.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> CRRPH TALMACIU II ANUNTA CONCURS...
>> INVITATIE DEPUNERE OFERTE - Modernizarea, reabilitarea centrului de plasament pentru copilul cu dizabilitati Turnu Rosu
>> CRRPH DUMBRAVENI ANUNTA CONCURS...
>> CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS...
>> CPCD TURNU ROSU ORGANIZEAZA CONCURS...

Content Management Powered by CuteNews


 

CRRPH TALMACIU II ANUNTA CONCURS...
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP TALMACIU II
Cod fiscal 25631988

ANUNTA
Concurs pentru ocuparea următorului post din cadrul institutiei

ASISTENT MEDICAL - 1 post pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :
 Studii postliceeale de specialitate
 Atestat de Libera Practica, eliberat de Colegiul Asistentilor Medicali

Conditii de desfăsurare:
- Proba scrisă – data de 10.12.2014, ora 10:00, la sediul CRRPH Tălmaciu II, Strada Unirii Nr. 90 A, oras Tălmaciu
- Interviul – data de 12.12.2014, ora 10:00, la sediul CRRPH Tălmaciu II, Strada Unirii Nr. 90 A, oras Tălmaciu
Candidatii vor depune dosarele pentru participare la concurs până la data de 12.11.2014, la sediul CRRPH Tălmaciu II, Strada Unirii Nr. 90 A, oras Tălmaciu.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- cerere tip de înscriere la concurs
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studiu si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice
- adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, copie carnet de muncă conform cu originalul
- cazier judiciar
- adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitătile sanitare abilitate
- curiculum vitae
- testare psihologică în vederea angajării

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.

Bibliografia pentru concurs precum si formularele tip de înscriere se găsesc la Biroul Resurse Umane al CRRPH Tălmaciu II.

Stire adaugata in data de 29 Oct 2014 de catre administrator
INVITATIE DEPUNERE OFERTE - Modernizarea, reabilitarea centrului de plasament pentru copilul cu dizabilitati Turnu Rosu
INVITATIE
In data de 29 august 2014, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu in calitate de beneficiar, a semnat contractul de finantare nr. 4629 aferent proiectului nr. C/34/3/3.2/814/07.06.2010, intitulat “Modernizarea, reabilitarea centrului de plasament pentru copilul cu dizabilitati Turnu Rosu”, cod SMIS 21717,
Proiectul a fost depus spre finantare de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, axa prioritara nr. 3: „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, domeniul de interventie 3.2: „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, având drept obiectiv imbunatatirea calitatii si ridicarea standardelor serviciilor sociale prin reabilitarea, modernizarea infrastructurii si dotarea Centrului de plasament pentru copilul cu dizabilitați Turnu Rosu, judetul Sibiu.
In vederea asigurarii promovarii proiectului mai sus mentionat, va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra de pret in functie de informatiile de mai jos si in functie de reglementarile in vigoare.

Informatii generale proiect:
Titlul proiectului: “Modernizarea, reabilitarea centrului de plasament pentru copilul cu dizabilitati Turnu Rosu”

Beneficiarul proiectului: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu

Obiectivul general al proiectului: este imbunatatirea calitatii si ridicarea standardelor serviciilor sociale prin reabilitarea, modernizarea infrastructurii si dotarea Centrului de plasament pentru copilul cu dizabilitați Turnu Rosu, judetul Sibiu.

Perioada de implementare: 16 de luni de la semnarea contractului de finantare nerambursabila nr. 4629 din data de 29.08.2014.

Caracteristici generale ale serviciilor solicitate:

Scopul serviciilor de supervizare pe care Dirigintele de santier trebuie sa le asigure in cadrul proiectului “Modernizarea, reabilitarea centrului de plasament pentru copilul cu dizabilitati Turnu Rosu” este de a oferi Beneficiarului garantia ca Antreprenorul caruia ii va fi atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.
Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului, actionând pentru si in interesul acestuia in relatiile cu Proiectantul, Antreprenorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrari.
Dirigintele de santier isi va exercita atributiunile in urmatoarele faze tipice ale unui proiect :
- Pregatirea executiei unui proiect (Preconstructia lucrarilor);
- Mobilizarea;
- Executia lucrarilor;
- Receptia lucrarilor;
- Perioada de garantie (de notificare a defectelor)
In cadrul activitatii, dirigintele de santier va monitoriza lucrarile de executie incepând cu organizarea de santier si pâna la finalizarea lucrarilor, dar si pe parcursul perioadei de notificare a defectiunilor, in vederea urmaririi corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca antreprenorul executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si costul lucrarilor, potrivit proiectului tehnic.
Dirigintele de santier va avea in vedere in cel mai inalt grad faptul ca finantarea lucrarilor de executie este asigurata pe baza unei finantari nerambursabile, acordata de Uniunea Europeana in cadrul Programului Operational Regional. In consecinta, unul din obiectivele esentiale ale serviciilor prestatorului, va fi acela ca prin activitatea sa asigure indeplinirea standardelor si conditiilor impuse prin contractul de finantare si prin legislatia aplicabila in materia fondurilor structurale.
De asemenea, se constituie intr-un obiectiv esential al dirigintelui de santier, preintâmpinarea si evitarea oricaror nereguli in implementarea si executarea lucrarilor de constructie, nereguli care ar putea cauza pierderea finantarii de catre beneficiar sau care ar genera obligatia sa de a restitui finantarea primita.

Atasat prezentei invitatii se regasesc:
- caietul de sarcini in cadrul caruia sunt specificate sarcinile dirigintelui de santier in detaliu;
- model contract;
- graficul de timp pentru executia lucrarilor de constructii.

Având in vedere imposibilitatea de a transmite prin e-mail caietele de sarcini pe specialitati din cadrul Proiectului tehnic, din cauza capacitatii mari a acestor documente, va invitam la sediul DGASPC Sibiu din str. Mitropoliei, nr. 2 jud. Sibiu pentru studierea acestora in vederea formularii ofertei Dvs.

Documente care vor insoti oferta:
1. Autorizatia de diriginte de santier valabila – cel putin pentru constructii civile categoria de importanta C – domeniul de autorizare 2.2 sau o categorie superioara.
2. Autorizatia de diriginte de santier valabila pentru instalatiile aferente constructiilor civile categoria de importanta C – domeniul de autorizare 8 sau declaratia pe proprie raspundere ca va asigura asistenta de specialitate pe dirigentia de santier pentru instalatiile aferente constructiilor ce urmeaza a se realiza conform proiectului tehnic.
3. Curriculum Vitae
4. Lista lucrarilor supervizate

Va rugam sa ne transmiteti ofertele dumneavoastra pâna la data de 30.10.2014, ora 13.00.

DATI CLICK AICI PENTRU CAIETUL DE SARCINI


DATI CLICK AICI PENTRU GRAFIC


DATI CLICK AICI PENTRU CONTRACTUL DE DIRIGENTIE

Stire adaugata in data de 28 Oct 2014 de catre administrator
CRRPH DUMBRAVENI ANUNTA CONCURS...
C.R.R.P.H. DUMBRAVENI ANUNTA IN DATA DE 27.10.2014
Concurs pentru ocuparea urmatorului post, din cadrul institutiei: post de PSIHOLOG pe perioada nedeterminata.

Conditiile de participare la concurs:
- Studii superioare de lunga durata absolvite, cu diploma de licenta in specialitatea psihologie
- Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania


Candidatii vor depune dosarele pentru participare la concurs incepand cu data de 27.10.2014 pana la data 07.11.2014, la sediul C.R.R.P.H. DUMBRAVENI,Str. Mihai Eminescu, NR.54.
Conditii de desfasurare :
-Selectie dosare : data de 11.11.2014
-Proba scrisa : data de 08.12. 2014 , ora 10 la sediul C.R.R.P.H. DUMBRAVENI,str.M.Eminescu, NR.54.
-Proba interviu - data de 11.12.2014 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. DUMBRAVENI,str.M.Eminescu , NR.54.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip;
2.Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea potrivit legii;
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific;
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care atesta vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
5.Curriculum vitae;
6.Cazier judiciar;
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8.Testare psihologica in vederea angajarii.
9. Copie dupa avizul de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul CRRPH Dumbraveni, str.Mihai Eminescu, nr.54
Relatii suplimentare la nr. tel.:0269/865688, 0269/865337.

BIBLIOGRAFIE.
1. Legea 448/2006 (republicata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati.

2. Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru Centrele rezidentiale, centrele de zi, si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap.Anexa 1

3. Codul de conduita nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Stire adaugata in data de 28 Oct 2014 de catre administrator
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS...
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A
PERSOANELOR CU HANDICAP CISNADIE, CIF.31458327

ANUNTA

Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei :

1. INSTRUCTOR EDUCATIE - 1 post pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs :
Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
Experienta in munca cu persoane cu dizabilitati.

Conditii de desfasurare:
Proba scrisa – data de 09.12.2014, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A,
Cisnadie.
Interviul – data de 12.12.2014, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 10.11.2014 la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :
 Cerere tip de inscriere la concurs ;
 Copia actului de identitate ;
 Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
 Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 Curriculum vitae ;
 Certificat de cazier judiciar
 Testare psihologica in vederea angajarii.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Bibliografiile pentru concurs :
-Ordinul nr. 559/2004, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap Anexa nr.1-standardul 3 (Planificarea serviciilor), 15( codul dreptului beneficiarilor) 16 (Relatia personalului cu beneficiarii) si 19 (notificarea incidentelor deosebita);
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ; -
Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie. Informatii la tel. 0786071539Stire adaugata in data de 27 Oct 2014 de catre administrator
CPCD TURNU ROSU ORGANIZEAZA CONCURS...
ANUNT
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI TURNU-ROSU
organizeaza concurs pentru postul:

ECONOMIST – 1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA
Conditii de participare la concurs:
- Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in specializarea economica.
- Vechime in specializarea studiilor economice minim 2 ani

Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa – in data de 08.12.2014, ora 10 la sediul CPCD Turnu-Rosu, com. Turnu-Rosu, str. Garii nr. 693.
- Proba interviu – in data de 11.12.2014, ora 10 la sediul CPCD Turnu-Rosu, com. Turnu-Rosu, str. Garii nr. 693.
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 07.11.2014 la sediul CPCD Turnu-Rosu, com. Turnu-Rosu, str. Garii nr. 693.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1. Cerere de inscriere tip
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4. Copia carnetului de munca sau dupa caz ,o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei ;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie sau de catre unitatiile sanitare abilitate;
8. Testare psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la CPCD Turnu-Rosu, str. Garii nr. 693.

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea contabilitatii 82/1991,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual;
4.Ordin nr.1917/12.12.2005-Norme metodologice privind organizarea si conducerea contabililitatii institutiilor pubice;
5.Ordin 1972/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonarea si plata cheltuielilor institutiilor publice ,precum si organizarea ,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.
6. OMF 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii.

Stire adaugata in data de 27 Oct 2014 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Next >>

Stiri precedente: