.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS...
>> CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS...
>> CS "SF.ANDREI" MEDIAS - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS PENTRU UN POST DE PSIHOLOG
>> CS "SF. ANDREI" MEDIAS - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS PENTRU UN POST DE CONSILIER JURIDIC
>> CS "SF. ANDREI" MEDIAS - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS PENTRU UN POST DE ASISTENT SOCIAL

Content Management Powered by CuteNews


 

CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS...
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI TURNU ROSU,
organizeaza concurs pentru postul de:

INFIRMIERA -1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
- Absolventa de 10 clase

Conditii de desfăsurare:
- Proba scrisă- în data 30.10.2014 , ora 09.00 la sediul CPCD TURNU ROSU,Com Turnu Rosu,str Garii,
nr. 693
- Proba interviu în data de 04.11.2014, ora 09 la sediul CPCD TURNU ROSU,Com Turnu Rosu,str Garii,
nr. 693
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 02.10.2014 la sediul CPCD TURNU ROSU,Com Turnu Rosu,str Garii, nr. 693

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
1. Cerere de înscriere tip
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice
4. Copia carnetului de muncă sau după caz , o adeverintă care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei ;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
8. Testare psihologică în vederea angajării
Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip, se găsesc CPCD TURNU ROSU,Com Turnu Rosu,str Garii,
nr. 693

BIBLIOGRAFIE
1. Ordinul 27/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protecția copilului de tip rezidențial.
2. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013.
3. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.
Relatii suplimentare la CPCD TURNU ROSU,Com Turnu Rosu,str Garii,nr. 693
tel.0269-527670
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI TURNU ROSU,
organizeaza concurs pentru postul de :

PAZNIC -1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
- absolvent 10 clase + curs de paza recunoscut de Ministerul Muncii.

Conditii de desfăsurare:
- Proba scrisa- în data 31.10.2014 , ora 10 la sediul CPCD Turnu Rosu Com Turnu Rosu,Str, Garii Nr.693
- Proba interviu în data de 05.11.2014, ora 10 la sediul CPCD Turnu Rosu Com Turnu Rosu,Str, Garii Nr.693.
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 03.10.2014 la sediul CPCD Turnu Rosu Com Turnu Rosu,Str, Garii Nr.693

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
1. Cerere de înscriere tip
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice
4. Copia carnetului de muncă sau după caz , o adeverintă care să ateste vechimea în muncă
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
8. Testare psihologică în vederea angajării.
Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip, se găsesc la CPCD Turnu Rosu Com Turnu Rosu,Str, Garii Nr.693
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea 333/2003 actualizata.
3. Ordinul 27/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential.

Relatii suplimentare la CPCD Turnu Rosu Com Turnu Rosu,Str, Garii Nr.693
tel.0269-527670


Stire adaugata in data de 23 Sep 2014 de catre administrator
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS...
Centrul de Plasament Agarbiciu anunta concurs pentru ocuparea unui post,in cadrul Centrului de Plasament Agarbiciu
INFIRMIER-1 POST pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs:
-minim 10 clase;
Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa: la data de 10.11.2014,ora 10:00
-Proba interviu: la data de 13.11.2014,ora 10:00, la sediul CP Agarbiciu nr.361.str.Principala jud.Sibiu.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 08.10.2014,ora 15.00,la sediul CP Agarbiciu nr.361.str.Principala jud.Sibiu
Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
-Formular de inscriere tip;
-Copia actului de identitate;
-Copiile diplomelor de studiu/alte acte care atesta efectuarea unor specializari; copiile
documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
-Copie carnet de munca, conform cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie/unitati sanitare abilitate;
-Curriculum vitae;
-Testare psihologica in vederea angajarii;
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele orginale.
Bibliografiile pentru concurs precum si formularele de inscriere tip se gasesc la sediul C.P. Agarbiciu.
Relatii suplimentare la C.P. Agarbiciu, tel. 0269 855 102.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INFIRMIER
1.ORDINUL NR.22/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privin serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copii.
Standardele: 9.Intimitate si confidentialitate
10.Asigurarea hranei
11.Aspectul exterior, imbracamintea, echipamentul si banii de buzunar.
15.Activitati de recreere-socializare;
18.Protectia copilului impotriva abuzurilor;
19.Relatia cu copilul;
2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Centrul de Plasament Agarbiciu, anunta concurs pentru ocuparea postului de economist, pe perioada nedeterminata.
Conditii specifice de participare la concurs:
-studii superioare economice de specialitate

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa: la data de 10.11..2014, ora 12:00, la sediul C.P. Agarbiciu nr.361, str. Principala, jud Sibiu;
-Proba interviu: la data de 13.11.2014, ora 12:00, la sediul C.P. Agarbiciu nr.361, str. Principala, jud.Sibiu.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 08.10.2014 ora 15.00, la sediul C.P. Agarbiciu nr.361, str.Principala, jud.Sibiu.
Dosarul de inscriere trebuie sa contina, in mod obligatoriu urmatoarele:
-Formular de inscriere tip;
-Copia actului de identitate;
-Copiile diplomelor de studiu/alte acte care atesta efectuarea unor specializari; copiile
documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
-Copie carnet de munca, conform cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie/unitati sanitare abilitate;
-Curriculum vitae;
-Testare psihologica in vederea angajarii;
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Bibliografia pentru concurs precum si formularele de inscriere tip se gasesc la sediul C.P. Agarbiciu.
Relatii suplimentare la C.P. Agarbiciu, tel. 0269 855 102.


BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST


1. Ordinul Nr.21/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential
2. Legea Nr. 477/2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile și institutiile publice.
3. Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, publicata in MO nr. 618/2006 cu modificarile ulterioare.
4. Ordonanta Guvernului nr. 119/19999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv republicata in MO 799/2003, cu modificarile ulterioare.
5. Ordinul nr. 522/2003 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, publicat in MO 320/2003, cu modificarile ulterioare.
6. Ordinul nr. 1792/2002 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea lichidarea ordonantarea și plata cheltuielilor institutiilor publice, precum și organizare evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, publicata in MO nr. 37/2003, cu modificarile ulterioare.
7. Ordinul Nr. 2281 din 7 iulie 2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din OrdonanĠa de urgenĠa a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor
masuri financiar-fiscale 8. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
9. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operatiunilor de casa, publicata in BO nr. 64/1976.
10. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii
11. Ordinul nr. 1917/2005 actualizat, pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice și instructiunile de aplicare a acestuia.
12. Ordinul nr. 2021/2013 actualizat, pentru modificarea si completarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice.
13. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
14. HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
15. Ordinul nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru șomaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale

Centrul de Plasament Agarbiciu, anunta concurs pentru ocuparea unui post de educator in cadrul Centrului de Plasament Agarbiciu:
-Educatori -1 post pe perioada nedeterminata.
Conditii specifice de participare la concurs:
-studii medii cu diploma bacalaureat

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa: la data de 11.11.2014, ora 10:00, la sediul C.P. Agarbiciu nr.361, str. Principala, jud Sibiu;
-Proba interviu: la data de 14.11.2014, ora 10:00, la sediul C.P. Agarbiciu nr.361, str. Principala, jud.Sibiu.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 09.10.2014, ora 15.00, la sediul C.P. Agarbiciu nr.361, str.Principala, jud.Sibiu.
Dosarul de inscriere trebuie sa contina, in mod obligatoriu urmatoarele:
-Formular de inscriere tip;
-Copia actului de identitate;
-Copiile diplomelor de studiu/alte acte care atesta efectuarea unor specializari; copiile
documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
-Copie carnet de munca, conform cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie/unitati sanitare abilitate;
-Curriculum vitae;
-Testare psihologica in vederea angajarii;
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele orginale.
Bibliografia pentru concurs precum si formularele de inscriere tip se gasesc la sediul C.P. Agarbiciu.
Relatii suplimentare la C.P. Agarbiciu, tel. 0269 855 102.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE EDUCATOR
1.Ordinul 22/2004 referitor la Standardele Minime Obligatorii,privind Serviciile Pentru Protectia Copilului de tip Rezidential pentru copii Standardele 1-22
2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
3.Legea 272 din 2004 privind Protectia si Promovarea drepturilor copilului.
Stire adaugata in data de 19 Sep 2014 de catre administrator
CS "SF.ANDREI" MEDIAS - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS PENTRU UN POST DE PSIHOLOG
COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS - Centru de Plasament pt.Copilul cu Dizabilitati Medias anunta scoaterea la concurs a unui post de PSIHOLOG pe perioada nedeterminata.

• Conditiile de participare la concurs:
- Studii superioare de lunga durata absolvite, cu diploma de licenta in specialitatea psihologie
- Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania


Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs de la data de 17.09.2014 pana la data de 30.09.2014 la sediul Complexului de Servicii Sf.Andrei Medias din str.Piscului nr.8

Conditii de desfasurare :
Selectia dosarelor – in data de 30.09.2014 ora 14.00
Proba scrisa – in data de 28.10.2014, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8
Proba interviu – in data de 30.10.2014, ora 11 la sediul din str.Piscului nr.8

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip;
2.Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea potrivit legii;
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific;
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care atesta vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
5.Curriculum vitae;
6.Cazier judiciar;
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8.Testare psihologica in vederea angajarii.
9. Copie dupa avizul de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul Complexului din str.Piscului nr.8
Relatii suplimentare la nr. tel.:0269/831812, 0269/842906, 0746862959

BIBLIOGRAFIE
• Legea nr.272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
• Ordinul nr.27 din 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati
• Legea nr.477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
• Ghid de practica clinica in psihologie( de pe site-ul : www.copsi.ro, la Comisia de Psihologie clinica si Psihoterapie, Ghiduri de bune practici in domeniul clinic)

Stire adaugata in data de 18 Sep 2014 de catre administrator
CS "SF. ANDREI" MEDIAS - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS PENTRU UN POST DE CONSILIER JURIDIC
COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS - Centru de Plasament pt.Copilul cu Dizabilitati Medias anunta scoaterea la concurs a unui post de CONSILIER JURIDIC pe perioada nedeterminata.

Conditiile de participare la concurs:
- Studii superioare cu diploma de licenta in studii juridice, vechime in specialitate minim 4 ani.
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs de la data de 17.09.2014 pana la data de 30.09.2014 la sediul Complexului de Servicii Sf.Andrei Medias din str.Piscului nr.8

Conditii de desfasurare :
Selectie dosare – 30.09.2014
Proba scrisa – in data de 28.10.2014, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8
Proba interviu – in data de 30.10.2014, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip;
2.Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea potrivit legii;
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific;
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care atesta vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
5.Curriculum vitae;
6.Cazier judiciar;
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8.Testare psihologica in vederea angajarii.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul Complexului din str.Piscului nr.8
Relatii suplimentare la nr. tel.:0269/831812, 0269/842906, 0746862959

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si ninstitutiile publice
2. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare
3. Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale
4. OUG 34/2006 actualizata in 2013 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Stire adaugata in data de 18 Sep 2014 de catre administrator
CS "SF. ANDREI" MEDIAS - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS PENTRU UN POST DE ASISTENT SOCIAL
COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS - Centru de Plasament pt.Copilul cu Dizabilitati Medias anunta scoaterea la concurs a unui post de ASISTENT SOCIAL pe perioada nedeterminata.

• Conditiile de participare la concurs: - Studii superioare cu diploma de licenta in specialitatea asistenta sociala -profil asistenta sociala
• Aviz eliberatde Colegiul Asistentilor Sociali

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs de la data de 17.09.2014 pana la data de 30.09.2014 la sediul Complexului de Servicii Sf.Andrei Medias din str.Piscului nr.8

Conditii de desfasurare :
Selectia dosarelor – in data de 30.09.2014 ora 15.00
Proba scrisa – in data de 28.10.2014, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8
Proba interviu – in data de 30.10.2014, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip;
2.Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea potrivit legii;
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific;
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care atesta vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
5.Curriculum vitae;
6.Cazier judiciar;
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8.Testare psihologica in vederea angajarii;
9. Copie dupa avizul de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali din Romania.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul Complexului din str.Piscului nr.8
Relatii suplimentare la nr. tel.:0269/831812, 0269/842906, 0746862959

BIBLIOGRAFIE
• Legea nr.272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
• Ordinul nr.27 din 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati
• Legea nr.477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
• Tehnici de interventie in munca de asistenta sociala-material publicat in Ghiduri de buna practica in asistenta sociala a copilului si familiei, Colectia de asistenta sociala, edit.Lumen 2002 (acest material se ridica de la sediul institutiei)

Stire adaugata in data de 18 Sep 2014 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Next >>

Stiri precedente: