.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> CS SIBIU - CP TAVI BUCUR CISNADIE ANUNTA CONCURS...
>> CRRN TALMACIU ANUNTA CONCURS...
>> CIA AGNITA ANUNTA CONCURS...
>> CIA"EPISCOP NICOLAE POPOVICIU" BIERTAN ANUNTA CONCURS...
>> CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS...

Content Management Powered by CuteNews


 

CS SIBIU - CP TAVI BUCUR CISNADIE ANUNTA CONCURS...
ANUNT

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU,
organizeaza concurs pentru

CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE

ADMINISTRATOR-1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA
Conditii de participare la concurs:
-Studii medii cu diploma de bacalaureat
-Vechime in domeniul gestiuni 3 ani

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 18.04.2016 ora 09 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 20.04.2016, ora 10la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 08.04.2016 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential
2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU,
organizeaza concurs pentru

CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT-1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
-Studii superioare de specialitate
-Atestat de libera practica, eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali
-Experienta profesionala minim 1 an

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 18.04.2016, ora 9 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 20.04.2016, ora 14 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 08.04.2016 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1. Ordinul 21/2004 privind standardele minime obligatori privind servicile pentu protectia copilului de tip rezidential
2 Legea 292/2011 privind asistenta sociala
3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563
Stire adaugata in data de 21 Mar 2016 de catre administrator
CRRN TALMACIU ANUNTA CONCURS...
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu

Anunta
Concurs in vederea ocuparii a patru posturi contractuale, in cadrul institutiei:
Denumirea postului

- INFIRMIERA – 1 post contractual pe perioada nedeterminata


Conditii specifice de participare la concurs:
Nivelul studiilor:
- Infirmiera - Minim 10 clase


Conditii de desfasurare :
- Proba scrisa in data de 06.04.2016, ora 10șș la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.
- Proba interviu in data de 08.04.2016, ora 10șș la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
- Data limita pana la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 29.03.2016, ora 14șș la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

1. Cerere de inscriere tip;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
4. Copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
5. Curriculum vitae;
6. Caracterizare de la ultimul loc de munca;
7. Cazierul judiciar;
8. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
9. Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

- Formularele tip de inscriere si bibliografia se gasesc la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92, tel. 0269/550244.

Stire adaugata in data de 15 Mar 2016 de catre administrator
CIA AGNITA ANUNTA CONCURS...
ANUNT

Centrul de Ingrijire si Asistenta Agnita, organizeaza concurs de recrutare pentru pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului vacant de Asistent social.
I. CONDITII GENERALE: conform art.3 al regulamentului-cadru aprobat prin HG 286/2011,cu
modificarile si competarile ulterioare:

• Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
• Are varsta minima reglementata de prevederile legale
• Are capacitate deplina de exercitiu
• Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
• Indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime, sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs.
• Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau inlegatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie, sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


II. CONDITII SPECIFICE

- Studii studii superioare de specialitate cu diploma de licenta sau echivalent in specializarea asistenta sociala
- angajament că în termen de 6 luni de la angajare va face dovada aprobării cererii de înscriere ca membru în Colegiul National al Asistenților Sociali din Romania


III. DOSARUL DE INSCRIERE la concurs va contine urmatoarele acte conform art.6 din HG nr.286 din 23 martie 2011 cu modificarile si completarile ulterioare:


a) Cerere de inscrieire la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare
b) Copia actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
c) Copie diploma absolvire
d) Carnetul de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca, in copie
e) Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care candideaza, cu obligativitatea din partea candidatului de a depune originalul cazierului judiciar sau cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului
f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.
g) Aviz psihologic
h) Curriculum vitae
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
Actele prevazute la lit b)-g) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

IV. CALENDARUL CONCURSULUI
In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de 10 zile
lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv pana la data de 28.03.206 ora 14.00, la sediul Centrului de Ingrijire si Asistenta Agnita.
Selectia dosarelor de inscriere: in termen de maximum 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.
Rezultate selectie dosare: in termen de o zi lucratoare de la expirarea temenului prevazut pentru selectia dosarelor de concurs
05.04.2016 ora 10.00 proba scrisa
08.04.2016 ora 10.00 interviu
Interviul va fi sustinut numai de candidatii care au obtinut la proba scrisa minimum 50 de puncte.
Notarea probei scrise si a interviului se va face in termen de maximum o zi lucratoare de la finalzarea fiecarei probe precum si afisarea rezultatelor.
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Solutionarea contestatiilor: in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul centrului si pe pagina de internet.
Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei, precum si pe pagina de internet a acesteia in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de dpunere a contestatiilor, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii admis sau respins.V.BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA


BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT SOCIAL


1.Ordinul Nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.
2.Legea Nr.477/2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
3. Legea nr. 466/ 2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările si completările ulterioare
4.HG nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.


Stire adaugata in data de 10 Mar 2016 de catre administrator
CIA"EPISCOP NICOLAE POPOVICIU" BIERTAN ANUNTA CONCURS...
ANUNT

Centrul de Ingrijire si Asistenta Episcop Nicolae Popoviciu Biertan, Judetul Sibiu, organizeaza concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Asistent social .

Condițiile speciale necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:
- Studii superioare de specialitate cu diploma de licenta sau echivalent in specializarea asistenta sociala ;
- Aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania

Concursul consta in doua probe, proba scrisa si interviu , si se va desfasura conform urmatorului calendar:

11 martie 2016, ora 14,00 termenul limita de depunere a dosarelor;
21 martie 2016, ora 10,00 proba scrisa - sediul centrului: Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;
23 martie 2016, ora 10,00 interviu- sediul centrului: Str.Aurel Vlaicu, nr.15

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise , a interviului.

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
- Cerere-tip de inscriere la concurs - de la sediul institutiei;
- Copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
- Copie acte studii;
- Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in copie;
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologica in vederea angajarii.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

1. Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati;

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

3. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social.

Formularele tip de inscriere se obtin de la sediul institutiei.

Relatii suplimentare la Tel: 0371027187
Stire adaugata in data de 07 Mar 2016 de catre administrator
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS...
ANUNT
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CISNADIE, CIF.31458327
ANUNTA

Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei :

1. Denumirea postului
INFIRMIER – 2 posturi pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs :
Nivelul studiilor : Minim 8 clase.
Data, ora si locul de desfasurare a concursului :
Proba practica: – data de 28.03.2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud. Sibiu.
Comunicarea Rezultatului probei scrise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei ;
Proba de Interviu :– data de 30.03.2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud.Sibiu.
Comunicarea Rezultatului probei de interviu : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei .

2. Denumirea postului:
Muncitor calificat tr.III - BUCATAR – 1 post pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs:
Nivelul studiilor: Minim 10 clase;
Curs de calificare
Conditii de desfasurare:
Proba practica - data de 28.03.2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36 A, Cisnadie.
Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;
Interviul – data de 30.03.2016, ora 10 la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.
Comunicarea Rezultatului probei de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

3. Denumirea postului
ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 post pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs :
Nivelul studiilor :
- Studii postliceale de specialitate;
- Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Asistentilor Medicali.
Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
 Proba scrisa – data de 28.03.2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie;
Comunicarea Rezultatului probei scrise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;
 Interviul – data de 30.03.2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie;
Comunicarea Rezultatului probei de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 21.03.2016, ora 14.00, la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.
Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise/probei practice, a probei de interviu.
Conditiile generale si specifice.
Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :
 Cerere tip de inscriere la concurs;
 Copia actului de identitate;
 Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 Curriculum vitae;
 Certificat de cazier judiciar;
 Testare psihologica in vederea angajarii.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIE
Bibliografia pentru concurs INFIRMIER :
-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidențiale, centrele de zi și locuințele protejate pentru persoane adulte cu handicap ANEXA 1, Modulul III Standardul 1 si Modulul V, Standardul 1;
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
Bibliografia pentru concurs BUCATAR
- Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidențiale, centrele de zi și locuințele protejate pentru persoane adulte cu handicap ANEXA 1 Modulul IV, Standardul 4 si Modulul V, Standardul 1.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
Bibliografia pentru concurs ASISTENT MEDICAL GENERALIST :
- Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidențiale, centrele de zi și locuințele protejate pentru persoane adulte cu handicap ANEXA 1, Modulul III Standardul 1, 2 si 6, Modulul IV, Standardul 4, 5 si 6 si Modulul V, Standardul 1 ;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
- Urgente medico-chirurgicale, sinteze pentru asistenti medicali, editia 3 de Lucretia Titirca, Editura Medicala 2002.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie. Informatii la tel. 0786071552.

Stire adaugata in data de 07 Mar 2016 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Next >>

Stiri precedente: