NR................/................

 

Catre,

DGASPC SIBIU

 

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANEI VIZATE

 

 

In baza Regulamentului General privind Protectia Datelor1 aveti dreptul de a solicita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu (DGASPC) accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul la portabilitatea datelor. Unele din aceste drepturi chiar daca se pot exercita, valorificarea lor se face in conditiile si limitele legii.

Va informam ca prelucrarea datelor Dumneavoastra, colectate in baza formularului si in documentele atasate, se va face exclusiv in scopul solutionarii prezentei cereri, inclusiv al autentificarii dumneavostra.

 1. Va rugam sa completati datele Dumneavostra:

Nume: ..............................Prenume:..............................................

CNP:...............................................................

 1. In baza Regulamentului General privind Protectia Datelor, solicitati exercitarea:

..... dreptului de acces (art. 15);

..... dreptului la rectificare (art.16);

..... dreptului la stergerea datelor (art.17);

..... dreptului la restrictionarea prelucrarii (art.18);

..... dreptului la portabilitatea datelor (art.20);

..... dreptului de opozitie (art.21).

 1. In cazul in care in ultimele 12 luni ati depus o cerere avand acelasi obiect, va rugam precizati care este motivul noii solicitari.

 

 

 1. Prin ce modalitate doriti sa fiti contactat in cazul in care sunt necesare informatii suplimentare? (este suficienta o singura optiune)

..... la urmatoarea adresa de e-mail: _________________

..... prin posta, la adresa: __________________________

..... la numarul de telefon: _________________________

 1. Prin ce modalitate doriti transmiterea raspunsului la cerere? (alegeti o singura optiune)

..... prin predare personala

..... prin posta, la adresa: __________________________________________________________ (Nu ne asumam responsabilitatea privind serviciile postale.)

..... in format electronic, la adresa de e-mail: ______________________________________

(Daca optati pentru trimiterea informatiilor la adresa de email indicata, va asumati riscurile legate de comunicarea electronica de informatii: interceptare, modificare, pierdere, distrugere, intarzieri in primirea datelor, etc)

 

A se completa doar in cazul exercitarii dreptului de acces (Art.15 RGPD)

Va rugam sa precizati informatiile sau activitatile de prelucrare la care face referire cererea dumneavostra (perioade de timp, date, nume sau tipuri de documente, orice referinta de fisier si orice alte informatii care ne pot permite sa identificam datele dumneavoastra/ daca nu aveti in vedere o asemenea indicatie sau referinta, Operatorul va comunica toate prelucrarile, cu mentiunea ca o asemenea operatiune ar putea sa genereze alocarea unei perioade de timp mai mari)

 

 

A se completa doar in cazul exercitarii dreptului la rectificare (Art.16 RGPD)

Va rugam sa precizati datele ale caror rectificare le solicitati si sa anexati o dovada in acest sens.

 

 

A se completa doar in cazul exercitarii dreptului la stergere (Art.17 RGPD)

Va rugam sa precizati datele ale caror stergere le solicitati si motivul.

 

 

A se completa doar in cazul exercitarii dreptului la restrictionarea prelucrarii (Art.18 RGPD)

Va rugam sa precizati motivul pentru care solicitati restrictionarea prelucrarii.

 

 

A se completa doar in cazul exercitarii dreptului de opozitie (Art.21)

Va rugam sa precizati motivul pentru care va exprimati opozitia la prelucrarea datelor dumneavoastra.

 

 

Confirm faptul ca informatiile furnizate de mine prin aceasta cerere sunt reale si corecte.

Precizez ca am luat la cunostinta prevederile art.326-327 din Codul Penal al Romaniei, potrivit caruia declararea necorespunzatoare a adevarului ori a identitatii constituie infractiune de fals in declaratii, respectiv fals privind identitatea.

 

Data: _____________________

Numele si prenumele persoana vizata: __________________________________

Semnatura persoana vizata: _________________________________

1REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

 

NOTĂ DE INFORMARE

privind dreptul de acces al persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

 

 

Către: Centrele rezidențiale/Serviciile/Birourile/Compartimentele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

 

 

La data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), sens în care vă aducem la cunoștință că persoanele vizate (candidați/angajați/foști angajați/cetățeni/alte persoanhe fizice) au dreptul de acces la propriile date cu caracter personal prelucrate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu (conform Art.15 RGPD).

Soluționarea unei cereri de acces presupune din partea operatorului:

 1. Un răspuns prin care se comunică dacă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu prelucrează sau nu datele cu caracter personal ale persoanei în cauză, iar în caz afirmativ, accesul la datele respective;

 2. O copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării;

 3. Informare cu privire la :

 1. scopurile prelucrării;

 2. categoriile de date cu caracter personal vizate;

 3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, cu referire distinctă la destinatari din țările terțe sau organizații internaționale și garanțiile adecvate implementate în acest sens;

 4. perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili acestă perioadă;

 5. existența dreptului de a solicita Direcției Generale de Asistență Socială și Protecței Copilului Sibiu rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

 6. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

 7. orice informații disponibile privind sursa datelor, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;

 8. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații privind logica utilizată, importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

 

 

Informare cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

            DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SIBIU este organizată şi funcţionează ca instituție publică, de interes județean, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Sibiu, al cărui obiect de activitate îl constituie aplicarea politicilor sociale la nivel județean, în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și oricăror persoane aflate în nevoie.

În vederea respectării principiului transparenţei garantat prin dispoziţiile noului Regulament (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE,vă asigurăm că, instituţia noastră prelucrează aceste date cu respectarea principiilor legalităţii, echităţii, transparenţei, reducerea la minimum a datelor şi securităţii acestora.

Astfel, în vederea realizării atribuțiilor sale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu îi revine obligaţia de a colecta de la solicitanţi date personale adecvate, pertinente şi neexcesive, şi doar în scopuri legitime, respectiv numele şi prenumele şi ale membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, codul numeric personal, cartea de identitate, semnătura, date din actele de stare civilă, telefon, adresă domiciliu sau reşedinţă, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţie economică şi financiară, obişnuinţe, preferinţe, comportament, imagine, după caz..

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace manuale şi automate, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure garantarea securităţii lor.

Scopul colectării și prelucrării datelor personale colectate îl constituie îndeplinirea procedurilor și a actelor solicitate pentru stabilirea drepturilor conform legislației în domeniul asistenței sociale.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare acordării prestaţiilor/serviciilor sociale, iar refuzul dumneavoastră de a furniza operatorului datele personale atrage imposibilitatea acordării beneficiilor/serviciilor sociale solicitate.

            Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu și pot fi comunicate următorilor destinatari: persoana vizată/reprezentanţii legali ai persoanei vizate, personalul operatorului, autorităţi publice centrale și locale, servicii sociale şi de sănătate, societăţi bancare, instituții de învățământ și de sănătate: asociaţii şi fundaţii, agenţii de plasare a forţei de muncă, instanțe de judecată, organe de cercetare penală.

Conform dispoziţiilor actului normativ mai sus menționat și potrivit dreptului la informare garantat tuturor persoanelor vizate, vă aducem la cunoștință că beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul de rectificare și/sau ștergere a datelor sau restricționarea prelucrării acestora, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale, dar această decizie atrage încetarea beneficiului/serviciului/dreptului care va fost acordat.

 Pentru orice informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru exercitarea drepturilor enunțate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu sediul în Sibiu, Str. Mitropoliei nr.2,  în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, vă informăm că vă puteți adresa ANSPDCP (www.dataprotection.ro) și/sau justiției pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.

 

DIRECTOR GENERAL