.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL...
>> CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS...
>> DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
>> CRRN TALMACIU ANUNTA CONCURS...
>> Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect - servicii furnizate de personalul medical, cod CPV 85141000-9

Content Management Powered by CuteNews


 

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL...
ANUNT
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU,
organizeaza concurs de promovare pentru
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU
In conformitate cu prevederile din Hotărari nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului‐cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractual si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Va avea loc concursul de promovare

Conditii specifice de participare la concurs:
- Vechime in gradul profesional al functiei de executie din care promovează- cel putin 3 ani
- Să fi obtinut cel putin calificativul foarte bine cel putin de doua ori la evaluările anuale a performantelor individuale in ultimii 3 ani calendaristici;
- promovarea functiei de executie a personalului debutant care indeplinesc conditile legii

Conditii de desfăsurare:
- Proba scrisă in data de 06.07.2015, ora 09 la sediul Complexului de Servicii Sibiu Str.Hegel Nr.14
- Interviul in data de 08.07.2015, ora 13 la sediul Complexului de Servicii Sibiu Str.Hegel Nr.14
- Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la examen pană la data de 26.06.2015, la sediul Complexului de Servicii Sibiu Str.Hegel Nr.14

Dosarul de inscriere la examen trebuie să contină in mod obligatoriu următoarele:

- Formularul de inscriere tip;
- Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinta eliberată de serviciul Resurse Umane care să ateste vechimea in gradul professional detinut din care se promoveaza;
- Copiile fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale


BIBLIOGRAFIE:
1. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
3. Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential


Stire adaugata in data de 08 Jun 2015 de catre administrator
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS...
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CISNADIE, CIF.31458327

ANUNTA

Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei :
Denumirea postului- INFIRMIER 。V 3 posturi pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs :
Nivelul studiilor :-Minim 8 clase.
Vechime in specialitate studiilor necesare ocuparii postului : -nu se cere
Data, ora si locul de desfasurare a concursului :
Proba scrisa : 。V data de 23.06.2015, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud.Sibiu.
Comunicarea Rezultatul probei srise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei ;
Proba de Interviu :。V data de 25.06.2015, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud.Sibiu.
Comunicarea Rezultatului probei de interviu : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei .

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 16.06.2015 ora 14.00 la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.
Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pod depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise/probei practice , a probei de interviu.
Conditiile generale si specifice .Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe bazaadeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :
ボ Cerere tip de inscriere la concurs ;
ボ Copia actului de identitate ;
ボ Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
ボ Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
ボ Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
ボ Curriculum vitae ;
ボ Certificat de cazier judiciar
ボ Testare psihologica in vederea angajarii.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Bibliografia pentru concurs INFIRMIER
-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap Modulul III Standardul 1 ;
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie. Informatii la tel. 0786071553.


Stire adaugata in data de 02 Jun 2015 de catre administrator
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
ANUNT

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, din cadrul institutiei.
Concursul consta in doua probe: proba scrisa /proba practica si interviul.
Proba scrisa/ proba practica va avea loc in data de 22.06.2015, ora 10:00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.
Interviul in data de 25.06.2015, ora 10:00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.
Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 12.06.2015 (inclusiv) ora 13.00, la Serviciul Juridic si Resurse Umane -Compartiment Resurse Umane din cadrul institutiei , din Sibiu, str.Mitropoliei nr.2.
Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise/probei practice , a probei de interviu.

I. BIROU ADMINISTRATIV, PATRIMONIU, TEHNIC SI APROVIZIONARE:
-MUNCITOR CALIFICAT (intretinere) - 1 functie de executie pe perioada nedeterminata

Concursul consta in doua probe: proba practica si interviul
Conditii generale/ Specifice:
a) Studii de specialitate: 。V minim 10 clase,
b) Perfectionari (specializari): certificat/diploma de calificare in domeniul tehnic
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului 。V minim 9 ani .

II. CENTRUL TERAPIE SI RECUPERARE PENTRU COPII AUTISTI:
-KINETOTERAPEUT- 1 functie de executie pe perioada determinata :

Concursul consta in doua probe: proba scrisa si interviul
Conditii generale/ Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul kinetoterapiei
b) Perfectionari (specializari): kinetoterapie
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului 。V 0 ani.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe bazaadeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :
Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
Copia actului de identitate ;
Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
Curriculum vitae ;
Certificat de cazier judiciar
Testare psihologica in vederea angajarii.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: resursesb@yahoo.com. Bibliografia, documentele pentru inscrierea pentru concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE KINETOTERAPEUT

Stire adaugata in data de 28 May 2015 de catre administrator
CRRN TALMACIU ANUNTA CONCURS...
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu

Anunta
Concurs in vederea ocuparii a doua posturi contractuale, in cadrul institutiei:
Denumirea postului

- INFIRMIER 1 post contractual pe perioada nedeterminata
- INGRIJITOR 1 post contractual pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:
Nivelul studiilor:
- Infirmier - minim 10 clase, diploma de calificare in meserie
- Ingrijitor - minim 8 clase

Conditii de desfasurare :
- Proba scrisa in data de 23.06.2015, ora 10ココ la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.
- Proba interviu in data de 25.06.2015, ora 10ココ la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
- Data limita pana la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 15.06.2015, ora 14ココ la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :
1. Cerere de inscriere tip;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
4. Copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
5. Curriculum vitae;
6. Caracterizare de la ultimul loc de munca;
7. Cazierul judiciar;
8. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
9. Testare psihologica in vederea angajarii.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Bibliografia de concurs :

- Pentru postul contractual de infirmier
Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap Modulul III standard 1,6; Modulul IV standard 2,3,4,5; Modulul V standard 1,2,3; Legea 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

- Pentru postul contractual de ingrijitor curatenie
Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap 邦odulul IV standard 2,3,5; Modulul V standard 1; proba practica
- Formularele tip de inscriere se gasesc la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92, tel. 0269/550244.


Stire adaugata in data de 27 May 2015 de catre administrator
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect - servicii furnizate de personalul medical, cod CPV 85141000-9

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu, prin Director General Laura Camelia Vilsan, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect - servicii furnizate de personalul medical, cod CPV 85141000-9,

Caracteristici generale si specifice ale serviciului solicitat :
- servicii medicale furnizate de catre un medic specialist care sa-si desfasoare activitatea in cadrul comisiei de specialitate a Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor cu Handicap.
- programul de lucru este de 8 ore pe zi, luni-vineri.
Oferta va fi exprimata in lei, fara TVA.
Contractul se va incheia pe durata determinata de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire in functie de ocuparea postului.
Modalitate de achizitie conform legii: Atribuire directa
Evaluarea ofertei: Ofertantul a carui oferta contine pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator.
Modalitate de ofertare:
Oferta se va prezenta in plic sigilat la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu pana la data de 05.06.2015, ora 12:00.
Stire adaugata in data de 27 May 2015 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Next >>

Stiri precedente: