TRANSPORT INTERURBAN 2021-BILETE+CARBURANT

CONFORM HG.1118/2020-MO 1297/28.12.2020

În termen de 30 de zile de la publicarea Hotărârii de Guvern se stabilește modelul de convenție de transport ptr.persoanele cu handicap între operatorul de  transport și DGASPC prin Ordin comun al Ministerului Transporturilor și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Persoanele cu handicap, asistenții personali, reprezentanți legali ptr. Persoanele cu handicap grav și accentuat  își exprimă opțiunea ptr.acordarea gratuității la transport interurban (bilete ) sau ptr.decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul prin cerere depusă la DGASPC ( cerere tip) pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap .Dacă a fost exprimată opțiunea ptr.decontare carburant NU se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Dacă persoana cu handicap optează ptr.gratuitate la transport interurban în baza biletelor de călătorie , NU mai poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.Decontarea carburantului necesar deplasării autoturismului aflat în proprietatea persoanei cu handicap, familiei , asistentului personal , însoțitor sau furnizor de servicii sociale pe baza unei cereri de decontare -anexa 2.

Cererea cuprinde o declarație pe propria răspundere conform căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.Cererea de decontare se depune la DGASPC în termen de 60 zile de la data efectuării călătoriei și e însoțită  de bonul/bonurile fiscale de carburant emise de distribuitorul de produse petroliere.

Numărul de călătorii ptr.care se decontează carburant în cursul unui an Nu poate depăși numărul de călătorii prevăzut la art.24 alin. (1) și (3) din lege, respectiv 24 călătorii ptr.persoana cu handicap grav și 12 călătorii ptr.persoana cu handicap accentuat.

Calculul sumei ptr.carburant se realizează pe baza tarifelor legitimațiilor ptr.călătoria cu TRENUL , prevăzute în convenția ptr.transportul cu trenul.În cazul în care limitele legale prevăzute la numărul de călătorii sau suma maximă decontabilă (750 lei accentuat și 1500 leri grav ) sunt atinse , persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârșitul anului. 

Pentru decontarea carburantului , DGASPC depune  la sediu ANPDCA București până la data de 10 a  lunii, decontul ptr.decontarea carburantului conform anexa 4.Cheltuielile ptr.decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se deconteaza din bugetul DGASPC prin transfer din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale până la sfârșitul lunii în care s-a încheiat necesarul de fonduri.DGASPC decontează carburantul către persoana îndreptățită în termen de maxim 60 zile calendaristice de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente.                     

 

În baza Legii 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
potrivit art. 6, persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:
a) ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare;
b) educaţie şi formare profesională;
c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;
d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;
e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;
g) asistenţă juridică;
h) facilităţi fiscale;
i) evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.
PRESTAŢII SOCIALE
Potrivit art. 58 din Legea 448/2006 - republicată şi actualizată, persoanele cu handicap beneficiază de următoarele prestaţii sociale:
(1) COPIII cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, acordată prin Agenţiile Judeţeane Pentru Prestaţii Sociale;
(2) COPIII cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice. În prezent în cuantum de 11 lei pe zi;
(3) ADULTUL cu handicap vizual grav primeşte pentru plata însoţitorului o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. În prezent cuantumul este de 969 lei;
(4) ADULTUL cu handicap beneficiază în condiţiile prezentei legi de următoarele prestaţii sociale:
a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:
1. în cuantum de 234 lei, pentru adultul cu handicap GRAV;
2. în cuantum de 193 lei, pentru adultul cu handicap ACCENTUAT;
b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
1. în cuantum de 106 lei, pentru adultul cu handicap GRAV;
2. în cuantum de 79 lei, pentru adultul cu handicap ACCENTUAT;
3. în cuantum de 39 lei, pentru adultul cu handicap MEDIU;
(5) Beneficiază de prestaţia socială prevăzută la alin. (4) lit. b) şi familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere.
Nu pot beneficia de prevederile de mai sus:
a) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
b) persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei;
c) adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.
TRANSPORT
Potrivit: ART. 23, din Legea 448/2006:
(1) Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane:
a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
b) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
c) însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
e) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat;
(3) Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, costurile fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(4) Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) şi (2) se asigură din bugetele locale.
(5) Modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale.
ART. 24
(1) Persoanele cu handicap GRAV beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a ll-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane:
a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;
b) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
(3) Persoanele cu handicap ACCENTUAT beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic.
(4) Beneficiază de prevederile alin. (3) şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora.
(5) Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezenare la clasa a ll-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă.
(6) Beneficiază de prevederile alin. (5) şi asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.
(7) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (l)-(6) se asigură din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi
CREDIT CU DOBÂNDĂ SUBVENŢIONATĂ:
Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat, precum şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat, pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Dizabilităţi, la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10 000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani. În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.
SCUTIRE DE LA PLATA ROVINIETEI
În baza art. 28, din LG. 448/2006, persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Sumele aferente dreptului prevăzut la art. 28 se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
FACILITĂŢI FISCALE:
Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilităţi fiscale (art. 26 din Legea 448/2006 republicată şi actualizată):
a) scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
b) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor adaptate handicapului;
c) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
d) scutire de la plata taxei hoteliere;

 

SECŢIUNEA a 6-a

Obligaţiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanţilor legali
A ART. 59
Persoanele cu handicap au următoarele obligaţii:
a) să se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente în domeniu;
b) să se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru încadrarea în grad şi tip de handicap, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;
c) să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, indiferent de termenul de valabilitate al certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;
d) să depună diligenţele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege;
e) să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
f) să depună diligenţe pentru încadrarea în muncă, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea, posibilităţile fizice şi psihice, pe baza recomandărilor comisiei cu competenţă în domeniu;
g) să colaboreze cu asistenţii sociali şi echipele de specialişti, în scopul recuperării, reabilitării, orientării profesionale şi integrării sociale;
h) să aducă la cunoştinţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

B. ART. 60

Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil sau adult cu handicap are următoarele obligaţii principale:
a) să asigure creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a persoanei cu handicap;
b) să respecte şi/sau să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
c) să însoţească persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu;
d) să se prezinte la solicitarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
e) să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesională şi integrarea socială;
f) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

FORMULARE TIP

1. Cerere tip - Adulți DESCARCA

2. Anexa1-Cerere-rovinieta-persoane cu handicap DESCARCA

3. Anexa2-Cerere-rovinieta-însoțitor DESCARCA

4. Anexa3-Cerere-rovinieta-asistent-personal DESCARCA

5. Cerere-acordare-drepturi-copii DESCARCA

6. Cerere-credit-dobânda-subvenționată DESCARCA

7. Cerere-deces-persoana-cu-handicap DESCARCA

8. Cerere-repunere-în-plată-restanță-adulți-copii DESCARCA

9. Declarație-propria-răspundere-pentru-credit-cu-dobândă subvenționată DESCARCA

10. Declarație-proprie-răspundere-nu-are-alt-credit DESCARCA

11. Drepturi-persoane-cu-handicap-adulți-copii-pe-grade DESCARCA