                                                                               Maria Albinaru

     

 

 

o Fără observaţii

o Cu observaţii

 

 

RAPORTUL FINAL AL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

contractului de achizitie publica avand ca obiect:

Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu

 

 

Încheiat astăzi 01.08.2018 cu ocazia finalizarii analizarii si evaluarii ofertelor financiare si a raspunsurilor la solicitarile de clarificari depuse de ofertanti in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu                                 

       Codul de clasificare:  CPV 79713000-5 

       Nr. anunt de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 13.03.2018 si anuntul publicitar nr. 160103/13.03.2018 publicat in SEAP

       Valoare totală estimată: 326.540 lei – 490.396 lei fără T.V.A,

       Criteriul de atribuire al contractului este pretul cel mai scazut .      

            Procedura de atribuire este :                                               

             Licitatie deschisa

             Licitatie restransa

             Dialog competitiv

             Concurs de solutii

             Procedura simplificata proprie

             Procedura simplificata proprie-intr-o singura etapa  X

Modalitate de desfasurare: procedura off-line

Se utilizeaza licitatia electronica ca etapa finala a procedurii de atribuire:

Da

Nu    X

 

Legislaţia aplicabilă:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,

     Calendarul procedurii de atribuire

 

Calendarul derulării procedurii de atribuire

Nr. şi data publicării

Locul publicării

Anunţul de participare

Nr. 12213/12.03.2018

Site DGASPC

Publicarea documentaţiei

13.03.2018

Site DGASPC

Termenul limită de depunere a ofertelor

21.03.2018

Sediul DGASPC si/sau adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Şedinţa de evaluare nr. 1

13941/21.03.2018

Sediul DGASPC

Şedinţa de evaluare nr. 2

15511/29.03.2018

Sediul DGASPC

Şedinţa de evaluare nr. 3

17457/12.04.2018

Sediul DGASPC

Şedinţa de evaluare nr. 4

18815/19.04.2018

Sediul DGASPC

Şedinţa de evaluare nr. 5

19645/25.04.2018

Sediul DGASPC

Raportul intemediar al procedurii de atribuire, semnat de comisia de evaluare

Nr. 20340/02.05.2018

Sediul DGASPC

Raportul intemediar al procedurii de atribuire, semnat de comisia de evaluare

Nr.23420/17.05.2018

Sediul DGASPC

Raportul intemediar al procedurii de atribuire, semnat de comisia de evaluare

Nr.25166/25.05.2018

Sediul DGASPC

Raportul intemediar al procedurii de atribuire, semnat de comisia de evaluare

Nr. 25702/30.05.2018

Sediul DGASPC

 

Comisia de evaluare numită prin Dispozitia nr. 254 din data de 13.03.2018, modificata prin dispozitia nr. 303/23.03.2018, modificata prin  Dispozitia nr.405/19.04.2018 compusă din:

Preşedinte cu drept de vot: Galea Ion

Membru: Nistor Lenuta

Membru: Bocai Simona

Membru: Roman Bianca

Membru: Lazar Elena

Membru: Munteanu Marius Adrian

Membru: Nicolae Cristian

Membru: Sauchea Liviu

Membru: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva: Curechean Nicoleta

Membru de rezerva: Bartos Adrian

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva: Canciu Adrian

Responsabil aplicare procedura: Cândea Crina Elena

Responsabil aplicare procedura de rezerva: Cândea Cristina Florina

                                                                      Bacria Bianca

 

 1. b) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi nr. ........../............:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Atribuţii şi responsabilităţi

Motivul necesităţii

 

Nu este cazul

 

 

 

    Observatori ANAP

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele:

Structura MFP – ANAP – CV _______

Nr. / data deciziei de verificare _______

 

Nu este cazul

 

 

 

Observatori Serviciul de Verificare – Compartimentul de verificare ______________________

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele:

Structura MFP – ANAP – CV _______

Nr. / data deciziei de verificare _______

 

Nu este cazul

 

 

  

 

 Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

 

Prin Procesul verbal nr.1 - Nr.13941 / 21.01.2018

       Comisia de evaluare a procedat in data de  21.03.2018 ora 12,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la deschiderea ofertelor depuse  si consemnarea elementelor principale ale ofertelor (lista documentelor depuse de fiecare ofertant in parte), inclusiv pretul.

      Avand in vedere lipsa membrului Sauchea Liviu aflat in concediu medical, atributiile acestora vor fi preluate de catre membrul de rezerva Canciu Adrian care le va indeplini pana la finalizarea procedurii.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 repubicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si invita membrii acesteia sa confirme declaratiile de confidentialitate si disponibilitate, care sunt anexate la proces – verbal. Nr.1

 

De asemenea mentioneaza faptul ca in cadrul sedintei de deschidere se consemneaza modul de desfasurare a sedintei si aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, urmand ca in cadrul unor sedinte ulterioare sa se procedeze la evaluarea ofertelor. Din partea ofertantului Ciclops Security S.R.L., participa la sedinta d-na Cristina Pandia si d-l Pop Constantin.

Comisia de evaluare a constatat faptul ca s-au depus in termenul limita de depunere, respectiv pana in data de 21.03.2018, ora 10:00 un numar de 7 oferte care apartin urmatorilor ofertanti:

- SITIGUARD S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13618/20.03.2018, ora 12:10

- TOTAL PROTECTOR S.R.L. . inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13810/21.03.2018, ora 09:52

- Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L., inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13641/20.03.2018, ora 12:51

- TMG GUARD S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13664/20.03.2018, ora 13:24,

- ATAC SECURITY S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13555/20.03.2018, ora 10:10

- PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L., inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13639/20.03.2018, ora 12:49

- CICLOPS SECURITY S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13775/21.03.2018, ora 08:59.

Nu s-au inregistrat oferte intarziate, respectiv oferte depuse dupa termenul limita mentionat in anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018.

Comisia de evaluare a procedat la consemnarea principalelor elemente ale ofertelor depuse dupa cum urmeaza

 

Pentru ofertantul SITIGUARD S.R.L.

Documente depuse de SITIGUARD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

 Nu participa impreuna cu alti operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr. 15759205/19.03.2018 emis pentru SITIGUARD S.R.L. si cazier judiciar nr. 15756943/19.03.2018 emis pentru Strajean Ioan

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din Legea nr.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu nr. 76875/19.03.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Fiscala Locala Sibiu nr.17957/19.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Sibiu nr. 9168/20.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0005/P/02.11.2004 emisa pentru SITIGUARD S.R.L. valabila pana in data de 01.11.2019,

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare din partea S.C. COMPA S.A. si recomandare din partea S.C. LUPO PROD S.R.L.

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Nu declara documente confidentiale

8

 

Garantie de participare

x

O.P. nr. 2/19.03.2018, in cuantum de 4.900 lei emis de Banca Transilvania

9

 

Imputernicire

 X

Depune imputernicire pentru Strajean Ioan

10

 

Formular de oferta cu anexa

X

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 12,75 lei/ora fara T.V.A., respectiv suma totala de 298.452 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 56.705,88, lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 20.08.2018

11

 

Anexa - centralizator oferta

x

Anexa 1 la formularul de oferta – centralizator financiar

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica

X

 

14

 

Declaratie privind atestarea personalului de paza propriu implicat in prestarea serviciilor de paza

X

 

15

 

Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic

X

 

 

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

 

               Documente depuse de TOTAL PROTECTOR S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

 Nu participa impreuna cu alti operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din Legea nr.98/2016 - formular 12

X

 

Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Sibiu nr. 6323/23.02.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0406/P/23.03.2005 emisa pentru TOTAL PROTECTOR S.R.L. valabila pana in data de 23.03.2020,

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara toate informatiile ca fiind confidentiale

8

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare de garantii seria AX nr. 066315/20.03.2018, suma asigurata de 4.900 lei emisa de ABC Asigurari Reasigurari S.A., perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018 pana la data de 22.07.2018

10

 

Formular de oferta cu anexa

X

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 309.301,44 lei/ora fara T.V.A., la care se adauga TVA de 58.767,27, lei, oferta valabila 90 de zile, respectiv pana in data de 19.06.2018

11

 

Anexa - centralizator oferta

x

Anexa 1 la formularul de oferta – centralizator financiar

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica cu lista de utilaje si echipamente

X

 

 

Pentru Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

 

Documente depuse de ROMOLD SECURITY S.R.L. in calitate de lider al Asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 3268125/26.04.2016,                    

Acord de asociere

X                           

 Participa in calitate de lider de asociere al asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L..

Acord de asociere incheiat intre ROMOLD SECURITY S.R.L. si ROMOLD S.R.L.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru ROMOLD SECURITY S.R.L. nr. 15035152/15.01.2018, cazierul judiciar nr. 15032258/15.01.2018 emis pentru Mihoci Vasile

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui, nr. 3878 din 22.02.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Vaslui nr. 17538/07.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Vaslui nr. 5273/19.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2889/P/25.01.2017, valabila pana in data de 24.01.2020 emisa pentru ROMOLD SECURITY S.R.L., aviz favorabil nr. 2112718/25.04.2017 pentru d-l Pandea Danut

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de servicii de paza si interventie nr. 33/07.09.2015 depus din partea asociatului ROMOLD S.R.L., cu anexa nr. 1, anexa nr. 2, actul aditional nr. 1/17.09.2015, actul aditional nr. 2/10.03.2016, act aditional nr. 3/26.04.2016, certificat constatator nr. 8873/08.08.2016 emis pentru ROMOLD 

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica si documentele ce o insotesc, propunerea financiara – justificarea propunerii si toate documentele ce o insotesc.

8

 

Garantie de participare

x

Polia de asigurare seria M nr. 000026439/19.03.2018 emisa de City Insurance Societate de Asigurare - Reasigurare, suma garantiei de 4.900 lei, perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018-22.07.2018.

9

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat 13,45 lei/ora fara TVA, respective suma totala de 314.837,60 lei la care se adauga TVA de 59.819,14 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 22.07.2018

10

 

Anexa – detaliere formare pret

 

11

 

Scrisoare de inaintare

X

 

12

 

Propunere tehnica

x

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

13

 

ISO 9001:2015

x

 

14

 

Declaratie propria raspundere privind personalul implicat

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

15

 

Declaratie pe propria raspundere privind echipamentele si dotarile agentilor de paza

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

16

 

Declaratie de propria raspundere privind personalul de specialitate

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

17

 

Model de contract insusit

x

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

Documente depuse de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat in cadrul Asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 3554437/19.09.2017,                    

Acord de asociere

X                           

 Participa in calitate de asociat al asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L..

Acord de asociere incheiat intre ROMOLD SECURITY S.R.L. si ROMOLD S.R.L.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru ROMOLD S.R.L. nr. 14469309/14.11.2017, cazierul judiciar nr. 15032258/15.01.2018 emis pentru Mihoci Vasile

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, nr. 5507 din 21.02.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Vaslui nr. 17536/07.03.2018, certificate de atestare fiscala emis de serviciul Impozite si Taxe Tulcea nr. 11064/07.02.2018, certificate de atestare fiscala nr. 1177/07.02.2018 emis de Directia Generala Economica si finanate Publice Locale Iasi

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Vaslui nr. 5274/19.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0671/P/25.08.2005, valabila pana in data de 24.08.2020 emisa pentru ROMOLD S.R.L

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de servicii paza si interventie nr. 33/07.09.2015 depus din partea asociatului ROMOLD S.R.L., cu anexa nr. 1, anexa nr. 2, actul aditional nr. 1/17.09.2015, actul aditional nr. 2/10.03.2016, act aditional nr. 3/26.04.2016, certificat constatator nr. 8873/08.08.2016 emis pentru ROMOLD 

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica si documentele ce o insotesc, propunerea financiara – justificarea propunerii si toate documentele ce o insotesc.

8

 

Garantie de participare

x

Polia de asigurare seria M nr. 000026439/19.03.2018 emisa de City Insurance Societate de Asigurare - Reasigurare, suma garantiei de 4.900 lei, perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018-22.07.2018.

9

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat 13,45 lei/ora fara TVA, respectiv suma totala de 314.837,60 lei la care se adauga TVA de 59.819,14 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 22.07.2018

10

 

Anexa – detaliere formare pret

 

11

 

Scrisoare de inaintare

X

 

12

 

Propunere tehnica

x

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

13

 

ISO 9001:2015

x

 

14

 

Declaratie propria raspundere privind personalul implicat

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

15

 

Declaratie pe propria raspundere privind echipamentele si dotarile agentilor de paza

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

16

 

Declaratie de propria raspundere privind personalul de specialitate

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

17

 

Model de contract insusit

x

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

Pentru ofertantul TMG GUARD S.R.L.

 

Documente depuse de  TMG GUARD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

 Certificat de inregistrare seria B nr. 3276384/08.03.2016

Nu participa impreuna cu alti operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr. 15272182/05.02.2018 emis pentru TMG GUARD S.R.L., cazier judiciar nr. 15272069/05.02.2018 emis pentru Mecu Victor-Lucian si cazier judiciar nr. 15272609/05.02.2018 emisa pentru Niculescu Alin

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din Legea nr.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj nr. GJ6451/26.02.2018 cu OP 53/22.02.2018 in suma de 28.868 lei, OP 52/22.02.2018 in suma de 5.499 lei, OP 54/22.02.2018 in suma de 1.875 lei

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Publica de Venituri Targu Jiu nr. 43497/05.03.2018, certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale datorate bugetului local Buzau nr. 326/05.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Gorj nr. 5984/12.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2761/P/05.04.2016 emisa pentru  TMG GUARD S.R.L. valabila pana in data de 04.04.2019, aviz favorabil nr. 728258/S3/TL/17.02.2017

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract sectorial de servicii nr. 1385/27.04.2017, recomandare nr. 985/07.02.2018, recomandare nr. 1209/07.02.2018, recomandare nr. 718/07.02.2018, contract de prestari servicii paza si protectie nr. 202/15.06.2017, anexa 4

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

7

 

Garantie de participare

X

Polita de asigurare de garantii seria AX nr. 066203/15.03.2018 emisa ABC Asigurari Reasigurari S.A., suma asigurata 4.900 lei, perioada de asigurare 123 de zile, de la 21.03.2018-21.07.2018

8

 

Asigurare de raspundere civila seria G nr. 925126

X

 

9

 

Formular de oferta cu anexa

X

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 12,60 lei/ora fara T.V.A., respectiv suma totala de 294.940,80 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 56.038,75 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 22.07.2018

10

 

Anexa – fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent de paza

X

Anexa 1 la formularul de oferta – centralizator financiar

11

 

Conventie nr. 17353/06.10.2017 Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj

X

 

12

 

Dispozitia nr. 17353/06.10.2017 emiberata de ANOFM Gorj

X

 

13

 

Declaratie privind personalul subventionat implicat in derularea contractului

X

 

14

 

Extrase revisal

X

 

15

 

Scrisoare de inaintare

X

 

16

 

Propunere tehnica

X

 

17

 

Declaratie privind situatia personalului angajat (incadrare, pregatire profesionala si calificare agenti de securitate implicati in contract)

X

 

18

 

Adresa ITM Gorj nr. 3982/CCCMMRM /15.03.2018 – certificare numar de salariati

X

 

19

 

Declaratie privind autovehiculele, dotarile, echipamentele tehnice

X

Atasat s-a depus factura fiscala seria ZF nr. 00518/28.02.2018

20

 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHAS 18001:20017, ISO/IEC 27001:2013, BS 7499:2013

X

 

21

 

Model de contract de prestari servicii paza

X

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

 

Pentru ofertantul ATAC SECURITY S.R.L.

 

Documente depuse pentru ATAC SECURITY S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 2382539/08.11.2010,                     Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru ATAC SECURITY S.R.L. nr. 14039902/04.10.2017, cazierul judiciar nr. 13814101/14.09.2017 emis pentru Pandea Danut

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu, nr. 76806 din 19.03.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Sibiu nr. 17818/19.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Sibiu nr. 8811/16.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 1727/P/10.01.2011, valabila pana in data de 09.01.2020 emisa pentru ATAC SECURITY S.R.L., aviz favorabil nr. 2112718/25.04.2017 pentru d-l Pandea Danut

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii nr. 1/26.04.2017 cu act aditional nr. 2/29.12.2017, comanda nr. 10413/01.03.2018, contract de furnizare nr. 67/30.06.2017 cu act aditional nr. 2//29.12.2017, contract de prestari servicii nr. 119/28.04.2017 cu act aditional nr. 2/29.12.2017, contract de prestari servicii de paza nr. 1825/30.03.2017 cu act aditional nr. 7939/29.12.2017, contract de servicii paza nr. 11648/29.09.2017 cu act aditional nr. 15904/18.12.2017

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica/financiara

8

 

Garantie de participare

x

O.P. nr. 207/19.03.2018, emisa de BRD Groupe Societe Generale, in cuantum de 4.900 lei

9

 

Imputernicire

Nu depune imputernicire

10

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 486.195,36 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 92.377,11 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 01.09.2018

11

 

Anexa - centralizator oferta

 X

Centralizator financiar, deviz – fundamentare tarif

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica

x

 

14

 

Declaratie privind asigurarea de personal de specialitate calificat

X

 

15

 

Declaratie propria raspundere pentru personalul de specialitate

X

 

16

 

Declaratie pe propria raspundere privind echipamentele si dotarile agentilor de securitate

X

 

17

 

Lista cu dotarea tehnica

X

 

18

 

Informatii referitoare la personalul de conducere

X

 

19.

 

Asigurare de raspundere civila societate

X

Seria G, nr. 936437/13.07.2017

20

 

Autorizatie de formare profesionala agenti de Securitate,

X

Seria SB nr. 000977/04.05.2015

21

 

Certificat de inregistrare a marcii

X

Nr. 114850

22

 

Model de contract insusit

X

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

 

Pentru ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

 

Documente depuse pentru PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Formular de informatii generale,

CUI seria B nr. 3414450/29.09.2017                                               Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 din L.98/2016

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L. nr. 15406252/15.02.2018, cazierul judiciar nr. 15406285/15.02.2018 emis pentru Rosu Catalin Ionut

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 din  L.98/2016

X

 

Declaratie neincadrare in prevederile 167 din  L.98/2016

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local comuna 1 Decembrie nr. 1768/05.03.2018

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016

X

 

   3.

 

Declaratie privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese

 

X

 

   4. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Sibiu nr. 9853/08.02.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2146/P/20.12.2012, valabila pana in data de 19.12.2018 emisa pentru PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.,

5

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii monitorizare si interventie nr. 245/19.03.2018

7

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu, social si relatii de munca

X

 Depune doua exemplare

Declaratie referitoare la conditiile de munca si protectia muncii

x

 

8

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica si financiara

9

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria Ax nr. 066240/19.03.2018, emisa de ABC Asigurari Reasigurari S.A., perioada de asigurare 120 de zile, de la 21.03.2018-18.07.2018,suma asigurata in cuantum de 4.900 lei

10

 

Imputernicire

Nu depune imputernicire

11

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat este de 10,20 lei fara T.V.A./ora/agent de securitate, la care se adauga T.V.A. in valoare de 1,94 lei, valoarea totala a contractului pe 2018 este de 238.761,60 lei fara T.V.A. la care se adauga TVA in valoare de 45.364,70 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 21.07.2018

12

 

Anexa – fundamentare mod de formare a pretului

 

13

 

Scrisoare de inaintare

X

 

14

 

Propunere tehnica

x

 

15

 

Declaratie privind atestarea, examinarea medicala si pregatirea periodica profesionala

x

 

16

 

Declaratie privind experienta personalului atestat si asigurarea serviciilor cu personal propriu

X

 

17

 

Declaratie privind echipamentele necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului

X

 

18

 

Dispozitia nr. 335/31.10.2017 AJOFM Ilfov

X

 

19

 

Conventie nr. 144/02.05.2017

X

 

20

 

Declaratie pe ropria raspundere din 02.05.2017 cu anexa

X

 

21

 

Conventie 173/15.05.2017 AJOFM Ialomita

X

 

23

 

Declaratie pe propria raspundere cu anexa

X

 

24

 

Dipozitia nr. 429/11.12.2017 AJOFM Ilfov

X

 

25

 

Conventie nr. 216/11.12.2017 AJOFM Ilfov

X

 

26

 

Conventie nr. 236/01.08.2017 AJOFM Ialomita cu anexa

X

 

27

 

Declaratii pe propria raspundere

X

 

28

 

ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 / SR OHSAS 18001:2008, ISO/IEC 27001:2013 / SR ISO / CEI 27001:2013, ISO 14001:2004

X

 

29

 

Asigurare de raspundere civila polita seria G nr. 000149494/20.02.2018

X

 

30

 

Model de contract insusit

X

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

 

Documente depuse pentru CICLOPS SECURITY S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

CUI seria B nr. 3529421/18.07.2017                                               Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 din L.98/2016

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru CICLOPS SECURITY S.R.L. nr. 15613641/06.03.2018, cazierul judiciar nr. 15599845/05.03.2018 emis pentru Pandia Cristina

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si 167 din L.98/2016

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu, nr. 66559 din 07.03.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Sibiu nr. 14139/05.03.2018

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016

X

 

   3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Sibiu nr. 7359/05.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2917/P/13.04.2017, valabila pana in data de 12.04.2020 emisa pentru CICLOPS SECURITY S.R.L.,

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare nr. 6370/09.03.2017, recomandare nr. 4719/18.04.2016

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu si protectia mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale – formular 6

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica integral si propunerea financiara doar centralizatorul financiar si explicitarea costurilor centralizator financiar

8

 

Garantie de participare

x

O.P. nr. 12/20.03.2018 in cuantum de 4.900 lei

9

 

Imputernicire

Depune imputernicire pentru Pop Constantin si Pandia Cristina, copii CI. imputerniciti

10

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat este de 13,43 lei fara T.V.A./ora, respectiv valoarea totala este de 314.369,44 lei fara T.V.A. la care se adauga TVA in valoare de 59.730,19 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 25.07.2018

11

 

Anexa 1– centralizator financiar

 X

 

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica

x

 

14

 

Declaratie privind calificarea si atestarea agentilor de securitate

X

 

15

 

Declaratie privind detinerea personalului de specialitate

X

Depune si tabel nominal cu personalul de specialitate

16

 

Declaratie privind echipamentele necesare si dotarile agentilor de paza pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului

X

Se depune si documentul nr. 90/24.02.2017 – prezentare articole de echipament, factura nr. 607/28.12.2016, factura nr. 645/30.01.2017, factura nr. 713/28.02.2017, factura nr. 1312/04.12.2017, factura nr. 1341/08.02.2018, factura nr. 1316/06.12.2017, factura nr. 1313/04.12.2017, factura seria PAD nr. 5210/22.02.2016, factura nr. 1315/05.12.2017, factura nr. 1734/28.04.2016, factura nr. 1774/19.05.2016, factura nr. 713/28.02.2017, factura nr. 86/2017, factura nr. 60/04.09.2017, factura nr. 466/26.10.2016, factura nr. 556/25.11.2016, contract VFRODS nr. 4643821/01.09.2017

17

 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. ISO OHSAS 18001:2008, ISO 27001:2013

X

 

18

 

Model de contract insusit

x

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente cu declaratie privind clauze contractuale

 

 

  Prin  Proces-Verbal De Sedinta Nr. 2 -nr.15511/29.03.2018

 

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si a constatat prezenta tuturor membrilor acesteia.

Comisia de evaluare a procedat in data de 29.03.2018 ora 11,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la verificarea garantiilor de participare si a constatat faptul ca s-au depus garantii de participare in cuantumul solicitat sub forma de ordin de plata si instrumente de garantare dupa cum urmeaza:

 

Denumire ofertanti

SITIGUARD S.R.L.

TOTAL PROTECTOR S.R.L.

Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

 

TMG GUARD S.R.L.

 

ATAC SECURITY S.R.L.

 

PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

 

CICLOPS SECURITY S.R.L.

 

Garantia de participare constituita de ofertanti

O.P. nr. 2/19.03.2018, in cuantum de 4.900 lei emis de Banca Transilvania

Polita de asigurare de garantii seria AX nr. 066315/20.03.2018, suma asigurata de 4.900 lei emisa de ABC Asigurari Reasigurari S.A., perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018 pana la data de 22.07.2018

Polita de asigurare seria M nr. 000026439/19.03.2018 emisa de City Insurance Societate de Asigurare - Reasigurare, suma garantiei de 4.900 lei, perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018-22.07.2018.

 

Polita de asigurare de garantii seria AX nr. 066203/15.03.2018 emisa ABC Asigurari Reasigurari S.A., suma asigurata 4.900 lei, perioada de asigurare 123 de zile, de la 21.03.2018-21.07.2018

 

O.P. nr. 207/19.03.2018, emisa de BRD Groupe Societe Generale, in cuantum de 4.900 lei

 

Polita de asigurare seria Ax nr. 066240/19.03.2018, emisa de ABC Asigurari Reasigurari S.A., perioada de asigurare 120 de zile, de la 21.03.2018-18.07.2018,suma asigurata in cuantum de 4.900 lei

 

O.P. nr. 12/20.03.2018 in cuantum de 4.900 lei

 

 

In urma verificarii garantiilor comisia de evaluare nu identifica neconformitati care sa impuna solicitarea de clarificari, motiv pentru care declara ca fiind admisibile ofertele pentru etapa I si trece la etapa urmatoare de analiza a propunerilor tehnice.

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de de evaluare a garantiilor depuse de ofertanti

 

 

  Prin  Proces-Verbal De Sedinta Nr. 3 -nr. 17457/12.04.2018

Încheiat in data de 12.04.2018 cu ocazia analizarii propunerilor tehnice depuse in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu

   Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si constata absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Candea Crina-Elena aflata in concediu de odihna, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii ce va prelua atributiile pana la finalizarea procedurii.

 

Comisia de evaluare a procedat in data de 12.04.2018 ora 10,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la verificarea propunerilor tehnice depuse de ofertanti si a constatat urmatoarele:

 

 1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor

    [ ]  Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire

ori, după caz,

  [ X ] S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire, astfel:

 

Pentru ofertantul TMG GUARD S.R.L.:

In caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantului s-a mentionat faptul ca:”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de TMG GUARD S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

Pentru ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.:

In caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantului s-a mentionat faptul ca:”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

In caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantilor, s-a mentionat la sectiunea 8. Recepţie şi verificări:

„Confirmarea prestaţiei se va efectua pe baza unui raport de activitate întocmit de prestator  şi prin încheierea la fiecare început de lună pentru luna trecută a unui proces verbal de recepţie a serviciilor de pază care va conţine date referitoare la cantitatea şi calitatea activităţii prestate, în baza căreia se va face decontarea.

Prestatorul va garanta pentru producerea unor pagube ( furturi, degradări din vandalism) din gestiunea achizitorului. Valorile de despăgubire sunt cele actuale de pe piaţă a bunurilor similare cu cele distruse sau furate.”

Obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Potrivit prevederilor anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante: „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.”

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

In anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice s-a solicitat:” In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.: depune doar declaratie pe propria raspundere privind echipamentele necesare si dotarile, respectiv declaratii pe propria raspundere privind personalul de specialitate si atestarea personalului propriu, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei anterior mentionate.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

In caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantului s-a mentionat faptul ca:”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L depune doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului

De asemenea, comisia de evaluare a mai constatat faptul ca in cadrul propunerii tehnice a ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L., referitor la posibilitatea suplimentarii contractului, acesta a precizat un termen de 3 luni, desi in Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 a fost precizat un termen de 4 luni, de altfel suma rezultata ca si valoare totala a orelor este calculata pentru 4 luni.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depusa de TOTAL PROTECTOR S.R.L., sa precizeze daca este vorba de o greseala de redactare in ceea ce priveste perioada pentru care se poate suplimenta contractul sau doar pentru acea perioada de 3 luni poate oferantul asigura serviciile de paza in caz de suplimentare a contractului si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

Pentru ofertantul SITIGUARD S.R.L.

In anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice s-a solicitat: ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul SITIGUARD S.R.L depune doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare constata ca ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L. indeplineste criteriile de selectie pentru etapa de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti.

 

Pentru ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

In anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice, s-a solicitat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu motiveaza alegerea ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

- ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L depune doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

Tot prin anuntul de participare s-a mai solicitat si : ” Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale. Subcontractantii vor completa Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului si Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii sunt: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro, Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro, Protectia muncii si conditii de munca: www. inspectmun.ro.”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L depune doar un contract privind prestarea de servicii de monitorizare si interventie de catre Romanian Security Systems SRL, insa nu-i nominalizeaza printr-un document separat si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu sunt depuse documentele solicitate prin anuntul de participare cu privier la faptul ca subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

In Caietul De Sarcini pus la dispozitia ofertantului s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Tot in caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantilor, s-a mentionat la sectiunea 3. Durata contractului:

„Prestarea de servicii de pază se va executa în baza unui contract care va începe odată cu semnarea acestuia de către ambele părţi şi până la 31 decembrie 2018.

            În conformitate cu prevederile art. 165 din HG nr. 395 / 2016, autoritatea contractantă poate opta pentru prelungirea contractului de servicii pentru o perioadă de maxim 4 luni de la expirarea duratei inițiale pentru care a fost încheiat contractul.

            În ipoteza în care autoritatea contractantă optează pentru clauza de prelungire a contractului aceasta va înștiința în scris prestatorul cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea duratei inițiale a contractului că urmează să facă uz de această clauză, sens în care va fi încheiat un act adițional de prelungire.

            Autoritatea contractantă nu este obligată să opteze pentru prelungirea contractului.

            Autoritatea contractantă poate opta și pentru o prelungire mai mică de 4 luni.

            În cazul prelungirii contractului cu o perioadă de 4 luni serviciile vor fi asigurate după cum urmează: ”

 

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.01.2019-30.04.2019)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

1960

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

2940

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

924

 

TOTAL

 

 

11.704

Obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in Caietul de sarcini, ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L. si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

Potrivit prevederilor anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante: „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.”

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite de catre autoritatea contractanta atat in caietul de sarcini cat si in anuntul de participare ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

Pentru ofertantul ATAC SECURITY S.R.L.

In anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice, s-a solicitat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul ATAC SECURITY S.R.L. depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu motiveaza alegerea ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

- ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul  ATAC SECURITY S.R.L depune doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti

 

 

Prin  Proces-Verbal De Sedinta Nr. 4 -nr. 18815/19.04.2018

Încheiat in data de 19.04.2018 cu ocazia analizarii propunerilor tehnice depuse in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu   

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si a constatat absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atributiile pana la finalizarea procedurii.

Comisia de evaluare a procedat in data de 19.04.2018 ora 10,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la verificarea propunerilor tehnice depuse de ofertanti in urma raspunsurilor la clarificari solicitate acestora si a constatat urmatoarele:

 

 1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor

    [ ]  Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire

ori, după caz,

  [ X ] S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire, astfel:

 

 • Pentru ofertantul TMG GUARD S.R.L.:

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TMG GUARD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17395/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta. Comisia de evaluare a acordat in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare pana in data de 17.04.2018.

Ofertantul TMG GUARD S.R.L. a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.958/13.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/13.04.2018 prin care a specificat ca ^ dintr-o eroare a omis sa intorduca in propunerea sa tehnica si aceasta mentiune, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste si asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul TMG GUARD S.R.L. si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

 

 

 • Pentru ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.:

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17406/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.538/17.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/18.04.2018 prin care a specificat ca ^ a fost o eroare, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste si asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17406/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat  la sectiunea 8. Recepţie şi verificări:

„Confirmarea prestaţiei se va efectua pe baza unui raport de activitate întocmit de prestator  şi prin încheierea la fiecare început de lună pentru luna trecută a unui proces verbal de recepţie a serviciilor de pază care va conţine date referitoare la cantitatea şi calitatea activităţii prestate, în baza căreia se va face decontarea.

Prestatorul va garanta pentru producerea unor pagube ( furturi, degradări din vandalism) din gestiunea achizitorului. Valorile de despăgubire sunt cele actuale de pe piaţă a bunurilor similare cu cele distruse sau furate.” cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.538/17.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/18.04.2018 prin care a specificat ca ^ a fost o eroare, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste mentiunea din caietul de sarcini ce rezulta ca nefiind insusita si retransmite propunerea tehnica cu toate completarile solicitate de catre autoritatea contractanta prin comisia de evaluare^.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17406/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona: „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.” ,cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.538/17.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/18.04.2018 , retransmitand propunerea tehnica cu toate completarile solicitate de catre autoritatea contractanta prin comisia de evaluare^.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17406/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:” In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta. Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.:, depunand initial doar declaratie pe propria raspundere privind echipamentele necesare si dotarile, respectiv declaratii pe propria raspundere privind personalul de specialitate si atestarea personalului propriu, insa nu le nominalizeaza si nici nu a depuns documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei anterior mentionate.

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.538/17.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/18.04.2018 , retransmitand propunerea tehnica cu toate completarile solicitate de catre autoritatea contractanta prin comisia de evaluare, declarand ca detin resursele umane si echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: fise de magazie pentru echipamente, extrase din Registrul de salariati REVISAL, atestate de paza pentru salariati, precum si copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor Renault VS 06 EUR si Opel VS 12 EUR^.

Comisia de evaluare a acordat in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare pana in data de 17.04.2018.

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

 

 • Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17423/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17958/16.04.2018 prin care a specificat ca ^ Isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17423/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:” In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a depus doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 17958/16.04.2018, declarand ca detin resursele umane si echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: lista echipamente si fotocopii, atestate de paza pentru salariati, copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor marca Dacia  si Volkswagen, dar si doua contracte de leasing pentru autoturisme marcaToyota si Mitsubishi Pajero.^

De asemenea, comisia de evaluare a mai constatat faptul ca in cadrul propunerii tehnice a ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L., referitor la posibilitatea suplimentarii contractului, acesta a precizat un termen de 3 luni, desi in Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 a fost precizat un termen de 4 luni, de altfel suma rezultata ca si valoare totala a orelor este calculata pentru 4 luni.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17958/16.04.2018 prin care a specificat ca ^ a fost o eroare de redactare, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste mentiunea din caietul de sarcini ce rezulta ca nefiind insusita cu privire la suplimentarea contractului pentru 4 luni si nu cu cu 3 luni cum a fost transmis initial de catre acesta dintr-o greseala^.

Totodata, comisia de evaluare a mai consatat si faptul ca in Anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice, s-a solicitat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus.”

Ofertantul SC TOTAL PROTECTOR S.R.L. depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca toate informatiile sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu motiveaza alegerea ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in Anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 ce nu a fost identificata ca fiind insusita in cadrul propunerii tehnice depusa de acesta si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 24.04.2018.

 

 • Pentru ofertantul SITIGUARD S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului SITIGUARD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17428/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice: ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul SITIGUARD S.R.L a depus initial doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare a acordat in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare pana in data de 17.04.2018.

Ofertantul SITIGUARD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.118/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18196/17.04.2018, declarand ca detin resursele umane si suficiente echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: fotocopii lista echipamente, atestate de paza pentru salariati, copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor marca …….si ……., dar si patru copii contracte individuale de munca(……….).^

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul SITIGUARD S.R.L si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

 

 • Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare constata ca ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L. indeplineste criteriile de selectie pentru etapa de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti.

 

 • Pentru ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

- Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL a depus initial doar declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus.

- Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice: ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a depus initial doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.1837/18.04.2018, atasand extras din REVISAL pentru a demonstra ca detin resursele umane si depun copii de pe facturi pentru a demonstra ca detin echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului .^

Tot prin anuntul de participare s-a mai solicitat si : ”Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale. Subcontractantii vor completa Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului si Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii sunt: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro, Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro, Protectia muncii si conditii de munca: www. inspectmun.ro.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a depus initial doar un contract privind prestarea de servicii de monitorizare si interventie de catre Romanian Security Systems SRL, insa nu-i nominalizeaza printr-un document separat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18372/18.04.2018, prin care solicita sa depuna datele de identificare ale

Romanian Security Systems SRL dupa data limita de i-a fost acordata si anume 17.04.2018 si anume cel tarziu ppana la dat de 18.04.2018 ora 16:00.

In data de 18.04.2018 a fost transmisa pe adresa de e-mail Declaratie privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu, social si a relatiilor de munca, din partea Romanian Security Systems SRL prin imputernicit ……, ce a fost inregistrata la sediul DGASPC SIBIU sub nr.18590/19.04.2018.

 

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns la solcitarile de clarificari cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus in sensul ca nu a depus documentele solicitate prin documentatia de atribuire, astfel ca se va solicita din nou ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L clarificari in acest sens, extragand pasajele exacte din documentatia de atribuire cu privire la obligatiile ce-i revin cu privire la partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi si anume:

 1. ^ Conditii de participare (criterii de calificare), dupa caz:
 2. În conformitate cu art. 164 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta exclude din procedura aplicata de atribuire a contractului de achizitie publica/acord – cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea vreuneia dintre urmatoatele infractiuni:

-consitutirea unui grup infractional organizat

-infractiuni de coruptie si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie

-infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene,

-acte de terorism

-spalarea banilor

-traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile,

-frauda.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 164 din Legea nr. 98/2016. .

In vederea sustinerii declaratiei anterior mentionate se vor depune urmatoarele documente suport: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta – cazierele judiciare valabile la momentul prezentarii (se va depune atat cazierul judiciar pentru operatorul economic cat si cele pentru membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia). Pentru persoanele fizice/juridice straine se vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata

 1. In conformitate cu art. 165 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidar, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu statul in care respectivul operator economic este infiintat.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

In sustinerea declaratiei, operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta:

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii administrative teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat.

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local.(Se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire privind neincadrarea in prevederile art. 59 si  art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriilor sale declaratii de neincadrare in prevederile anterior mentionate, precum si a declaratiilor de neincadrare completate separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

In cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna la procedura, trebuie prezentat câte o declaratie de neincadrare in prevederile anterior mentionate, care sa cuprinda informatiile solicitate, separat pentru fiecare dintre operatorii economici participanti din cadrul grupului.

Documentele suport pentru probarea celor sustinute in cadrul declaratiilor de neincadrare vor fi depuse atat pentru operatorii economici (lider, asociat, dupa caz) cat si pentru subcontractant si/sau tert sustinator, daca operatorul economic se bazeaza pe capacitatile acestora.

Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (subcontractanti, terti sustinatori) vor face dovada licentei de functionare anterior mentionate pentru acestea din urma daca acestia desfasoara efectiv serviciile in legatura cu care sunt necesare calificari profesionale, respectiv autorizatii speciale.

 1. F. In conformitate cu art. 55 si art. 172 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca ca subcontractantii respecta aceleasi obligatii ca si ofertantii si sa ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.
 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.
 3. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art 150 alin 2 din HG 395/2016 si ale art 219 coroborat cu 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru : – subcontractantii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica, - pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
 4. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.

4.În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.

 1. În cazul în care ofertantul sau operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, cerinta referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale constand in prezentarea unei/unor autorizatii specifice se considera îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. (art 51 HG 395/2016)
 2. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
 3. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
 4. Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia,valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art 150 alin 1 si 2 din HG 395/2016).
 5. Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public.
 6. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.
 7. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/ capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.
 8. In conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, operatorul economic are dreptul, daca este cazul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica, financiara si tehnica.
 9. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respective.
 10. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
 11. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
 12. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
 13. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.
 14. În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, în conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.
 15. În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

Comisia de evaluare solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu sunt depuse documentele solicitate prin anuntul de participare cu privire la faptul ca subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in Caietul De Sarcini pus la dispozitia ofertantului unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018  inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18372/18.04.2018 prin care a specificat ca ^ Isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Tot in caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantilor, s-a mentionat la sectiunea 3. Durata contractului:

„Prestarea de servicii de pază se va executa în baza unui contract care va începe odată cu semnarea acestuia de către ambele părţi şi până la 31 decembrie 2018.

            În conformitate cu prevederile art. 165 din HG nr. 395 / 2016, autoritatea contractantă poate opta pentru prelungirea contractului de servicii pentru o perioadă de maxim 4 luni de la expirarea duratei inițiale pentru care a fost încheiat contractul.

            În ipoteza în care autoritatea contractantă optează pentru clauza de prelungire a contractului aceasta va înștiința în scris prestatorul cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea duratei inițiale a contractului că urmează să facă uz de această clauză, sens în care va fi încheiat un act adițional de prelungire.

            Autoritatea contractantă nu este obligată să opteze pentru prelungirea contractului.

            Autoritatea contractantă poate opta și pentru o prelungire mai mică de 4 luni.

            În cazul prelungirii contractului cu o perioadă de 4 luni serviciile vor fi asigurate după cum urmează: ”

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.01.2019-30.04.2019)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

1960

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

2940

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

924

 

TOTAL

 

 

11.704

Obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus.

Comisia de evaluare solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in Caietul de sarcini, ce nu a fost identificata ca fiind insusita in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.”

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite de catre autoritatea contractanta atat in caietul de sarcini cat si in anuntul de participare ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 24.04.2018.

 

 • Pentru ofertantul ATAC SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17449/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul ATAC SECURITY S.R.L. depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Ofertantul ATAC SECURITY S.R.L. a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.2183/13.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 17675/13.04.2018, declarand ca ^ formularul cu declaratiile considerate confidentiale nu trebuia depus fara a motiva aceasta alegere, considerand astfel propunerea tehnica si financiara ca fiind documente publice in sensul Legii 544/2001 privind liberulș acces la informatiile de interes public public.^

- ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul  ATAC SECURITY S.R.L a depus initial  doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul ATAC SECURITY S.R.L. a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.2183/13.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 17675/13.04.2018, declarand ca ^ detin resursele umane si echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: Regulamentul de organizare si functionare ce cuprinde si lista echipamente si fotocopii, atestate de paza pentru salariati, copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor marca …….^

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul ATAC SECURITY S.R.L si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti si a raspunsurilor la clarificari transmise de acestia.

 

   Prin  Proces-Verbal De Sedinta Nr. 5 -nr. 19645/.2018

Încheiat in data de  25.04.2018 cu ocazia analizarii propunerilor tehnice depuse in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. anap.gov.ro
 4. G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si a constatat absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atributiile pana la finalizarea procedurii.

Comisia de evaluare a procedat in data de  25.04.2018 ora 10,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la verificarea propunerilor tehnice depuse de ofertanti in urma raspunsurilor la clarificari solicitate acestora si a constatat urmatoarele:

 

 • Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17423/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17958/16.04.2018 prin care a specificat ca ^ Isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17423/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:” In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a depus doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 17958/16.04.2018, declarand ca detin resursele umane si echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: lista echipamente si fotocopii, atestate de paza pentru salariati, copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor marca Dacia  si Volkswagen, dar si doua contracte de leasing pentru autoturisme marca …...^

De asemenea, comisia de evaluare a mai constatat faptul ca in cadrul propunerii tehnice a ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L., referitor la posibilitatea suplimentarii contractului, acesta a precizat un termen de 3 luni, desi in Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 a fost precizat un termen de 4 luni, de altfel suma rezultata ca si valoare totala a orelor este calculata pentru 4 luni.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17958/16.04.2018 prin care a specificat ca ^ a fost o eroare de redactare, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste mentiunea din caietul de sarcini ce rezulta ca nefiind insusita cu privire la suplimentarea contractului pentru 4 luni si nu cu cu 3 luni cum a fost transmis initial de catre acesta dintr-o greseala^.

Comisia de evaluare a consatat faptul ca in Anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice, s-a solicitat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus.”

Ofertantul SC TOTAL PROTECTOR S.R.L. depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca toate informatiile sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare a solicitat calrificari ofertantului prin adresa nr.18811/19.04.2018 – in care i s-a solicitat sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu motiveaza alegerea ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pe adresa de e-mail pana la termenul limita din data de 24.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.19360/24.04.2018 prin care a specificat ca ^toate documentele sunt confidentiale deoarece sunt personale firmei^.

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul SC TOTAL PROTECTOR S.R.L. si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

 

 • Pentru ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

- Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL a depus initial doar declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus.

- Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice: ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a depus initial doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.1837/18.04.2018, atasand extras din REVISAL pentru a demonstra ca detin resursele umane si depun copii de pe facturi pentru a demonstra ca detin echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului .^

Tot prin anuntul de participare s-a mai solicitat si: ”Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale. Subcontractantii vor completa Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului si Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii sunt: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro, Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro, Protectia muncii si conditii de munca: www. inspectmun.ro.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a depus initial doar un contract privind prestarea de servicii de monitorizare si interventie de catre Romanian Security Systems SRL, insa nu-i nominalizeaza printr-un document separat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18372/18.04.2018, prin care solicita sa depuna datele de identificare ale Romanian Security Systems SRL dupa data limita de i-a fost acordata si anume 17.04.2018 si anume cel tarziu pana la dat de 18.04.2018 ora 16:00.

In data de 18.04.2018 a fost transmisa pe adresa de e-mail Declaratie privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu, social si a relatiilor de munca, din partea Romanian Security Systems SRL prin imputernicit Gabriel Lohau, ce a fost inregistrata la sediul DGASPC SIBIU sub nr.18590/19.04.2018.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns la solcitarile de clarificari cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus in sensul ca nu a depus documentele solicitate prin documentatia de atribuire, astfel ca a solicitat din nou ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L clarificari in acest sens, extragand pasajele exacte din documentatia de atribuire cu privire la obligatiile ce-i revin cu privire la partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi si anume:

 1. ^ Conditii de participare (criterii de calificare), dupa caz:
 2. În conformitate cu art. 164 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta exclude din procedura aplicata de atribuire a contractului de achizitie publica/acord – cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea vreuneia dintre urmatoatele infractiuni:

-consitutirea unui grup infractional organizat

-infractiuni de coruptie si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie

-infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene,

-acte de terorism

-spalarea banilor

-traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile,

-frauda.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 164 din Legea nr. 98/2016. .

In vederea sustinerii declaratiei anterior mentionate se vor depune urmatoarele documente suport: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta – cazierele judiciare valabile la momentul prezentarii (se va depune atat cazierul judiciar pentru operatorul economic cat si cele pentru membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia). Pentru persoanele fizice/juridice straine se vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata

 1. In conformitate cu art. 165 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidar, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu statul in care respectivul operator economic este infiintat.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

In sustinerea declaratiei, operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta:

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii administrative teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat.

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local.(Se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire privind neincadrarea in prevederile art. 59 si  art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriilor sale declaratii de neincadrare in prevederile anterior mentionate, precum si a declaratiilor de neincadrare completate separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

In cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna la procedura, trebuie prezentat câte o declaratie de neincadrare in prevederile anterior mentionate, care sa cuprinda informatiile solicitate, separat pentru fiecare dintre operatorii economici participanti din cadrul grupului.

Documentele suport pentru probarea celor sustinute in cadrul declaratiilor de neincadrare vor fi depuse atat pentru operatorii economici (lider, asociat, dupa caz) cat si pentru subcontractant si/sau tert sustinator, daca operatorul economic se bazeaza pe capacitatile acestora.

Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (subcontractanti, terti sustinatori) vor face dovada licentei de functionare anterior mentionate pentru acestea din urma daca acestia desfasoara efectiv serviciile in legatura cu care sunt necesare calificari profesionale, respectiv autorizatii speciale.

 1. In conformitate cu art. 55 si art. 172 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca ca subcontractantii respecta aceleasi obligatii ca si ofertantii si sa ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.
 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.
 3. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art 150 alin 2 din HG 395/2016 si ale art 219 coroborat cu 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru : – subcontractantii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica, - pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
 4. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.

4.În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.

 1. În cazul în care ofertantul sau operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, cerinta referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale constand in prezentarea unei/unor autorizatii specifice se considera îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. (art 51 HG 395/2016)
 2. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
 3. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
 4. Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia,valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art 150 alin 1 si 2 din HG 395/2016).
 5. Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public.
 6. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.
 7. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/ capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.
 8. In conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, operatorul economic are dreptul, daca este cazul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica, financiara si tehnica.
 9. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respective.
 10. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
 11. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
 12. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
 13. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.
 14. În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, în conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.
 15. În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu sunt depuse documentele solicitate prin anuntul de participare cu privire la faptul ca subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in Caietul De Sarcini pus la dispozitia ofertantului unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018  inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18372/18.04.2018 prin care a specificat ca ^ Isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Tot in caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantilor, s-a mentionat la sectiunea 3. Durata contractului:

„Prestarea de servicii de pază se va executa în baza unui contract care va începe odată cu semnarea acestuia de către ambele părţi şi până la 31 decembrie 2018.

            În conformitate cu prevederile art. 165 din HG nr. 395 / 2016, autoritatea contractantă poate opta pentru prelungirea contractului de servicii pentru o perioadă de maxim 4 luni de la expirarea duratei inițiale pentru care a fost încheiat contractul.

            În ipoteza în care autoritatea contractantă optează pentru clauza de prelungire a contractului aceasta va înștiința în scris prestatorul cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea duratei inițiale a contractului că urmează să facă uz de această clauză, sens în care va fi încheiat un act adițional de prelungire.

            Autoritatea contractantă nu este obligată să opteze pentru prelungirea contractului.

            Autoritatea contractantă poate opta și pentru o prelungire mai mică de 4 luni.

            În cazul prelungirii contractului cu o perioadă de 4 luni serviciile vor fi asigurate după cum urmează: ”

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.01.2019-30.04.2019)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

1960

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

2940

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

924

 

TOTAL

 

 

11.704

Obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus.

Comisia de evaluare a solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in Caietul de sarcini, ce nu a fost identificata ca fiind insusita in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.”

 

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns la solcitarile de clarificari cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus in sensul ca nu a depus documentele solicitate prin documentatia de atribuire, astfel ca a solicitat din nou ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L clarificari in acest sens, extragand pasajele exacte din documentatia de atribuire cu privire la obligatiile ce-i revin cu privire la partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari prin adresa nr.18756/19.04.2018 a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns la aceste solcitari de clarificari cu privire la neclaritatile mentionate mai sus in sensul ca nu a depus documentele solicitate prin documentatia de atribuire, astfel ca se considera oportun sa se respinga oferta PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L si o declara ca fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016, art. 132 alin. 3, coroborat cu art. 137 alin. 2 lit. a),  din H.G. nr. 395/2016

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti si a raspunsurilor la clarificari transmise de acestia.

  Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici:

    - Denumirea contestatarului: Nu este cazul

    - Motive:

    - Decizie/Decizii:

    Concluzii şi semnături

    Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în Raportul procedurii nr.20340/02.05.2018, a hotărat:

sa se respinga oferta PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L si a declarat-o ca fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016, art. 132 alin. 3, coroborat cu art. 137 alin. 2 lit. a),  din H.G. nr. 395/2016

 

 • Comisia de evaluare a procedat in data de 05.2018 ora 11:00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr.2 jud.Sibiu), la analizarea propunerilor financiare depuse de catre ofertanti, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, a dat citire componentei comisiei si a constatat absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atribuțiile, iar din cauza unor probleme administrative/organizare dl. Sauchea Liviu lipsește si va fi înlocuit de către Dl.Bartos Adrian.

Comisia de evaluare a verificat pentru fiecare ofertant propunerile financiare şi a constatat următoarele:

 • Pentru OFERTANTUL SC CICLOPS SECURITY S.R.L., comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. respecta modelul de formular de oferta și centralizator financiar, așa cum au fost prezentate și solicitate prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, insa
 2. In centralizatorul de ofertă, ofertantul a precizat sporul de noapte în sumă de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40 lei, care potrivit prevederilor legale, sporul de noapte pentru munca prestată este de 25% din salariul de bază. Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice/sa arate modul de calcul al sporului respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al acestuia și al tarifelor ofertate.
 • Pentru OFERTANTUL SC ATAC SECURITY S.R.L. comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate:
 1. SC ATAC SECURITY S.R.L nu a completat corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă depus de SC ATAC SECURITY S.R.L, nu este  menţionat tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, acesta a trecut GRESIT valoarea totala rezultata din centralizatorul financiar și anume de ……. lei fără TVA, care trebuia de fapt trecută după precizarea tarifului  per ora.
 2. Din Devizul atașat nu reiese clar care este tariful/ora ofertat., astfel comisia de evaluare solicita ofertantului detalierea clara și concreta cu evidentierea unui tarif mediu/ora și transmiterea documentelor completate comform solicitarilor autorității contractante în conformitate cu precizarile din documentatia de atribuire.

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.

 • Pentru OFERTANTUL SC TMG GUARD S.R.L. comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate::
 1. Ofertantul SC TMG GUARD S.R.L nu a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, drept pentru care i se va solicita sa transmita acest document cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, dar sa țină cont și de faptul ca  in fişa de date a achiziţiei la secţiunea 3) Modul de prezentare a propunerii financiare s-a solicitat ofertanţilor să-si evalueze oferta astfel încât pretul total al ofertei sa acopere toate obligatiile contractantului asumate prin modelul de contract, propunerea tehnica, financiara si alte documente solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (sa ia în calcul toate riscurile ce pot interveni pe parcursul prestării serviciilor cu impact asupra ofertei financiare, din fundamentarea preţului să reiasă respectarea legislaţiei muncii şi a salarizării muncii).
 2. Dat fiind ca este depusa o declarație cu persoanele care beneficiaza de subventii(in baza unei conventii și a unei dispozitii nr…….), acestea fiind în numar de 14, persoane pentru care îşi ia angajamentul că vor presta servicii de pază pentru autoritatea contractantă, însă s-a declarat de către ofertant ca pentru derularea contractului sunt necesare 18 persoane, astfel, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze dacă tariful/ora declarat în Formularul de oferta se menține și pentru celelalte persoane care nu beneficiaza de subventie și sa fundamenteze modul de calcul și pentru acestea, în cazul în care se menține sa se fundamenteze detaliat și clar modul de calcul.
 3. De altfel, comisia de evaluare solicită ofertantului să depună documente justificative care să demonstreze că subvenţia este acordată pe întreaga perioadă de derulare a contractului, inclusiv perioada de suplimentare, deoarece în Dispoziția nr……. este precizat un termen de 12 luni.

Pentru toate aceste motive, comisia de evaluare a formulat solicitări de clarificări, cu termen de răspuns 3 zile lucratoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.

 • Pentru OFERTANTUL ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate::
 1. Ofertantul ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L.  nu a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, drept pentru care i se va solicita sa transmita acest document cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa  fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, dar sa țină cont și de faptul ca  in fişa de date a achiziţiei la secţiunea 3) Modul de prezentare a propunerii financiare s-a solicitat ofertanţilor să-si evalueze oferta astfel încât pretul total al ofertei sa acopere toate obligatiile contractantului asumate prin modelul de contract, propunerea tehnica, financiara si alte documente solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (sa ia în calcul toate riscurile ce pot interveni pe parcursul prestării serviciilor cu impact asupra ofertei financiare, din fundamentarea preţului să reiasă respectarea legislaţiei muncii şi a salarizării muncii).

Pentru toate aceste motive, comisia de evaluare a formulat solicitări de clarificări, cu termen de răspuns 3 zile lucratoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.

 • Pentru OFERTANTUL TOTAL PROTECTOR S.R.L comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate:
 1. În fişa de date la secţiunea 3. Modul de prezentare a propunerii financiare, s-a solicitat prezentarea Anexei nr. 1 la formularului de ofertă (Centralizatorul financiar).
 2. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu respectă modelul anexei nr. 1 pus la dispoziţie de autoritatea contractantă în cadrul secţiunii formulare şi nu detaliează din ce este compus tariful de …. lei/oră, …. lei/oră, respectiv … lei/ora ca sumă a cheltuielilor prevăzute în centralizator la coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7, motiv pentru care comisia de evaluare solicită depunerea centralizatorului financiar cu respectarea modelului din anexa nr. 1 la Formularul de ofertă prevăzută la secţiunea Formulare. În centralizatorul financiar, anexa 1 la formularul de ofertă, tariful total de ….. lei/oră, respectiv …. lei/ora pază (coloana 8) trebuia să rezulte din însumarea tuturor cheltuielilor precizate în coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7. În urma verificării s-a constatat că tariful total de …. lei/oră, respectiv …. lei/ora  precizat în coloana 8 nu poate fi rezultatul adunării sumelor menţionate în coloanele  2, 3, 4, 5, 6, 7, respectiv cu titlu de exemplu : suma de 1900 lei pentru salariul orar de încadrare (coloana 2) + …lei pentru sporul aplicabil orelor de noapte (coloana 3) + … lei pentru alte sporuri (coloana 4) + …. lei pentru contribuţiile obligatorii (coloana 5) + …. lei pentru cheltuieli indirecte (coloana 6) +  ….. lei alte adaosuri (coloana 7).

Având în vedere cele sesizate, comisia de evaluare va solicita ofertantului  TOTAL PROTECTOR S.R.L să detalieze modul de calcul al tarifului orar total cu respectarea cerinţelor din fiecare coloană a centralizatorului financiar (inclusiv să precizeze tariful orar avut în calcul la stabilirea tarifului total de  lei/oră raportat la salariul minim pe economie.)

 1. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a completat corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă nu este  menţionat corect tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, ci este trecută valoarea totala de ….. RON mentionata și în centralizatorul financiar ca și total general.
 2. în centralizatorul financiar trebuie evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat de prevederile art. 126 din codul Muncii, cât și ca suma efectiv rezultatata pentru a se putea verifica usor de către comisia de evaluare veridicitatea celor scrise de către ofertant prin efectuarea unor calcule conform modelului de centralizator.

Potrivit prevederilor art. 126 din Codul Muncii:”Salariaţii de noapte beneficiază:

 1. a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
 2. b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.”
 3. In coloana 2 – salariu orar incadrare- trebuie evidentiat conform HOTĂRÂRE Nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră și nu salariul minim pe economie de 1900, așa cum a fost scris de ofertant în centralizator.
 4. De asemenea, comisia de evaluare constata ca în cadrul centralizatorului financiar în tabelul unde este evidentiata valoare serviciilor suplimentare sunt greșit calculate sumele rezultate, astfel ca în loc de ….. a fost greșit trecut …..lei.

                 Comisia de evaluare va solicita ofertantului  TOTAL PROTECTOR S.R.L să detalieze modul de calcul al tarifului orar total cu respectarea cerinţelor din fiecare coloană a centralizatorului financiar și sa transmita documentele refacute în conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

 1. Comisia de evaluare mai constata faptul ca ofertantul nu respecta prevederea din Anuntul de participare nr.12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autorității contractante de la pct.-ul H subpunctul 13. conform careia 13.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să işi menţină oferta valabilă : min 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, acesta specificand ca oferta este valabilă pentru o durata de 90 zile, respectiv pana la data de 19.06.2018.

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.

 • Pentru OFERTANTUL SC SITIGUARD S.R.L. comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. In centralizatorul de ofertă, ofertantul a precizat sporul de noapte în sumă de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40 lei, care potrivit prevederilor legale, sporul de noapte pentru munca prestată este de 25% din salariul de bază la postul de la CS PRICHINDELUL, iar pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40.

Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice modul de calcul al sporului respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al tarifelor ofertate.

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, adica pana in data de 15.05.2018.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de consemnare a ofertelor financiare depuse de ofertanti pentru aceasta procedura, urmand a se transmite solicitari de clarificari acolo unde s-au identificat neclaritati.

Drept pentru care s-a incheiat proces-verbal de sedinta nr. 1 privind analiza propunerilor financiare depuse de ofertanti nr. 22210/10.05.2018 intr-un singur exemplar original.

 • Comisia de evaluare a procedat in data de 17.05.2018 ora 13:00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr.2 jud.Sibiu), la analizarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari depuse de catre ofertanti, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica. La prezenta sedinta au participat toti membrii comisiei de evaluare.

            Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentatie de atribuire se aplica legislatia in vigoare a Romaniei.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, a dat citire componentei comisiei si a constatat absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atribuțiile, iar din cauza unor probleme administrative/organizare dl. Sauchea Liviu lipsește si va fi înlocuit de către Dl.Bartos Adrian.

Comisia de evaluare a verificat pentru fiecare ofertant raspunsurile la solicitarile de clarificari şi a constatt următoarele:

 • Pentru OFERTANTUL SC CICLOPS SECURITY S.R.L., comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. ofertantul a transmis adresa nr.232/10.05.2018 si inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.22701/14.05.2018 ca rapuns la solicitarea de clarificari nr.22226/10.05.2018 a autoritatii contractante, in care prezinta fundamentarea detaliata a modului de constituire al sporului de noapte în sumă de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40 lei și al tarifelor ofertate si in care precizeaza ca *sporul de noapte se calculeaza pe 3 schimburi, intrucat ore de noapte din 24 de ore, sunt numai de la ora 10.00pm la ora 6.00am, iar agentul de securitate nu presteaza nonstop munca de noapte. Intr-o zi cu 24 ore, pentru a respecta Codul Muncii se imparte munca in 3 schimburi a cate 8 ore. Astfel ca munca prestata noaptea se calculeaza astfel : ……… de lei.*

Comisia a luat act de cele prezentate si nu mai are nevoie de clarificari.

 • Pentru OFERTANTUL SC ATAC SECURITY S.R.L. comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. SC ATAC SECURITY S.R.L a transmis prin adresa nr.2207/14.05.2018 si inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.22652/14.05.2018, raspunsul la solicitarea de clarificari 22226/10.05.2018 a autoritatii contractante, in care a completat formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă , retransmitand acest formular din care reiese tariful/ora ofertat si anume de ….. lei/ora, totodata transmitand din nou centralizatorul financiar si devizul initial, dar si urmatoarele calcule: …….. lei (……. lei/ora/agent.

Comisia a luat act de cele prezentate si nu mai are nevoie de clarificari.

 • Pentru OFERTANTUL SC TMG GUARD S.R.L. comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. Ofertantul SC TMG GUARD S.R.L a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, Fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent si modul de calcul, conventia nr.17353/06.10.2017 prin adresa inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.22705/14.05.2018.
 2. Ofertantul precizeaza că tariful/ora declarat în Formularul de oferta se menține și pentru celelalte persoane care nu beneficiaza de subventie. Ofertantul depune ca document justificativ care să demonstreze că subvenţia este acordată pe întreaga perioadă de derulare a contractului, inclusiv perioada de suplimentare, asa cum i sa solicitat, doar Conventia nr.17353/06.10.2017 unde este specificat la pct.2 lit.a) faptul ca: *Angajatorul se obliga sa mentina raporturile de munca ale persoanelor prevazute la pct.1 lit.A pe o perioada de cel putin 18 luni de la data incadrarii in munca.*, insa , asa cum a fost specificat de catre comisia de evaluare in Procesul – verbal nr.1 de deschidere a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de achizitii publica avand ca obiect servicii de paza 13941 / 21.01.2018, în Dispoziția nr.17353/06.10.2017 este precizat un termen de 12 luni, astfel existant discrepante intre cele doua documente.
 3. Comisia de evaluare observa faptul ca ofertantul mentioneaza *Intrucat contractul se deruleaza pe o perioada de 12 luni, iar conventiile sunt in derulare efectuam urmatorul calcul....*, insa perioada de valabilitate a conventiei urmeaza sa expire la data de 06.10.2018 reiesind din documentele depuse de ofertant si anume Dispoziția nr.17353/06.10.2017, desi ofertantul declara: *Chiar daca conventia nu acopera intrega perioada contractuala in calculul de fundamentare se tine cont de intreaga perioada contractuala, respectiv 12 luni.*

Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice cum intelege sa demonstreze ca va primi subventii si pentru perioada ce urmeaza dupa data de 06.10.2018 cand va expira Dispoziția nr.17353/06.10.2017 depusa de acesta.

 1. Totodata, comisia de evaluare a constatat ca in Centralizatorul financiar , la primele trei obiective si anume Sediu DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2, Punct de lucru DGASPC Sibiu, str. Spartacus, nr.2, Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN, ofertantul a calculat spor de noapte de ….. , desi pentru aceste locatii  nu s-a solicitat sa se presteze paza noaptea.

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 adica pana in data de 22.05.2018.

 

 • Pentru OFERTANTUL ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate::
 1. Ofertantul ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, prin Adresa nr.142/15.05.2018 inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.23085/15.05.2018.

În centralizatorul financiar trebuie evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat de prevederile art. 126 din codul Muncii la un tarif orar de 11,40 rezultand un spor in cuantum de 0,95, insa din cele prezentate de ofertant reiese ca pentru postul de la CS PRICHINDELUL ofera un spor de ……, pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de ……., iar pentru postul de la CPCD Tavi Bucur Cisnadie acorda un spor in cuantum de ….. aferent unui tarif orar de 11,40, astfel sporul ofertat este …., iar comisia de evaluare nu intelege modul diferit de calcul, desi , din tabelul din Caietul de sarcini  nr.12031/12.03.2018 reiese ca orele de noapte trebuie prestate in fiecare zi conform solicitarilor si orarului  penru toate cele patru centre rezidentiale de copii, astfel :

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

5880

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

1848

Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice modul de calcul al tuturor tarifelor ofertate, al sporului de noapte, prin transmiterea unei fundamentari detaliate clare si concise a modului de constituire/de calcul al soprului de noapte, precum si al tuturor tarifelor ofertate si de ce sunt unele cheltuieli indirect estimate si alte adaosuri din coloana 6 si 7  …….

Pentru toate aceste motive, comisia de evaluare a formulat solicitări de clarificări, cu termen de răspuns 3 zile lucratoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 adica pana in data de 22.05.2018.

 

 • Pentru OFERTANTUL TOTAL PROTECTOR S.R.L comisia de evaluare a constatat urmatoarele:
 1. În fişa de date la secţiunea 3. Modul de prezentare a propunerii financiare, s-a solicitat prezentarea Anexei nr. 1 la formularului de ofertă (Centralizatorul financiar).
 2. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a respectat modelul anexei nr. 1 pus la dispoziţie de autoritatea contractantă în cadrul secţiunii formulare şi nu a detaliat din ce este compus tariful de ….. lei/oră, …. lei/oră, respectiv …. lei/ora ca sumă a cheltuielilor prevăzute în centralizator la coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7, motiv pentru care comisia de evaluare solicită depunerea centralizatorului financiar cu respectarea modelului din anexa nr. 1 la Formularul de ofertă prevăzută la secţiunea Formulare. În centralizatorul financiar, anexa 1 la formularul de ofertă, tariful total de …. lei/oră, respectiv …. lei/ora pază (coloana 8) trebuia să rezulte din însumarea tuturor cheltuielilor precizate în coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7. În urma verificării s-a constatat că tariful total de …. lei/oră, respectiv …. lei/ora  precizat în coloana 8 nu poate fi rezultatul adunării sumelor menţionate în coloanele  2, 3, 4, 5, 6, 7, respectiv cu titlu de exemplu : suma de 1900 lei pentru salariul orar de încadrare (coloana 2) + …. lei pentru sporul aplicabil orelor de noapte (coloana 3) + … lei pentru alte sporuri (coloana 4) + …. lei pentru contribuţiile obligatorii (coloana 5) + …. lei pentru cheltuieli indirecte (coloana 6) +  ….. lei alte adaosuri (coloana 7).
 3. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a completat corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă nu este  menţionat corect tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, ci este trecută valoarea totala de ….. RON mentionata și în centralizatorul financiar ca și total general.
 4. în centralizatorul financiar trebuie evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat de prevederile art. 126 din codul Muncii, cât și ca suma efectiv rezultatata pentru a se putea verifica usor de către comisia de evaluare veridicitatea celor scrise de către ofertant prin efectuarea unor calcule conform modelului de centralizator.

Potrivit prevederilor art. 126 din Codul Muncii:”Salariaţii de noapte beneficiază:

 1. a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
 2. b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.”
 3. In coloana 2 – salariu orar incadrare- trebuie evidentiat conform HOTĂRÂRE Nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră și nu salariul minim pe economie de 1900, așa cum a fost scris de ofertant în centralizator.
 4. De asemenea, comisia de evaluare a constatat ca în cadrul centralizatorului financiar în tabelul unde este evidentiata valoare serviciilor suplimentare sunt greșit calculate sumele rezultate, astfel ca în loc de ….. a fost greșit trecut …..
 5. Comisia de evaluare a mai constatat faptul ca ofertantul nu  a respectat prevederea din Anuntul de participare nr.12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autorității contractante de la pct.-ul H subpunctul 13. conform careia 13.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să işi menţină oferta valabilă: min 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, acesta specificand ca oferta este valabilă pentru o durata de 90 zile, respectiv pana la data de 19.06.2018.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L să retransmita Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa-l completeze corespunzator, sa fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, sa precizeze tariful/ora, sa justifice/sa arate modul de calcul al sporului de noapte, respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al acestuia și al tarifelor ofertate, precum si depunerea acestor documente, dar si sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta din anuntul de publicitate referitoare la valabilitatea ofertei si a acordat in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 15.05.2018 prin adresa nr.22243/10.05.2018.                             

       Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarii de clarificari nr. 22243/10.05.2018 prin adresa inregistrata la sediul DGASPC cu nr.22864/15.05.2018, transmitand doar niste Devize referitoare la modul de calcul al pretului/ora raportat la o medie de 170 de ore/luna, insa nu reiese clar si concis modul de calcul si nu reies toate calculele pentru toate tarifele ofertate in centralizatorul financiar si nu retransmite centralizatorul financiar completat corespunzator cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, deoarece rezultau greseli de calcul, asa cum i-a fost solicitat prin adresa nr.22243/10.05.2018

     Referitor la greseala de calcul din centralizatorul financiar unde sunt evidentiate valoarea  serviciilor suplimentare a raspuns ca a fost o greseala de redactare si ca suma rezultata este ….. si nu …. asa cum fusese scris initial.

     In legatura cu cerinta din anuntul de publicitate referitoare la valabilitatea ofertei, ofertantul a raspuns ca isi asuma eroarea si mentioaneaza ca oferta va fi valabila 120 de zile respectiv pana la data de 19.07.2018.

     Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a raspuns cu privire la solicitarea de a completa corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă  nu a fost  menţionat corect tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, ci era trecută valoarea totala de ….. RON mentionata și în centralizatorul financiar ca și total general.

      Avand in vedere cele mentionate mai sus, Comisia de evaluare constata faptul ca ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a raspuns la solcitarile de clarificari cu privire la neclaritatile mentionate in sensul ca nu a depus documentele solicitate de catre autoritatea contractanta prin adresa nr. 22243/10.05.2018 in conformitate cu documentatia de atribuire, completate corespunzator, astfel ca, se respinge oferta TOTAL PROTECTOR S.R.L si este declarata ca fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016, art. 132 alin. 3, coroborat cu art. 137 alin. 2 lit. a),  din H.G. nr. 395/2016

 

 • Pentru OFERTANTUL SC SITIGUARD S.R.L. comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. In centralizatorul de ofertă, ofertantul a precizat sporul de noapte în sumă de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40 lei, care potrivit prevederilor legale, sporul de noapte pentru munca prestată este de 25% din salariul de bază la postul de la CS PRICHINDELUL, iar pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului să justifice modul de calcul al sporului respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al tarifelor ofertate.

Ofertantul SC SITIGUARD S.R.L. a raspuns la solicitarile de clarificari prin adresa nr.131/14.05.2018 inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr.22970 in data de 15.05.2018 prin care fundamenteaza astfel:

……………………………….

Comisia de evaluare constata faptul ca pentru pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de ….. fundamentat pe faptul ca ofertantul a retinut ca doar in zilele de sambata si duminica se presteaza orele de noapte, insa din tabelul din Caietul de sarcini  nr.12031/12.03.2018 reiese ca orele de noapte trebuie prestate in fiecare zi conform solicitarilor si orarului , astfel :

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, adica pana in data de 22.05.2018.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de analiza si consemnare a raspunsurilor la solicitarile de clarificari in legatura cu propunerile financiare depuse de ofertanti  pentru aceasta procedura, urmand a se transmite solicitari de clarificari acolo unde s-au identificat neclaritati.

Drept pentru care s-a incheiat proces-verbal de sedinta nr. 2 privind analiza raspunsurilor la solicitarile de clarificari in legatura cu propunerile financiare depuse de ofertanti  intr-un singur exemplar original.

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de de evaluare a ofertelor financiare depuse de ofertanti si a raspunsurilor la clarificari transmise de acestia.

 

  Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici:

    - Denumirea contestatarului: Nu este cazul

    - Motive:

    - Decizie/Decizii:

 

    Concluzii şi semnături

   

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul Raport al procedurii, hotărăşte:

sa se respinga oferta depusa de catre TOTAL PROTECTOR S.R.L si o declara ca fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016, art. 132 alin. 3, coroborat cu art. 137 alin. 2 lit. a),  din H.G. nr. 395/2016

Prin  Proces-Verbal de sedinta Nr. 3 -nr. 25159/25.05.2018

Comisia de evaluare a procedat astăzi 25.05.2018 ora 11:00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la analizarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari depuse de catre ofertanti, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica.

La prezenta sedinta au participat toti membrii comisiei de evaluare.

Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentatie de atribuire se aplica legislatia in vigoare a Romaniei.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. anap.gov.ro
 4. G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si constata absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atribuțiile, iar din cauza unor probleme administrative/organizare dl. Sauchea Liviu lipsește si va fi înlocuit de către Dl.Bartos Adrian.

Comisia de evaluare a verifict pentru fiecare ofertant raspunsurile la solicitarile de clarificari şi a constatat următoarele:

 • Pentru OFERTANTUL SC TMG GUARD S.R.L. comisia de evaluare a constatat initial prin procesul-verbal nr.23428/17.05.2018 de sedinta nr.2, urmatoarele:
 1. Ofertantul SC TMG GUARD S.R.L a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, Fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent si modul de calcul, conventia nr.17353/06.10.2017 prin adresa inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.22705/14.05.2018.
 2. Ofertantul precizeaza că tariful/ora declarat în Formularul de oferta se menține și pentru celelalte persoane care nu beneficiaza de subventie. Ofertantul depune ca document justificativ care să demonstreze că subvenţia este acordată pe întreaga perioadă de derulare a contractului, inclusiv perioada de suplimentare, asa cum i sa solicitat, doar Conventia nr.17353/06.10.2017 unde este specificat la pct.2 lit.a) faptul ca: *Angajatorul se obliga sa mentina raporturile de munca ale persoanelor prevazute la pct.1 lit.A pe o perioada de cel putin 18 luni de la data incadrarii in munca.*, insa , asa cum a fost specificat de catre comisia de evaluare in Procesul – verbal nr.1 de deschidere a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de achizitii publica avand ca obiect servicii de paza 13941 / 21.01.2018, în Dispoziția nr.17353/06.10.2017 este precizat un termen de 12 luni, astfel existant discrepante intre cele doua documente.
 3. Comisia de evaluare observa faptul ca ofertantul mentioneaza *Intrucat contractul se deruleaza pe o perioada de 12 luni, iar conventiile sunt in derulare efectuam urmatorul calcul....*, insa perioada de valabilitate a conventiei urmeaza sa expire la data de 06.10.2018 reiesind din documentele depuse de ofertant si anume Dispoziția nr.17353/06.10.2017, desi ofertantul declara: *Chiar daca conventia nu acopera intrega perioada contractuala in calculul de fundamentare se tine cont de intreaga perioada contractuala, respectiv 12 luni.*

Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice cum intelege sa demonstreze ca va primi subventii si pentru perioada ce urmeaza dupa data de 06.10.2018 cand va expira Dispoziția nr.17353/06.10.2017 depusa de acesta.

 1. Totodata, comisia de evaluare a constatat ca in Centralizatorul financiar , la primele trei obiective si anume Sediu DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2, Punct de lucru DGASPC Sibiu, str. Spartacus, nr.2, Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN, ofertantul a calculat spor de noapte de …. , desi pentru aceste locatii nu s-a solicitat sa se presteze paza noaptea.

Pentru clarificarea celor constatate, comisia de evaluare a stabilit un termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 adica pana in data de 22.05.2018 comunicate prin adresa nr.23473/17.05.2018.

În urma adresei nr.23473/17.05.2018 transmisa de către autoritatea contractanta, ofertantul SC TMG GUARD S.R.L a transmis răspuns prin adresa nr.2005/22.05.2018 înregistrată la sediul DGASPC Sibiu cu nr.24480/22.05.2018 depunand un nou Centralizator financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, prin care argumenteaza urmatoarele: …………………

Depune de asemenea adresa de la AJOFM-ANOFM Gorj nr.7951/CMPFFSEIMBD/21.05.2018 ca răspuns la adresa ofertantului către AJOFM-ANOFM Gorj nr.2052/21.05.2018

 

Referitor la solicitarea comisiei de evaluare privind justificarea modului de asigurare a acoperirii cheltuielilor pe perioada în care nu beneficiază de subvenţie, în condiţiile în care la fundamentarea preţului s-a avut în vedere subvenţia pentru toată perioada de derulare a contractului, ofertantul depune adresa de la AJOFM-ANOFM Gorj nr.7951/CMPFFSEIMBD/21.05.2018 din care reiese faptul ca este posibil să se acorde subventii și nu ca acestea sunt garantate deja, conform raspunsului de la AJOFM se aceste subventii se vor obţine ulterior în funcție de bugetul alocat și de la data încheierii conventiei.

De asemenea ofertantul menţionează că își menține prețul ofertat de ….. lei/ora atât pentru persoanele pentru care primește subventie, cât și pentru celelalte, pentru perioada după ce va expira Dispoziția nr.17353/06.10.2017, deoarece conventia acoperă integral din punct de vedere valoric întreaga perioada contractuala.

Comisia de evaluare consideră că fundamentarea preţului pe baza unor eventuale subvenţii pe care le va putea obţine pe viitor ofertantul prin încheierea unor acorduri face ca oferta să fie condiţionată de viitoare angajări de şomeri calificaţi în servicii de pază, măsură care este incertă atât ca realizare cât şi ca dată ,ceea ce comisia de evaluare considera ca nu este corect având la baza art.210 alin.(1) și alin(3)-(4), dearece în urma clarificarilor nu a putut demonstra cum poate menține acest preț pe întreaga perioada pentru toate peroanele ce vor presta servii de paza pentru indeplinirea contractului.

Pe de altă parte, potrivit art. 1403 din Noul cod Civil „Obligaţia contractată sub o condiţie suspensivă ce depinde exclusiv de voinţa debitorului nu produce niciun efect”, aşadar acceptarea unui tarif ofertat care să fie redus în baza unei subvenţii, în absenţa semnării unei convenţii cu agenţia de ocupare a forţei de muncă poate fi interpretată ca având ca efect distorsionarea concurenţei, întrucât preţurile nu vor mai reflecta rezultatul competiţiei dintre ofertanţi, ci diferite conjuncturi în care se află unii dintre ei, care le-ar permite să oferteze orice tarif.

Comisia de evaluare are obligaţia de a verifica justificările ofertanţilor, ceea ce presupune analiza posibilităţilor reale ale acestuia de a beneficia de ajutorul de stat.

Astfel ofertantul avea obligaţia să facă dovada că la momentul stabilirii preţului ofertat beneficiază de ajutorul respectiv pentru toată perioada și pentru toate persoanele.

Împrejurarea că Legea nr. 76/2002 prevede că se acordă subvenţii şi facilităţi angajatorilor care încadrează în muncă şomeri nu reprezintă o dovadă în sine a faptului că ofertantul are posibilitatea de a beneficia de acel ajutor de stat.

Nici declaraţia conform căreia menţionează că își menține prețul ofertat de … lei/ora atât pentru persoanele pentru care primește subventie, cât și pentru celelalte care nu sunt incluse in Conventie/ Dispoziția nr.17353/06.10.2017, atât pentru perioada de valabilitate câti pentru perioada după ce va expira Dispoziția nr.17353/06.10.2017 nu poate fi luată în considerare ca fiind de natură să justifice sustinere preţului și pentru persoanele pentru care nu beneficiaza de subventii, întrucât ofertantul invocă un demers viitor şi incert. Luarea în considerare a unei asemenea justificări este de natură a crea un avantaj ofertantului faţă de ceilalţi ofertanţi, care au prezentat un preţ care poate fi justificat la momentul analizării ofertei, ceea ce ar contraveni tratamentului egal, care stă la baza atribuirii contractului de achiziţie publică.

Pe de altă parte nu se poate miza pe buna credinţă a ofertanţilor şi pe intenţia acestora de a obţine pe viitor subvenţii, în condiţiile în care procedura de obţinere a subvenţiilor în baza Legii 76/2002 este destul de complexă, fiind condiţionată de factori precum: bugetele alocate subvenţiilor deţinute de către autorităţile finanţatoare pe anul în curs, verificarea eligibilităţii solicitanţilor, perioada existentă între momentul depunerii dosarului pentru primirea subvenţiei şi finanţarea propriu-zisă.

Comisia de evaluare consideră că modificările operate de ofertant raportat la sporul de noapte pot fi considerate erori aritmetice întrucât cuantumul acestora şi modul de calcul are la bază informaţii care sunt cunoscute de către toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute în legislaţia aplicabilă, însă celelalte modificări privind alte subventiile nu pot fi încadrate în categoria erorilor aritmetice, acestea modificând nejustificat propunerea financiară. Modificarea acestora nefiind justa cu atât mai mult cu cât din calculul ofertantului acesta arata ca : ….lei; Total de încasat ….lei/12 luni- durata contract = ….lei/lun:18 agenți implicați în contract = …. lei/agent pentru întreaga perioada de derulare a contractului, iar în centralizatorul financiar aceasta valoare nu mai este acordata unitar, la primele trei posturi fiind mai mica.

Pentru corectarea erorilor aritmetice, ofertantul nu avea obligaţia de a menţine preţul ofertat, ci din contră elementele corectate ale propunerii financiare determinau corectarea implicită a preţului final al ofertei, prin refacerea calculelor aferente. Conform legii, subventia are același cuantum pentru toate persoanele nominalizate în Dispozitie/Conventie, astfel ca ar fi trebuit sa rămână la fel.

Aşadar ofertantul nu a corectat erorile aritmetice cu respectarea prevederilor art. 134 alin 10 din H.G. nr. 395/2016, astfel încât modificarea să se reflecte în preţul final, ci a procedat şi la modificarea unor elemente ale ofertei, ce nu aveau la bază informaţii care sunt cunoscute de toţi participanţii.

Potrivit prevederilor art. 134 alin. 6 din H.G. nr. 395/2016, în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă.

Potrivit prevederilor art. 137 alin. 3 lit. C din H.G. nr. 395/2016, în cazul în care oferta conţine preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate, ea va fi considerată neconformă

 • Pentru OFERTANTUL ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. prin procesul-verbal nr.23428/17.05.2018 comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce au necesitat a fi clarificate:

Ofertantul ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, prin Adresa nr.142/15.05.2018 inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.23085/15.05.2018.

În centralizatorul financiar trebuie evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat de prevederile art. 126 din codul Muncii la un tarif orar de 11,40 rezultand un spor in cuantum de 0,95, insa din cele prezentate de ofertant reiese ca pentru postul de la CS PRICHINDELUL ofera un spor de …., pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de …., iar pentru postul de la CPCD Tavi Bucur Cisnadie acorda un spor in cuantum de … aferent unui tarif orar de 11,40, astfel sporul ofertat ……, iar comisia de evaluare nu intelege modul diferit de calcul, desi, din tabelul din Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 reiese ca orele de noapte trebuie prestate in fiecare zi conform solicitarilor si orarului penru toate cele patru centre rezidentiale de copii, astfel:

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

5880

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

1848

Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice modul de calcul al tuturor tarifelor ofertate, al sporului de noapte, prin transmiterea unei fundamentari detaliate clare si concise a modului de constituire/de calcul al soprului de noapte, precum si al tuturor tarifelor ofertate si de ce sunt unele cheltuieli indirect estimate si alte adaosuri din coloana 6 si 7 trecute ……..

Pentru toate aceste motive, comisia de evaluare a formulat solicitări de clarificări, cu termen de răspuns 3 zile lucratoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 adica pana in data de 22.05.2018 comunicate prin adresa nr.23483/17.05.2018.

În urma adresei nr.23483/17.05.2018 transmisa de către autoritatea contractanta, ofertantul SC ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L a transmis răspuns prin adresa nr.155/22.05.2018 și înregistrată la sediul DGASPC Sibiu cu nr.24522/22.05.2018 prin care argumenteaza urmatoarele: ………………………………..

 

În centralizatorul financiar trebuia evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat de prevederile art. 126 din codul Muncii la un tarif orar de 11,40 rezultand un spor in cuantum de 0,95, insa din cele prezentate de ofertant și din adresa nr.155/22.05.2018 înregistrată la sediul DGASPC Sibiu cu nr.24522/22.05.2018 reiese ca pentru postul de la CS PRICHINDELUL ofera un spor de …., pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de …., iar pentru postul de la CPCD Tavi Bucur Cisnadie acorda un spor in cuantum de …. aferent unui tarif orar de 11,40, astfel sporul ofertat …….

Comisia de evaluare intelege ca, desi, din tabelul din Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 reiese ca orele de noapte trebuie prestate in fiecare zi conform solicitarilor si orarului penru toate cele patru centre rezidentiale de copii, ofertantul SC ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L isi mentine oferta initiala deoarece acesta transmite raspuns in care isi mentine cuantumul sporului de noapte pentru cele trei posturi/locatii in privinta carora a fost sesizat sa justifice de ce sporul este mai mic si nu a transmis un nou Centralizator financiar solicitat prin ultima adresa nr.23483/17.05.2018.

Referitor la greşeala sesizată de comisie privind calculul sporului de noapte ofertantul nu înţelege să îndrepte erorile aritmetice, declarând doar că va acorda sporul de noapte în conformitate cu oferta depusa initial și în funcție de calculele și fundamentarile făcute de acesta.

Un calcul corect al tarifului ar fi determinat următoarea sumă pentru sporul de noapte:

Tarif orar de incadrare 11,40 lei

Spor de noapte 11,40 lei x 25%/3 = 0,95 lei

Potrivit prevederilor art. 134 alin. 5 din H.G. nr. 395/2016, în cazul în care comisia de evaluare solicită unui ofertant clarificări/completări ale documentelor prezentate, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.

Potrivit prevederilor art. 137 alin. 3 lit. C din H.G. nr. 395/2016, întrucât oferta conţine preţuri care nu pot fi justificate, ea va fi considerată neconformă.

Pentru OFERTANTUL TOTAL PROTECTOR S.R.L comisia de evaluare a constatat initial prin procesul-verbal nr.23428/17.05.2018 de sedinta nr.2, urmatoarele:

 1. În fişa de date la secţiunea 3. Modul de prezentare a propunerii financiare, s-a solicitat prezentarea Anexei nr. 1 la formularului de ofertă (Centralizatorul financiar).
 2. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a respectat modelul anexei nr. 1 pus la dispoziţie de autoritatea contractantă în cadrul secţiunii formulare şi nu a detaliat din ce este compus tariful de ….. lei/oră, …. lei/oră, respectiv …. lei/ora ca sumă a cheltuielilor prevăzute în centralizator la coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7, motiv pentru care comisia de evaluare solicită depunerea centralizatorului financiar cu respectarea modelului din anexa nr. 1 la Formularul de ofertă prevăzută la secţiunea Formulare. În centralizatorul financiar, anexa 1 la formularul de ofertă, tariful total de …. lei/oră, respectiv …. lei/ora pază (coloana 8) trebuia să rezulte din însumarea tuturor cheltuielilor precizate în coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7. În urma verificării s-a constatat că tariful total de …. lei/oră, respectiv …. lei/ora precizat în coloana 8 nu poate fi rezultatul adunării sumelor menţionate în coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7, respectiv cu titlu de exemplu : suma de 1900 lei pentru salariul orar de încadrare (coloana 2) + …. lei pentru sporul aplicabil orelor de noapte (coloana 3) + ….lei pentru alte sporuri (coloana 4) + … lei pentru contribuţiile obligatorii (coloana 5) + …. lei pentru cheltuieli indirecte (coloana 6) + …lei alte adaosuri (coloana 7).
 3. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a completat corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă nu este menţionat corect tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, ci este trecută valoarea totala de … RON mentionata și în centralizatorul financiar ca și total general.
 4. în centralizatorul financiar trebuie evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat de prevederile art. 126 din codul Muncii, cât și ca suma efectiv rezultatata pentru a se putea verifica usor de către comisia de evaluare veridicitatea celor scrise de către ofertant prin efectuarea unor calcule conform modelului de centralizator.

Potrivit prevederilor art. 126 din Codul Muncii:”Salariaţii de noapte beneficiază:

 1. a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
 2. b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.”
 3. In coloana 2 – salariu orar incadrare- trebuie evidentiat conform HOTĂRÂRE Nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră și nu salariul minim pe economie de 1900, așa cum a fost scris de ofertant în centralizator.
 4. De asemenea, comisia de evaluare a constatat ca în cadrul centralizatorului financiar în tabelul unde este evidentiata valoare serviciilor suplimentare sunt greșit calculate sumele rezultate, astfel ca în loc de …….a fost greșit trecut …..
 5. Comisia de evaluare a mai constatat faptul ca ofertantul nu a respectat prevederea din Anuntul de participare nr.12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autorității contractante de la pct.-ul H subpunctul 13. conform careia 13.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să işi menţină oferta valabilă: min 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, acesta specificand ca oferta este valabilă pentru o durata de 90 zile, respectiv pana la data de 19.06.2018.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L să retransmita Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa-l completeze corespunzator, sa fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, sa precizeze tariful/ora, sa justifice/sa arate modul de calcul al sporului de noapte, respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al acestuia și al tarifelor ofertate, precum si depunerea acestor documente, dar si sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta din anuntul de publicitate referitoare la valabilitatea ofertei si a acordat in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 15.05.2018 prin adresa nr.22243/10.05.2018.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarii de clarificari nr. 22243/10.05.2018 prin adresa inregistrata la sediul DGASPC cu nr.22864/15.05.2018, transmitand doar niste Devize referitoare la modul de calcul al pretului/ora raportat la o medie de 170 de ore/luna, insa nu reiese clar si concis modul de calcul si nu reies toate calculele pentru toate tarifele ofertate in centralizatorul financiar si nu retransmite centralizatorul financiar completat corespunzator cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, deoarece rezultau greseli de calcul, asa cum i-a fost solicitat prin adresa nr.22243/10.05.2018

Referitor la greseala de calcul din centralizatorul financiar unde sunt evidentiate valoarea serviciilor suplimentare a raspuns ca a fost o greseala de redactare si ca suma rezultata este …. si nu ….. asa cum fusese scris initial. In legatura cu cerinta din anuntul de publicitate referitoare la valabilitatea ofertei, ofertantul a raspuns ca isi asuma eroarea si mentioaneaza ca oferta va fi valabila 120 de zile respectiv pana la data de 19.07.2018.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a raspuns cu privire la solicitarea de a completa corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă nu a fost menţionat corect tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, ci era trecută valoarea totala de ….. RON mentionata și în centralizatorul financiar ca și total general.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, Comisia de evaluare constata faptul ca ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a raspuns in totalitate la solcitarile de clarificari cu privire la neclaritatile mentionate in sensul ca nu a depus documentele solicitate de catre autoritatea contractanta prin adresa nr. 22243/10.05.2018 in conformitate cu documentatia de atribuire, astfel ca, se respinge oferta TOTAL PROTECTOR S.R.L si este declarata ca fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016, art. 132 alin. 3, coroborat cu art. 137 alin. 2 lit. a), din H.G. nr.395/2016 si comunicate prin adresa nr.23468/17.05.2018. În urma adresei nr.23468/17.05.2018 transmisa de către autoritatea contractanta, ofertantul SC TOTAL PROTECTOR S.R.L a transmis notificare prealabila înregistrată la sediul DGASPC Sibiu cu nr.24389/22.05.2018 prin care argumenteaza urmatoarele:

 

ART. 132:

(3) În condiţiile art. 215 alin. (4) din Lege, eventualele neconcordanţe cu privire la îndeplinirea condiţiilor de formă ale garanţiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul şi valabilitatea, se vor clarifica de către comisia de evaluare cu ofertanţii în maximum 3 zile lucrătoare de la datalimită de depunere a ofertelor, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă.

ART. 137 :

(2) În condiţiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 132 alin. (3);

 

Avand in vedere Notificarea prealabila transmisa de catre SC TOTAL PROTECTOR S.R.L inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.24389/22.05.2018, autoritatea contractanta prin comisia de evaluare, a luat la cunostinta ca s-a produs o eroare de redactare cu privire la temeiurile legale in baza carora s-a luat decizia de respingere a SC TOTAL PROTECTOR S.R.L., astfel se fac corectiile necesare ce se impun cu privire la cadrul legal/temeiurile legale si se va retransmite notificarea prin care se mentine decizia cu motivele expuse anterior și anume de a respinge oferta SC TOTAL PROTECTOR S.R.L. fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016: «(5) În cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau solicitării de participare, potrivit dispoziţiilor art. 209 din Lege, iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă. » si art. 136 alin. 3 din H.G. nr. 395/2016: “(3) În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile şi/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerată inacceptabilă.” avand la baza toate consemnarile facute pana la acest moment cu privire la evaluare ofertei SC TOTAL PROTECTOR S.R.L și transmise prin adresele de solicitare clarificari, în urma cărora ofertantul nu a transmis răspunsuri clare și nu a depus documentele solicitate care sa lamureasca comisia de evaluare.

 

 • Pentru OFERTANTUL SC SITIGUARD S.R.L. comisia de evaluare a constatat initial prin procesul-verbal nr.23428/17.05.2018 de sedinta nr.2, urmatoarele::

In centralizatorul de ofertă, ofertantul a precizat sporul de noapte în sumă de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40 lei, care potrivit prevederilor legale, sporul de noapte pentru munca prestată este de 25% din salariul de bază la postul de la CS PRICHINDELUL, iar pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de …. lei aferent unui tarif orar de 11,40.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului să justifice modul de calcul al sporului respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al tarifelor ofertate.

Ofertantul SC SITIGUARD S.R.L. a raspuns la solicitarile de clarificari prin adresa nr.131/14.05.2018 inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr.22970 in data de 15.05.2018 prin care fundamenteaza astfel: ………………………adresa atasata

Comisia de evaluare constata faptul ca pentru pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de ….. fundamentat pe faptul ca ofertantul a retinut ca doar in zilele de sambata si duminica se presteaza orele de noapte, insa din tabelul din Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 reiese ca orele de noapte trebuie prestate in fiecare zi conform solicitarilor si orarului , astfel :

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor,nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare a stabilit termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, adica pana in data de 22.05.2018 comunicate prin adresa nr.23477/17.05.2018.

În urma adresei nr.23477/17.05.2018 transmisa de către autoritatea contractanta, ofertantul SC SITIGUARD S.R.L a transmis răspuns prin adresa nr.134/21.05.2018 și înregistrată la sediul DGASPC Sibiu cu nr.24391/22.05.2018 prin care argumenteaza urmatoarele: ……………………………………adresa atasata

 

Referitor la modificarea ofertei prin schimbarea valorilor declarate iniţial la capitolul sporul de noapte, ofertantul precizează că, în urma unor „greșeli materiale” au fost făcute calcule greşite la sporurile de noapte deoarece a calculat sporul de noapte la un nr. de 70 zile, astfel a refacut toate calculele din centralizatorul de ofertă pentru a păstra tariful orar ofertat, ce era cunoscut de toti participanţii la procedura.

Comisia de evaluare consideră că modificările operate de ofertant raportat la sporul de noapte pot fi considerate erori aritmetice întrucât cuantumul acestora şi modul de calcul are la bază informaţii care sunt cunoscute de către toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute în legislaţia aplicabilă, însă celelalte modificări privind alte sporuri, cheltuieli indirecte, alte adaosuri, nu pot fi încadrate în categoria erorilor aritmetice, acestea modificând nejustificat propunerea financiară.

Pe de alta parte se constata de către comisia de evaluare ca ofertantul SC SITIGUARD S.R.L nu acorda contributiile obligatorii ce trebuie datorate de catre acesta in cuantum de 2,25% impuse prin lege, astfel incalca prevederi legale in acest sens in domeniul legislatiei muncii, asa cum de altfel prin documentatia de atribuire li s-a precizat faptul ca din fundamentarea pretului trebuie sa reiasa respectarea legislatiei muncii si a salarizarii muncii.

Pentru corectarea erorilor aritmetice, ofertantul nu avea obligaţia de a menţine preţul ofertat, ci din contră elementele corectate ale propunerii financiare determinau corectarea implicită a preţului final al ofertei, prin refacerea calculelor aferente.

Aşadar ofertantul nu a corectat erorile aritmetice cu respectarea prevederilor art. 134 alin 10 din H.G. nr. 395/2016, astfel încât modificarea să se reflecte în preţul final, ci a procedat şi la modificarea unor elemente ale ofertei, ce nu aveau la bază informaţii care sunt cunoscute de toţi participanţii.

Potrivit prevederilor art. 134 alin. 6 din H.G. nr. 395/2016, în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă.

Avand in vedere cele relatate anterior cu ocazia analizarii propunerilor financiare, in acest moment exista doua oferte admisibile si anume oferta apartinand SC CICLOPS SECURITY SRL si cea a ofertantului ATAC SECURITY SRL, toate celelalte oferte fiind considerate neconforme si/sau inacceptabile, potrivit prevederilor art. 65 alin.3 din HG. nr. 395/2016, se va publica acest raport intermediar si se vor face comunicarile ce se impun, avandu-se in vedere si  prevederile art.216 din Legea 98/2016, dar tinandu-se cont si de mentiunile din procedura simplificata proprie aprobata la nivel de institutie

 

 

Presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de analiza si consemnare a raspunsurilor la solicitarile de clarificari in legatura cu propunerile financiare depuse de ofertanti pentru aceasta procedura, urmand a se transmite comunicarile ce se impun.

 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar original.

 

 

Prin  Proces-Verbal de sedinta Nr. 4

 

Comisia de evaluare a procedat astăzi 30.05.2018 ora 11:00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la analizarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari depuse de catre ofertanti, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica.

La prezenta sedinta au participat toti membrii comisiei de evaluare.

Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentatie de atribuire se aplica legislatia in vigoare a Romaniei.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. anap.gov.ro
 4. G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si constata absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atribuțiile, iar din cauza unor probleme administrative/organizare dl. Sauchea Liviu lipsește si va fi înlocuit de către Dl.Bartos Adrian.

Comisia de evaluare verifică pentru fiecare ofertant raspunsurile/punctele de vedere și notificarile prealabile şi constată următoarele:

 • Pentru OFERTANTUL SC TMG GUARD S.R.L. comisia de evaluare a constatat initial prin procesul-verbal nr.25159/25.05.2018 de sedinta nr.3, urmatoarele:
 1. În urma adresei nr.23473/17.05.2018 transmisa de către autoritatea contractanta, ofertantul SC TMG GUARD S.R.L a transmis răspuns prin adresa nr.2005/22.05.2018 înregistrată la sediul DGASPC Sibiu cu nr.24480/22.05.2018 depunand un nou Centralizator financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, prin care argumenteaza faptul ca acea conventie depusa acoperă integral ca și valoare, contractul pentru servicii de paza.

Depune de asemenea și adresa de la AJOFM-ANOFM Gorj nr.7951/CMPFFSEIMBD/21.05.2018 ca răspuns la adresa ofertantului către AJOFM-ANOFM Gorj nr.2052/21.05.2018.

Referitor la solicitarea comisiei de evaluare privind justificarea modului de asigurare a acoperirii cheltuielilor pe perioada în care nu beneficiază de subvenţie, în condiţiile în care la fundamentarea preţului s-a avut în vedere subvenţia pentru toată perioada de derulare a contractului, ofertantul depune adresa de la AJOFM-ANOFM Gorj nr.7951/CMPFFSEIMBD/21.05.2018 din care reiese faptul ca este posibil să se acorde subventii și nu ca acestea sunt garantate deja, conform raspunsului de la AJOFM se aceste subventii se vor obţine ulterior în funcție de bugetul alocat și de la data încheierii conventiei.

De asemenea ofertantul menţionează că își menține prețul ofertat de …..lei/ora atât pentru persoanele pentru care primește subventie, cât și pentru celelalte, pentru perioada după ce va expira Dispoziția nr.17353/06.10.2017, deoarece conventia acoperă integral din punct de vedere valoric întreaga perioada contractuala.

Comisia de evaluare consideră că fundamentarea preţului pe baza unor eventuale subvenţii pe care le va putea obţine pe viitor ofertantul prin încheierea unor acorduri face ca oferta să fie condiţionată de viitoare angajări de şomeri calificaţi în servicii de pază, măsură care este incertă atât ca realizare cât şi ca dată ,ceea ce comisia de evaluare considera ca nu este corect având la baza art.210 alin.(1) și alin(3)-(4), dearece în urma clarificarilor nu a putut demonstra cum poate menține acest preț pe întreaga perioada pentru toate peroanele ce vor presta servii de paza pentru indeplinirea contractului.

Pe de altă parte, potrivit art. 1403 din Noul cod Civil „Obligaţia contractată sub o condiţie suspensivă ce depinde exclusiv de voinţa debitorului nu produce niciun efect”, aşadar acceptarea unui tarif ofertat care să fie redus în baza unei subvenţii, în absenţa semnării unei convenţii cu agenţia de ocupare a forţei de muncă poate fi interpretată ca având ca efect distorsionarea concurenţei, întrucât preţurile nu vor mai reflecta rezultatul competiţiei dintre ofertanţi, ci diferite conjuncturi în care se află unii dintre ei, care le-ar permite să oferteze orice tarif.

Comisia de evaluare are obligaţia de a verifica justificările ofertanţilor, ceea ce presupune analiza posibilităţilor reale ale acestuia de a beneficia de ajutorul de stat.

Astfel ofertantul avea obligaţia să facă dovada că la momentul stabilirii preţului ofertat beneficiază de ajutorul respectiv pentru toată perioada și pentru toate persoanele.

Împrejurarea că Legea nr. 76/2002 prevede că se acordă subvenţii şi facilităţi angajatorilor care încadrează în muncă şomeri nu reprezintă o dovadă în sine a faptului că ofertantul are posibilitatea de a beneficia de acel ajutor de stat.

Nici declaraţia conform căreia menţionează că își menține prețul ofertat de ….. lei/ora atât pentru persoanele pentru care primește subventie, cât și pentru celelalte, atât pentru perioada de valabilitate cât și pentru perioada după ce va expira Dispoziția nr.17353/06.10.2017 nu poate fi luată în considerare ca fiind de natură să justifice sustinere preţului și pentru persoanele pentru care nu beneficiaza de subventii, întrucât ofertantul invocă un demers viitor şi incert. Luarea în considerare a unei asemenea justificări este de natură a crea un avantaj ofertantului faţă de ceilalţi ofertanţi, care au prezentat un preţ care poate fi justificat la momentul analizării ofertei, ceea ce ar contraveni tratamentului egal, care stă la baza atribuirii contractului de achiziţie publică.

Pe de altă parte nu se poate miza pe buna credinţă a ofertanţilor şi pe intenţia acestora de a obţine pe viitor subvenţii, în condiţiile în care procedura de obţinere a subvenţiilor în baza Legii 76/2002 este destul de complexă, fiind condiţionată de factori precum: bugetele alocate subvenţiilor deţinute de către autorităţile finanţatoare pe anul în curs, verificarea eligibilităţii solicitanţilor, perioada existentă între momentul depunerii dosarului pentru primirea subvenţiei şi finanţarea propriu-zisă.

Comisia de evaluare consideră că modificările operate de ofertant raportat la sporul de noapte pot fi considerate erori aritmetice întrucât cuantumul acestora şi modul de calcul are la bază informaţii care sunt cunoscute de către toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute în legislaţia aplicabilă, însă celelalte modificări privind alte subventiile nu pot fi încadrate în categoria erorilor aritmetice, acestea modificând nejustificat propunerea financiară. Modificarea acestora nefiind justa cu atât mai mult cu cât din calculul ofertantului acesta arata ca : … agenți x …. luni ramase de încasat x …. = …. lei; Total de încasat … lei/12 luni- durata contract = … lei/lun:… agenți implicați în contract = …. lei/agent pentru întreaga perioada de derulare a contractului, iar în centralizatorul financiar aceasta valoare nu mai este acordata unitar, la primele trei posturi fiind mai mica.

Pentru corectarea erorilor aritmetice, ofertantul nu avea obligaţia de a menţine preţul ofertat, ci din contră elementele corectate ale propunerii financiare determinau corectarea implicită a preţului final al ofertei, prin refacerea calculelor aferente. Conform legii, subventia are același cuantum pentru toate persoanele nominalizate în Dispozitie/Conventie, astfel ca ar fi trebuit sa rămână la fel.

Aşadar ofertantul nu a corectat erorile aritmetice cu respectarea prevederilor art. 134 alin 10 din H.G. nr. 395/2016, astfel încât modificarea să se reflecte în preţul final, ci a procedat şi la modificarea unor elemente ale ofertei, ce nu aveau la bază informaţii care sunt cunoscute de toţi participanţii.

Potrivit prevederilor art. 134 alin. 6 din H.G. nr. 395/2016, în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă.

Potrivit prevederilor art. 137 alin. 3 lit. C din H.G. nr. 395/2016, în cazul în care oferta conţine preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate, ea va fi considerată neconformă

Având în vedere faptul ca ofertantul transmite o notificare prealabila nr.864/29.05.2018, înregistrată la sediul autorității contractante cu nr.25431/29.05.2018, comisia de evaluare considera ca este nefondata și astfel își menține hotărârea luata anterior și transmisa ofertantului prin adreasa nr.25176/25.05.2018, avandu-se în vedere și art.134 alin.(10) din Legea nr.98/2016

 

 

 

 • Pentru OFERTANTUL ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L.
 1. Având în vedere faptul ca ofertantul transmite o notificare prealabila nr.165/28.05.2018, luata la cunostita în data de 29.05.2018 și înregistrată la sediul autorității contractante cu nr.25312/29.05.2018, prin care acesta argumenteaza urmatoarele: ……………….

 

Comisia ia act de cele sesizate de către ofertantul ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. și constata ca într-adevăr s-a produs o eroare în analiza și evaluarea ofertei acestuia și ca greșit s-a luat în calcul ipoteza prezentata la art.126 lit.b) din Codul Muncii, când de fapt oferta, în speta sporul de noapte, era fundamentata în baza art.126 lit.a) din Codul Muncii, astfel adopta soluție de remediere în sensul ca admite oferta prezentata de către ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. și o va evalua în continuare, astfel se anulează prima notificare transmisa de către autoritatea contractanta cu nr.25183/25.05.2018. Se va tine cont în acest sens și de prevederile art.6 alin.4-5, 7-8 din Legea 101/2016.

 • Pentru OFERTANTUL SC SITIGUARD S.R.L.
 1. Ofertantul transmite un răspuns cu136/29.05.2018 continand un punct de vedere cum de altfel rezulta din descrierea/intitularea făcută de ofertant, luata la cunostita în data de 29.05.2018 și înregistrată la sediul autorității contractante cu nr.25314/29.05.2018, prin care acesta argumenteaza urmatoarele: ………….atasat adresa la dosar

Tinand cont de faptul ca ofertantul transmite răspuns cu nr.136/29.05.2018, înregistrat la sediul autorității contractante cu nr.25314/29.05.2018 , comisia de evaluare considera ca este nefondata și astfel își menține hotărârea luata anterior și transmisa ofertantului prin adreasa nr.25187/25.05.2018, avandu-se în vedere și art.134 alin.(10) din Legea nr.98/2016.

La data de 30.05.2018 exista doua oferte admisibile si anume oferta apartinand SC CICLOPS SECURITY SRL si cea a ofertantului ATAC SECURITY SRL, urmand a se reanaliza si oferta apartinand ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. ca situatie de remediere, toate celelalte oferte fiind considerate neconforme si/sau inacceptabile, potrivit prevederilor art. 65 alin.3 din HG. nr. 395/2016, s-a intocmit prezentul raport intermediar si se vor face comunicarile ce se impun. Se va tine cont în acest sens și de prevederile art.6 alin.4-5, 7-8 din Legea 101/2016.”

 

Conform Proces verbal nr.26379/05.06.2018

“Comisia de evaluare a procedat astăzi 05.06.2018 ora 11:00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la analizarea propunerilor financiare depuse de ofertantii ale caror oferte au fost declarate admisibile și efectuarea clasamentului intermediar, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica.

La prezenta sedinta au participat toti membrii comisiei de evaluare.

Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentatie de atribuire se aplica legislatia in vigoare a Romaniei.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,

Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,

www.anap.gov.ro

H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,

Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,

Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si constata absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atribuțiile, iar din cauza unor probleme administrative/organizare dl. Sauchea Liviu lipsește si va fi înlocuit de către Dl.Bartos Adrian.

 

Comisia de evaluare a constatat următoarele:

exista trei oferte admisibile si anume oferta apartinand SC CICLOPS SECURITY SRL, oferta apartinand ATAC SECURITY SRL si cea a ofertantului ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L.

Tinand cont de faptul ca evaluarea ofertelor s-a facut in mai multe etape avand la baza prevederile continute in procedura simplificata proprie aprobata la nivelul autoritatii contractante,dupa cum urmeaza :

- etapa I – analiza si verificarea indeplinirii de catre ofertanti a cerintelor stabilite pentru constituirea garantiei de participare, respectiv cu privire la forma de constituire, valabilitate, cuantum, etc. Declararea ofertelor ca fiind admise sau respinse pentru aceasta etapa.

- etapa II – analiza si evaluarea propunerilor tehnice.Declararea ofertelor ca fiind admise sau respinse pentru aceasta etapa.

- atapa III - analiza si evaluarea propunerilor financiare,

 

Astfel, se procedeaza conform procedurii simplificate proprie la stabilirea unui clasament intermediar prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit in cadrul documentatiei de atribuire/ anunt de participare, analiza/ verificarea indeplinirii cerintelor de calificare si a documentelor justificative care fac dovada indeplinirii criteriilor de calificare doar pentru ofertantul aflat pe primul locul I in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile. In cazul in care ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar nu face dovada indeplinirii criteriilor de calificare se va trece la verificarea/ analizarea indeplinirii cerintelor de calificare si a documentelor justificative pentru ofertantii situati pe locurile urmatoare in clasament.

 

Clasament intermediar:

 1. SC CICLOPS SECURITY SRLlocul I cu o oferta de pret de 13,43 lei/ora, respectiv suma de 314.369,44 lei fara TVA + TVA de 59.730,19 lei , la care se poate adauga suma de 157.294,536 lei in cazul suplimantarii contractului pentru 11.704 ore.
 2. ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.Llocul II cu o oferta de prêt de 13,45 lei/ora, respectiv suma de 314.837,60 lei fara TVA + TVA de 59.819,14lei , la care se poate adauga suma de 157.418,8 lei in cazul suplimantarii contractului pentru 11.704 ore.
 3. 3. SC ATAC SECURITY SRL- locul III cu o oferta de prêt de 13,84 lei/ora, respectiv suma de 324.130,24 lei fara TVA + TVA de 61.584,745 lei , la care se poate adauga suma de 162.065,12 lei in cazul suplimantarii contractului pentru 11.704 ore.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care fac dovada indeplinirii criteriilor de calificare mentionate in anuntul de participare nr.12213/12.03.2018.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat  inchise lucrarile sedintei de analiza si consemnare a celor constatate in legatura cu propunerile financiare depuse de ofertantii ale caror oferte au fost declarate admisibile și efectuarea clasamentului intermediar, pentru aceasta procedura, urmand a se transmite comunicarile aferente celor constatate . »

In data de 04.06.2018 a fost depusa contestatie de catre ofertantul SC TMG GUARD SRL la instanta de judecata competenta –Tribunalul Sibiu si a fost transmisa si catre autoritatea contrctanta, inregistrata cu nr.26251/04.06.2018 prin care contesta rezultatul evaluarii ofertei sale financiare de catre comisia de evaluare.

In data de 06.06.2018 a fost transmisa notificare prealabila de catre ofertantul SC SITIGUARD SRL nr.138/06.06.2018 si inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr.26772/06.06.2018 prin care contesta rezultatul evaluarii ofertei sale financiare de catre comisia de evaluare.

La data de 11.06.2018 autoritatea contractanta a transmis catre Consiliul National de Solutionare a Contestaiilor punctul de vedere/raspunsul sau motivat cu privire la contestatia depusa de catre ofertantul SC SITIGUARD SRL in care isi mentine hotararea luata anterior legata de acest ofertant.

Autoritatea contractanta a depus intampinare la Comunicarea primita de la Tribunalul Sibiu in data de 18.06.2018 cu nr. 28350 prin care a adus la cunostinta motivele ce au stat la baza respingerii ofertei depuse de SC TMG GUARD SRL.

Ofertantul SC SITIGUARD SRL transmite adresa nr.141/15.006.2018, inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr.28566/15.06.2018 prin care solicita restituirea garantiei de participare, fapt pentru care i s-a raspuns prin adresa nr.28737/18.06.2018 faptul ca se va tine cont de art.38 alin.(3) din HG 395/2016 , iar garantia de participare se va restitui de catre autoritatea contractanta dupa semnarea contractului.

Ofertantul SC SITIGUARD SRL transmite din nou adresa prin care solicita ca doreste restituirea garantiei si mai precizeaza faptul ca in cazul in care oferta sa ar fi repusa sa se reanalizeze si ar fi declarata castigatoare, nu ar  mai dori sa presteze aceste servicii autoritatii contractante.

In data de 11.07.2018 autoritatea contractanta primeste Decizia nr.1851/C1/1933/02.07.2018 transmisa de catre CNSC pe care o publica pe site-ul institutiei / autoritatii contractante  www.dasib.ro,

La data de 16.07.2018 se comunica autoritatii contractante Sentinta nr.504/CA a Tribunalului Sibiu, cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare.

Totodata, autoritatea contractanta publica pe site-ul www.dasib.ro adresa nr.34677/17.07.2018 cu privire la faptul ca in baza art. 124 alin.(3) din HG.395/2016 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare: Art.124 - (3) Atunci când stabilește perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza și evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activități, precum și perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestații. Autoritatea contractantă are obligația de a solicita prelungirea valabilității ofertelor, precum și, după caz, a garanției de participare, în situații excepționale care impun o astfel de prelungire. În cazul în care un operator economic nu se conformează acestei solicitări, oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.; Ulterior, autoritatea contractanta a transmis fiecarui ofertant ramas in procedura solicitare de prelungire a valabilitatii ofertei si implicit a valabilitatii garantiei de participare. La aceasta solicitare au raspuns pozitiv urmatorii ofertanti : SC CICLOPS SECURITY SRL, ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L si SC ATAC SECURITY SRL.

De semenea, s-a solicitat ofertantului aflat pe locul I să transmită în maxim 3 zile de la data solicitării, documentele justificative (documentele suport) actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE-ul depus de CICLOPS SECURITY S.R.L.

Având în vedere că în urma analizării propunerilor financiare trei oferte au fost considerate admisibile, cea aparţinând SC CICLOPS SECURITY SRL, ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L si SC ATAC SECURITY SRL., insa pe primul loc in clasament se afla oferta depusa de CICLOPS SECURITY S.R.L si potrivit prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016: ”Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.”

Hotararea civila nr.504/CA a Tribunalului Sibiu a ramas definitiva la data de 31.07.2018, acesta nefiind atacata in termenul legal cu recurs.

Ofertantul clasat pe primul loc a transmis in termen documentele justificative ce stau la baza DUAE.

Având în vedere documentele depuse comisia de evaluare consideră oferta depusă de CICLOPS SECURITY S.R.L. ca fiind conformă .

 

Motivele pentru care oferta depusă de S.C. CICLOPS SECURITY S.R.L. a fost declarată admisibilă:

 

 • Preţul ofertat de 13,43 lei/oră pază este pretul cel mai scazut in raport cu celelalte oferte depuse si corespunde criteriului de atribuire aplicat, respectiv 314.369,44 lei calculat pentru 23.408 ore si 157.294,536 lei calculat pentru 11.704 ore aferente perioadei de prelungire de 4 luni incepand cu data de 01.01.2019 si pana la 30.04.2019, in cazul in care se va opta pentru aceasta, cu menţiunea că plata serviciilor se va realiza raportat la numărul de ore prestate şi la perioada de timp rămasă de executat ce se va calcula de la intrarea în vigoare a contractului se încadrează în valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru contractul în cauză  adica valoarea de 490.396 lei fara TVA;
 • Ofertantul şi-a însuşit şi este de acord cu clauzele contractuale propuse de autoritatea contractantă.
 1. Aplicarea criteriului de atribuire

 

Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.

 

Criteriul de atribuire aplicat este: pretul cel mai scazut.

Pentru atribuirea contractului de prestări servicii pază, clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este următorul:

Ofertanti

Elementele criteriului de atribuire/ Preţul ofertei

Clasament

Ofertant

S.C. Ciclops Security SRL

13,43 lei/oră pază

314.369,44 lei calculat pentru 23.408 ore si 157.294,536 lei calculat pentru 11.704 ore aferente perioadei de prelungire de 4 luni incepand cu data de 01.01.2019 si pana la 30.04.2019, in cazul in care se va opta pentru aceasta,  cu menţiunea că plata serviciilor se va realiza raportat la numărul de ore prestate şi la perioada de timp rămasă de executat ce se va calcula de la intrarea în vigoare a contractului) se încadrează în valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru contractul în cauză (490.396 lei)

Locul I

Concluzii şi semnături

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat,

hotărăşte:

Oferta declarată câştigătoare pentru contractul de prestări servicii având ca obiect Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiucod CPV:79713000-5 - Servicii de pază (Rev.2) este cea depusă de ofertantul S.C. CICLOPS SECURITY S.R.L. cu o propunere financiară, fără TVA, de 13,43 lei/oră pază, respectiv 314.369,44 lei calculat pentru 23.408 ore si 157.294,536 lei calculat pentru 11.704 ore aferente perioadei de prelungire de 4 luni incepand cu data de 01.01.2019 si pana la 30.04.2019, in cazul in care se va opta pentru aceasta,  cu menţiunea că plata serviciilor se va realiza raportat la numărul de ore prestate şi la perioada de timp rămasă de executat ce se va calcula de la intrarea în vigoare a contractului, se încadrează în valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru contractul în cauză de 490.396 lei fara TVA. Se reţine în sarcina ofertantului obligaţia de a prezenta la data semnării contractului licenţa, valabilă, de funcţionare în domeniul pazei şi protecţiei.

Se vor face comunicarile ce se impun cu privirea la reultatul final al procedurii.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astăzi, 01.08.2018, la sediul autorităţii contractante.

 

 

Spaţiu destinat observatorilor Ministerului Finanţelor Publice Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice – Direcţia Generală de control Ex-Ante – Serviciul de Verificare - desemnaţi prin Decizia  

de verificare nr. ......../   (descrierea observaţiilor rezultate din                

activitatea de verificare)

Comisia de evaluare

Membru: Nistor Lenuta, inlocuita de Hosu Alex

 

Membru: Bocai Simona, inlocuita

 

Membru: Roman Bianca

 

Membru: Lazar Elena

 

Membru: Munteanu Marius Adrian

 

Membru: Nicolae Cristian ,

Membru: Sauchea Liviu , inlocuit de Bartos Adrian

 

Membru: Mihaltan Raluca

 

Membru de rezerva: Curechian Nicoleta

 

Membru de rezerva: Bartos Adrian

 

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

 

Membru de rezerva: Canciu Adrian

 

Responsabil aplicare procedura: Cândea Crina Elena, inlocuita

Responsabil aplicare procedura de rezerva: Cândea Cristina Florina,

                                                                    

                                                                         Bacria Bianca

Observatorii desemnaţi:

(numele, prenumele şi semnătură)

 

Preşedintele comisiei de evaluare (cu drept de vot)

Galea Ion