.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA AGNITA anunta scoaterea la concurs a postului de ASISTENT MEDICAL GENERALIST
>> Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs de ocupare pentru postul de INFIRMIERA si REFERENT DE SPECIALITATE
>> Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs de ocupare pentru postul de EDUCATOR si LOGOPED
>> Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunţă concurs pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL
>> Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunţă concurs pentru ocuparea postului de CONSILIER JURIDIC

Content Management Powered by CuteNews


 

CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA AGNITA anunta scoaterea la concurs a postului de ASISTENT MEDICAL GENERALIST
CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA AGNITA anunta scoaterea la concurs a postului de

ASISTENT MEDICAL GENERALIST - 1 post pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :

- Studii postliceale de specialitate ;
- Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Asistentilor Medicali

Conditii de desfasurare :

- Proba scrisa - data de 08.10.2014, ora 10 la sediul la sediul Centrului de Ingrijire si Asistenta Agnita din str.Mihai Viteazu, nr.16-18

- Interviul - data de 13.10.2014, ora 10 la sediul Centrului de Ingrijire si Asistenta Agnita din str.Mihai Viteazu, nr.16-18

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 10.09.2014 , ora 14.00 la sediul Centrului de Ingrijire si Asistenta Agnita din str.Mihai Viteazu, nr.16-18
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :
-Cerere tip de inscriere la concurs ;
-Copia actului de identitate ;
-Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
-Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
-Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
-Curriculum vitae ;
-Testare psihologica in vederea angajarii;
-Certificat de cazier judiciar.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Bibliografia pentru concurs :
- Urgentele medico-chirurgicale – Lucretia Titirca, Editura Medicala, 2005
- Ordinul nr.559/2008 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap
- Codul de conduita nr.477/2004 privind personalul contractual din autoritatile si institutiile publice

In formatii suplimentare se pot obtine la sediul Centrului de Ingrijire si Asistenta Agnita din str.Mihai Viteazu, nr.16-18, tel 0269/510750, sau accesand site-ul institutiei www.ciaagnita.ro.
Stire adaugata in data de 28 Aug 2014 de catre administrator
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs de ocupare pentru postul de INFIRMIERA si REFERENT DE SPECIALITATE
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunţă concurs de ocupare a următoarelor posturi vacante din cadrul instituţiei:

1. INFIRMIERĂ
- 2 POSTURI, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de Plasament pentru copilul cu Dizabilităţi;
- 1 POST, pe perioadă determinată, la Centrul de Plasament pentru copilul cu Dizabilităţi;

- 1 POST, pe perioadă nedeterminată, la Centrul Maternal

Condiţii specifice de participare la concurs:minim 10 clase;
Condiţii de desfăşurare:
Proba scrisă: la data de 10.10.2014 ora 10.00;
Probă interviu: la data de 16.10.2014 ora 10.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 12.09.2014, Ora 15.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

Formular de înscriere tip;
Copia actului de identitate;
Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atestă efectuarea unor specializări; copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
Copie carnet de muncă, conform cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
Cazier judiciar;
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie/ unităţi sanitare abilitate;
Curriculum vitae;
Testare psihologică în vederea angajării;
Testare neuropsihiatrică

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INFIRMIER LA CPCD

1. ORDINUL NR. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi:
Standardele: - 9, 10, 11, 15,18, 19
2. Ghidul pentru infirmieri
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INFIRMIER LA CENTRUL MATERNAL:

1. ORDINUL 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului Metodologic de implementare a acestor standarde.
Standardele: 5. Găzduirea, ambientul şi asigurarea hranei
12. Protecţia mamei împotriva abuzurilor

2. Ghidul pentru infirmieri
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Relaţiile suplimentare la sediul instituţiei: Str. Bastionului Nr.6, Sibiu, sau la nr. de tel. 0269/210068 


2. REFERENT DE SPECIALITATE –DEBUTANT-( financiar-contabil) pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:
studii superioare de licenţă cu diplomă de licenţă în Ştiinţe Economice;
curs de specializare în achiziţii publice;
cunoştiinţe operare calculator cu programe de contabilitate
Condiţii de desfăşurare:
Proba scrisă: 10.10.2014, ora 11.00
Interviul: 16.10.2014, ora. 11.00 , la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, Loc. Sibiu. Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 12.09.2014, ora 15.00 , la sediul C.S. “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

Formular de înscriere tip;
Copia actului de identitate;
Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atestă efectuarea unor specializări; copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
Copie carnet de muncă, conform cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
Cazier judiciar;
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie/ unităţi sanitare abilitate;
Curriculum vitae;
Testare psihologică în vederea angajării;

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE REFERENT DE SPECIALITATE (Financiar-contabil):
1. Legea nr. 82/1991*** republicată a contabilităţii;
2. Ordinul nr. 2021/2013 actualizat, pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice;
3. OUG. Nr. 34/2006 actualizată- privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de servicii
4. H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OGU 34/2006;
5. H.G. 23/2010 privind standardele de cost pentru serviciile sociale;
6. Legea 273/2006 a MFP actualizată;
7. Legea –cadru 284/2010 actualizată privind salarizarea unitară a personalului din instituţiile publice;
8. Legea Nr. 477/2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Bibliografiile pentru concurs precum şi formularele de înscriere tip se găsesc la sediul C.S. “Prichindelul”, Sibiu.

Relaţii suplimentare la C.S. “Prichindelul” Sibiu, tel.0269/210068.

Stire adaugata in data de 28 Aug 2014 de catre administrator
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs de ocupare pentru postul de EDUCATOR si LOGOPED
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunţă concurs de ocupare a următoarelor posturi vacante din cadrul instituţiei:


1. EDUCATOR - 1 POST- pe perioadă determinată, pe studii superioare, la Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi;

Condiţii specifice de participare la concurs:

Studii superioare cu diploma de licenţă;
Modulul psihopedagogic;

Condiţii de desfăşurare:
Proba scrisă: la data de 09.10.2014 ora 10.00;
Probă interviu: la data de 15.10.2014 ora 10.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 11.09.2014, Ora 15.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

Formular de înscriere tip;
Copia actului de identitate;
Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atestă efectuarea unor specializări; copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
Copie carnet de muncă, conform cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
Cazier judiciar;
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie/ unităţi sanitare abilitate;
Curriculum vitae;
Testare psihologică în vederea angajării;
Testare neuropsihiatrică

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE EDUCATOR la CPCD

1. ORDINUL NR.27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi:

2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată prin Legea 257/2013;

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;2. LOGOPED – 1 POST- pe perioadă nedeterminată la Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi;

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii superioare de licenţă în domeniul psihologiei, cu specializare în psihologie educaţională/consiliere şcolară şi vocaţională/ psihopedagogie specială;
- atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

Condiţii de desfăşurare:
Proba scrisă: 09.10.2014, ora 11.00
Interviul: 15.10.2014, ora. 11.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, Loc. Sibiu. Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 11.09.2014, ora 15.00, la sediul
C.S. “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

- Formular de înscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atestă efectuarea unor specializări; copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
- Copie carnet de muncă, conform cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
- Cazier judiciar;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie/ unităţi sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologică în vederea angajării;
- Testare neuropsihiatrica;
- Copie după atestatul de liberă practică;

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.

Bibliografie pentru postul de logoped:

1. Ordinul nr.27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential;
2. Legea nr. 477/ 2004 privind codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr.272/ 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea nr. 257/2013;
4. Ursula Schiopu, Emil Verza, Psihologia varstelor- ciclurile vietii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997
5. Ecaterina Vrasmas, Ionel Musu, Cornelia Stanica, Terapia tulburarilor de limbaj- interventii logopedica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997

Bibliografiile pentru concurs precum şi formularele de înscriere tip se găsesc la sediul C.S. “Prichindelul”, Sibiu.

Relaţii suplimentare la C.S. “Prichindelul” Sibiu, tel.0269/210068.
Stire adaugata in data de 28 Aug 2014 de catre administrator
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunţă concurs pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunţă concurs pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL în cadrul instituţiei:

2. ASISTENT MEDICAL – DEBUTANT - 1 POST pe perioadă nedeterminată la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă;

Condiţii specifice de participare la concurs:
- şcoala postliceală de specialitate;

Condiţii de desfăşurare:
Proba scrisă: 08. 10.2014, ora 11.00
Interviul: 14.10.2014, ora. 11.00 , la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, Loc. Sibiu. Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 10.09.2014, ora 15.00 , la sediul C.S. “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

Formular de înscriere tip;
Copia actului de identitate;
Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atestă efectuarea unor specializări; copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
Copie carnet de muncă, conform cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
Cazier judiciar;
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie/ unităţi sanitare abilitate;
Curriculum vitae;
Testare psihologică în vederea angajării;
Testare neuropsihiatrică

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.Bibliografie pentru postul de asistent medical:

1. ORDINUL NR. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime obligatorii pentru centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat,
2. Urgenţe medico-chirurgicale. Sinteze pentru asistenţii medicali. Ediţia a III-a, Lucreţia Titirică,
Ed. Medicală, 2002
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Bibliografiile pentru concurs precum şi formularele de înscriere tip se găsesc la sediul C.S. “Prichindelul”, Sibiu.

Relaţii suplimentare la C.S. “Prichindelul” Sibiu, tel.0269/210068.
Stire adaugata in data de 27 Aug 2014 de catre administrator
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunţă concurs pentru ocuparea postului de CONSILIER JURIDIC
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunţă concurs pentru ocuparea postului de CONSILIER JURIDIC în cadrul instituţiei:

CONSILIER JURIDIC - DEBUTANT- 1 POST pe perioadă nedeterminată Centrul de Primire în Regim de Urgenţă;


Condiţii specifice de participare la concurs:
studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în ştiinţele juridice;

Condiţii de desfăşurare:
Proba scrisă: 08.10.2014, ora 10.00
Interviul: 14.10.2014, ora. 10.00 , la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, Loc. Sibiu. Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 10.09.2014, ora 15.00 , la sediul C.S. “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

Formular de înscriere tip;
Copia actului de identitate;
Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atestă efectuarea unor specializări; copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
Copie carnet de muncă, conform cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
Cazier judiciar;
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie/ unităţi sanitare abilitate;
Curriculum vitae;
Testare psihologică în vederea angajării;

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC

1. Ordinul Nr.27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati;
2. Ordinul 101/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal;
3. Ordinul 89/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime obligatorii pentru centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat,

4. Legea Nr. 477/2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
5. Legea 292/2011- Legea asistentei sociale
6. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată de Legea 257/2013

7. Legea 197/2012- privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale
8. HG 118/2014-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012
privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale
9. OUG 34/2006- actualizata 2014- privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
10. H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OGU 34/2006;
11. H.G. 23/2010 privind standardele de cost pentru serviciile sociale;
12.Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea –cadru 284/2010 actualizată privind salarizarea unitară a personalului din instituţiile publice;
Bibliografiile pentru concurs precum şi formularele de înscriere tip se găsesc la sediul C.S. “Prichindelul”, Sibiu.

Relaţii suplimentare la C.S. “Prichindelul” Sibiu, tel.0269/210068.
Stire adaugata in data de 27 Aug 2014 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next >>

Stiri precedente: