.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> Centrul de Ingrijire si Asistenta Agnita, organizeaza concurs...
>> CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂȚI TURNU ROȘU, organizează concurs...
>> DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
>> Proces verbal privind organizarea probei scrise pentru ocuparea postului de administrator din cadrul CP TAVI BUCUR CISNADIE...
>> COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS ANUNTA CONCURS...

Content Management Powered by CuteNews


 

Centrul de Ingrijire si Asistenta Agnita, organizeaza concurs...
Centrul de Ingrijire si Asistenta Agnita, organizeaza concurs de recrutare pentru pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului vacant de Asistent social.
I. CONDITII GENERALE: conform art.3 al regulamentului-cadru aprobat prin HG 286/2011,cu
modificarile si competarile ulterioare:

• Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
• Are varsta minima reglementata de prevederile legale
• Are capacitate deplina de exercitiu
• Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
• Indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime, sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs.
• Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau inlegatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie, sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


II. CONDITII SPECIFICE

- Studii studii superioare de specialitate cu diploma de licenta sau echivalent in specializarea asistenta sociala
- Aviz de exercitare a profesiei de Asistent Social din partea Colegiului National al Asistenţilor Sociali din Romania


III. DOSARUL DE INSCRIERE la concurs va contine urmatoarele acte conform art.6 din HG nr.286 din 23 martie 2011 cu modificarile si completarile ulterioare:


a) Cerere de inscrieire la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare
b) Copia actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
c) Copie diploma absolvire
d) Carnetul de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca, in copie
e) Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care candideaza, cu obligativitatea din partea candidatului de a depune originalul cazierului judiciar sau cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului
f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.
g) Aviz psihologic
h) Curriculum vitae
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
Actele prevazute la lit b)-g) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

IV. CALENDARUL CONCURSULUI
In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de 10 zile
lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv pana la data de 13.05.2016 ora 14.00, la sediul Centrului de Ingrijire si Asistenta Agnita.
Selectia dosarelor de inscriere: in termen de maximum 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.
Rezultate selectie dosare: in termen de o zi lucratoare de la expirarea temenului prevazut pentru selectia dosarelor de concurs
20.05.2016 ora 11.00 proba scrisa
25.05.2016 ora 11.00 interviu
Interviul va fi sustinut numai de candidatii care au obtinut la proba scrisa minimum 50 de puncte.
Notarea probei scrise si a interviului se va face in termen de maximum o zi lucratoare de la finalzarea fiecarei probe precum si afisarea rezultatelor.
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Solutionarea contestatiilor: in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul centrului si pe pagina de internet.
Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei, precum si pe pagina de internet a acesteia in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de dpunere a contestatiilor, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii admis sau respins.

V.BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA - se gasesc la sediul CIA Agnita.


Centrul de Ingrijire si Asistenta Agnita, organizeaza concurs de recrutare pentru pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului vacant, de Contabil-sef.
I. CONDITII GENERALE: conform art.3 al regulamentului-cadru aprobat prin HG 286/2011,cu
modificarile si competarile ulterioare:

• Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
• Are varsta minima reglementata de prevederile legale
• Are capacitate deplina de exercitiu
• Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
• Indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime, sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs.
• Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau inlegatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie, sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabiltarea.


II. CONDITII SPECIFICE

- studii superioare de specialitate, cu diploma de licenta
- minim trei ani vechime in domeniu si functie de conducere

III. DOSARUL DE INSCRIERE la concurs va contine urmatoarele acte conform art.6 din HG nr.286 din 23 martie 2011 cu modificarile si completarile ulterioare:


a) Cerere de inscrieire la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare
b) Copia actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
c) Copie diploma absolvire
d) Carnetul de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca, in copie
e) Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care candideaza, cu obligativitatea din partea candidatului de a depune originalul cazierului judiciar sau cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului
f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.
g) Aviz psihologic
h) Curriculum vitae
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
Actele prevazute la lit b)-g) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

IV. CALENDARUL CONCURSULUI

In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de 10 zile
lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv pana la data de 13.05.2016 ora 14.00, la sediul Centrului de Ingrijire si Asistenta Agnita.
Selectia dosarelor de inscriere: in termen de maximum 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.
Rezultate selectie dosare: in termen de o zi lucratoare de la expirarea temenului prevazut pentru selectia dosarelor de concurs
27.05.2016 ora 11.00 proba scrisa
31.05.2016 ora 11.00 interviu
Interviul va fi sustinut numai de candidatii care au obtinut la proba scrisa minimum 50 de puncte.
Notarea probei scrise si a interviului se va face in termen de maximum o zi lucratoare de la finalzarea fiecarei probe precum si afisarea rezultatelor.
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Solutionarea contestatiilor: in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul centrului si pe pagina de internet.
Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei, precum si pe pagina de internet a acesteia in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de dpunere a contestatiilor, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii admis sau respins.

V.BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA se gasesc la sediul CIA Agnita.

Stire adaugata in data de 27 Apr 2016 de catre administrator
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂȚI TURNU ROȘU, organizează concurs...
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂȚI TURNU ROȘU,
organizează concurs pentru postul de :
1. ASISTENT MEDICAL – 1 POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Condiții de participare la concurs:
- Studii postliceale de specialitate;
-Atestat de liberă practică, eliberat de Ordinul Asistenților Medicali din România.

Condiții de desfășurare pentru postul de asistent medical :
- Proba scrisă - în data 18.05.2016 , ora 10:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693
- Proba interviu - în data de 20.05.2016, ora 10:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693
Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs din data de 26.04.2016 până la data de 10.05.2016 , ora 15:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:
1. Cerere de înscriere tip
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
4. Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
8. Testare psihologică în vederea angajării

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip, se găsesc la CPCD Turnu Roșu, Turnu Rosu str. Gării nr.693
BIBLIOGRAFIE
I. Bibliografie - Asistent Medical:
1. Ordinul 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial.
2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
3. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare.
4. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
5. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.
Relatii suplimentare la CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693, tel.0269/527.670

2. CONSILIER JURIDIC II – 1 POST PE PERIOADĂ DETERMINATĂ
Condiții de participare la concurs:
- Studii superioare cu diplomă de licență în studii juridice;
-Vechime în domeniu minim 6 luni.

Condiții de desfășurare pentru posturile de asistent medical :
- Proba scrisă - în data 12.05.2016 , ora 10:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693
- Proba interviu - în data de 16.05.2016, ora 10:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693
Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs din data de 27.04.2016 până la data de 04.05.2016 , ora 15:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:
1. Cerere de înscriere tip
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
4. Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
8. Testare psihologică în vederea angajării

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip, se găsesc la CPCD Turnu Roșu, Turnu Rosu str. Gării nr.693
BIBLIOGRAFIE
I. Bibliografie – Consilier juridic II:
1. Legea 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013.
3. Legea 292/2011 a asistentei sociale.
4. Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul servicilor sociale
5. HG 118/2014 aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 197/2012
6. OUG 34/2006 actualizata in 2013 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
7. Ordinul 27/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential
Relatii suplimentare la CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693, tel.0269/527.670
Stire adaugata in data de 27 Apr 2016 de catre administrator
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
ANUNT

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul institutiei.
Concursul consta in doua probe: proba scrisa si interviul.
Proba scrisa va avea loc in data de 17.05.2016, ora 10:00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.
Interviul in data de 20.05.2016, ora 10:00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.
Dosarele de inscriere la concurs se depun pana la data de 06.05.2016 (inclusiv), la Serviciul Juridic si Resurse Umane - Compartiment Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BIERTAN
DIRECTOR CENTRU - 1 functie de conducere pe perioada nedeterminata:
Conditii generale si specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihologie, asistenta sociala, sociologie, juridic, medical, economic si al stiintelor administrative;
b) Limbi straine: nu este cazul;
c) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate;
d) Cerinte specifice: nu este cazul;
e) Candidații pentru ocuparea functiei de conducere trebuie sa fie absolventi cu diploma de invatamant superior in domeniul psihologie, asistența sociala si sociologie, cu vechime de minimum 2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diploma de licenta ai invatamantului superior in domeniul juridic, medical, economic si al stiintelor administrative, cu experiența de minimum 5 ani in domeniul serviciilor sociale.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :
ƒ Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
ƒ Copia actului de identitate ;
ƒ Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
ƒ Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
ƒ Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
ƒ Curriculum vitae ;
ƒ Certificat de cazier judiciar
Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: resursesb@yahoo.com. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE DIRECTOR CIA BIERTAN


DATI CLICK AICI PENTRU FORMULARUL DE INSCRIERE LA CONCURS

Stire adaugata in data de 21 Apr 2016 de catre administrator
Proces verbal privind organizarea probei scrise pentru ocuparea postului de administrator din cadrul CP TAVI BUCUR CISNADIE...
PROCES VERBAL
INCHEIAT AZI 19.04.2016

Privind organizarea probei scrise pentru ocuparea postului de administrator din cadrul
CP Tavi Bucur Cisnadie


In data de 18.04.2016, la ora 10.00, s-a organizat de catre CS Sibiu proba scrisa pentru ocuparea functiei de administrator in cadrul CP “Tavi Bucur” Cisnadie, cu Comisia de examinare formata din membrii: Candea Viorica, Gherghel Ioana si Falamas Diana, si secretarul comisiei, domnul Hanea Dumitru.
Modul de organizare s-a desfasurat conform proceduriilor de lucru din cadrul CS Sibiu.
La terminarea examenului scris unul din candidati, domnul Ianos Ioan-Sebastian a afirmat faptul ca subiectele de examen nu corespund cu bibliografia din anuntul de angajare. Ceilalti doi candidati, si anume Enescu Mihai si Todeasa Adrian au menionat faptul ca subiectele se regasesc in bibliografia din anunt.
In data de 19.04.2016 domnul Ianos Ioan Sebastian s-a prezentat la sediul CS Sibiu unde a afirmat inca o data faptul ca subiectele de examen nu corespund cu bibliografia data. Membrii comisiei de examinare au verificat cele relatate de domnul Ianos Ioan Sebastian si au constatat urmatoarele:

- Primul punct al Subietului II: “Care sunt principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune conform O.U.54/2006?” nu se afla in bibliografia prezentata de anuntul mediatizat.
- Al doilea punct al Subiectului II: “Definiti inventarierea si care este scopul ei conform Ordinului 2861/2009” nu se afla in bibliografia prezentata de anuntul mediatizat.
Ca urmare a celor mentionate mai sus s-a constatat existenta unui viciu de procedura in ceea ce priveste examenul pentru ocuparea postului de administrator din cadrul Complexului de Servicii Sibiu , Centrul de Plasament “Tavi Bucur” Cisnadie astfel s-a decis anularea examenului si reprogramarea acestuia la o data ulterioara, conform Legii 286/2011 art. 37, alin. 3.
Stire adaugata in data de 21 Apr 2016 de catre administrator
COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS ANUNTA CONCURS...
COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS - Centru de Plasament pt.Copilul cu Dizabilitati Medias anunta scoaterea la concurs a 2 posturi de ASISTENT SOCIAL PRACTICANTpe perioada nedeterminata (1 post Centru de Zi şi 1 post Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilitati)

• Conditiile de participare la concurs: - Studii superioare cu diploma de licenta in specialitatea asistenta sociala -profil asistenta sociala
• Aviz eliberatde Colegiul Asistentilor Sociali


Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs de la data de 18.04.2016 pana la data de 29.04.2015 la sediul Complexului de Servicii Sf.Andrei Medias din str.Piscului nr.8

Conditii de desfasurare :
Selectia dosarelor – in data de 29.04.2016 ora 15.00
Proba scrisa – in data de 06.05.2016, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8
Proba interviu – in data 10.05.2016 , ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip;
2.Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea potrivit legii;
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific;
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care atesta vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
5.Curriculum vitae;
6.Cazier judiciar;
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8.Testare psihologica in vederea angajarii;
9.Testare neuropsihiatrica;
10. Copie dupa avizul de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali din Romania.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul Complexului din str.Piscului nr.8
Relatii suplimentare la nr. tel.:0269/831812, 0269/842906, 0746862959


BIBLIOGRAFIE

PENTRU POSTUL DE LA CENTRUL DE PLASAMENT PT COPILUL CU DIZABILITATI
• Legea nr.272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
• Ordinul nr.27 din 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati
• Legea nr.477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

PENTRU POSTUL DE LA CENTRUL DE ZI
• Legea nr.272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
• Legea nr.477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
• Ordinul 24/2004- privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru Centrele de Zi

COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS - Centrul de PlasamentpentruCopilul cu Dizabilitati Medias anuntascoaterea la concurs a unui post de EDUCATOR PRINCIPAL peperioadanedeterminata
• Conditiile de participare la concurs: -Studiisuperioare cu diploma de licenta, vechime in invatamant de minim 5 ani

Candidatiivordepunedosarelepentruparticiparea la concurs de la data de18.04.2016pana la data de29.04.2016 la sediulComplexului de ServiciiSf.Andrei Medias din str.Piscului nr.8
Conditii de desfasurare :
Selectiedosare –29.04.2016, ora 15.00 la sediul din str.Piscului nr.8
Probascrisa – in data de06.05.2016, ora10.00 lasediul din str.Piscului nr.8
Probainterviu – in data de10.05.2016, ora10.00 lasediul din str.Piscului nr.8
Dosarul de inscriere la concurs trebuiesacontina in mod obligatoriuurmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip;
2.Copiaactului de identitatesauorice alt document care saatesteidentitateapotrivitlegii;
3.Copiiledocumentelor care saatestenivelulstudiilorsi ale altoracte care atestaefectuareaunorspecializari;
4.Copiacarnetului de muncasaudupacaz o adeverinta care atestavechimea in muncasi, dupacaz, in specialitateastudiilornecesareocupariifunctiei;
5.Curriculum vitae
6.Cazierjudiciar
7.Adeverinta care saatestestarea de sanatatecorespunzatoare;
8.Testarepsihologica in vedereaangajarii;
9.Testareneuropsihiatrica in vedereaangajarii
Copiile de peactele din dosar se prezintainsotite de documenteleoriginale.
Formularele de inscriere tip sibibliografia se gasesc la sediulComplexului.
Relatiisuplimentare la nr. tel.:0269/831812, 0269/842906, 0746862959

BIBLIOGRAFIE
PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE EDUCATOR
LA COMPLEXUL DE SERVICII SF.ANDREI


1. Ordinul 27/2004 referitor la Standardeleminimeobligatoriiprivindserviciilepentruprotectiacopilului de tip residential pentrucopiii cu dizabilitati, Standardele 1-22
2. Legea nr.477/2004 privindCodul de conduita apersonalului contractual din autoritatilesiinstitutiilepublice.
3. Legea nr.272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS - Centru de Plasament pt.Copilul cu Dizabilitati Medias anunta scoaterea la concurs a unui post de ASISTENT MEDICAL pe perioada nedeterminata.

• Conditiile de participare la concurs: Studiipostliceale de specialitate
- Atestat de liberapracticaeliberat de OrdinulAsistentilorMedicali din Romania

Candidatiivordepunedosarelepentruparticiparea la concurs de la data de18.04.2016pana la data de29.04.2016la sediulComplexului de ServiciiSf.Andrei Medias din str.Piscului nr.8

Conditii de desfasurare :
Selectiadosarelor – in data de29.04.2016ora 15.00
Probascrisa – in data de06.05.2016, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8
Probainterviu – in data de10.05.2016, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8

Dosarul de inscriere la concurs trebuiesacontina in mod obligatoriuurmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip;
2.Copiaactului de identitatesauorice alt document care saatesteidentitateapotrivitlegii;
3.Copiiledocumentelor care saatestenivelulstudiilorsi ale altoracte care atestaefectuareaunorspecializari, copiiledocumentelor care atestaindeplinireaconditiilor specific;
4.Copiacarnetului de muncasaudupacaz o adeverinta care atestavechimea in muncasidupacaz, in specialitateastudiilornecesareocupariifunctiei;
5.Curriculum vitae;
6.Cazierjudiciar;
7.Adeverinta care saatestestarea de sanatatecorespunzatoare;
8.Testarepsihologica in vedereaangajarii.
9.Testareneuropsihiatrica;
10. Copie dupa avizul de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania

Copiile de peactele din dosar se prezintainsotite de documenteleoriginale.
Formularele de inscrieretip segasesc la sediulComplexului din str.Piscului nr.8
Relatiisuplimentare la nr. tel.:0269/831812, 0269/842906, 0746862959
BIBLIOGRAFIE
• Legea nr.272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
• Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi moasei din Romania
• OUG NR. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
• Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical şi moasei din Romania
• Legea nr.477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

Stire adaugata in data de 19 Apr 2016 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Next >>

Stiri precedente:

Centrul de Ingrijire si Asistenta Agnita, organizeaza concurs..., din data de 27 Apr 2016
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂȚI TURNU ROȘU, organizează concurs..., din data de 27 Apr 2016
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Apr 2016
Proces verbal privind organizarea probei scrise pentru ocuparea postului de administrator din cadrul CP TAVI BUCUR CISNADIE..., din data de 21 Apr 2016
COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 19 Apr 2016
DGASPC Sibiu organizeaza achizitia de dotari scule, din data de 19 Apr 2016
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS PENTRU MEDIC SECA..., din data de 18 Apr 2016
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS PENTRU POSTUL DE DIRECTOR CITO MEDIAS..., din data de 15 Apr 2016
CRRPH DUMBRAVENI ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Apr 2016
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 12 Apr 2016
REZULTAT CONCURS PSIHOLOG..., din data de 08 Apr 2016
CS PRICHINDELUL SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 06 Apr 2016
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 31 Mar 2016
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 31 Mar 2016
ANUNT privind organizarea unei intalniri de consultari cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestati/atestate care nu au fost incluse in etapa de potrivire practica..., din data de 29 Mar 2016
DGASPC Sibiu formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect – Pachete software si sisteme informatice (reconstructia paginii web a institutiei-www.dasib.ro) cod CPV 48000000-8, din data de 24 Mar 2016
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Mar 2016
DGASPC Sibiu formuleaza solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect : Servicii de paza, cod CPV 79713000-5., din data de 22 Mar 2016
CS SIBIU - CP GULLIVER ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Mar 2016
CS SIBIU - CP TAVI BUCUR CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Mar 2016
CRRN TALMACIU ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Mar 2016
CIA AGNITA ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Mar 2016
CIA"EPISCOP NICOLAE POPOVICIU" BIERTAN ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Mar 2016
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Mar 2016
CRRPH TALMACIU II ANUNTA CONCURS..., din data de 18 Feb 2016
CS SIBIU - CP TAVI BUCUR CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Feb 2016
CS SIBIU - CP TAVI BUCUR CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Feb 2016
CS SIBIU - CP TAVI BUCUR CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Feb 2016
CS SIBIU - CP GULLIVER ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Feb 2016
CS SIBIU - CP GULLIVER ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Feb 2016
Complexul de Servicii Sf.Andrei anunta concurs, din data de 09 Feb 2016
Complexul de Servicii Sf.Andrei anunta concurs, din data de 09 Feb 2016
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS, din data de 05 Feb 2016
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs, din data de 02 Feb 2016
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu anunta concurs , din data de 29 Jan 2016
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jan 2016
CS. „Prichindelul” Sibiu organizeaza examen de promovare in grad profesional/treapta profesionala..., din data de 14 Jan 2016
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 08 Jan 2016
CS. "SF. ANDREI" MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 05 Jan 2016
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 04 Jan 2016
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Dec 2015
CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS..., din data de 16 Dec 2015
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Dec 2015
DGASPC Sibiu anunta organizarea unei intalniri de consultari cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestati/atestate..., din data de 09 Dec 2015
Judetul Sibiu mai prietenos, autoritati locale mai bine echipate interventii mai eficiente, din data de 09 Dec 2015
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 23 Nov 2015
DGASPC Sibiu organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional..., din data de 23 Nov 2015
Rezultatul concursului pentru postul de logoped si medic..., din data de 23 Nov 2015
DGASPC ANUNTA EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD/TREAPTA PROFESIONALA A PERSONALULUI CONTRACTUAL..., din data de 20 Nov 2015
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 20 Nov 2015
Rezultatul probei de interviu pentru postul de psiholog..., din data de 19 Nov 2015
Rezultatul probei scrise pentru postul de director CITO MEDIAS..., din data de 18 Nov 2015
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 18 Nov 2015
CPCD "SPERANTA" Sibiu anunta examen de promovare..., din data de 18 Nov 2015
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 18 Nov 2015
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 18 Nov 2015
Rezultatul probei scrise pentru postul de psiholog..., din data de 18 Nov 2015
CITO DUMBRAVENI II ANUNTA EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL..., din data de 12 Nov 2015
CRRPH DUMBRAVENI ORGANIZEAZA EXAMEN PENTRU PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL..., din data de 10 Nov 2015
CRRPH MEDIAS ANUNTA EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL..., din data de 09 Nov 2015
Rezultatul selectiei dosarelor pentru postul de psiholog..., din data de 09 Nov 2015
DGASPC Sibiu anunta concurs pentru mai multe posturi vacante, din data de 05 Nov 2015
Rezultat selectie dosare pentru concursul din 17-19.11.2015, din data de 05 Nov 2015
Anunt examen promovare personal contractual si functie publica, din data de 05 Nov 2015
CIA Agnita organizeaza concurs pentru asistent social, din data de 04 Nov 2015
CIA Agnita organizeaza concurs pentru contabil sef, din data de 04 Nov 2015
CIA Agnita organizeaza concurs pentru infirmier, din data de 04 Nov 2015
CRRN TALMACIU ANUNTA CONCURS..., din data de 02 Nov 2015
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 30 Oct 2015
CRRPH DUMBRAVENI ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Oct 2015
DGASPC Sibiu anunta concurs pentru mai multe posturi, din data de 21 Oct 2015
CS. „Prichindelul” Sibiu organizeaza examen de promovare , din data de 20 Oct 2015
CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS..., din data de 16 Oct 2015
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 16 Oct 2015
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu anunta concurs..., din data de 12 Oct 2015
CRRPH DUMBRAVENI ANUNTA CONCURS..., din data de 09 Oct 2015
CS SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 08 Oct 2015
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Oct 2015
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Oct 2015
Rezultatul probei scrise si interviu pentru concursul aferent postului de inspector de specialitate..., din data de 06 Oct 2015
CS "SF. ANDREI" MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 06 Oct 2015
CS SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 06 Oct 2015
Rezultatul concursului de dosare aferent postului de inspector de specialitate din cadrul Biroului Administrativ, patrimoniu, tehnic si aprovizionare..., din data de 01 Oct 2015
DGASPC Sibiu organizeaza achizitia de servicii de dirigentie santier, din data de 01 Oct 2015
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu anunta concurs..., din data de 29 Sep 2015
REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE DIRECTOR CITO MEDIAS, din data de 23 Sep 2015
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Sep 2015
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR PENTRU POSTUL DE DIRECTOR CITO MEDIAS, din data de 15 Sep 2015
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Sep 2015
DGASPC SIBIU - BIROUL ADOPTII SI POSTADOPTII organizeaza o intalnire de consultari cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestati/atestate care nu au fost incluse in etapa de potrivire practica..., din data de 14 Sep 2015
CIA "EPISCOP NICOLAE POPOVICIU" BIERTAN ANUNTA CONCURS..., din data de 11 Sep 2015
CIA "EPISCOP NICOLAE POPOVICIU" BIERTAN ANUNTA CONCURS..., din data de 09 Sep 2015
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 09 Sep 2015
CIA AGNITA ANUNTA CONCURS..., din data de 09 Sep 2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice, cod CPV 71322000-1, din data de 02 Sep 2015
DGASPC Sibiu organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, din cadrul institutiei. , din data de 28 Aug 2015
CPCD Speranta anunta concurs a urmatoarelor posturi:, din data de 28 Aug 2015
CP Orlat anunta concurs pentru ocuparea unui post vacant, din data de 28 Aug 2015
DGASPC Sibiu anunta concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de CONSILIER PRINCIPAL, din data de 24 Aug 2015
CRRN TALMACIU ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Aug 2015
CRRPH TALMACIU II ANUNTA CONCURS..., din data de 18 Aug 2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect achizitia de echipamente informatice si programe software..., din data de 18 Aug 2015
D.G.A.S.P.C. SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 12 Aug 2015
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 05 Aug 2015
COMPLEXUL DE SERVICII "SF. ANDREI MEDIAS" ANUNTA CONCURS..., din data de 05 Aug 2015
CS " PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Aug 2015
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Aug 2015
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Aug 2015
DGASPC Sibiu anunta concurs pentru postul de director la CITO Medias , din data de 29 Jul 2015
Rezultatul selectiei dosarelor pentru postul de director CITO MEDIAS..., din data de 17 Jul 2015
Rezultatul selectiei dosarelor si rezultatul final pentru concursul de muncitor calificat din cadrul DGASPC SIBIU, din data de 17 Jul 2015
INVITATIE LA NEGOCIEREA ACORDULUI COLECTIV DE MUNCA..., din data de 14 Jul 2015
Proiect implementat de catre Asociatia SOS - Satele Copiilor Romania in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sibiu..., din data de 13 Jul 2015
Intalnire de consultari cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestati/atestate care nu au fost incluse in etapa de potrivire practica..., din data de 07 Jul 2015
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 06 Jul 2015
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 30 Jun 2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret avand ca obiect servicii de asigurare a autovehiculelor, cod CPV 66514110-0. , din data de 29 Jun 2015
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Jun 2015
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Jun 2015
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Jun 2015
Rezultatul concursului de ocupare a postului de kinetoterapeut din data de 22.06.2015..., din data de 22 Jun 2015
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Jun 2015
DGASPC Sibiu organizeaza achizitia de servicii proiectare si asistenta tehnica..., din data de 21 Jun 2015
CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS..., din data de 19 Jun 2015
CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 19 Jun 2015
CS SIBIU - CP "GULLIVER" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 19 Jun 2015
DGASPC Sibiu organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul institutiei, din data de 15 Jun 2015
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL..., din data de 08 Jun 2015
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 02 Jun 2015
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 28 May 2015
CRRN TALMACIU ANUNTA CONCURS..., din data de 27 May 2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect - servicii furnizate de personalul medical, cod CPV 85141000-9, din data de 27 May 2015
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS DE PROMOVARE A FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL..., din data de 19 May 2015
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 19 May 2015
CIA AGNITA ORGANIZEAZA CONCURS DE PROMOVARE..., din data de 19 May 2015
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 18 May 2015
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 14 May 2015
CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS..., din data de 11 May 2015
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU CENTRUL DE PLASAMENT "GULLIVER" SIBIU SI CENTRUL DE PLASAMENT "TAVI BUCUR" CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 11 May 2015
CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 11 May 2015
INFORMATII PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR CITO MEDIAS ORGANIZAT IN PERIOADA 27.04.2015 - 30.04.2015, din data de 04 May 2015
Rezultate concurs 27.04.2015 - 30.04.2015, din data de 30 Apr 2015
CRRPH TALMACIU II ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Apr 2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind furnizarea de produse de curatat si lustruit, cod CPV 39800000-0., din data de 22 Apr 2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica de servicii având ca obiec - servicii de reparare si intretinere a fotocopiatoarelor, din cadrul DGASPC Sibiu, CPV 50313100-3, CPV 50313200-4, din data de 22 Apr 2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica de servicii având ca obiect - servicii de reparare si intretinere a echipamentului informatic, CPV 50312000-5, din data de 22 Apr 2015
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Apr 2015
CS "SF. ANDREI MEDIAS" ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Apr 2015
INVITATIE LA NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL DE DGASPC SIBIU, AFERENT ANILOR 2015/2016, din data de 20 Apr 2015
CITO DUMBRAVENI II ANUNTA CONCURS..., din data de 16 Apr 2015
ANUNT privind organizarea unei intalniri de consultari cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestati/atestate care nu au fost incluse in etapa de potrivire practica..., din data de 09 Apr 2015
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Apr 2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind furnizarea de accesorii de birou, cod CPV 30192000-1..., din data de 07 Apr 2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect - Servicii de reparatii si intretinere autovehicule si echipamente conexe, cod CPV 50110000-9..., din data de 07 Apr 2015
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS DE PROMOVARE IN TREAPTA/GRAD PROFESIONAL..., din data de 07 Apr 2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret avand ca obiect servicii de asigurare a autovehiculelor, cod CPV 66514110-0..., din data de 04 Apr 2015
Complexul de Servicii "Prichindelul" Sibiu anunta concurs , din data de 01 Apr 2015
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 31 Mar 2015
CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" CISNADIE SI CP "GULLIVER" SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 31 Mar 2015
CS SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU CP "TAVI BUCUR" CISNADIE..., din data de 31 Mar 2015
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 25 Mar 2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu, prin Director General Laura Camelia Vilsan, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect "Servicii de paza", cod CPV 79713000-5., din data de 23 Mar 2015
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP DUMBRAVENI anunta concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:, din data de 20 Mar 2015
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CISNADIE ANUNTA CONCURS PENTRU URMATOARELE POSTURI, din data de 19 Mar 2015
Ziua Mondială a Asistenței Sociale, din data de 17 Mar 2015
INVITATIE DEPUNERE OFERTE PRIVIND FURNIZAREA DE " PIESE SI ACCESORII PENTRU FOTOCOPIATOARE - CARTUSE SI TONERE COD CPV 30125000-1, din data de 13 Mar 2015
CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Jan 2015
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 23 Jan 2015
CS SIBIU - CP "GULLIVER" ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Jan 2015
Guvernul Romaniei a decis, prin Hotararea nr. 1103/2014 aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare..., din data de 20 Jan 2015
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER” SIBIU SI CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jan 2015
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER” SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jan 2015
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jan 2015
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER” SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jan 2015
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jan 2015
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jan 2015
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 13 Jan 2015
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 13 Jan 2015
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 13 Jan 2015
DGASPC Sibiu recruteaza asistenti maternali profesionisti, din data de 12 Jan 2015
CS 'PRICHINDELUL" anunta modificarea calendarului de concurs, pentru posturile programate pentru data de 22.01.2015, din data de 09 Jan 2015
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 05 Jan 2015
CIA AGNITA ANUNTA CONCURS..., din data de 30 Dec 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 30 Dec 2014
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER” SIBIU SI CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Dec 2014
CS SIBIU - CP "GULLIVER" ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Dec 2014
CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Dec 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 19 Dec 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 19 Dec 2014
CS Prichindelul anunta anularea concursurilor de angajare din data de 06.01.2015, respectiv 14.01.2015 si reluarea procedurii la termenele stabilite anterior., din data de 16 Dec 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Dec 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Dec 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 08 Dec 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 08 Dec 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 08 Dec 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA EXAMEN DE PROMOVARE..., din data de 05 Dec 2014
Ziua Internationala a persoanelor cu dizabilitati se sarbatoreste si anul acesta in centrele rezidentiale din structura DGASPC Sibiu..., din data de 03 Dec 2014
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 27 Nov 2014
20 NOIEMBRIE - ZIUA INTERNATIONALA A DREPTURILOR COPILULUI, din data de 20 Nov 2014
CS "SF. ANDREI MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Nov 2014
Se maresc sumele alocate pentru hrana persoanelor cu dizabilitati si a persoanelor varstnice din azile, din data de 14 Nov 2014
Se maresc alocatiile de hrana si imbracaminte pentru copiii aflati in sistemul de protectie speciala, din data de 14 Nov 2014
Indemnizatiile lunare pentru persoanele cu handicap se vor mari incepand cu 1 ianuarie 2015, din data de 14 Nov 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 13 Nov 2014
INVITATIE DEPUNERE OFERTE - “Modernizarea, reabilitarea centrului de plasament pentru copilul cu dizabilitati Turnu Rosu”, cod SMIS 21717, din data de 10 Nov 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Nov 2014
MODIFICARI PENTRU CONCURSUL DIN 20.10.2014, din data de 07 Nov 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Nov 2014
Serviciul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap isi modifica programul de lucru, din data de 05 Nov 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Nov 2014
CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS..., din data de 30 Oct 2014
CRRPH TALMACIU II ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Oct 2014
INVITATIE DEPUNERE OFERTE - Modernizarea, reabilitarea centrului de plasament pentru copilul cu dizabilitati Turnu Rosu, din data de 28 Oct 2014
CRRPH DUMBRAVENI ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Oct 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 27 Oct 2014
CPCD TURNU ROSU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 27 Oct 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Oct 2014
CIA BIERTAN ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Oct 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Oct 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Oct 2014
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 20 Oct 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Oct 2014
CIA AGNITA ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 17 Oct 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 16 Oct 2014
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Oct 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Oct 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 14 Oct 2014
CS "SF. ANDREI" - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Oct 2014
ZIUA PORTILOR DESCHISE LA CRRPH MEDIAS..., din data de 09 Oct 2014
INVTATIE DEPUNERE OFERTE - Contractare servicii - Supervizarea lucrarilor de executie a proiectului «Modernizarea, reabilitarea si extinderea Centrului de Plasament Gulliver Sibiu» din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu prin intermediul dirigintilor de santier..., din data de 08 Oct 2014
CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Oct 2014
CS SIBIU - CP "GULLIVER" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 06 Oct 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 06 Oct 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS DE PROMOVARE A FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN APARATUL PROPRIU, din data de 03 Oct 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA ANULAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCTII PUBLICE..., din data de 03 Oct 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Oct 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Oct 2014
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Oct 2014
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Oct 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Sep 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Sep 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Sep 2014
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Sep 2014
CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS..., din data de 23 Sep 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 19 Sep 2014
CS "SF.ANDREI" MEDIAS - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS PENTRU UN POST DE PSIHOLOG, din data de 18 Sep 2014
CS "SF. ANDREI" MEDIAS - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS PENTRU UN POST DE CONSILIER JURIDIC, din data de 18 Sep 2014
CS "SF. ANDREI" MEDIAS - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS PENTRU UN POST DE ASISTENT SOCIAL, din data de 18 Sep 2014
Intalnire de consultari cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestati/atestate care nu au fost incluse in etapa de potrivire practica, din data de 18 Sep 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Sep 2014
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT "GULLIVER" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Sep 2014
CPCD "SPERANTA" ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Sep 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Sep 2014
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU, organizeaza concurs pentru CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE, din data de 03 Sep 2014
CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA AGNITA scoate la concurs un post de ASISTENT SOCIAL, din data de 28 Aug 2014
CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA AGNITA anunta scoaterea la concurs a postului de ASISTENT MEDICAL GENERALIST, din data de 28 Aug 2014
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs de ocupare pentru postul de INFIRMIERA si REFERENT DE SPECIALITATE, din data de 28 Aug 2014
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs de ocupare pentru postul de EDUCATOR si LOGOPED, din data de 28 Aug 2014
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunţă concurs pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL, din data de 27 Aug 2014
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunţă concurs pentru ocuparea postului de CONSILIER JURIDIC, din data de 27 Aug 2014
DGASPC Sibiu anunta modificari in vederea depunerii documentelor necesare pentru obtinerea certificatului de incadrare in grad de handicap, din data de 27 Aug 2014
CRRPH DUMBRAVENI ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Aug 2014
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Aug 2014
CPDC "SPERANTA " SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 20 Aug 2014
Copiii din centrele de plasament alaturi de grupul celor trei clowni ai Fundatiei "Clowns for life"..., din data de 12 Aug 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 11 Aug 2014
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Aug 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 05 Aug 2014
CS "SF.ANDREI" MEDIAS - CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPII CU DIZABILITATI ANUNTA CONCURS..., din data de 04 Aug 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 02 Aug 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 31 Jul 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 31 Jul 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 25 Jul 2014
Teren de sport pentru copiii de la Centrul de Plasament Orlat, din data de 22 Jul 2014
CIA BIERTAN ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Jul 2014
CRRPH TALMACIU 1 ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jul 2014
CIA AGNITA ANUNTA CONCURS..., din data de 14 Jul 2014
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 11 Jul 2014
CS "SF. ANDREI" MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Jul 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 08 Jul 2014
CS "PRICHINDELUL" anunta concurs..., din data de 08 Jul 2014
CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" CISNADIE si CP "GULLIVER" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Jul 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Jun 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Jun 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Jun 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 25 Jun 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Jun 2014
CIA "EPISCOP NICOLAE POPOVICIU" BIERTAN ANUNTA CONCURS..., din data de 23 Jun 2014
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 20 Jun 2014
CIA "Episcop Nicolae Popoviciu " Biertan ANUNTA CONCURS..., din data de 19 Jun 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 18 Jun 2014
CIA AGNITA ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 17 Jun 2014
CS "SF. ANDREI" MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 16 Jun 2014
Ziua Mondiala Impotriva Exploatarii Copiilor prin Munca, din data de 16 Jun 2014
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 05 Jun 2014
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 05 Jun 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 04 Jun 2014
4 si 5 iunie Ziua Internationala a Copiilor Victime ale Agresiunilor si Ziua Impotriva Violentei asupra Copilului in Romania, din data de 04 Jun 2014
CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Jun 2014
CIA "Episcop Nicolae Popoviciu" Biertan anunta concurs..., din data de 03 Jun 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 02 Jun 2014
2 IUNIE - ZIUA NATIONALA PENTRU ADOPTIE..., din data de 02 Jun 2014
1 IUNIE ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI CELEBRATA SI LA DGASPC SIBIU..., din data de 30 May 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 29 May 2014
CONCURS DE PROMOVARE A FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL DGASPC SIBIU..., din data de 28 May 2014
Sustineti proiectul "Pregatit pentru maine" participand la semi-maratonul din 31 mai 2014..., din data de 27 May 2014
SPECTACOL LA TEATRUL GONG 29 MAI 2014 ORA 17..., din data de 26 May 2014
CS "SFANTUL ANDREI" MEDIAS - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 23 May 2014
CIA AGNITA ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 23 May 2014
CIA AGNITA ANUNTA CONCURS..., din data de 21 May 2014
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 20 May 2014
CIA BIERTAN ANUNTA CONCURS..., din data de 19 May 2014
CONCURS SPORTIV PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI..., din data de 16 May 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 12 May 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 12 May 2014
C.R.R.P.H. DUMBRAVENI ANUNTA CONCURS..., din data de 09 May 2014
CIA "EPISCOP NICOLAE POPOVICIU" BIERTAN ANUNTA CONCURS..., din data de 09 May 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 08 May 2014
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 07 May 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 06 May 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 06 May 2014
CS SF.ANDREI MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 30 Apr 2014
CRRPH TALMACIU I ANUNTA CONCURS..., din data de 30 Apr 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 30 Apr 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Apr 2014
CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Apr 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Apr 2014
CPCD "SPERANTA" ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Apr 2014
CS SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 25 Apr 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 25 Apr 2014
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU - CP "TAVI BUCUR " CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Apr 2014
COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Apr 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Apr 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Apr 2014
CPCD SPERANTA SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Apr 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 16 Apr 2014
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Apr 2014
CS "SF.ANDREI MEDIAS" ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Apr 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 31 Mar 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Mar 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Mar 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS... , din data de 04 Mar 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 04 Mar 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Mar 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Mar 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Feb 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Feb 2014
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 14 Feb 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 12 Feb 2014
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 12 Feb 2014
CRRN RAU VADULUI ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Feb 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Feb 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 31 Jan 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Jan 2014
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Jan 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 23 Jan 2014
CRRPH TALMACIU I ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Jan 2014
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 16 Jan 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 14 Jan 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Jan 2014
CRRPH CISNADIE anunta concurs..., din data de 06 Jan 2014
CP Orlat organizeaza concurs..., din data de 30 Dec 2013
DGASPC SIBIU asigura servicii de urgenta..., din data de 23 Dec 2013
CRRPH DUMBRAVENI I ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Dec 2013
CRRPH CISNADIE anunta concurs..., din data de 04 Dec 2013
CITO DUMBRAVENI II anunta concurs..., din data de 04 Dec 2013
Compartimentul adoptii si postadoptii din cadrul DGASPC Sibiu anunta organizarea unei intalniri de consultari cu adoptatorii/familiile adoptatoare, din data de 04 Dec 2013
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Dec 2013
CAMPANIA DE RESPONSABILITATE SOCIALA "IA-MA ACASA", din data de 29 Nov 2013
IN ATENTIA ANGAJATILOR DGASPC SIBIU - CONCURS DE PROMOVARE, din data de 29 Nov 2013
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂTI SPERANTA ANUNTA CONCURS..., din data de 25 Nov 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 20 Nov 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Nov 2013
LISTA TRANSPORTATORILOR AUTO SI CFR PENTRU ANUL 2013, din data de 14 Nov 2013
Sediul Call Center-ului Telefonul Copilului Bucuresti..., din data de 13 Nov 2013
Informare privind modul de contestare a incadrarii in grad si tip de handicap..., din data de 11 Nov 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 08 Nov 2013
CIA AGNITA ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Nov 2013
CP ORLAT ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 01 Nov 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 01 Nov 2013
C.S. "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 01 Nov 2013
CRRPH TALMACIU II ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Oct 2013
D.G.A.S.P.C. SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Oct 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP TALMACIU 1 ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Oct 2013
C.R.R.N. RAU VADULUI ANUNTA CONCURS..., din data de 23 Oct 2013
COMPARTIMENTUL ADOPTII SI POSTADOPTII ANUNTA ORGANIZAREA UNEI INTALNIRI CU ADOPTATORII/FAMILIILE ADOPTATOARE, din data de 16 Oct 2013
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂTI SPERANTA ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Oct 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Oct 2013
COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 27 Sep 2013
Comunicat de presa..., din data de 27 Sep 2013
Complexul de Servicii "Prichindelul" Sibiu anunta concurs..., din data de 23 Sep 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 17 Sep 2013
Complexul de Servicii "Prichindelul" Sibiu anunta concurs..., din data de 11 Sep 2013
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU organizeaza concurs..., din data de 09 Sep 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP TĂLMACIU II ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Aug 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 21 Aug 2013
IMPORTANT PENTRU TOTI ANGAJATII DGASPC SIBIU, din data de 20 Aug 2013
CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA AGNITA anunta concurs... , din data de 19 Aug 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP DUMBRAVENI ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 13 Aug 2013
Complexul de Servicii "Prichindelul" Sibiu anunta concurs..., din data de 08 Aug 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Aug 2013
Centrul de Îngrijire si Asistentă "Episcop Nicolae Popoviciu" Biertan anunta concurs..., din data de 02 Aug 2013
CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BIERTAN organizeaza concurs..., din data de 01 Aug 2013
Complexul de Servicii "Prichindelul" Sibiu anunta concurs..., din data de 01 Aug 2013
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI TURNU ROSU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 26 Jul 2013
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂTI SPERANTA ANUNTA CONCURS..., din data de 18 Jul 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 12 Jul 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 09 Jul 2013
Compartimentul Adoptii si Postadoptii anunta organizarea unei intalniri de consultari cu adoptatorii/familiile adoptatoare, din data de 04 Jul 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 02 Jul 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Jun 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Jun 2013
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂTI SPERANTA ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Jun 2013
CITO DUMBRAVENI I ANUNTA CONCURS..., din data de 20 Jun 2013
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs..., din data de 10 Jun 2013
Complexul de Servicii "Prichindelul" Sibiu anunta concurs..., din data de 05 Jun 2013
Centrul de Îngrijire si Asistentă "Episcop Nicolae Popoviciu " Biertan anunta concurs..., din data de 05 Jun 2013
DGASPC Sibiu recruteaza persoane - potentiali asistenti maternali profesionisti (AMP), din data de 04 Jun 2013
CENTRUL DE PLASAMENT ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Jun 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP TĂLMACIU II ANUNTA CONCURS..., din data de 30 May 2013
Solicitare oferta furnizor formare profesionala, din data de 29 May 2013
1 IUNIE - Ziua Internatională a Copilului , din data de 28 May 2013
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 28 May 2013
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI TURNU ROSU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 23 May 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE SEFI DE CENTRE, din data de 10 May 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 07 May 2013
In atentia operatorilor economici - oferta de pret pentru serviciile de paza, din data de 29 Apr 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS DE PROMOVARE, din data de 25 Apr 2013
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 25 Apr 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITATRE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Apr 2013
STANDARDE DE COST - IN ATENTIA AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI LOCALE, din data de 12 Apr 2013
Raport privind aspectele discutate in cadrul intalnirii de consultare desfasurate in data de 28.02.2013, din data de 13 Mar 2013
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 04 Mar 2013
IN ATENTIA AGENTILOR ECONOMICI - CERERE OFERTA INTRETINERE COPIATOARE, din data de 28 Feb 2013
"SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN" - program national de activitati extrascolare organizat de Muzeul Astra, din data de 27 Feb 2013
CERERE OFERTA SERVICE CALCULATOARE - IN ATENTIA DIVERSILOR OPERATORI ECONOMICI , din data de 27 Feb 2013
Centrul de Recuperare si Reabilitare Pentru Persoane cu Handicap Medias anuntă concurs pentru ocuparea postului de spalatoreasa pe perioada determinata, din data de 18 Feb 2013
D.G.A.S.P.C. SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 15 Feb 2013
ANUNT privind organizarea unei întâlniri de consultări cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestati/atestate care nu au fost incluse în etapa de potrivire practică, din data de 12 Feb 2013
INVITATIE, din data de 28 Jan 2013
DGASPC Sibiu anuntă efectuarea selectiei în vederea formării si angajării de asistenti maternali profesionisti, din data de 23 Jan 2013
D.G.A.S.P.C. SIBIU organizeaza concurs..., din data de 17 Jan 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 16 Jan 2013
CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPATIONALA DUMBRAVENI cu sediul in Dumbraveni, str. M Eminescu, nr. 54 anunta concurs..., din data de 07 Jan 2013
Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Sibiu anuntă mutarea activitătii destinate persoanelor cu handicap de pe strada Mitropoliei nr.2 în noul sediu situat pe strada Spartacus nr.2 începând cu data de 07.01.2013, din data de 07 Jan 2013
Beneficiar al CP "Gulliver - castigator al Fundatiei Internationale pentru Copil si Familie, din data de 18 Dec 2012
DGASPC Sibiu anuntă efectuarea selectiei în vederea formării si angajării ca asistenti maternali profesionisti, din data de 14 Dec 2012
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Dec 2012
CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPATIONALA DUMBRAVENI ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Nov 2012
Conferinta de presa luni 19.11.2012 ora 11.30, din data de 16 Nov 2012
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 29 Oct 2012
Centrul de Îngrijire si Asistent㠄Episcop Nicolae Popoviciu ” Biertan , scoate la concurs postul de asistent medical , pe durată determinată ( până în 31 iulie 2013 )..., din data de 22 Oct 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 08 Oct 2012
DGASPC SIBIU MODIFICA DATA CONCURSURILOR..., din data de 28 Sep 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 25 Sep 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 25 Sep 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 25 Sep 2012
Proiectul "Sansa de a da CLICK - terapie prin muzica, lectura, joc, din data de 19 Sep 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 11 Sep 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA EXAMEN DE PROMOVARE PE TREPTE PROFESIONALE..., din data de 11 Sep 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 23 Aug 2012
IN ATENTIA PERSOANELOR CU HANDICAP..., din data de 22 Aug 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 17 Aug 2012
Pentru functionarii publici angajati in cadrul DGASPC Sibiu..., din data de 09 Aug 2012
Tineri voluntari isi petrec vara in centrele de plasament din judetul Sibiu, din data de 25 Jul 2012
Evaluarea gradului de satisfactie a beneficiarilor din CRRPH Talmaciu II, CRRPH Medias, si CITO Dumbraveni, din data de 13 Jul 2012
DGASPC SIBIU ANUNTA ANULAREA CONCURSURILOR DIN 05-06.07.2012 , din data de 02 Jul 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZĂ CONCURS..., din data de 27 Jun 2012
Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Sibiu recrutează două persoane – potentiali asistenti maternali profesionisti..., din data de 06 Jun 2012
Membrii fundatiei “Clowns for life” din Olanda vor reveni la Sibiu, din data de 01 Jun 2012
COMUNICAT DE PRESĂ - CS "PRICHINDELUL", din data de 01 Jun 2012
Ziua Internatională a Copilului "1 Iunie”, din data de 31 May 2012
VOTATI proiectul “Colectează selectiv: fii agent eco!", din data de 28 May 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZĂ CONCURS..., din data de 23 May 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZĂ CONCURS..., din data de 08 May 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZĂ CONCURS..., din data de 03 May 2012
MULTUMIRI..., din data de 19 Apr 2012
Centrul de Integare Prin Terapie Ocupationala Dumbraveni II anuntã concurs... , din data de 19 Apr 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZĂ CONCURS..., din data de 14 Feb 2012
Centrul de Integrare Prin Terapie Ocupationala I Dumbraveni anuntă concurs..., din data de 26 Jan 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZĂ CONCURS..., din data de 23 Jan 2012
RAPORT PRIVIND ACTIUNILE DESFĂSURATE DE DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU ÎN CURSUL ANULUI 2011, din data de 18 Jan 2012
DGASPC Sibiu organizeaza concurs..., din data de 16 Jan 2012
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 30 Dec 2011
S-A DESCHIS CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP MEDIAS, din data de 06 Dec 2011
Manifestări şi activităti specifice destinate sărbătoririi Zilei Internationale a Persoanelor cu Handicap, din data de 05 Dec 2011
DGASPC SIBIU organizeaza examen de promovare..., din data de 30 Nov 2011
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Nov 2011
Centrul de Integare Prin Terapie Ocupationala Dumbraveni II anuntă concurs... , din data de 25 Nov 2011
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 18 Nov 2011
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 14 Nov 2011
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Nov 2011
În perioada 24 - 27 octombrie 2011, membrii fundatiei “Clowns for life” din Olanda au revenit la Sibiu pentru a desfăsura activităti specifice în centrele rezidentiale pentru copii cu dizabilităti aflate în subordinea DGASPC Sibiu..., din data de 07 Nov 2011
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Nov 2011
Centrul de Integare Prin Terapie Ocupationala II Dumbraveni anunta concurs..., din data de 03 Nov 2011
Centrul de Integare Prin Terapie Ocupationala Dumbraveni II organizeaza concurs..., din data de 02 Nov 2011
DGASPC Sibiu amână până la o dată care se va comunica ulterior concursurile pentru posturile temporar vacante pentru SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL SI EVALUARE INITIALA, SERVICIUL DE INTERVENTIE IN CAZ DE ABUZ, NEGLIJARE EXPLOATARE, din data de 25 Oct 2011
DGASPC Sibiu anulează concursul pentru ocuparea postului de administrator la CP "Speranta", din data de 24 Oct 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 19 Oct 2011
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 23 Sep 2011
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 23 Sep 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 16 Sep 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 15 Sep 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 15 Sep 2011
AMANAREA CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR CITO DUMBRAVENI, din data de 06 Sep 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZĂ CONCURS..., din data de 10 Aug 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 05 Aug 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 28 Jul 2011
D.G.A.S.P.C. SIBIU organizeaza examen pentru promovarea personalului contractual angajat in cadrul DGASPC Sibiu, din data de 20 Jul 2011
RECTIFICARE BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTURILE DE INFIRMIERA, INGRIJITOR, SPALATOREASA, MUNCITOR INTRETINERE, SOFER LA CP ORLAT, din data de 12 Jul 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 08 Jul 2011
PROGRAM CU PUBLICUL PENTRU SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP INCEPAND CU 04.07.2011, din data de 04 Jul 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 04 Jul 2011
Excursie pentru copiii din Centrul de zi "Sf. Andrei" Medias, din data de 28 Jun 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 08 Jun 2011
Decalarea datei de concurs pentru postul de director la Centrul de Recuperare si Reabilitare Medias, din data de 08 Jun 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 01 Jun 2011
Ziua Internatională a Copilului "1 Iunie", din data de 31 May 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 30 May 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 26 May 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 05 May 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 05 May 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 28 Apr 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 28 Apr 2011
"Cum sa devenim parinti mai buni", din data de 19 Apr 2011
BAZAR DE PASTI IN MAGAZINUL CARREFOUR, din data de 13 Apr 2011
Cerere oferta de pret in vederea achizitionarii de produse farmaceutice, din data de 05 Apr 2011
Cerere oferta de pret in vederea achizitionarii de materiale sanitare, din data de 21 Mar 2011
CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE, din data de 07 Mar 2011
MULTUMIRI, din data de 28 Dec 2010
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 17 Dec 2010
ZIUA INTERNATIONALA A PERSOANELOR CU HANDICAP, din data de 03 Dec 2010
Aducem la cunostință persoanelor adulte cu handicap..., din data de 02 Dec 2010
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 30 Nov 2010
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 25 Nov 2010
MATERIALE PENTRU COLEGIUL DIRECTOR DIN 19.11.2010, din data de 17 Nov 2010
RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND REORGANIZAREA APARATULUI PROPRIU AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU PRECUM SI APROBAREA STRUCTURII DE PERSONAL, A STATELOR DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU SI ORGANIGRAMEI DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU, din data de 02 Nov 2010
ZIUA PORTILOR DESCHISE - CENTRUL DE ZI "SF. ANDREI" MEDIAS, din data de 26 Oct 2010
Rezultate Olimpiada Copiilor "Pentru Viitor ”, din data de 21 Oct 2010
Olimpiada Copiilor "Pentru Viitor”, din data de 30 Sep 2010
Ziua Internatională a Persoanelor Vârstnice, din data de 30 Sep 2010
HARTING ALATURI DE COPIII DIN SIBIU, din data de 30 Sep 2010
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 28 Sep 2010
ZIUA MONDIALA A PAINII, din data de 27 Sep 2010
Activitati desfasurate de Fundatia "CLOWNS FOR LIFE" in centrele de plasament, din data de 23 Sep 2010
S-a incheiat proiectul “Un punct de sprijin pentru familiile cu copii cu autism” , din data de 24 Aug 2010
CAZURI CE NECESITA AJUTOR UMANITAR, din data de 23 Aug 2010
Reteaua Centrelor Locale Antidiscriminare, din data de 11 Aug 2010
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS IN VEDEREA OCUPARII UNOR POSTURI PE PERIOADA DETERMINATA, din data de 06 Aug 2010
Campanie umanitara pentru sinistratii din judetul Suceava, din data de 07 Jul 2010
Scutirea de la plata chiriei pentru persoanele cu handicap, din data de 01 Jul 2010
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Medias, din data de 07 Jun 2010
Centrul de Plasament "Tavi Bucur"Cisnadie, din data de 07 Jun 2010
COSTURI REALIZATE IN 2009, din data de 01 Jun 2010
1 IUNIE ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI, din data de 31 May 2010
Hotline Safernet.ro sesizari privind continuturile cu caracter ilegal sau daunator copiilor existente pe Internet, din data de 28 May 2010
ADOPTIA NATIONALA, din data de 01 Mar 2010
MECANISMUL FINANCIAR AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) SPRIJINĂ FINANCIAR DOTAREA SI AMENAJAREA CENTRELOR DESTINATE PROTECTIEI COPILULUI, DIN JUDETUL SIBIU, din data de 22 Feb 2010
Carnavalul Copiilor în Centrul de zi „ Sf. Andrei” Medias, din data de 22 Feb 2010
PROGRAMUL " SCOALA PARINTILOR", din data de 27 Jan 2010
CP "SPERANTA" MULTUMESTE SPONSORILOR, din data de 18 Jan 2010
Activitatea DGASPC Sibiu in 2009, din data de 15 Jan 2010
Craciun si pentru copiii din centrul de zi "Sf Andrei", din data de 05 Jan 2010
LA MULTI ANI!, din data de 28 Dec 2009
Virusul gripal AH1N1, din data de 21 Dec 2009
Echipa mobila de lucru cu copiii strazii, din data de 21 Dec 2009
Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, din data de 09 Dec 2009
Ziua Universală a Drepturilor Copilului Ziua Mondială De Prevenire a Abuzurilor împotriva minorilor, din data de 19 Nov 2009
ZIUA PORTILOR DESCHISE IN CADRUL CENTRELOR DE PLASAMENT, din data de 26 Oct 2009
Atelier de lucru româno-britanic pe tema: "Metode si proceduri de prevenire a contenționării copiilor cu handicap psihic aflați în servicii de tip rezidențial", din data de 22 Oct 2009
6-8 OCTOMBRIE - Întâlnirea oranizată de către Oficiul Român pentru Adopții, din data de 12 Oct 2009
Mozaicuri din dopuri de plastic, din data de 05 Oct 2009
1 OCTOMBRIE ZIUA INTERNATIONALA A PERSOANELOR VARSTNICE, din data de 01 Oct 2009
CONFERINTA NATIONALA PRILEJUITA DE CELEBRAREA A 20 DE ANI DE LA ADAPTAREA CONVENTIEI CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI, din data de 24 Sep 2009
Reducerea abandonului si absenteismului scolar in mediul rural prin programul "Scoala Parintilor", din data de 18 Aug 2009
”Programele de tip Scoala părintilor, interventii ale Centrelor de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Părinti”, din data de 17 Aug 2009
Intalnire DGASPC - AJOFM, din data de 17 Aug 2009
IN ATENTIA BENEFICIARILOR DGASPC SIBIU, din data de 04 Aug 2009
CONFERINTA ’’Concepte privind interventia specializată si acordarea de asistentă si protectie copilului aflat în dificultate’’, din data de 04 Aug 2009
Informare privind activitatea DGASPC Sibiu, din data de 04 Aug 2009
Program interactiv pe perioada vacantei de vara in centrele de plasament ale DGASPC Sibiu, din data de 07 Jul 2009
Excursie pentru copiii din centrele de plasament din subordinea DGASPC Sibiu, din data de 03 Jul 2009
Adoptia- dialog deschis pentru o mai bună întelegere, din data de 05 Jun 2009
1 IUNIE ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI, din data de 01 Jun 2009
15 MAI - ZIUA INTERNATIONALA A FAMILIEI, din data de 15 May 2009
Intalnirea Presedintelui ANPH cu reprezentantii OPA specializate pentru persoanele cu dizabilitati, din data de 13 May 2009
9 Mai - ZIUA EUROPEI , din data de 11 May 2009
5 MAI - Ziua europeană de luptă împotriva discriminării persoanelor cu handicap, din data de 07 May 2009
8 Martie, din data de 09 Mar 2009
LOGO EST II - proiectul de dezvoltare a unui management eficient de comunicare continua, din data de 12 Feb 2009
Eveniment caritabil - concurs de desen, din data de 21 Jan 2009
Serbarea Pomului de Craciun, din data de 22 Dec 2008
Mos Craciun vine la CSC "Speranta"!, din data de 22 Dec 2008
Ziua internationala a persoanelor cu handicap, din data de 02 Dec 2008
Campanie de spirometrie, din data de 26 Nov 2008
Proiectul "Informare si sensibilizare HIV/SIDA, din data de 26 Nov 2008
DGASPC SIBIU a fost inscrisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator date cu caracter personal cu nr. 10199, din data de 20 Nov 2008
Ziua Internationala a Drepturilor Copilului, din data de 20 Nov 2008
Ziua Mondiala de prevenire a abuzului asupra copiilor, din data de 19 Nov 2008
Parteneri în proiectul Logo-East II, din data de 11 Nov 2008
Proiect PROCARE, din data de 10 Nov 2008
Voluntari la Focus, din data de 29 Sep 2008
Sansa pentru tinerii care parasesc centrele de plasament, din data de 02 Sep 2008
Dublu eveniment caritabil la Orlat, din data de 02 Sep 2008
1 iunie - Ziua internaţională a copilului, din data de 12 Jun 2008
În perioada 2008-2009 DGASPC Sibiu este partener în proiectul Logo-East II, din data de 11 Jun 2008
Activitati pentru întâmpinarea Sfintelor Sărbători de Paşti, din data de 11 Jun 2008
Proiecte diverse, din data de 03 Apr 2007
Proiect " Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap psihic Gabriela " Sibiu, din data de 03 Apr 2007
Comunicat de presa Proiect "Gabriela", din data de 03 Apr 2007